Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Günün Menüsü
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Sinema Genel
Sayfalar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
baronio
Arkada?lar bir efsane halini alan ba?l???m?z?n kurallar?n? aram?za yeni kat?lan dostlar için hat?rlatal?m. ?zledi?imiz filmler hakk?nda üç be? kelam yorumumuzu yaparken, filmin fazla büyük olmayan kapak resmini koyarak, 10 üzerinden notumuzu veriyoruz. Bu sayede yorumlar?m?z, filmi izlemeyi dü?ünen dostlar için bir nevi klavuzluk etmi? olacakt?r.

forum resmi


Aç?l??? Ceu de Suely "Suely in the Sky" ile yapt?m. Son dönem Brezilya sinemas?n?n mihenk ta?? ve olmazsa olmaz?, ba?tan aya?a ac?larla örülmü? hayatlar?n konu edildi?i bir ba?ka filmdi. Bir iki örne?i iç parçalay?c?yd? ancak giderek bu i? art?k iç kabart?c? bir hal almaya ba?lad?. Filmi izlerken ?i?tim desem yeridir. Sao Paolo'dan hayat pahal?l???ndan dolay? o?luyla birlikte Büyükannesi ve halas?n?n ya?ad??? küçük kasabaya geri dönen 21 ya??ndaki Hermila'n?n, genç kocas?n?n söz verdi?i üzre birkaç gün sonra gelmemesi, daha do?rusu s?rra kadem basmas? üzerine genç kad?n?n gerek kendi içinde, gerekse çevresiyle ya?ad??? çat??malar? konu alan film kötü de?il. Ancak belki de atmosferini yakalayamad???mdan, ya da muadillerini yine Brezilya'dan ziyadesi ile izledi?imden aç?kças? hiçbir ?ey vermedi. S?k?nt?dan ba?ka. Tabii Hermila rolündeki "Hermila Guedes"in oyunculu?unu yabana atmamak gerek.

5/10

forum resmi


Arkas?ndan uzun süredir HDD'imde izlenmeyi bekleyen, ancak bir türlü heves edip de ba??na oturamad???m son Ridley Scott filmi, A Good Year'? izlemeye çal??t?m. Hangi sivri zekal?n?n fikri bu "?eyi" çekmek bilmiyorum ancak benim dayanma s?n?r?m 25 dakika oldu. Son derece karikatürize edilmi? karakterler, komiklikle baya??l?k aras?nda gidip gelmeler, ilk dakikadan filmin tümünün nas?l seyredece?ine ili?kin tüyo ötesi kli?eler... Kendimi Fransa'n?n o güzel otantik köylerinden birinde, içime da? havas? çekip, o güzel ba?lardan ç?km?? bir kadeh k?rm?z? Bordeaux ?arab?ndan bir yudum al?r hissetmek istemi?tim. Ancak burnumu Ridley Scott ve Russell Crowe'un ortakla?a mamül haline getirdikleri, taze tezek kokusu ile efil efil yakt? A Good Year. Hele gerek ba?roldeki ?ahs?n ad?n?n "Maxi-Million" olu?u, gerekse de bir sahnede Gladiator'daki gibi avcunu toprakla ovu?turup, koklama esteti?ini kepazeli?e çevirmesi ile bütün gecemi heba etti?imi anlad?m.

1/10
baronio
forum resmi


PONETTE (1996)

Ponette annesiyle arabayla ç?kt?klar? gezi sonucu trafik kazas? geçirmi? ve annesini o kaza kaybetmi?, küçük bir k?zd?r. Ancak ba?larda pek olmasa da giderek azaba dönen anne özlemi küçük k?z?n küçük dünyas?nda köklü de?i?ikliklere yol açar. Ponette son dönem Frans?z sinemas?n?n benzer ögelerini bünyesinde bar?nd?ran güçlü bir yap?m. Sadeli?i, karakterlerin iç dünyas?n? irdeleyen yap?s? ve güçlü anlat?m? Ponette'i izlenir k?lan unsurlar. Bir de küçük bir k?z?n anne kavram?na en çok ihtiyaç duydu?u dönemlere tan?k olmak ve elden bir ?ey gelmemesi durumu var ki; i?te o insan? harap ediyor. Ponette rolündeki küçük y?ld?z Victoire Thivisol'ün iç parçalayan ve de?me aktristlere ta? ç?karacak oyunculu?u da ayr? bir keyif kat?yor filme. ?zlerken biraz Au Revoir Les Enfants tad? ald?m filmden. Benzer bir dinginlik hakim Ponette'e de. "?zlenmezse olmaz" bir film de?il, ama elinize geçerse de "izlenmezse olmaz" bir yap?m.

