forum resmi

IMDB
Talk to Me (2007)

Directed by: Kasi Lemmons
Genre: Biography / Drama / History
Tagline: Inspired by a true story
Plot Outline: The story of Washington D.C. radio personality Ralph "Petey" Greene, an ex-con who became a popular talk show host and community activist in the 1960s.
User Rating: 7.5 / 10 (2,473 votes)
Runtime: 118 min
Awards: 10 nominations
Cast: Don Cheadle, Chiwetel Ejiofor, Bruce McFee, Mike Epps

60'lar?n ortalar?nda ba?kent Washington'da Soul müzi?in canlanmas? ve toplum bilincinin yayg?nla?mas?, insanlar üzerinde büyük etkiler yaratm??t?r. ??te bu dönemlerde ülkeyi kas?p kavuran bir isim vard?r. O da ünlü DJ Ralph Waldo 'Petey' Greene’dir. Greene, hapiste tan??t??? radyo editörü Dewey Hughes’a kendini kabul ettirdikten sonra onunla i? ili?kisiyle ba?layan, daha sonra sa?lam bir dostlu?a dönü?ecek bir sürece girer. Ama ikisi aras?ndaki idealist dü?ünceler farkl? yönlerde seyretti?inden zamanla bu dostluk zedelenmeye ba?layacakt?r. K?sa sürede halk?n sevgilisi olmay? ba?aran Greene, her ?öhretli insan?n geçece?i testlerden de geçmek zorundad?r.

Ad?n? Petey Greene’in radyo programlar?na canl? ba?lant? kuran dinleyicilere söyledi?i ilk cümleden alan Talk To Me, 1966’da ba?lay?p, ünlü radyo DJ’inin ölümüne kadar geçen zaman dilimini kapsayan, arada 70’li y?llar?n en önemli ?rkç?l?k kar??t? siyah hareketini de dekoruna dahil eden, gerçek olaylardan uyarlanan olgun bir biyografi. Kimi biyografiler, tarihe veya belli dönemlere damgas?n? vurmu? ?ahsiyetlerin do?umundan ölümüne kadar tüm hayat?n? ele al?rken, Talk To Me gibi yap?mlar, biyografisi yap?lan ki?inin ilk kez sivrildi?i dönemden ba?lay?p kariyerinin önemli duraklar?n? detayland?r?rlar. H?rsl? ve idealist radyo yap?mc?s? Dewey Hughes, hapisanedeki karde?i Milo’yu ziyarete geldi?inde hapisane radyosunda mahkumlardan biri olan Petey Greene’in program?n? duyar ama önemsemez. Tam ziyaret saati bitip ç?karken onu gören Greene, hapisane sonras? için ondan i? ister. Yine umursamayan Dewey, yapt??? kurnaz bir planla hapisten erken sal?verilen Greene ve onun deli dolu sevgilisi Vernell’in bir gün yakas?na yap??aca??ndan habersizdir. Ne yap?p edip Dewey’nin iyi bir pozisyonda oldu?u radyoya kapa?? atmak isteyen Petey Greene, bir çok ilginç yöntem dener ve sonunda Dewey’i ikna etmeyi ba?ar?r. Ama a?z? bozuk, korkusuz, laf?n? esirgemeyen dobra Greene’i radyonun patronu Sonderling’e kabul ettirmek gerekmektedir. ??in o k?sm?n? da yine ilginç bir ?ekilde hallettikten sonra 70’lerin s?ra d??? radyo DJ’i Ralph Waldo 'Petey' Greene efsanesi do?ar.

