Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: From Hell (2001)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
ggecim
forum resmi


IMDB
From Hell (2001)

Directed by: Albert Hughes, Allen Hughes
Genre: Crime / Horror / Mystery / Thriller
Tagline: Evil has a new address...
Plot Outline: In Victorian Era London, a troubled clairvoyant police detective investigates the murders by Jack The Ripper.
User Rating: 6.8 / 10 (33,253 votes)
Runtime: 122 min
Awards: 8 nominations
Cast: Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Robbie Coltrane


QUOTE
Kraliçe Victoria'n?n o?lu olan King Edward VII, 1888 y?l?nda ?ngiltere'de masonlar?n Büyük üstad? idi. Onun o?lu Eddy ise, e?er büyükanne ve babas? ondan önce ölürse, Kral olabilirdi. Ancak Eddy'nin saray disiplinine uymayan bir özel ya?am? vard?. 1888'de Londra'daki Walter Sickert ismindeki ressama ve arkada?lar?na gizlice ziyaretler yap?yordu. Eddy; bu çevrede Annie isminde Katolik ve alt tabakadan gelen bir tezgahtar k?z ile tan??t? ve ili?ki kurdu. Bir süre sonra bir bebekleri oldu ve gizlice evlendiler. Sickert; Eddy ve Annie'nin k?zlar? için bir dad? tuttu. Mary (veya Marie) isimli dad? ve Sickert onlar?n bu gizli dü?ünlerinde ?ahit oldular.

O s?rada, ?ngiltere büyük bir politik kar???kl?k içerisindeydi ve e?er halk kral olmaya bu denli yak?n birisinin Annie gibi bir kad?n ile evlendi?ini ö?renirse, bu durum monar?inin sona ermesine neden olabilirdi. (Katolik birisiyle evlenmek, ?ngiliz kraliyet ailesinin kurallar?na ayk?r?yd?, ayr?ca Annie'nin alt tabakadan olmas? da bir sorundu). Böyle bir skandal, ayn? ?ekilde ?ngiliz politik ve sosyal sisteminden ç?kar? olanlar?n özellikle de masonlar?n sonu olabilirdi.

Bütün bunlar Kraliçe Victoria'n?n kula??na gidince, Kraliçe, Marquess of Salisbury isimli Ba?bakan?n? bu olay? temizlemek ile görevlendirdi. Salisbury ünlü bir masondu. Bu skandal? kapatmak için, Annie'yi ak?l hastanesine yerle?tirdi, ve tam 32 y?l sonra da Annie orada öldü. K?zlar? da daha sonra Sickert'in metresi haline geldi ve ondan bir o?lu oldu. Skandal dü?ünün ?ahidi olan Marie Kelly ise alkolik bir hayat kad?n? oldu ve bildiklerini di?er 3 hayat kad?n? arkada?? ile payla?t?. Onlar ise onu, Prens Eddy'nin yapt?klar?n? de?ifre etmekle tehdit ettiler. Bunu ö?renen Ba?bakan Salisbury bu tehditin sona ermesi gerekti?ine karar verdi ve Kraliçenin doktoru olan ve ayn? zamanda Annie'ye ak?l hastas? raporunu veren yüksek dereceli mason biraderi Sir William Gull'dan bu konuda yard?m istedi.

Gull, Marie'nin ve di?er hayat kad?nlar?n?n varl???n? ?ngiliz monar?isi ve masonluk için bir tehdit olarak kabul etti ve masonik ritlere dayanarak bu kad?nlar? tek tek öldürmeye karar verdi. ??te tüm ?ngiltere'yi deh?ete dü?üren Kar?nde?en Jack cinayetleri böyle ba?lad?. Gull, kurbanlar?n? aynen masonik ritüellerde yaz?l? oldu?u gibi, büyük bir vah?etle öldürüyordu. Ba?bakan Salisbury, hükümetteki di?er masonlar ve polis te?kilat? Gull'un suçlar?n? gizlediler. Çünkü mason olarak onlardan beklenen, bu s?rr? saklamalar? ve Gull'un yapt???n? takdir etmeleriydi. Gull, özel arabas?n?n sürücüsü olan Netley ile ressam Sickert'? o 4 hayat kad?n?
tan?mas?na yard?mc? olmalar? için ikna etti. Ard?ndan kad?nlar? arabalar?na ald?lar, öldürdüler ve mason ritlerine göre kesip parçalad?ktan sonra seçilen yerlere vücutlar?n?n parçalar?n? att?lar.

