Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Filmlerden Sahneler
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Sayfalar: 1, 2
BuRnOut
İnsan Nedir ki? (Korkuyorum Anne)


Reha Erdem’in Türk insanını tüm sadeliği ve saflığıyla anlattığı ve binbir türlü insanlık haline yer verdiği sımsıcak filmi Korkuyorum Anne’den bir sekansla başlığı açalım.

Köpek gezdirerek para kazanan üç kafadar mola vermek için kahvehaneye oturur ve soluklanır. O sırada, gruptakilerden biri hastalığından bahseder ve laf lafı açar. İşte klasik yurdum insanı sohbetlerinden biri de böylece başlar… Her konuda birbirine üstünlüğünü göstermeye eğilimi olan, hastalığı ve sağlık problemlerini önemsemeyen ve yeri geldiğinde doktor gibi etrafındakilere tavsiye vermekten kaçınmayan insanımızın bu trajikomik hali, Reha Erdem’in kadrajına işte böyle girer.

IPB Image


A-Bu ağrı sadece bel fıtığından değilmiş gibi gelmeye başladı.
B-Eee?
A-Böbreklerde de bir problem var gibi…
C-Bak! Eğer sidiğin kırmızıysa dediğin doğru.
A-Aha şu çay gibi şerefsizim! Vallaha, o zaman tamam. Böbrek yetmezliği! İşeyebilirsen işe artık. Bir de organ nakli derdi… Uygun böbreği ara ki bulasın.
B-Ulen tek böbreklen de yaşarsın.
C-Hee, ne olacak ki! Bende de karaciğer yetmezliği var.
B-Karaciğer yetmezliği ne! Benle yarışmayın oğlum. Ben var ya, iki kere mide kanaması ameliyatı oldum, bir kere de safra kesesi.
C-Ne övünüyon lan! Ameliyat olmak bir şey değil ki. Bak! Ben askerden bu yana kemik erimesiyle uğraşıyorum. KEMİK ERİMESİ. Adı yeter oğlum.
baronio
forum resmi


Michael Corleone: Babam da bir i? adam?. Bir politikac?dan ya da sanayiciden hiçbir fark? yok Kay.
Kay: Oh Michael yapma lütfen. Bir politikac? insanlar? öldürmez! Sence de biraz safça dü?ünmüyor musun?
Michael Corleone: Politikac?lar?n insanlar? öldürmedi?ini dü?ünerek sen biraz safça dü?ünmüyor musun Kay?
gündüzdo?anay
Hannah and Her Sisters

forum resmi

Woody Allen'ın aşkı, hayatı ve Tanrı'yı mizah katarak sorguladığı, usta oyuncuları sayesinde bir sinema şölenine dönüşen, bol ödüllü filminden bir sahne...

M-Hayatlarımızın pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkında değil misin?
-Mickey, oltadan kurtuldun. Bunu kutlamalısın.
M-Her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu göremiyor musun? Her şey diyorum.Hayatlarımız, şov, tüm dünya.Hepsi anlamsız.
- Evet, ama ölmüyorsun.
M- Hayır, şimdi ölmüyorum ama...Hastaneden çıkarken, iyi olduğum için çok heyecanlıydım. Sevinçten uçuyordum. Sonra birden durdum. O an kafama dank etti. Bugün ölmeyecektim, yarın ölmeyecektim...
Ama eninde sonunda bu olacaktı.

- Bunu daha yeni mi anladın?
M- Hayır, bunu hep biliyordum. Ama bilinçaltıma itmeyi başarmıştım. Çünkü düşünmek için çok korkunç bir şeydi. Sana bir sır vereyim mi?
- Evet, tabii.
M-Bir hafta önce bir silah dükkanına gittim ve bir tüfek satın aldım. Eğer beynimde tümör olsaydı kendimi öldürecektim. Böyle bir durumda, beni durdurabilecek tek şey, ailemin yaşayacağı üzüntü olurdu. Bu yüzden önce onları vurmam gerekecekti. Sonra teyzem ve amcamları da tabii. Yani tam bir katliama dönüşebilirdi.

Hannah and Her Sisters incelemesi
Funkster
Masumiyet (1997)


Yusuf (Güven K?raç) ve Bekir (Haluk Bilginer), U?ur'un (Derya Alabora) küçük k?z?n? da yanlar?na alarak ye?illik bir alana giderler. K?z biraz ileride oyalan?rken çimenlere oturmu? olan Yusuf ve Bekir sohbet etmeye ba?larlar. Ve Haluk Bilginer'in o ?aheser tirad? ortaya ç?kar..

forum resmi

Yusuf: Çocuk neden sakat abi?
Bekir: Do?u?tan... Do?u?tan denmez asl?nda. Hamileyken babas?ndan a??r bi dayak yemi?.
Yusuf: Babas? nerde?
Bekir: Sinop’ta
Yusuf: Hapishanedeki? Geçen gün U?ur ablay? hapishaneye giderken gördüm...
Bekir: Sevgilisi...
Yusuf: Onun için mi bu ?ehirdesiniz?
Bekir: Uzun hikaye kar???k... Bu kaltakla ayn? mahallede büyüdük. Mevlanakap?’da. babas? zab?tayd?. Alkolik hasta bi adamd? rahmetli, erkenden de gitti zaten. Bu anas?yla yoksul, peri?an... Bizim tuzumuz kuruydu, hac? babam yapm?? bi ?eyler. Bi de Zagor vard?. Bizim eski evin kirac?s?n?n o?lu. Babas? filimciydi Ye?ilçam’da. Cepçilik, arpac?l?k, her yol vard? itte. Ama sevimli, yak???kl? o?land?. Bizimkine a??k etmi? kendini. Ben efendi o?lan?m, okul mokul tak?l?yorum o zamanlar. Öylece büyüdük gittik i?te. Ne bok varsa? Hep askerli?i beklerdim. Dört sene kald?, üç sene kald?... Sonunda o da geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormu?; gelir gelmez yap??t?lar yakama. Ev düzüldü, k?z bulundu, çeyiz falan filan... Nikahland?k. ?ki taksi bi dükkan verdi peder. Dükkanda koltuk moltuk satard?m. Bi gün bu orospu ç?kageldi. Hiç unutmam, görür görmez c?z etti içim. Böyle basma bi etek dizine kadar, çorap yok, üstünde aç?k bi bluz, saçlar maçlar... P?rlanta anlayaca??n. ?unun bunun fiyat?n? sordu, dalga geçti benimle. Kan?ma girdi o gün. Tabii takt?m ben bunu kafaya. Ertesi gün bi soru?turma... Dediklerine göre yemeyen kalmam?? mahallede. Ama as?l Zagor’a kesikmi?. Zagor’da kaftiden içerde o s?ra. Bi gün, süslenmi? püslenmi?; z?rt geçti dükkan?n önünden. Yaz?ld?m pe?ine. Tuhafiyeciye gitti, pastaneden ç?kt?; minibüs otobüs, geldik Sa?malc?lar’a; benim içimde bi s?k?nt?. ??i anlad?m tabii: Zagor’u ziyarete gidiyo. Bi tuhaf oldum, piçi de k?skand?m. Uzatmayal?m çaresiz evlendik ötekiyle. O ara Zagor içerden ç?kt?. Sonra bi duyduk; kaçm?? bunlar. Alt? ay m? bi sene mi; kay?p. Hep rüyalar?ma girerdi orospu. O gün dükkana geli?ini hiç unutamad?m. Benimkine bile dokunamaz oldum. Sonra bi daha duyduk ki iki ki?iyi de?mi? Zagor: Biri polis, ikisinin de g?rtla??n? kesmi?. Karakolda be? gün be? gece i?kence buna. Arkada?lar?n?n öcünü al?yorlar. Kalta?a da öyle... önce öldü dediler Zagor’a, sonra komal?k. Ankara’da oluyor bunlar. Bizimki bi gün ç?kageldi mahalleye. Zagor içerde, en iyisinden müebbet. Bi sabah dükkana geldim, bakt?m bu oturuyo. Önce tan?yamad?m. Anlay?nca içim c?z etti. C?z etti de ne? Tornaya de?mi? gibi oldu. Çökmü?, zay?flam??, bembeyaz bi surat... Ama bu sefer ba?ka güzel orospu. Oran?n ?ark?lar? gibi. kalkt? böyle, dimdik konu?maya ba?lad?. Dedi para laz?m, çok para. Zagor’a avukat tutacakm??. ?lerde öderim dedi. Esnaf?z ya bizde, “nas?l?” diye sormu? bulunduk. Orospuluk yapar?m dedi, istersen metresin olurum. ?çime bi?ey oturdu a?lamaya ba?lad?m, ama ne a?lamak! ??te o gün bu günden beri bu orospuyla tam yirmi y?l geçti. Uzatmayal?m, Zagor’a müebbet verdiler. Ama rahat durmaz ki piç! Ha birini ?i?ledi, ha firara te?ebbüs; o ?ehir senin bu ?ehir benim, cezaevlerini gezip duruyo. Orospu da pe?inden. Sonunda dayanamad?m: Ben de onun pe?inden... Önce dükkan gitti, ard?ndan taksiler. Kar? terk etti, peder kap?lar? kapad?. Yunus gibi a?k u?runa dü?tük yollara. ?? bilmem, zanaat yok. Bu durmuyo hiç. ?lk y?llar ufak kahpeliklere ba?lad?, sonra al??t?. Gözünü yumup yat?yo milletin alt?na. Gel dönelim diye çok yalvard?m. Evlenelim, pederi kand?r?r?m, Zagor’a bakar?z: yok. Kanc?k köpek gibi izini sürüyo itin. N’apt? buna anlamad?m. Kaç defa dönüp gittim ?stanbul’a. Yeminler ettim. Doktorlar, hocalar kar etmedi. Her seferinde yine pe?inde buldum kendimi. Bi keresinde döndüm, biriyle evlenmi? bu, hamile... Beni abisiyim diye yutturduk herife. Nedense rahatlad?m, ohh dedim, kurtuluyorum. Bu da ak?llanm?? görünüyo. Yüzü gözü düzelmi?, çocuk diyo ba?ka bi?e demiyo. Sinop’ta oluyo bunlar. Ben de döndüm ?stanbul’a. Do?umuna yak?n, Zagor bi isyana kar???yor gene. Hemen paketleyip Diyarbak?r cezaevine postal?yorlar. Çok geçmeden bizimki depre?iyo gene; o haliyle kalk git sen Diyarbak?r’a, üç gün ortadan kaybol... Herif kafay? yiyo tabii. Dönünce bi dayak buna: E?ek sudan gelinceye kadar. K?z?n sakatl??? bu yüzden. Sonra çocu?u do?uruyo. Uzun zaman anla??lmam??. Ortaya ç?k?nca bi gece esrar? çekip tak?yo herife b?ça??. Çocu?u da al?p v?n Diyarbak?r’a, Zagor’un pe?ine. Allahtan herif delikanl? ç?k?yo da ?ikayet etmiyo. Ben o ara ?stanbul’da taksiden yolumu buluyorum. Epey bi zaman böyle geçti. yine her gece rüyalar?mda bu. Zagor’un Diyarbak?r cezaevinde oldu?unu duymu?tum o s?ra. Bi gece bi büyükle eve geldim. Hepsini içtim. Zurnay?m tabi. Bi ara gözümü aç?p bakt?m: Karl? da?lar geçiyo. Bi daa açt?m, ba??mda bi çocuk, kalk abi, Diyarbak?r’a geldik diyo. Bakt?m, sahiden Diyarbak?r’day?m. Bi soru?turma... Kale mahallesi vard?r oran?n, bi gecekonduda buldum, mal?m? bilmez miyim? Görünce hiç ?a??rmad?. Hiç bi?ey demedik. O gece oturup dü?ündüm. O?lum Bekir dedim kendi kendime, yolu yok çekeceksin. ?syan etmenin faydas? yok, kaderin böyle, yol belli, e? ba??n?, usul usul yürü ?imdi. O gün bugün usul usul yürüyorum i?te.
don quijote
Funkster, bu sahneyi bana hat?rlartt???n için te?ekkür ederim. Son günlere anlam katan sözler. worshippy.gif