forum resmi

Don Cheadle - Ralph Waldo 'Petey' Greene

?zledi?imiz ço?u biyografi, ele ald??? ünlü ki?inin hayat?n? belli bir eksende ilerletir. O karakterin temsil etti?i de?erleri sunmak için buldu?u uygun ortam ile do?u?u ve yükselme dönemi ba?lar. Bu dönemde biyografi malzemesi ünlünün karizmas? yan?nda onun farkl? ki?ilik özelliklerinin ortaya ç?kmas?n? sa?layan yan karakterler ve olaylar devreye girer. Baz?lar? dönemin tarihi olaylar?n?n karakterler üzerinde b?rakt?klar? etkilere önemle e?ilirken, baz?lar? da bu olaylardan sadece arka plan olu?turmay? tercih ederler. Ne olursa olsun, dönemin tarihi gerçekleriyle yo?rulmu? bir biyografi, gerçekten ya?am?? bir karakterin sinema perdesindeki gerçekli?ine katk?da bulundu?u gibi, baz? farkl? dramatik yakla??mlar? da beraberinde getirir. Hele de bu biyografi Talk To Me’de oldu?u gibi siyasi veya askeri bir alandan de?il de ?ov dünyas?ndan bir figürü masaya yat?r?yorsa, komedi ve dram unsurlar?n?n kar???m?ndan renkli, e?lenceli ama bir o kadar da olgun i?ler ç?karabilir. Hapisanede do?up daha sonra bir ikon haline gelen Petey Greene’in kendini kabul ettirdikten sonraki yükseli?i, filmde onun döneminin çok önemli olaylar?n?n arka plana ba?ar?yla yerle?tirilmi? olmas?yla daha ilginçle?iyor, ayn? döneme bu kez ?ov dünyas?ndan at?lm?? bak??lar? izleme f?rsat? elde ediyoruz. Özellikle dönemin siyah hareketinin efsanevi lideri olan Martin Luther King Jr. cinayeti ard?ndan patlak veren siyah ayaklanmas? s?ras?nda ?l?ml? duru?unu öfkesine kurban etmeyen Greene, ?öhretini kendi halk?n? akl-? selime davet etme yönünde kullanacak ölçüde bilinçli ve duyarl? bir ki?ili?e sahip. Bunu gerek radyo programlar?da halka yapt??? sa?duyu ça?r?lar?ndan, gerekse James Brown’un da kat?ld??? bir birlik-beraberlik konserinde yapt??? anlaml? konu?madan anl?yoruz. Petey Greene, Washington gibi “beyaz”l???yla bilinen bir bölgede siyah hareketin ön s?ralar?nda saf tutuyor, afro-Amerikal?lar aras?nda ?ov dünyas?n?n popüler simalar?ndan biri haline geliyor, ona inarak i?ini bile riske atmaktan çekinmemi? olan Dewey Hughes’ün de yard?mlar?yla sayg?n bir konum elde ediyor.. Stand up gösterileri, kendine ait TV ?ovlar? derken, Amerika’n?n en önemli TV ?ovu olan ve bir atlama ta?? say?lan Johnny Carson Show’a ç?kma f?rsat?na kadar ula??yor. Greene’in o ?ovdan sonra seyri de?i?en kariyeri ve yak?n dostu Dewey ile ili?kisi bir yana, Johnny Carson Show onun için, inand??? do?rulardan kendisini hiçbir gücün döndüremeyece?i gerçe?inin s?nand??? bir dönüm noktas? oluyor. Aidiyet ve mizah duygusunun ?rk farkl?l?klar?yla olan ilgisinin, sosyal bir sakatl?k olan ?rkç?l?k ile kar??t?r?lmamas? gerekti?inin alt?n? çizer gibi yap?yor. Bundan Greene’nin zengin beyaz kitlenin soytar?s? olmay? reddetmesi anlam? da ç?kar?labilir, kendi ?rk?na daha rahat ula?abilecek hitap tarz?ndan ba?kas?na yeterince hakim olamamas? da.. ?zleyene her iki ??kk? da ayn? oranda hissettirebilen dengeli anlat?m? Talk To Me’nin en önemli ba?ar?lar?ndan biri say?labilir..

forum resmi

Ayn? zamanda bir aktris olan Kasi Lemmons’un yönetti?i Talk To Me’de kalitesi tart???lmaz Don Cheadle faktörü, ba?rol kavram?n?n hakk?n? her yönüyle veren öncelikte.. Oyuncunun farkl? rolleri üzerinde çok rahat ta??yabilme özelli?i bu filmde de aç?kça görülüyor. Ancak kesinlikle bu ustal???n gölgesinde kalmayan bir casting ba?ar?s?ndan da söz etmek gerek. Greene’in yak?n dostu ve menajeri Dewey Hughes rolündeki Nijerya as?ll? ?ngiliz oyuncu Chiwetel Ejiofor’un oyunu son zamanlarda izledi?im en ba?ar?l? siyahi performanslardan biriydi. Ejiofor gibi duygu aktar?m?nda en ufak bir sorun ya?amayan bir ba?ka oyuncu da Greene’in edepsiz ve sempatik sevgilisi Vernell rolündeki Taraji P. Henson. Özellikle Hustle & Flow’da çok iyi bir hava yakalam?? olan oyuncu, Talk To Me’de bu kez e?lenceli yönü biraz daha a??r basan harika bir oyun ç?kar?yor. Konu olarak ilginizi çekmese bile s?rf bu üç parlak oyuncunun gözal?c? sunumlar?na tan?k olmak için bile izlenesi bir film. Ayr?ca tecrübeli oyuncu Martin Sheen’in de fazla uzun olmayan ama tecrübesi fark edilen oyunu bu rüzgara uyum sa?l?yor. Stéphane Fontaine’in 70’li y?llar nostaljisini yans?tan çarp?c? sinematografisi, ak?p giden James Brown, Otis Redding, Booker T. & The MG’s, Clarence Carter ?ark?lar?, kaymak gibi espirilerle bezeli k?vrak mizah anlay???, Hollywood biyografi standartlar?na uygun dramatik altyap?s? ve usta oyunculuklar?yla ciddiyeti elden b?rakmayan canl? bir yap?m Talk To Me.. Good Morning, Vietnam’?n kurmaca DJ’i Adrian Cronauer gibi radyo frekanslar?yla insanlara ula?arak bir ?eyleri de?i?tirebilece?ine inanan ve de?i?tirmeyi de ba?aran Petey Greene’in gerçek öyküsü..