Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Elizabethtown (2005)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
Elizabethtown (2005)

Directed by: Cameron Crowe
Genre: Comedy / Drama / Romance
Tagline: It's a heck of a place to find yourself
Plot Outline: During an outrageous memorial for a Southern patriarch, an unexpected romance blooms between a young woman and man.
User Rating: 6.4 / 10 (19,902 votes)
Runtime: 123 min
Awards: 4 nominations
Cast: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Alec Baldwin

Çal??t??? ayakkab? ?irketinde iyi bir pozisyonu olan Drew Baylor (Orlando Bloom), üzerinde çal??t??? projedeki hatas? yüzünden ?irkete büyük miktarda para kaybettirince i?inden olur. Bu da yetmezmi? gibi babas?n?n vefat etti?i haberini al?r. Cenazeye kat?lmak için bindi?i uçakta canayak?n hostes Claire (Kirsten Dunst) ile s?cak bir arkada?l?k kurarlar. Yolculuk sonras?nda i?lerini düzene koyan Drew, Claire'i arar ve iki gencin arkada?l?lklar? geli?meye ba?lar. Son dönemde ya?ad??? s?k?nt?lar? üzerinden atmaya çal??an Drew, Claire ile devam eden birlikteli?inin hayata bak???n? ciddi ?ekilde de?i?tirmeye ba?lad???n? farkeder.

Cameron Crowe ilk bak??ta fazla Amerikan, üslup olarak Hollywood standartlar?ndan biraz farkl? ve yaz?p yönetmesi itibar?yla fazla ki?isel bir yönetmen olarak görülebilir. Asl?nda hepsinin do?ruluk pay? var. Fakat onun Amerikal?l???, ?rkç? ve benmerkezci bir milliyetçilikten ziyade, özüne sayg?l?, duygusal, gelenekleri yok saymayan hatta kimi zaman onlarla dalga geçebilen bir vatanseverlik ?eklinde. Hollywood kal?plar?yla içli d??l? olmas?na ra?men, senaryo ve yönetimde bu kal?plar?n d???na yönelme e?ilimine de sahip. Son olarak ki?iselli?ine de de?inirsek, o da kendi filmini yaz?p yöneten Crowe’un hakk?d?r. Ama yine de bu ki?isellik tamamen izole olmak yerine, tam tersi, kalabal?k ili?kiler yuma??nda (çiftler, aile, toplum) filizlenen, yaln?zl???n çözümünü bu kurumlarda arayan gayet sa?l?kl? bir duru?tan ibaret. Crowe karakterlerinin diyaloglar?na duyulmas? muhtemel yabanc?la?ma ya da yak?nla?ma bu ki?iselli?in en büyük ispat?.. Crowe filmografisine göz att???m?zda temelde ele ald??? kavramlar aç?s?ndan arada benzerlikler görmek mümkün. Karakterlerin geçirdi?i maddi-manevi s?navlar, sevgilerin, a?klar?n, ba?l?l?klar?n s?nanmas?, sahip olunanlara biçilen de?erlerin ölçüsüzlü?ü, ödenen bedeller.. Crowe bunlar? söylerken de hassasiyetini dingin anlat?m tarz?, kendi seçti?i ?ark?lar ve dü?ündürücü diyaloglar ile destekliyor. Kendi sorular?na, kendi yaratt??? karakterlerle cevap vererek bir nevi self-terapi yap?yor.

forum resmi

Müzi?in Crowe’un filmlerindeki, hatta ya?am?ndaki rolü çok fazla. Zaman zaman ele?tirilse de, filmlerini ifade etmesinde özenle seçilmi? folk, blues, rock’n roll, soul, grunge ?ark?lar?n?n ve Heart grubunun gitaristi, filmlerinin soundtracklerine de temalar haz?rlayan e?i Nancy Wilson’un katk?lar? büyük. Özellikle Singles ve Almost Famous'taki rock’n roll-grunge kültürüne duydu?u ilgi, yukar?daki kavramlara temas etti?inde hem video klip akrabal???, hem de yerini bulan göndermeler sa?lanm?? oluyor. Zirveden s?f?ra tersli?i, Cameron Crowe’un Jerry Maguire'dan sonra Elizabethtown'da da i?ledi?i, sorgulamay?, vurgulamay? sevdi?i bir konu. Jerry Maguire'daki yan aç?l?mlar ne kadar farkl?ysa, Elizabethtown'da da öyle. Film, hayat-ölüm, dü?ün-cenaze, a?k-arkada?l?k, ba?ar?-ba?ar?s?zl?k gibi ayr?ks? duran, ama asl?nda birbirinden türeyen kavramlara Crowe’un ba? karakteri Drew Baylor’un gözüyle bak?yor. Bu z?tl?klar? asl?nda birbirine benzemeyen ikizler olarak ya da birbirine dönü?en süreçler olarak alg?lamak yine Crowe sayesinde mümkün oluyor. Her ne kadar Vanilla Sky gibi, yeniden çevrimin ruh haliyle Crowe senaryosu aras?nda s?k??m?? bir film bu kavramlar? i?lemede aciz kalm?? olsa da, Elizabethtown, zaman?nda hap??r?k sonras? basit bir “çok ya?a”ya bile anlam yüklemeyi ba?arm?? (bkz. Singles) Crowe filmlerinin ba?ar?l? geli?im sürecine kald??? yerden devam etti?inin bir göstergesi..