Romantik devrimci V ile Evey'in tan??ma sahnesi:

forum resmi


V: Sana zarar?m olmayacak, temin ederim.
Evey: Sen kimsin?
V: Kim mi? "Ne" sorusunun vücut bulmu? halinden ba?ka bir ?ey de?ilim ve ne oldu?umun cevab? da: Maske takan bir adam?m.
Evey: Bunu görebiliyorum.
V:Tabii ki görüyorsun. Gözlem güçlerini sorgulam?yorum. Yaln?zca maskeli birisine "kimsin sen" sorusunun çeli?mesine dikkat çekiyorum.
baronio
forum resmi


SCENT OF A WOMAN

Okul müdürü Charlie Sims'i sat?n almaya çal??m??t?r ama Sims (Chris O'Donnel) buna izin vermez. Müdür bir tür mahkeme düzenler, okuldaki herkesin önünde çocu?u suçlar ve devreye Al Pacino girer:

- Bay Sims siz bir yatakç? ve bir yalanc?s?n?z.
- Ama ispiyoncu de?il !!!
- Af edersiniz ?
- Hay?r etmem !!
- Bay Slade !
- Bu olanlar koca bir saçmal?k.
- Lütfen sözlerinize dikkat edin sayg?n bir mekandas?n?z. Size konu?mak için son bir ?ans veriyorum Bay Sims.
- Konu?mak istemiyor. Onun bu okulda olmaya hiç ama hiç ihtiyac? yok. Nedir Bu? Hedefiniz Nedir? Çocuklar, arkada?lar?n?z? ispiyonlay?n k?ç?n?z? kurtar?n, yoksa ayvay? yediniz.
Hadi can?m sen de! Baylar kimileri kaçar kimileri sava??r. ??te Charlie burada sava??yor, George da babas?n?n cüzdan?na saklan?yor. Tek gerçek bu.
Ya siz ne yap?yorsunuz? George'u ödüllendirip Charlie'yi yok ediyorsunuz.

- Bitti mi Bay Slade?
- Hay?r daha yeni ba?lad?m...
Bu okulda kimler e?itildi bilmiyorum. William Howard Jeks, William Bride, ya da William Tell. E?er varsa bile o ruhlar? öldü. Bir fare kapan? kuruyorsunuz, parazitler için ya?ama alan?. Ve bu yumu?aklar? erkek yapaca??n?z? san?yorsan?z bence tekrar dü?ünün. Çünkü bence, bu kurumun oldu?unu iddia etti?iniz tüm de?erlerini altüst ediyorsunuz. Büyük bir yanl??l?k yap?yorsunuz, gerçekten... Ne rezillik...
Bu nas?l bir gösteri söylesenize. Burada tek bir erkek var o da yan?mda oturuyor bu konuda asla taviz vermem. Neden mi? ?çinizden biri - isim vermeyece?im- onu sat?n almak istedi, Charlie kendini satmad?.

- Bu kadar yeter!
- Ne kadar yetermi? göstereyim!
Bay Trace bir ?eyden haberiniz yok sizin. Size gösterirdim ama çok ya?l?y?m, yorgunum ve de körüm... E?er 5 y?l önceki ben olsayd?m, buray? cay?r cay?r yakard?m...
Yetermi?! Kiminle konu?tu?unu san?yorsun sen?!
Ben de bir zamanlar görebiliyordum ve yeteri kadar da gördüm zaten...
Neler ya?ad?m biliyor musun? Buradakilerden daha genç çocuklar?n kollar?n?, bacaklar?n? kaybettiklerini gördüm... Ama onurlu bir ruhtan daha sayg?n hiçbir ?ey görmedim. Bu tart???lmaz bile. Peki siz ne yap?yorsunuz?
Bu askeri, kuyru?unu bacaklar?na k?st?r?p evine gönderiyorsunuz...
Ama as?l siz onun ruhunu idam ediyorsunu, ruhunu!
Peki Neden? Neden oldu?unu söyleyeyim sizlere. Çünkü o bural? de?il. Onu duydunuz. Bence hepiniz bural? olmaktan utanmal?s?n?z. Harry, Jimmy, Charlie her nerdeyseniz can?n?z cehenneme!

- Oturur musunuz Bay Slade?
- Daha bitirmedim!
Buraya geldi?imde dediklerinizi duydum. Liderlik ruhu. E?er tak?m yenilirse liderlik ruhu ölür t?pk? burada oldu?u gibi. Öldü zaten. Çünkü liderleri yaratanlar nas?l liderler yaratt?klar?na asla dikkat etmiyor. Charlie'nin sessiz kalmas? iyi mi de?il mi bilemiyorum ama ben yarg?ç de?ilim. Bildi?im bir ?ey var: O gelece?ini sat?n almak için kimseyi satmad?. ??te bunun ad?na dostum dürüstlük derler. Bu cesarettir... ??te liderlerde olmas? gerekenlerde bunlard?r. Benim hayat?mda da dönüm noktalar? oldu. Her zaman do?ru yolu biliyordum. Her zaman biliyordum. Ama asla seçemedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok zordur. ??te Charlie burada. Evet o da bir dönüm noktas?nda. Onun önünde de yollar vard?. Ama o do?ru yolu zor olan yolu seçti i?te bu çok zordur. Bunu ba?armak çok zor. B?rak?n yoluna devam etsin. Bu çocu?un gelece?i komitenin ellerinde yani sizlerin. Çok de?erli bir gelecek. ?nan?n bana onu yok etmeyin, yüceltin. Bir gün sizi gururland?racak inan?n bana...

Alk??lar kopar..
Slade (Al Pacino) yan?nda duran Charlie'ye döner ve sorar:
Nas?ld?m?
baronio
forum resmi


Gladiator:

My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. And I will have my vengeance, in this life or the next.

************************


forum resmi


The Usual Suspects

Verbal Kint : Keaton bir keresinde "Tanrı'ya inanmam ama ondan korkarım" demişti. Bense Tanrı'ya inanıyorum ama beni korkutan tek şey Keyser Soze...
baronio
forum resmi


Akl?mda bir süredir Good Will Hunting'den bir sahne var. Dü?ündükçe içim bir tuhaf oluyor. ?zlemeyenler okumas?n, hemen izlemeye ba?las?n bence.

Chuckie yak?n dostu Will'e bir gün in?aatta bir konu?ma patlat?r. Onun farkl? oldu?undan ve oraya ait olmad???ndan bahseder. Her sabah i?e giderken Will'i evinden eski arabas?yla almayan giden Chuckie dostlu?un ne demek oldu?unu gösteren bir yakla??mla Will'e unutulmaz sözünü söyler.

Her sabah kahrolas? evinin önüne geliyorum. Arabam?n kap?s?n? aç?p da senin kap?na kadar yürüdü?üm o 20 metrede akl?mda her sabah tek bir ?ey oluyor. ?çimden hep umar?m gitmi?tir, umar?m kap?y? açan olmaz diye içimden geçiriyorum her sabah. Tek dile?im bu dostum.