7/10

forum resmi


Mirage

Marko, her gün kör kütük sarho? gezen ilgisiz bir baba, hayata dair tüm melekelerini yitirmi? nötr bir anne, fahi?elik kariyerine ad?m atmas?na çeyrek kalm?? mendebur bir abla ile ba? etmeye çal??an bir çocuktur. Okulda da buna benzer sorunlar genç adam?n üstüne üstüne gelir. Makedonya'n?n yak?n tarihine ve siyasi olaylar?n yaratt??? toplum baz?ndaki yans?malara de?inen Mirage (Ilusja) bugüne kadar Makedonya'dan ç?kan en nitelikli yap?mlardan biri olmu?. Çekimleri ve oyunculuk muazzam. Genç bir çocu?un tam geli?im sürecinde toplum ve aileden etkile?iminin ne boyutta olabilece?ini de çok sarih bir biçimde gösteriyor. Tüm bu etkenlere kar??n beni tam olarak tatmin etmedi. Kesinlikle kötü bir film de?il. Ancak yine de çok iyi bir film olamam?? Mirage.

7/10

forum resmi


Six Shooter

Dün gece sinemas?n?n izledi?im en iyi filmdi diyebilirim. 2007 En ?yi K?sa Film Oscar'?n? cebine atan ve bunu da anas?n?n ak sütü gibi hak eden Alt? Patlar müthi? bir k?sa. Ne yap?p edip görülmesi ?art bir film. Hele de daedalus'un tek kelimeyle resmen döktürdü?ü çevirisi var ki anlat?lmaz ya?an?r!

10/10

forum resmi


Be? Vakit

Reha Erdem sinemas?n? çok tan?mam. Bundan önceki filmlerini de izlememi?tim. Türk sinemas? ile hiçbir zaman çok ha??r ne?ir olamad?m nedense. K?rk y?lda bir beni yan?ltan eserler ç?k?yor. Ama geneli bana hitap etmiyor bir ?ekilde. Ancak Be? Vakit beni yan?ltan filmlerden biri oldu. Ege'nin küçük bir köyünde ya?anan hayatlar? ve aile ili?kilerini inceleyen film, son dönem ?klimler de dahil olmak üzere izledi?im tüm Türk filmlerinden daha çok ho?uma gitti. Ege'nin s?cakl???n? yans?t?rken, keman ve violonsel nameleri ile buz kesen atmosferi bir yana dursun, i?lenmi? Baba-O?ul temas? son derece etkileyici. Araya serpi?tirdi?i komedi ö?eleri de filmi ayr? bir yere koyuyor. Bundan sonra Reha Erdem'i takip etmeye karar verdim. Çok çok iyi bir film Be? Vakit.

10/10

forum resmi


Alice

Tam Be? Vakit'i kapat?p, bilgisayar ba??na geçmi?tim ki, daedalus'un ?afak vakti matinesinde Alice'in oldu?unu ö?rendim. Bir an can?m istedi ve havaya girdim. Kahvemi koyup, zifiri karanl?kta oturdum Alice'in ba??na gece saat 3 sular?nda. Filmi anlatacak, tekrar bahsedecek de?ilim. Çünkü izleyen bilir, pek anlat?lacak bir film de?il Alice. Gece gece yine dayak yedi?imle kald?m. Funkster'a da bir kez daha hak verdim Je Vais Bien ne t'en fais pas konusunda. Hele o patates k?zartmas? sahnesi yok mu...