Gull, kurbanlar?n? ?u ?ekilde öldürmü?tü:

a) 31 A?ustos 1888'de Mary Ann (Polly) Nichols'un bo?az?, kula??ndan ba?lay?p tüm bo?az?n? saracak ?ekilde derin bir ?ekilde kesilmi?, karn? yar?lm?? ve aç?k bir ?ekilde b?rak?lm??t?.

b ) 8 Eylül 1888'de Annie Chapman'?n bo?az? vah?i bir ?ekilde kesilmi?, dili d??ar? f?rlam?? ve kalan?n? yutmu?tu. Karn? tamamen yar?lm??, ba??rsaklar? ç?kar?lm??, bir ucu omuzunda di?er ucu vücudum ba?l? bir ?ekildeydi. Midesinin bir k?sm? ç?kar?lm?? ve sol omuzunun üst taraf?na konmu?tu, kad?n?n rahmi ve vajinas?n?n bir k?sm? ile mesanesinin büyük bir bölümü ç?kar?lm??t?. Mücevherleri ve demir paralar? ç?kar?lm?? ve pirinçten yap?lm?? 2 adet yüzük aya??na tak?lm??t?.

c) 30 Eylül 1888'de Elizabeth (Liz) Stride'?n bo?az? çenesinin bir yan?ndan di?er yan?na dek kesilmi?ti.

d) 30 Eylül 1888'de Gull, en son ve en önemli kurban?n?, yani Marie Kelly'i öldürmek üzere oldu?unu dü?ünüyordu. Ancak yanl??l?kla Catherine (Kate) Eddowes'u öldürdü. (Bu kad?n, Kenny isimli bir adamla ya??yordu ve Mary Ann Kelly ismini kullan?yordu.) Eddowes'un bo?az? bir kula??ndan di?erine dek kesilmi?ti, burnu tamamiyle yerinden ç?kar?lm??t?, sa? kula??n?n bir k?sm? kesilmi?ti, yüzünün di?er bölümlerinde üçgen ?eklinde derin kesikler vard?, karn? tamamen aç?lm??, ba??rsaklar? d??ar?ya ç?kar?lm?? ve sa? omuzunun üzerine yerle?tirilmi?ti. Aya??n iki parças? kopar?lm?? ve vücudu ile sol kolunun aras?na dikkatle yerle?tirilmi?ti. Sol böbre?i ile rahminin bir k?sm? kesilip at?lm??t?.

Polis; kad?n?n yan?nda önlü?ünden kesilmi? ve kandan s?r?ls?klam olmu? bir parça buldu. Bu parça, kad?n?n hala üzerinde yer alan bir parçaya tam olarak uyuyordu. Bunun yukar?s?ndaki siyah duvarda ise beyaz bir tebe?irle yaz?lm?? olan ?u yaz? duruyordu. "Juwes'ler hiç bir ?eyle suçlanmayacak olan insanlard?r."

e) Eddowes hakk?nda yapt??? yanl??l??? 9 Kas?m 1888'de anlayan Gull ve müttefikleri, Mary Kelly'yi apartman dairesinde öldürdüler. Kad?n?n bo?az? tamamiyle kesilmi?ti, midesi tamamen d??ar? ç?kar?lm?? ve mide çukuru tamamen bo?alt?lm??t?, gö?üsleri kesilmi?ti, kollar? parçalanm??t?, yüzü tan?nmayacak hale getirilmi?ti, rahmi, böbrekleri ve gö?üslerinden birisi ba??n?n alt?ndayd?, di?er gö?sü ise sa? aya??n?n oradayd?, karaci?eri ayaklar?n?n aras?nda, ba??rsaklar? sa? taraf?nda, dala?? sol taraf?ndayd?. Kar?n derisi sökülmü?tü. Ci?erinin bir k?sm? ve kalbinin tamam? kay?pt?.E?er bunlar alelade cinayetler olsayd?, kesip parçalama olaylar? katili yakalanma tehlikesine sokard?. (Katledilenlerden biri olan Stride, arabaya binmeyi reddetti?i için, çabucak sokak ortas?nda öldürülmü?tü). Bir tür ritüeli and?ran bu ak?l almaz kasapl???n tek aç?klamas?, masonik ritlere olan uygunlu?uydu. Bo?azlar?n kesilme ?ekli, kalplerin ç?kart?lmas?, ba??rsaklar?n d??ar?ya ç?kart?lmas?, üçgen ?eklinde kesikler, maktülün önlü?ünün bir k?sm?n?n kesilip ç?kart?lmas?... Tüm bu detaylar, mason localar?nda okunan ve "hainlerin cezas?" olarak belirtilen vah?etlere birebir uyuyordu. . .