Ve bir gün Chuckie kap?y?, Gus Van Sant'sa arkada Elliott Smith'ten, Between The Bars parças?n? çalar. Olan bize olur.
Siyanure
The Untouchables(1987)
forum resmi
Al Capone : Her ak?am yatmadan önce Tanri'ya
bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün
Tanr?'n?n çal??ma tarz?n?n bu olmad???n? anlad?m. Ertesi gün
gittim, kendime yeni bir bisiklet çald?m ve her ak?am
yatmadan önce Tanri'ya günahlar?m? affetmesi için dua ettim"
213
Reservoir Dogs (1992)


forum resmi

mr. pink : let me tell ya what "like a virgin"'s about. it's about some cooze who's a regular fuck machine. i mean all the time, morning, day, night, afternoon, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick.

mr. blue: how many dicks was that?

mr. white: a lot.

mr. pink: then one day she meets a john holmes motherfucker, and it's like, whoa baby. this mother fucker's like charles bronson in "the great escape." he's diggin tunnels. now she's gettin this serious dick action, she's feelin
something she ain't felt since forever. pain.

Joe: chew? toby chew? no.

mr. pink: it hurts. it hurts her. it shouldn't hurt. her pussy should be bubble-yum by now. but when this cat fucks her, it hurts. it hurts like the first time. the pain is reminding a fuck machine what it was like to be a virgin.
hence, "like a virgin."


Çok küfürlü bir çeviri oldu?u için hassas bünyeleri etkilemesin. A?a??da türkçesi. smile.gif

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...

mr. pink : "Like A Virgin"in konusunu anlatay?m size. ?ark? adeta bir siki? makinesi olan|bir am hakk?nda. Yani sabah, ak?am, gece, gündüz...
Sik, sik, sik, sik, sik, sik, sik, sik, sik!

mr. blue : Kaç tane sik oldu?

mr. white : Bir hayli.

mr. pink : Sonra bir gün ?u John Holmes tiplerinden biriyle kar??la??yor. Herif resmen "The Great Escape" filmindeki Charles Bronson gibi. Durmadan tüneller aç?yor. Hatun, ciddi bir sik olay?na bula??yor.
Ve kad?n çok uzun zamand?r hissetmedi?i bir ?eyi hissediyor: Ac?, ac?.

Joe : Chew? Toby Chew? Yo!

mr. pink : Can? yan?yor. Çok ac? çekiyor. Oysa ac?tmamas? gerekir. Çünkü am? çoktan follo? olmu?. Fakat adam?m?z sikti?inde, gerçekten ac?t?yor. Sanki ilk defaym?? gibi ac?t?yor. Görüyorsunuz. Bir siki? makinesine
bir zamanlar bakire oldu?unu hat?rlat?yor. Bu yüzden "Like A Virgin.
Mr.Barish
Strings (2004)

forum resmi


A?kla birine ba?lanmayan nefretle dü?ümlenir.Teknik olarak iyi öykü olarak çok klasik bir film olmakla birlikte, akl?ma kaz?nan bu güzel laf geçer Anders Rønnow Klarlund imzal? 2004 Danimarka yap?m? bu filmde. Kuklalar?n dünyas? için kusursuz.
Funkster
Shooter (2007)

Hükümetin kendisine kurdu?u komployu ayd?nlatmaya u?ra?an eski ordu mensubu keskin ni?anc? Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg), usta bir planla senatör Meachum'u (Ned Beatty) k?st?r?r. Senatör ise onun yeteneklerinden çok etkilendi?ini söyleyerek birlikte çok i? yapabileceklerini söyler. Bunun üzerine konu?ma ?u ?ekilde geli?ir:

forum resmi

Swagger: Sizin ad?n?za çal??mak için neler gerekiyor, Senatör? Masum kad?nlara ve çocuklara tecavüz edip onlar? öldürmek mi, seni hasta domuz? Bir boru hatt? geçirilebilsin diye koca bir köyün katledilmesine izin verdin.

Meachum: Bir köy! Ve bu sayede bölgeye istikrar getirdik. Bu da, s?rf büyük anne ve büyük babalar? ba?ka kabileden diye kimsenin kolunun kesilmemesi anlam?na geliyor. Bize orada tap?yorlar, evlat. Bu ülke, Savunma Bakan?'n?n televizyona ç?k?p Amerikan halk?na "Bu özgürlükle alâkal?, petrolle de?il!" diyebildi?i bir yer. Ve hiç kimse onu sorgulam?yor, çünkü yalan oldu?unu bildikleri için cevab? duymak istemiyorlar!


ggecim
THE DEVIL'S ADVOCATE

forum resmi


Al pacino ,Charlize Theron ve Keanu Reeves'in mükemmel oyunculuklar?yla bezenmi? bu filmin Muhte?em bir sahnesi...

QUOTE

Al pacino:
Sana Tanr? hakk?nda bir iki s?r vereyim.
Tanr?, seyretmeyi sever.
O bir oyunbazd?r.
Bir dü?ünsene.
?nsana...
...içgüdüler verir.
Sana bu ola?anüstü hediyeyi verir,|sonra ne yapar dersin?
Yemin ederim, s?rf kendi e?lencesi için...
...kendi özel, kozmik...
...komedi filmi için...
...tam z?tt? kurallar koyar.
Gelmi? geçmi? en büyük gaf.
Bak, ama dokunma.
Dokun, ama tatma.
Tat, ama yutma.
Ve sen sekip dururken, O ne yapar?
Hasta, kahrolas? k?ç?yla güler!
Cimrinin tekidir!
Sadisttir!
Görevi ba??nda bulunmayan bir derebeyidir!
Ona tapmak m??|Asla!

Kevin(KEANU REEVES):
Cennette hizmet etmektense,|cehennemde hüküm sürmek daha iyidir.

Al pacino:
Neden olmas?n?
Her?ey ba?lad???ndan beri burada,|yeryüzünde her i?e burnumu sokuyorum!
?nsano?luna bah?edilen|her duyguyu onda ye?erttim!
?stediklerini ona sa?lad?m|ve onu asla yarg?lamad?m!
Neden? Çünkü onu asla reddetmedim.|Bütün kusurlar?na kar??n!
Ben insano?lunun taraftar?y?m!
Ben hümanistim.
Belki de son hümanist.
Akl? ba??nda olan kim...
...20. yüzy?l?n tamamen|benim eserim oldu?unu...
...inkâr edebilir ki?
Tamam?, Kevin!
Tamam?.
Benim eserim.
Gücümün zirvesindeyim, Kevin.
Art?k benim zaman?m.
Bizim zaman?m?z.
tyler78
@ggecim
Sat?rlar? okurken bir an "Adam hakl? len" dedim flaugh.gif.Sonra akl?m ba??ma geldi.Böyle ?eyler izlememek laz?m.
Bu arada çok güzel bir ba?l?k olmu?.
don quijote
?u ba?l??a bereket verebilecek bir film:

No Country for Old Men


forum resmi


?erif Ed Tom, Carle Jean'e k?ssadan hisse...

Charlie Walser'? bilir misin? Hani Sanderson'?n do?usunda mekan? vard?? S???rlar? nas?l keserler bilir misin? ?uralar?na tokmakla vurur, s?ms?k? ba?larlar ve bo?azlar?n? keserler. ??te bir gün Charlie bir s???r? ba?lam??, kesimi yapacak ki s???r kendine gelmi?. Ç?rp?nmaya ba?lam??. Afedersin ama, 250 kiloluk kudurmu? bir büyükba?tan bahsediyoruz. Charlie nalet hayvan? kafas?ndan vurmak için silah?na sar?lm??. Ama tüm o ç?rp?nmalardan düzgün ni?an alamay?nca kur?un sekmi? ve Charlie'nin omuzuna saplanm??. Charlie'nin halini bir gör. Hâlâ sa? elini kullan?p kafas?na ?apka geçiremiyor. (O s?rada ya?l? Tommy Lee Jones sa? elini kald?r?r) Söylemek istedi?im ?u: Hayvanla insan aras?ndaki mücadelede bile sonuç kesin de?ildir.
BuRnOut
Asl?nda her Coen Karde?ler filminden bir sahne eklesek bu ba?l??a s?r?tmaz hani. fool.gif
oscar1895
a ay - Reha Erdem

Reha Erdem'in bu ilk uzun metraj filminin en can alıcı sahnelerinden birisidir. Yekta gördüklerinin gerçekliğini Nura'ya da kanıtlamaya çalışır; fakat beceremez. Yekta öylesine sarsılmıştır ki, adeta haykırır cümleleri. Tam o sırada Reha Erdem kamerasını usulca zoom yapar. Bir an için Yekta'nın Nura'ya değil de bize karşı haykırdığını düşünmekten alıkoyamayız kendimizi. Sonrası mı, ekran kararır (replik devam eder) ve biz işte o zaman Erdem'in elleri öpülesi bir yönetmen olduğunu ve yedinci sanatın kudretini bir kere daha hatırlamış oluruz.
forum resmi
''Gör Diye!
Ne diye bunca zahmet?
Göstermek daha mı önemli?
Her gördüğünü gösterebiliyor musun?
Söylesene, her gördüğünü gösterebiliyor musun?
Rüyalarının fotoğrafını çekebiliyor musun?
Işığın yetiyor mu?
Netliğini ayarlayabiliyor musun?
Görmeyi, sadece görmeyi biliyor musun?
Hem, ne göstereceksin?
Haberleşmek için mi?
Kimlerle?
Kendinle habersiz kaldın mı hiç?
Gösterilemeyen şeyler görüyorum ben.
Gör, sadece gör!''
oscar1895
Buono, il brutto, il cattivo, Il - Sergio Leone

Tuco (Çirkin) bitap dü?mü? bir halde, sava??n harabeye çevirdi?i evlerin birinde bir küvete rastlar. Tuco bol köpüklü banyo sefas? yaparken hiç hesapta olmayan dü?manlar?ndan biri sinsice ona yakla?maktad?r. Kar??la?t?klar?nda ise kli?eleri ters yüz eden bir sahneyle ba? ba?a kal?r?z.