forum resmi

Orlando Bloom ve Kirsten Dunst, iyi bir a??k olmak için önce iyi bir arkada? olan?n gereklili?ini, standart kapasiteleriyle izleyene hissettirmekteler. K?sa rolleriyle Jessica Biel ve y?lland?kça de?erlenen Alec Baldwin’in yan? s?ra Susan Sarandon’dan bahsetmek gerek. Özellikle cenaze konu?mas?ndaki performans? filmin en renkli anlar?ndan biri. Ölümü kar??lay??lar?ndaki metanet ve cenaze olgusuna yakla??mlar? bize farkl? gelse de, Crowe bizden Kirsten Dunst’?n canland?rd??? Claire gibi bir kad?n?n varl???na inanmam?z? beklese de, a?k-arkada?l?k ekseninde geçen konu?malar? yorumlamam?z bir ç?rp?da gerçekle?mese de Elizabethtown, romantik komediden biraz daha fazlas?n? hak eden s?cak bir film. Son model spor ayakkab?dan, ç?plak aya?a dü?ülen noktaya paralel giden Drew Baylor'un hayat?, öze dönü? ve gerçek a?k? bulu? ile "fiyasko"dan kurtulmay? ba?ar?yor. Ve herkese yapmas? gereken o yolculu?u bir kez daha hat?rlat?yor..
baronio
Eve dönü?, memlekete y?llar sonra koca bir yeti?kin olduktan sonra ad?m atma, yolculuk, bilinmeyenin do?urdu?u merak duygusu sinema seyircisinin ilgisini her daim cezbetmeyi ba?arabilen konulard?r. Elizabethtown da bu avantaj?yla seyircinin gözünde maça 1-0 önde ba?l?yor. Ancak kaz?n aya?? öyle de?il. Elizabethtown ortalama "e?lencelik aray???ndaki" sinema seyircisine direkman s?rt?n? dönüyor. Cameron Crowe filmlerinin tipik özelli?i izlerken do?ru düzgün bir ?ey hissettirmemesine kar??n, bir süre sonra insan?n akl?na dü?melerinde yat?yor. Öyle tatl? ve içten bir atmosfer yarat?yor ki bir daha ömür boyu kolay kolay damaklardan silinmeyecek bir lezzet gibi. Ancak Crowe'un takipçisi olmak da ayr? bir zor hadise. Zira her yapt??? film birbirinden farkl?. Singles'?n tad?na doyamayanlar, bir sonraki Crowe filmi Almost Famous'? ayn? beklentiyle bekleyince hayâl k?r?kl??? ya?ayabiliyor. Ya da Jerry Maguire'? ya da Elizabethtown'?.

Elizabethtown'? ilk izlemeye ba?larken "nas?l film?" diye soran yak?nlar?ma "Almost Famous ve Jerry Maguire'?n yönetmeninin son filmi" diye sunmu?tum. Ancak kar??la?t???m?z film bamba?ka bir filmdi. Benim d???mda kimse filmin büyüsüne kap?lmad?. Beni ise ilk izledi?imde tek cezbeden ?ey elbette ki muazzam müzikleriydi. Ancak sonra sonra müzikten daha fazlas? oldu?unu hissetmeye ba?lad?m film hakk?nda. ?çimde giderek tekrar izleme, bir atmosfer yarat?p kendime ?ölen çekme arzusu do?maya ba?lad?. ??te o an filmin büyüsünü ve vermek istedi?ini anlad?m. Bu film her ne kadar popüler bir romantik komedi ögeleri bar?nd?rsa da, öyle bir lokmada yutulup ö?ütülecek popcornlardan de?il. O kadar s?cak ve o kadar hüzünlü ki, bunu özümsemek zaman al?yor. Kirsten Dunst'?n canland?rd??? Claire karakterinin bu kolay kayna?an yap?s?ndaki yapmac?kl??a ise tamamen kat?l?yorum. Ama yine de insan?n s?k? s?k? sar?las? gelecek kadar b?c?r?k ve s?cak bir karakter olmu? ne yalan söyleyeyim. ?u ana kadar hiçbir filmiyle beni hayâl k?r?kl???na u?ratmayan ve sinema dili ruhumu ok?ayan Cameron Crowe'un s?k? bir takipçisi olmakla beraber, bundan önce her filmine ayr? ayr? özgü yaratt??? atmosferlerin farkl? tezahürlerle devam etmesi bekliyorum. Yenilikçi bir tav?rla filmleri beklenirse çok daha fazla keyif al?nabilecek bir adam. Ama bundan önceki yap?mlar?ndaki baz? belli ba?l? ?eyler yeni yap?mlar? için de bekleme kriteri olarak yer al?rsa o zaman keyfiniz kaçabilir. Filmlerinde san?r?m bu zamana kadar hiç ?a?mad??? ve kolay kolay de?i?meyecek olgu ise müzik seçimleri. Bu konudaki titizlik çok sarih.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.