Kar?s?n? kaybetmi?,kendini uyu?maya adam?? bir dedektif'in farkl? sokaklarda bulunan cinayetleri ara?t?rmaya ba?lamas?yla ba?layan film, esasen yukardaki belgelere dayanan ve tarihe geçmi? bir hikayenin filmidir. Hikayedeki dedektifi oynayan Johnny Depp, ayn? zamanda olaylar? olurken ya da hemen sonras?nda hayallerinde görüyor. Önce Hayat kad?nlar?ndan haraç alan çetenin i?i oldu?u san?lan cinayetler, dedektifin cesetleri olay yerinde incelerken buldu?u ve bir uzman?n elinden ç?kt???n? dü?ündüren kan?tlar sayesinde i?i dönemin prensine kadar götürür. Bir taraftan katili bulmas? istenen ve her cevaba yakla?t???nda di?er taraftan engellenen dedektifin, kendi amirinin de içinde bulundu?u ve Prense kadar uzanan bir toplulu?un i?i oldu?unu anlamas? uzun sürmez. Sorgulamas? s?ras?nda da yak?nla?t??? fahi?elerden biri olan Marie Kelly ile i?birli?i yaparlar.

Esasen halka bir anonim hikaye gibi sunulmu? olan Kar?n De?en Jack Hikayesi'nin bu gerçek yüzü filmde gerçekçi bir yakla??mla anlat?lm??. Sadece birkaç simgesel göndermeler d???nda her olay asl?n?n ayn? olarak çekilmi?. Sadece hikayenin sonu ile filmin sonu do?al olarak farkl?l?k göstermekte.

Filmin masonlu?u bu kadar if?a edebiliyor olmas?n?n sebebi ise ba??ndan beri olay?n fark?nda olan ressam Sickert'?n gerçek hikayeyi o?lu Joseph'e anlatmas? , onun da üzerinden uzun y?llar geçtikten sonra gazeteci Stephen Knight'a aç?klamas? ve masonluk konusunda derinlemesine bilgiye sahip olan Knight'?n bu konuyu Jack the Ripper: The Final Solution (Kar?nde?en Jack: Son Çözüm) adl? kitab?nda aç?klamas?d?r. Güçlü hikayesi ve anlat?m?, ba?ar?l? oyunculuklar? ile ilk sahneden itibaren m?hlan?p izlenecek bir film olan From Hell, çok sözü olan bir film. ?öyle ki, simgeleri çokça kulland???n? bildi?imiz Masonluk kurumunun baz? faaliyetlerini hem if?a edip, hem de ince ayr?nt?lar? görüntülerin arkas?na saklayarak kurnazca bir manevra yap?lm??. Bu bir yönetmen için,hem filmi rahatl?kla çekmek ve hem de izleyiciyle ileti?im kurman?n en güzel yöntemi olsa gerek. Hayat kad?nlar?n?n da gerçek hikayedekine benzerli?i ve kanl? görüntülerin çok yerinde kullan?lmas?, basitlik ve a??r?l??a kaçmadan verilmesi filmin ba?ar?s?n? sa?layan unsurlardan.

Bilindi?i üzre Yahudilik, y?llarca Hollywood taraf?ndan kullan?larak, olu?turulan ajitasyon dolu filmlerle dünyan?n heryerine pazarland?. Ayn? ?ekilde buna paralel olarak , çok çe?itli filmlerde çe?itli karelerle pazarlanan Masonluk, bu filmde pis ve cani yüzünü gösteriyor. Bu konuda oldukça cesaretli bulunan bir filmin fazla "pazarlanmamas?" da san?r?m içerdi?i gerçeklik ve söylemlerinden kaynaklan?yor.

Yönetmenli?ini ALBERT HUGHES'?n, görüntü yönetmenli?ini Lost Highway ve Mulholland Dr.'dan a?ina oldu?umuz , Peter Deming'in ba?ar?l? bir ?ekilde yapt??? filmde görüntü yönetiminin ba?ar?s? izleyici büyülemektedir.

Büyülü görüntülerin sahibi olan görüntü yönetmeni Peter Deming'in izini ta??yan sahneleri David Lynch filmlerini takip edenler, hemen kavrayabilir. Bu çarp?c? görüntülerle dolu ve zekice kurgulanm?? filmde Sir William Gull rolündeki Ian Holm, kaliteli oyunculu?u ile de bu çarp?c? sahnelere renk vermi?tir.


baritonverdi
?zledi?imde çok etkilendi?im bir filmdi. Masonlu?un bu kadar aç?k bir ?eklide if?a edilmesine oldukça ?a??rd???m? hat?rl?yorum. Ve Holm... Ba?ka söze gerek yok... Te?ekkürler güzel incelemen için.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.