Dü?man - Sekiz ayd?r seni ar?yordum. Ne zaman silah? sa? elime almam gerekse, seni dü?ündüm. (Karakterimizin sa? kolu yoktur) ?imdi tam arad???m ?ekilde buldum seni. Sol elle ate? etmeyi ö?renmek için yeterince vaktim oldu.

Tuco (ate? ederek) - Ate? etmen gerekince, ate? et. Konu?ma.
oscar1895
Voksne Mennesker
Noi Albinoi ile hayat?m?za giriveren yönetmen Dagur Kari'nin ikinci uzun metraj çal??mas?, tek kelimeyle mükemmeldi. Siyah-beyaz desenlerin gözlerimizi kama?t?rd??? filmin ba? karakteri Daniel boynunda kulakl??? dü?meyen, sisteme ayak uyduramayan, 'tutunamayanlar'?n temsilcisiydi. ??te aç?l?? sahnesinde Kari, bize karakterini böyle tan?t?yor...
Daniel Sisteme Kar??!
forum resmi
Daniel A ve B s?n?f? vergilendirme dedi?in anda kafam kar??t?. Birden her ?ey karard? ve art?k ya?amak istemiyorum.
Vergi Memuru Bu ses, hiç de normal durmuyor. Kay?tlar?m?za göre geçen 4 y?l içinde sadece 7 dolar kazanm??s?n?z. Bütün bir dönemde.
Daniel Bir saniye, bir saniye...Siz neden bahsediyorsunuz? A-s?n?f? vergiden mi, B-s?n?f?ndan m??
Vergi Memuru Bu 7 dolar? nas?l kazanm?? oldu?unuza ba?l?.
Daniel Hat?rlam?yorum. Bir keresinde geçici bir i?e girmi?tim.
Vergi Memuru Nerede?
Daniel Kuzey-Bat?'da bir yerde ama çok iyi hat?rlam?yorum. Sabah?n körüydü ve sadece yar?m saat çal??m??t?m san?r?m.
Vergi Memuru Tanr? a?k?na Daniel...4 y?l boyunca hiçbir gelirin olmamas?n? nas?l aç?klayacaks?n?
Daniel Bir süre bir süpermodelle ç?kt?m. Çok paras? vard?.
Vergi Memuru Bu bilgi pek de i?imize yaramaz. ??e girip, banka hesab? açmak ve borçlar?n? ödemeye ba?lamak için 2 hafta süren var.
Daniel Bu mümkün de?il, kimlik numaram?n ortal?kta dola?mas?n? istemiyorum. Çünkü bütün param? al?rlar.
Vergi Memuru Kim al?r?
Daniel Herkes. Posta idaresi, demir yollar?, otoparklar, vergi daireleri. Hepsi de s?rada bekliyor.
Vergi Memuru(Telefon açarak) Jan, bir saniye gelir misin?.......
Daniel ?unu bir netle?tirelim. 7 Dolar borcum var de?il mi?
Vergi Memuru Hay?r....7 Dolar kazanm?? görünüyorsun.
oscar1895
Voksne Mennesker - Dagur Kari
'Tutunamayanlar'?n temsilcisi Daniel, nihayet kendine uygun birini bulur. Ne var ki, daima sorumluluktan kaçan Daniel daha önce hiç tatmad??? bu duygulara ra?men, garsondan bulu?ma yerine gitmeyece?ini Franc'e iletmesini ister. Bütün masumiyetiyle onu bekleyen Franc tam kötü haberi alacakken Daniel ne oldu?unu anlayamadan solu?u onun yan?nda al?r. ??te o an daha önce sinemada hiç ama hiç tatmad???m?z bir duyguyu ya?at?r bize o sahne. Hepimizin tatt???; fakat ifade edilmesi güç bir durum, Kari'nin karelerine i?te böyle yans?r...
Dagur Kari Usulü A?k Tarifi
forum resmi
Franc Bana gelemeyece?ini söyledi.
Daniel Adam kafadan hasta.
Franc Bir sorun mu var?
Daniel ?eyy...
Franc Ne oldu?
Daniel San?r?m grip oluyorum.
Franc Nas?l hissediyorsun?
Daniel Ba??m dönüyor, normal duymuyorum. Sanki bir balonun içindeyim.
Franc Kulak iltihab? olabilir mi?
Daniel Hay?r, çünkü midem de a??r?yor. Ne olabilir ki...
Franc Belki de dünyan?n en eski hastal???d?r.
Daniel Verem mi?
Franc Hay?r...Hay?r, hastal?klar?n en güzeli.
(Öpü?ürler)
Franc Geçti mi?
personalfable
The science of sleep

forum resmi
gael garcia bernal?n nam-? di?er stephane ?n, icad? olan 3 boyutlu gözlü?ü gözlü?ü gösterdi?i sahne.


Stephane: Bununla hayat? 3 boyutlu görebiliyorsun.
Stéphanie: hayat zaten 3 boyutlu de?il mi?
Stephane: hay?r ama, evet ama ....
gündüzdo?anay
Once - esas o?lan?n gürleyip, bizi y?kt??? sahne...

forum resmi

Kaz?yorum yeri ?imdi
Ba?armaya çal???yorum
Anla??lmayan kelimeler var aram?zda
Ve bu gizem ?üpheleri getiriyor
Anlayamad?m
Uzan?p elimi tutaca??n zaman
?çinde varsa bir ?eyler
?imdi söylemekten çekinme
Çünkü bekliyordun her zaman
Durumu e?itleme ?ans?n?
Bu gölgeler dü?tükçe üzerime
Kazanaca??m bir ?ekilde
Çünkü Tanr? söyledi bana
Hiç olmad??? kadar yak?nm???m
?çinde varsa bir ?eyler
?imdi söylemekten çekinme
De hemen bana, bana.

Te?ekkürler Rasko flowers.gif
oscar1895
Kill Bill - Quentin TarantinoQuentin Tarantino'nun dördüncü filmi Spagetti westernden ?talyan gerilimlerine, Uzakdo?u kung fusundan Amerikan suç filmlerine birçok türü bir arada kayna?t?ran; gerçek bir sinemasal zaferdi. Bu karma yolculuk yine Tarantino'nun kendi yazd??? kusursuz senaryo örne?iyle, ba?tan ç?kar?c? bir özelli?e sahipti. Alakas?z gibi kar??m?za ç?kan sahneler asl?nda filmi bir bütün olarak tamamlay?p; sinema tarhinden birçok ba?yap?ta, mitolojiye göz k?rp?p bir sinemasever için asla unutamayaca?? bir deneyim yarat?yordu. Nitekim soluksuz izledi?imiz 210 dakikan?n ard?ndan gelen çözüm an?ndaki replikler hepimizi fazlas?yla ?a??rtm??, alakas?z gibi gelmi?ti. Oysa Tarantino neden bahsetti?inden o kadar emindi ki, ad?m ad?m bizi mutlak gerçe?e götürmekte kararl?yd?.

Çizgi romanlarla ilgili say?s?z film çekildi ve halen de çekilmeye devam ediyor. ?lk defa Shyamalan bize çizgi romanlarla ilgili daha derin bir hikaye anlatmay? ak?l etmi?ti Unbreakable'?yla. Kill Bill'de kar??m?za ç?k?veren ve Bill (David Carradine) için 'bu adam neden bahsediyor' dedirten, sonras?nda ise üzerine ciltlerce kitap yaz?labilece?ini dü?ündürten sahne nedense bana biraz da Howard Hawks'?n His Girl Friday'ini hat?rlatt?. Ko?u?turmalarla ve yalanlarla büyüttü?ü dünyadan kurtulup normal insanlar?n aras?na kar???p evinin kad?n? olmaya karar veren bütün zamanlar?n en s?k? gazetecisi Hildy (Rosalind Russell)'nin asla ama asla de?i?emeyece?ini dü?ünüyordu eski kocas? Walter (Cary Grant). Bunu dü?ünmekle kalm?yor, kan?tlamak için elinden geleni ard?na koymuyordu.

??te Kusursuz Senaryonun Örne?i:

forum resmi

Bill: Bildi?in gibi çizgi romanlara bay?l?r?m. Özellikle de süper kahramanlarla ilgili olanlara. Süper kahramanlar? sarmalayan mitolojiyi büyüleyici buluyorum. En sevdi?imi süper kahraman? ele alal?m: Superman. Harika bir çizgi roman de?il. Çok iyi çizildi?i söylenemez. Ama mitoloji...Mitoloji yaln?zca harika olmakla kalm?yor, ayn? zamanda e?siz de.
(...)
?imdi, süper kahraman mitolojisinin ana unsurlar?ndan biri, bir tarafta süper kahraman di?er tarafta ikinci ki?ili?inin olmas?d?r. Batman asl?nda Bruce Wayne, Spiderman ise Peter Parker'd?r. O karakter sabah uyand???nda, Peter Parker'd?r. Spiderman olabilmek için bir kostüm giymesi gerekir. Ve bu noktada Superman'in benzeri yoktur. Superman sonradan Superman olmad?. Superman, Superman olarak do?du. Superman sabah uyand???nda, Superman'dir. ?kinci ki?ili?i Clark Kent'tir. Büyük 'S'li k?yafeti Kent'ler onu bir bebek olarak bulduklar?nda sar?l? oldu?u battaniyedir. Onlar onun k?yafetleri. Kent'in giydikleri...gözlük, tak?m elbisesi...Kostüm olan bu!.. Aram?za kar??mak için Superman'in giydi?i kostüm bu. Superman bizi Clark Kent vas?tas?yla görüyor. Ve Clark Kent'in karakter özellikleri nelerdir? Zay?f biri...kendinden emin de?il...korka??n tekidir. Clark Kent, Superman'in tüm insan ?rk? üstündeki ele?tirisidir. T?pk? Beatrix Kiddo ve Bayan Tommy Plimpton gibi.

(Resim çok büyük ç?kt?, düzeltemedim de...Arkada?lar bir el atar art?k smile.gif )
AlgoS
Saving Private Ryan

Tom Hanks'ten sava??n çirkin yüzü ve insanlar? nas?l de?i?tirdi?i hakk?nda bir bölüm...

forum resmi

Bir esirin serbest b?rak?lmas? üzerine Ryan'? aramaya giden grupta ç?kan huzursuzluktan sonra yüzba?? kendisi hakk?nda girilen "nereli oldu?u" hakk?ndaki iddia konusunda aç?klamalar yapar ve...

-Havuzdaki para ne kadar oldu? Hakk?mda girdi?iniz iddiada ?u ana kadar biriken para nedir?
Ne kadar birikti? Ne kadar, 300 Dolar m?, 300 mü?
Ben ö?retmenim!
Pennsylvania'n?n Addley kasabas?ndaki bir okulda ?ngilizce komposizyon dersi veriyorum.
Son 11 y?ld?r Thomas Alva Edison Lisesi'ndeydim. ?lkbaharda okulun beyzbol tak?m?n?n koçlu?unu yapard?m.
Ya?ad???m yerde, insanlara ne i? yapt???m? söyledi?imde ?unu dü?ünürlerdi: "Eh, belli oluyor!"
Ama burada, büyük büyük bir muamma oldu.
San?r?m biraz de?i?mi? olmal?y?m.
Bazen merak ediyorum, bu kadar çok de?i?tiysem yan?na döndü?ümde, ki dönebilirsem, kar?m beni tan?r m? acaba?
Ve ona bugün gibi günleri nas?l anlat?r?m!
Ryan'a gelince Ryan hakk?nda hiçbir ?ey bilmiyorum, umurumda da de?il. Adam benim için bir ?ey ifade etmiyor. Sadece bir isim!
Ancak Ramelle'e gidip, onu bularak, sa? salim evine ula?t?rmam bana kar?m?n yan?na dönmemi sa?layacaksa o zaman benim görevim budur!
Ayr?lmak m? istiyorsun? Bizi b?rak?p, gidip sava?a kat?lmak m? istiyorsun? Peki! Git öyleyse, sana mâni olmam hatta evraklar?n? bile haz?rlar?m.

Biliyorum, hissediyorum, öldürdü?üm her adam, beni evimden biraz daha uzakla?t?r?yor.
BuRnOut
IMDB
Babí léto (2001)

Directed by: Vladimír Michálek
Genre: Comedy | Drama | Family
Tagline: A comedy for the ages.
User Rating: 7.6 / 10 (754 votes)
Runtime: 95 min
Awards: 7 wins
Cast: Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková, Stanislav Zindulka, Ondrej Vetchý


forum resmi


Hana (Fanda) ve Eda iki ya?l? tiyatrocudur. Bütün sefaletlerine ve sa?l?k problemlerine kar??, hayat? bir tiyatro oyunu gibi görürler ve hiçbir ?eyi ciddiye almazlar. Ama bir zaman sonra sa?l?k problemleri ciddile?ir ve Eda felç geçirerek hastaneye kald?r?l?r. Belki de Eda, o ana kadar hep tiyatro perdesinin arkas?ndan bakt??? ve kaçmaya çal??t??? ölümle ilk defa yüzle?ir. Hayat?n?n son perdesinde gerçeklerin fark?na var?r. ??te bu sahnede yönetmende Kafkavari bir replikle bu sahneyi ölümsüzle?tirir.

Eda, kadim dostu Hana'ya döner ve ?u sözleri söyler: Hayat, hiçbir ?eye de?mez ve bu de?i?meyecek.

Gerçeklerin a??rl???na kar??l?k kendi hafiflikleriyle hayata kendilerince tutunmaya çal??an bu iki eski dostun hikayesi, bu ?ekilde ba?ka bir boyuta ta??n?rken bizler de bu sözün a??rl??? alt?nda kal?r?z. Hayat; belki de Kafka'n?n dedi?i gibi kaybedilmi? bir sava?t?r. Fakat, bu gerçek yine de pes etmenin zorlu?unu de?i?tirmez.
oscar1895
En çok sevdi?im tan??ma sekanslar?ndan biridir…
forum resmi

Kitt (M. Sheen)= Selam, Ad?m Kitt, Seni önemli bir i?ten al?koymuyorum ya?
Holly (S.Spacek)= Hay?r
Kitt= Gelip sana merhaba demek istedim. Her ?eyi bir kere denerim. Ad?n ne? Benimkini söyledim.
Holly= Holly.
K= Holly, sen… Bilemiyorum, benimle biraz yürümek ister misin?
H= Neden?
K= Söyleyeceklerim var. Bu aç?dan ?ansl?y?m. Ço?u insan?n akl?nda hiçbir ?ey yoktur, de?il mi? Bu arada soyad?m Carruthers. Karate der gibi de?il mi?
H= olsun.
K= Evet, kimse bana fikrimi sormad?. Koymu?lar i?te.
H= Hala okula m? gidiyorsun?
K= Hay?r. Çal???yorum.
H= Ne i?inde?
K= Erken kalmak sorun de?il. Ben de çöpçülük i?i buldum…??ime a??k de?ilim…
H= Babam ça??r?yor. Gitmeliyim.
K= Dur! Ne zaman görü?ürüz?
H= Babam?n ne diyece?ini biliyorum.
K= Ne?
H= Dürüst olabilir miyim?
K= Tabii.
H= Çöp toplayan biriyle görünmemem gerekti?ini.
K= Böyle mi der?
H= Evet.
K= Çöp toplamak hakk?nda ne biliyor ki?
H= Hiçbir ?ey!
K= Bak i?te…
H= Ö?renmek istedi?i bir ?ey yok. Acele etmeliyim.

Badlands / Terrence Malick
kumkuma
Biraz romantik olacak ama Ps: I love you daki karaoke sahnesinde Gerard Butler'?n Hillary Swank'e Galway Girl ?ark?s? ile üzerine dogru yürüyüp ceketini ald?g? sahne. Bu ara pek akl?mdan ç?km?yo bu sahne flaugh.gif

Bir de Star Wars'ta Darth Vader'?n Anakine malum repligi söyledigi sahne. Heyt bee flaugh.gif
kumkuma
QUOTE(kumkuma @ Jun 21 2008, 07:29 PM) *

Biraz romantik olacak ama Ps: I love you daki karaoke sahnesinde Gerard Butler'?n Hillary Swank'e Galway Girl ?ark?s? ile üzerine dogru yürüyüp ceketini ald?g? sahne. Bu ara pek akl?mdan ç?km?yo bu sahne flaugh.gif

Bir de Star Wars'ta Darth Vader'?n Anakine malum repligi söyledigi sahne. Heyt bee flaugh.gif


Ya Anakin degil Luke olacakt? o oleyo.gif
olric
forum resmi

Dagur Kari,hüzün ve hicvi harmalamay? iyi biliyor.i?te filmin ba??ndaki diyaloglar..

noi_(s?n?fa girer) S?nav m? oluyoruz?
ö?retmen-Evet matematik s?nav? bir yere otur..s?nav için ça??r?lmad?nm??
noi ( oturur ve ka??d? gelir)-profesör, kalaminizi ödünç alabilirmiyim?(kalem gelir,ad?n? yani Noi yazar ka??d? ö?retmene verir)
noi-??te buyrun bitti.
ö?r- Ne demek ?imdi bu?
noi-Hiçbir ?ey..
ö?r-Bana bunu böylece mi veriyorsun?
noi-Evet
ö?r-Bu s?navdan kaç almay? dü?ünüyorsun?
noi-s?f?r
ö?r-Hay?r,hay?r,hay?r.?smini yazd???n için s?f?r virgül be? alacaks?n.
noi-Gerçekten mi? bu bekledi?imden de iyi bir not..
Julien

forum resmi

QUOTE

- ?yi at, iyi araba para i?i karda?.
- Paran olunca her bir i? iyi olur.
- Paran olunca kebap yen, paran olunca tatl? yen, ?arap içen, iyi yataklarda yatars?n.
- Paras? olunca adam kuvvetli olur.
- Paras? olunca adam?n evi, avrad? olur, evinde tenceresi kaynar, çocuklar? olur.
- Paran olmad? m? iyi de?el, dünyada senden kötüsü yoktur, senden püsü yoktur, her yerden kovarlar seni...
- Fakirin yüzü so?uktur. Niye so?uktur Cabbar karda?? Paras? yoktur da ondan...
- Mesela k?? gününde, günün en so?uk vaktinde, cebinde paran olsa ü?ümezsin, hamamdaym?? gibi terlersin.
- Amma velakin para olmad? m? yaz gününde ü?ürsün. Neden? Çünkü para adam? s?cak tutar. S?ca???...

someareborntotheendlessnight
muhte?em...
Serke?
Julien,

diyaloglar çok güzel .. Sayenizde en sevdi?im Y?lmaz Güney filmini tekrar an?msad?m smile.gif
mezdap
1994 - Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption)

Red, hapishaneye yeni gelen Andy'ye
- Korku insan? hapsedebilir, umut, serbest b?rakabilir.
cb_spike
forum resmi

forum resmi

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
QUOTE
Jesus: Sikilmeye haz?r m?s?n?z, dostum? Yar? finale kadar ç?kt???n?z? duydum... Dios Mío Dostum! Liam ve ben sizi fena halde sikece?iz!
The Dude: Ya? Eee, bilirsin, bu ah, sadece... Sadece senin dü?üncen dostum.
Jesus: Bir ?eyi söylememe izin ver pendejo. Bize bir bokluk yapmaya kalkarsan, o aleti sahada ortaya ç?kar?rsan, onu elinde al?r koca götüne sokar ve o sikti?imin teti?ini sarjör bo?alana kadar çekerim!
The Dude: ?sa A?k?na...
Jesus: Üstüne bast?n dostum. Kimse isa'ya bokluk yapamaz...
Walter: Sekiz ya??ndakiler, Ahbap.
BuRnOut
IMDB
Pura formalità, Una (1994)

Directed by: Giuseppe Tornatore
Genre: Crime | Thriller
User Rating: 7.8 / 10 (2,161 votes)
Runtime: 108 min
Awards: 1 win
Cast: Gérard Depardieu, Roman Polanski, Sergio Rubini, Nicola Di Pinto


Komiser, hayran? oldu?u yazar Onoff'u bir cinayet yüzünden sorguya çekmektedir. Onoff'un davran?? ?ekilleri komiserin hiç ho?una gitmez. Onoff her ?eyi inkar etmektedir ve ard?ndan unutulmaz bir replik gelir.

forum resmi


Onoff : ?dollerimizle hiçbir zaman kar?? kar??ya gelmemeliyiz. Yak?ndan bak?nca surat?m?zda görünen sivilceler gibiler. Rüyalar?m?z? süsleyen harika fikirlerin ishal nedeniyle helada otururken ak?llar?na geldi?ini ö?renebiliriz.


Asl?nda film, genel olarak pek çok sinemasal kli?eye kar?? gelir. Bunu anlat?m?n d???nda, buna benzer sekanslar içinde diyaloglarda da görmek mümkün. Kal?pla?m?? yarg?lar?, yak?n/uzak kavram?n?, suçlu/suçsuz ikilemini ve komiser/zanl? rollerini ters yüz eder.


Not : Bu muhte?em filmin çevirisi için Clint'e çok te?ekkürler. flowers.gif
BuRnOut
forum resmi


IMDB
Petit soldat, Le (1963)

Directed by: Jean-Luc Godard
Genre: War | Drama
User Rating: 7.2 / 10
Runtime: 88 min
Cast: Michel Subor, Anna Karina, Henri-Jacques Huet, Paul Beauvais


Godard'dan klasik müzik üzerine bir güzelleme...

Bruno : Pla??n var m??
Veronica : Evet, ne istersin? Bach?
Bruno : Hay?r, çok geç. Bach sabah 8 içindir. 8'de Brandenburg da süper olur.
Veronica : Mozart? Ya da Beethoven?
Bruno : Henüz çok erken. Mozart ak?am 8 içindir. Beethoven'?n müzi?i çok derindir. Bu yüzden Beethoven gece içindir. ?htiyac?m?z olan Haydn. Güzel ve eski bir Haydn...

BuRnOut
IMDB
Büyük adam küçük ask (2001)

Directed by: Handan Ipekçi
Genre: Drama
Tagline: A little Kurdish girl humanizes a big Turkish judge!
User Rating: 7.7 / 10
Runtime: 120 min
Awards: 9 wins
Cast: Sükran Güngör, Dilan Erçetin, Füsun Demirel, Yildiz Kenter


Diyaloglar?n?, daha do?rusu (R?fat Bey'in) monologlar?n?, aktaraca??m sahneye geçmeden önce, filmin yasaklanmas?yla ilgili geçen süreçteki yorumlardan bir potpuri yaparak giri? yapmak san?r?m daha uygun olacakt?r.

"T.C. Kültür Bakanl???, k?smen destekledi?i ve yabanc? film dal?nda Türkiye'nin Oscar umudu olan filmi yasaklad?." (The Guardian)

"...sinema afi?te gösterildi?i gibi sadece popcorn de?ildir, ayn? zamanda duygular?n ifadesi ve özgürlük hakk?nda önemli ?eyler söylemektedir." (Nanni Moretti - 2002 ?stanbul Film Festivali kapan?? konu?mas?ndan)

"Sevgiyi mi yasakl?yorlar?" (?ükran Güngör) "Hepimiz birer Hejar'?z!" (Y?ld?z Kenter)


forum resmi


Polisin, örgüt militanlar?na (filmde bahsedildi?i üzere) düzenledi?i bask?ndan sonra, ortada küçük bir k?z çocu?u kalm??t?r. Kimi kimsesi olmayan Hejar'? kap?s?nda bulan emekli yarg?ç R?fat Bey, k?z? yan?na alarak ona bakmaya ba?lar. Bir gece yemek masas?nda otururlarken, R?fat Bey haberlerde gördü?ü ölüm haberlerinden sonra; bu enfes sözcükleri s?ralar...

R?fat Bey : Ölümün ucundan döndün çocuk. Ölüme yak?n olan benim, sen de?il... Anam ebelik yap?p okuttu beni. Ak?ll? kad?nd?... Çok çal??t?, genç öldü. ?imdikiler özel okullarda okuyor. ?ngilizce... Bir millet diline sahip ç?kmal?!

..........

R?fat Bey : ?nsanlar bozuldu.
Hejar : A?lama!
R?fat Bey : ?nsanlar? bozduk... Biz bozduk. Dengeyi bozduk, do?ay? bozduk, her ?eyi bozduk...
Hejar : A?lama!


BuRnOut
IMDB
O... Çocuklari (2008)

Directed by: Murat Saraçoglu
Genre: Comedy | Drama
User Rating: 6.1 / 10 (397 votes)
Cast: Demet Akbag, Özgü Namal, Sarp Apak, Altan Erkekli


Yarı İtalyan yarı Türk olan Dona, bir kız çocuğuna İtalyanca öğretmek için Türkiye'ye gelir ve burada uzun yıllar uzak kaldığı ve tanımadığı ülkesinin gerçekleriyle yüzleşir. Türkiye'nin kara yüzünün mağdurlarından biri olan Hatice ile Dona'nın arasında, bir gece şöyle bir diyalog geçer. Bu konuşmanın arkasında da binlerce Hatice'nin varlığı, izleyicilerin içine oturuverir. Bir ülkenin, bir dönemin, bir geleneğin binlerce sessiz ve çaresiz mağduru...


forum resmi


Hatice : Asıl ismim Bağdagül, Hatçe'yi ben koydum. İstanbul'a kaçınca, izimi bulmasınlar diye. Hoş... Orospu olacağımı bileydim, daha fiyakalı bir isim bulurdum da... İşte...

Dona : Kızın babasından mı kaçtın? Almanya'daymış, kızın anlattı.

Hatice : Anlatır o... Babası kim bilmem. Arada bir çikolata verip avutuyoruz işte, baban yolladı diye. Kızlığımda, bir şoför gelirdi mahallemize. Çeşmede bakışırdık. Öyle bir bakardı ki; ciğerime kızgın yağ dökülür sanırdım. Böyle, içime içime anladın?

Dona : Kocan mı?

Hatice : Yok. Beni başkasına verdiler.

Dona : Demedin mi, başkasını seviyorum diye?

Hatice : Öyle denmez ataya. Bu, kaçalım dedi.

Dona : Ee, kaçsaydın.

Hatice : Korktum. On dördündeydim daha.

Dona : On dördünde mi? Vahşet bu!

Hatice : Vahşet değil, adettir. Sandım ki, bir tek Ahmet'e gelin gittim. 2 ay sonra abisi ırzıma geçti. Böyle şey nasıl denir kocaya? Ağlıyorum. Kaynatam gördü, dedi ne oldu? Dedim, böyleyken böyledir.

Dona : Ee, o seni kurtardı mı?

Hatice : Sırtımı sıvazladı. Dedi ki: Kocanın adı Ahmet'tir, abisininki de Mehmet'tir.

Dona : Babaları da mı?

Hatice : (İfadesiz bir şekilde Hatice kafasını sallayarak, Dona'nın sorusunu onaylar.) Oğlanın babası kim, onu bile bilmem.

Dona : Hangi oğlan?

Hatice : Benim oğlan, bebeyken bırakıp gittiğim... Daha bir kere ana bile demedi.

Dona : Nasıl kaçtın ki İstanbul'a?

Hatice : Gittim babama. Böyle şey nasıl denir babaya? Dedim, bana dayak atıyorlar. Dedi ki: Kocandır. Geri yolladı beni. Bindim minibüse, eve gidecem. Nereye gideyim? Şöyle kafamı çevirdim, bir baktım ki... Benim şoför. Hani şu; ciğerime ciğerime işleyen var ya... Dedi ki, gel kaçalım. Oğlanı alırız sonra. Dedim, olmaz, gelemem. Ama öyle bir baktı ki... Böyle, kirpikleri uzun uzun... Sanırsın kirpikleri kaşlarını tarıyor. O yele kapıldık geldik İstanbul'a.

Dona : Sevgilin ne oldu?

Hatice : Bir sabah kalktım, baktım ki... Yok. Gitmiş.

Dona : Oğlun nerde şimdi?

Hatice : Bu sokaktadır.

Dona : Ee, niye hiç buraya gelmiyor?

Hatice : Benim, ben olduğunu bilmiyor ki. Beni, bakkala filan sormuş. Ben de öyle öğrendim işte.

Dona : Gidip tanıtsana kendini.

Hatice : Soyalım küçük, sıra ona geçmesin. Oğlum beni vurmaya gelmiş. On sekizinden önce vurdurturlar ki; cezası artmasın.

Dona : Nasıl yani?

Hatice : Ee namuslarını temizleyecekler. Bir orospu eksik olsun da... (Çocuklarımdan) Biri katil, biri yetim kalacak. İkisi de canımın yongası. Hangi birine kıyayım, he?

Dona : Onun için mi çıkmıyorsun evden? Camda duruyorsun hep... Katilini mi seyrediyorsun?

Hatice : ... Oğlumu seyrediyorum.
sson
IMDB
K-PAX (2001)

Directed by: Iain Softley
Genre: Drama | Sci-Fi | Fantasy | Mystery
Tagline: Is he crazy?...or is he light years ahead of us?
User Rating: 7.2 / 10 (38,554 votes)
Runtime: 120 min
Awards: 2 nominations
Cast: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack, Alfre Woodard


QUOTE

Prot: Sana bir ?ey söylemek istiyorum, Mark. Henüz bilmedi?in bir ?ey. Ama biz K-Pax'liler bunu ke?fedecek kadar uzun süredir var?z.

Evren geni?leyecek. Ve sonra tekrar içine çökecek. Sonra tekrar geni?leyecek... Bu i?lemi sonsuza dek tekrarlayacak. Ama bilmedi?in bir ?ey var ki, o da evren tekrar geni?ledi?inde her ?eyin yine ?imdiki gibi olaca??. Bu hayat?nda ne hata yapt?ysan bir sonraki geçi?inde tekrar ya?ayacaks?n. Yapt???n her hatay? tekrar ya?ayacaks?n. Tekrar ve tekrar. Sonsuza dek.

Sana tavsiyem, bu sefer do?ru olan? yapman. Çünkü bu an, sahip oldu?un tek ?ey.


forum resmi
Funkster
forum resmi

IMDB
JCVD (2008)

Directed by: Mabrouk El Mechri
Genre: Comedy | Crime | Drama
Tagline: Be Aware
User Rating: 7.9 / 10 (2,070 votes)
Runtime: 96 min
Cast: Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem, Karim Belkhadra

Jean-Claude Van Damme, kendisini rehin alan soygunculardan, ayn? zamanda kendisinin s?k? hayranlar?ndan biri olan Arthur ile konu?maktad?r:

QUOTE
JCVD: Hard Target (Zor Hedef) filminde kuru s?kyla bana ate? ettiler. Kendime gelebilmem için tuz kullanm??lar.

Arthur: "Zor Hedef"! John Woo! Pislik herif!

JCVD: Böyle söyleme.

Arthur: (Rehinelere dönerek) Hadi ama, Jean-Claude onu ABD'ye götüren ki?idir. O olmasayd? hala Hong Kong’da güvercinlerle film çekiyor olurdu. Sonra ne oldu? Seni s?rt?ndan vurdu.

JCVD: Hiç olmazsa Face/Off’u çekti.

Arthur: Eeee? Seni seçebilirdi. Di?er taraftan Windtalkers’a bakarsan adalet yerini buldu. Yeni projelerin var m??

JCVD: ?u an için yok.

Arthur: ?nternette bir ?ey gördüm, ad? neydi? Purple...?

JCVD: "Purple Amulet".

Arthur: Ne oldu?

JCVD: Steven Segal oynayacakm??.

Arthur: Ne? Steven Seagal m?? Sen on kat daha iyisin.

JCVD: Bu rol için kuyruk saç?n? kesti.

Arthur: Neyini?

JCVD: Saç?n?. At kuyru?unu. ?lk defa.

Arthur: Anlad?m. Zor olmal?.
cb_spike
forum resmi

IMDB
Jacob's Ladder (1990/I)

Directed by: Adrian Lyne
Genre: Drama | Fantasy | Horror | Mystery | Thriller
Tagline: The most frightening thing about Jacob Singer's nightmare is that he isn't dreaming.
User Rating: 7.5 / 10 (22,155 votes)
Runtime: 115 min
Awards: 2 wins
Cast: Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello, Matt Craven

QUOTE
Louis: E?er ölmekten korkuyorsan ve hayata sar?l?yorsan, hayat?n? almaya çal??an ?eytanlar? görürsün. Ama kendinle bar???rsan, o zaman ?eytanlar gerçek bir melek olup seni bu dünyadan kurtar?rlar...
oscar1895
Ate?iniz Var M??

forum resmi
À bout de souffle (1960)
forum resmi
Une femme est une femme (1961)

Jean Luc Godard'?n arka arkaya (k?sa metrajlar? saymazsak) çekti?i bu birbirinden güzel filmlerin ilki Serseri A??klar'da Michel k?sac?k saçlar?yla, elinde New York Herald Tribune'le kendisini (ve bizi) ba?tan ç?karan Patricia'yla Paris sokaklar?n? ar??nlarken, kar??dan geçen bir adam Michel'den sigaras?n? yakmak için ate? ister. Michel ise gerek adam?n gerekse bizim hiç beklemedi?imiz bir tepkiyle kar??l?k verir. Cebinden ç?kard??? bozuk paray? adama uzatarak: ''Al ?u paray? ve kendine bir kutu kibrit al.''der. fool.gif (Do?rusu bunu hep yapmak istemi?imdir.) oleyo.gif Bir sonraki film Kad?n Kad?nd?r'da ise kocas? ve kocas?n?n arkada?? aras?nda gidip gelen mahvedici melek 'Angela' var. Onu sevdi?ini ispatlamak için duvara kafa bile atan Alfred'e kendisini beklemesini, e?er be? dakika içerisinde tente hala a?a??da ise tekrar gelece?ini, ancak de?ilse gelmeyece?ini söyler. Alfred bu bitmek bilmeyen be? dakikal?k zaman dilimi içerisinde bir sigara yakar. Ancak gelip gidene ate? vermekten, sigaras?n? bir türlü içemez ve bize Serseri A??klar'da Michel'in ne kadar do?ru bir karar verdi?ini hat?rlat?r. fool.gif Üstelik her iki karaktere de Jean Paul Belmondo'nun hayat vermesi pek manidard?r.
NeOsiris
Kill Bill: Vol. 2

forum resmi

Bill: - Bildi?in gibi, çizgi romanlar? çok severim. Özellikle de süper kahramanlar hakk?nda olanlar?. Süper kahramanlar? sarmalayan mitolojinin büyüleyici oldu?unu dü?ünüyorum. En sevdi?im süper kahraman? ele alal?m: Superman. Harika bir çizgi roman de?il. Çok iyi çizildi?ide söylenemez. Ama mitolojisi harika olmakla kalm?yor, ayn? zamanda benzersiz de.

Beatrix Kiddo: - Bu b*k etkisini ne kadar zamanda gösteriyor.

Bill: - ?ki dakika kadar. Laf?m? bitirmeme yetecek kadar. Süper kahraman mitolojisinin yap? ta?lar?ndan biri, bir tarafta süper kahraman?n, di?er tarafta günlük hayattaki ki?ili?inin olmas?d?r. Batman asl?nda Bruce Wayne, Spiderman de Peter Parker'd?r. O karakter sabah uyand???nda Peter Parker'd?r. Örümcek adam olabilmesi için bir kostüm giymesi gerekir. Ve bu noktada Superman'in benzeri yoktur. Superman, sonradan Superman haline gelmedi. Superman olarak do?du. Superman sabah kalkt???nda Superman'dir. Di?er karakteri Clark Kent, büyük k?rm?z? S'li k?yafeti.. Kent'ler onu bulduklar?nda bu k?yafet, sar?l? oldu?u battaniyedir. Bunlar onun k?yafetleri. Clark Kent'in giydikleri; gözlü?ü, tak?m elbisesi esas kostüm bu. Bu Superman'in aram?za kar??mak için giydi?i kostüm. Clark Kent bizim, Superman'in gözündeki yans?mam?z. Peki, Clark Kent'in karakter özellikleri nelerdir? Güçsüzdür, kendine güveni yoktur. Korka??n tekidir. Clark Kent, Superman'in tüm insan ?rk? hakk?ndaki ele?tirisidir. Biraz Beatrix Kiddo ve Bayan Tommy Plympton gibi.

Beatrix Kiddo: - ?imdi anla??ld?, konu belli oldu.

Bill: - Arleen Plympton kostümünü giyecektin ama sen Betarix Kiddo olarak do?dun. Ve her sabah kalkt???nda Beatrix Kiddo olarak uyanacakt?n. Art?k i?neyi ç?karabilirsin.

Beatrix Kiddo: - Bana süper kahraman m? diyorsun?

Bill: - Sana katil diyorum. Katil do?dun, hep katildin ve hep katil olucaks?n. El Paso'ya ta??nmak, plak dükkan?nda çal??mak, Tommy ile sinemaya gitmek, kupon kesmek.. Bunlar gizlenmek için i?çi ar? k?l???na girmek. Kovana kar??ma çabalar?.. Ama sen ne yaz?kki i?çi ar? de?ilsin, sen asi bir katil ar?s?n. Ve ne kadar bira içersen iç, ne kadar barbekü yersen ye, ya da popon ne kadar büyürse büyüsün; dünyadaki hiçbir ?ey bunu de?i?tiremez, sen de?i?emezsin. ?imdi, ilk soru: El Paso'daki hayat?n?n yürüyece?ine gerçekten inan?yormuydun?

Beatrix Kiddo: - Hay?r...
mehmet erhan
Her seyredi?imde sanki ilk defa izliyormu? gibi hissetti?im filmim; Léon...
(Filmi izlemediyseniz okumay?n, neredeyse filmin göbe?i gibi bir?ey bu yaz?lar...!)

forum resmi

Mathilda (Babas?ndan dayak yedikten ve evinde harp ç?kt?ktan sonra):
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Hayat hep mi böyle zor yoksa sadece çocukken mi?
forum resmi

Léon:
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Bu hep böyle!
BuRnOut
IMDB
Dar alanda kisa paslasmalar (2000)

Dar alanda kisa paslasmalar (2000) PosteriYönetmen: Serdar Akar
Tür: Array
Slogan: Life is like football
IMDB Notu: 7.6 / 10 (465 oy)
Süre: 120 min
Ödüller: 4 wins
Oyuncular: Akasya, Fatih Akyol, Müjde Ar, Sezai Aydin


forum resmi


Suat, Nurten’e a??kt?r. Ona sürekli mektup yazar. Ama Nurten onun mektuplar?n? hiçbir zaman alamaz. Sonrada Suat’?n tak?m arkada?? Serkan’la evlenir. Onu teskin etmek de antrenör Hac?’ya kal?r.


Suat : Niye böyle oldu be abi? Ben çok sevmi?tim be abi. O kadar mektup gönderdim. ?nsan bir cevap yazar. Benim günah?m ne be abi?

Hac? : Bak koçum, belli olmuyor ama, benim bir tek kula??m?n arkas? kald?… Art?k ac? çekmekten ve ac? çektirmekten zevk almamay? ö?rendim. Sevgililer… Bizim olanlar ya da olmayanlar, hepsi iz b?rak?r. Bu izler, ?imdi seninki gibi çok derinini çiziyor. Hepsi kal?r. Ama inan, yeni izler de olacak. Ya?l?lar? dü?ün… Sanki her ?eyi bilirlermi? gibidirler. Ama öyle de?il. Ne kadar ac? çekersen çek, ?unu hiç unutma: Çizilecek bir yer hep vard?r ve çizecek bir yer… Ressam olur insanlar ba?kalar?n?n kalbini kaz?ya kaz?ya ya da resim olurlar, senin gibi kaz?na kaz?na…

Suat : Beni çok derin kaz?d?lar abi. Ama alt?ndan sar?-ye?il* ç?kt?. Sen demi?tin ya abi… Hani sonbaharda da?larda çamlar?n aras?ndan görünen yapraklar? sararan ç?nar a?açlar?na bak?p… ??te, bizim tak?m demi?tin. ??te… Bizim tak?m o abi.

Hac? : Bizim tak?m… Hep ye?il kalan çamlar ve hep sararan ç?narlar… Hayatta “torba”** ye?il kalmak da var, sararmak da… Da??n rengi budur, da??n rengi… Neyse, Serkan senin tak?m arkada??n, Nurten de art?k ya yengen ya da bac?n… O art?k yok, belki de hiç yoktu... Haydi, sil gözlerini. Bu kadar diyet yeter.

Suat : Evet abi, art?k o yenge ben de kaleci… Kaleci “torba” Suat…


* Tak?m?n renkleri sar?-ye?ildir.
** Suat’?n lakab?, “torba” Suat't?r.

Hayat, futbola fena halde benzer i?te. Te?ekkürler Yeni Sinemac?lar!
Harvey Dent
IMDB
Zack and Miri Make a Porno (2008)

Zack and Miri Make a Porno (2008) PosteriYönetmen: Kevin Smith
Tür: Comedy | Drama | Romance
IMDB Notu: 7.3 / 10 (29,208 oy)
Süre: Canada:102 min (Toronto International Film Festiva...
Oyuncular: Elizabeth Banks, Seth Rogen, Jason Mewes, Gerry Bednob


forum resmi

Ekip Zack ve Miri'yi sevişirken kasete çekmektedir ama o kadar sıkıcı bir sevişmedir ki bu arkada şu muhabbet döner.

Lester: Deacon!
Deacon:Ne var?
Lester:Bu hafta Lost'u seyrettin mi, dostum? Ben kaçırdım. Neler oldu?
Deacon:Bir adadalar, bir değiller. Kim bu boktan şeyi takip edebilir ki?
Lester:Sanırım hepsi cehennemdeler.
oscar1895
Ülkemizde e?ine az rastlan?r bir mizah anlay???yla, teknik olarak kusurlar? olsa da son y?llar?n en ba?ar?l? absürd komedilerinden olan Fasulye’de tad?ndan yenmez diyaloglar vard?r. Birbirinden komik anlardan biri de Patron, 1.Koruma, Cumhur ve Tu?rul dörtlüsünün kö?ke do?ru yol ald?klar? s?rada gerçekle?ir. Bu dörtlünün amac? Katil ve Kurye’yle hesapla?mak, k?r?lan Vazonun hesab?n? sormak ve elbette silah ve çantay? kazas?z belas?z ele geçirmek. Ancak ülkenin en sayg?de?er(!) i?adamlar?ndan birinin, hiçbir ?eyden haberi olmayan ev sahipleri üzerinde b?rakaca?? izlenim de önemlidir.
forum resmiforum resmi
forum resmiforum resmi
Patron: Öncelikle çantan?n ve silah?n yerini ö?renmeliyiz. Ben derim ki; biz hiçbir ?ey sezdirmeyelim, her ?eyi ö?renene dek. Öldürecek hissimizi hiç uyand?rmayal?m. Sonunda, hepsini öldürelim.

1.Koruma: Bence ilk andan itibaren niyetimizi belli edelim. Öldürece?imizi hissettirelim. Sonra da dedi?imizi yapal?m ve hepsini temizleyelim.

Cumhur: Bence ilk andan itibaren niyetimizi belli edelim. Öldürece?imizi hissettirelim. Sonunda da öldürmeyelim.

Tu?rul: Bence niyetimizi hiç belli etmeyelim. Öldürece?imiz hissini hiç vermeyelim. Sonunda da öldürmeyelim. Hatta hiç gitmeyelim.

Fasulye - Bora Tekay
oscar1895
A??r i?lerin alt?ndan kalkmaya çal??an i?çiler esrarla kendilerinden geçerken, Pehlivan Ali geceleri esrar içmedi?inden ?rgatba??n?n da dikkatini çekmi?tir. Esrar içme, kumar oynama gibi al??kanl?klar?n?n olmamas?n?n pek de ho? kar??land??? söylenemez. Hiçbir ?eyden ?ikayet etmeyen, kuzu gibi ?rgat?yla övünen ?rgatba?? için en iyi ?rgat, sessiz ?rgatt?r. Esrar, fahi?e ve kumar gibi afyonlarla onlar? kuzula?t?rmak çok da zor de?il.

Pehlivan Ali'nin gördü?ü rüyay? arkada??yla payla?t??? sahnede ?rgatba?? kendilerini uyar?r. Sonras?nda Pehlivan Ali'yi ça??r?r yan?na ve a?a??daki nefis diyalog ç?kar ortaya.

forum resmi

Irgatba??: Lan ay?, gel buraya.

Pehlivan Ali: Buyur A?a.

Irgatba??: Vurdum mu y?kar?m ha! Rüya gürmek de ne oluyor, hayvan? Sen kim, rüya kim? Rüyay? hamam?, suyu-muyu olan, evinde rahat rahat yatan görür. Aç it! Yeme?i, ekme?i buldun da, rüyan m? eksik kald??

Bereketli Topraklar Üzerinde - Erden K?ral
oscar1895
Erden K?ral'?n e?siz filminden bir sahne daha...

Donuyok i?te!..
forum resmi

Katip: Ne o? Ne oluyorsunuz?

Yusuf: Donuyok.

Katip: Donuyoruz desene lan h?rt!

Yusuf: Donuyok.

Katip: Donuyoruz, de be!

Yusuf: Donuyok.

Katip: Mahsus mu yap?yorsun? Do-nu-yo-ruz!

Yusuf: Do-nu-yok!

Katip: Ay? efendim. Ay?!.. Donuyoruz.

Yusuf: Diyemem katip efendi. Dilim al??m?? bir sefer. Dönmüyor.

Katip yard?mc?s?: Nefesini tüketme. Bunlar nerde, insanl?k nerde?

(Katip ve yard?mc?s? ayr?l?rlar oradan ve i?te o an hiç beklenmedik bir ?ey olur.)

Yusuf: Donuyoruz.

Bir di?er i?çi:
Katibe neden demedin?

Yusuf: Keyiflensin diye. Bizi ay?, kendini adam bellesin fukara. oleyo2.gif
Serke?
Te?ekkürler oscar fool.gif

Harika bir film! Harika diyaloglar!..
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.