10/10
Funkster
forum resmi

I'm a Cyborg, But That's OK (2006)

Film çok iyi. Ama ben be?enmedim. Tuhaf oldu biraz, ama aynen böyle hissettim filmden sonra. ?irinli?i hiç bir ?ekilde su götürmez. Bunu bilerek Chan-wook Park'?n tarz? d???ndaki maharetlerini görmek aç?s?ndan müthi? bir f?rsat. Yine bu tarz s?n?rlar? içinde çok sevimli ve zekice bir senaryo yazm??, hatta kimi yerlerde Amelie'yi bile ça?r??t?rmad? de?il. Ama ne bu hikayeyi ne de karakterleri bir türlü benimseyemedim. Çok u?ra?t?m. Bu kadar sevimli olmasalar ke?ke diye saçma sapan dü?üncelere bile kap?ld?m. Park'?n karanl?k geçmi?inin gölgesini de kap?m?n d???nda b?rakmama ra?men olmad?. Bir türlü filmin içine dahil olamad?m. Dedi?im gibi, bu durum I'm a Cyborg, But That's OK'i kötü yapmaz elbette. ?nsanlar?n çok sevece?i bir film olma potansiyeli var. Böyle de bir objektiflik sa?l?yor insan?n kafas?nda. Ben yine de Chan-wook Park'?n karanl?k ve sadist yan?n? çok daha fazla seviyorum.

5/10
sson
forum resmi

Edward Zwick’in yönetmenli?ini yapt??? filmde Tom Cruise k?z?lderilileri imha etmenin pi?manl??? içinde, ABD’nin para pe?inde sava? tellall??? yapmas?ndan bezmi? Kuzey-Güney Sava?? kahraman? Yüzba?? Algren karakterini ba?ar?l? bir ?ekilde perdeye yans?tm??.

Modernle?me arzusunda olan Japonya ?mparatoru, bu bat?l?la?ma hareketine kar?? ç?kan samuraylar? ortadan kald?rabilmek için Algren'i ordu e?itmeni olarak göreve getiriyor. Hikâyenin bundan sonraki k?sm? ise Algren’in esir al?nmas? ve sonras?nda ya?ananlar? anlat?yor. Algren ve ba?dü?man? Katsumoto (Ken Watanabe) aras?nda geli?en dostluk, filmin odak noktas?n? olu?turuyor.

Yönetmen Edward Zwick’in sava? sahnelerindeki ba?ar?s? beni 3 Oscar’l? Glory filmine yönlendirdi.
Onu da en k?sa zamanda izlemeyi dü?ünüyorum. Bu filme notum: 8.5/10Chetin
forum resmi

Bug..........7/10

Tek mekanda geçen s?rt?n? daha çok oyuncu performanlar?na dayayan -ki çok ba?ar?l?- psikolojik gerilim filmi. Politik alt metninin, paranoya veya komplo teorisi mevzular?n? da filme gayet iyi yedirmeyi becermi? bir senaryosu var. Film tiyatro oyunundan uyarlama. Friedkin dirilmi?, fena yönetmemi? ama pek de yönetmenlik becerisini göremiyoruz. Tiyatro oyununu görmü? olsayd?m vasat bile diyebilirdim filme. Jacob's Ladder bu konuda çekilmi? hala en ba?ar?l? örneklerden biridir bana göre.
BuRnOut
forum resmi


Steven Soderbergh, 2.Dünya Sava??’n?n son zamanlar?na, Potsdam Konferans?’n?n yap?ld??? günlere giderek, Alfred Hitchcock tarz?nda bir suç hikayesi anlatm??. Öncelikle yarat?lan atmosferin çok yapmac?k durdu?unu belirtmek istiyorum. Baz? sahnelerde doküman görüntülerden de faydalan?lm??, ama atmosfer ad?na hep bir ?eyler eksik kalm??. Uyarland??? romandan m?, yoksa Soderbergh’in özgün bir üslup tutturmak yerine, türün iyi filmlerinin izinden gitme çabas?ndan m? kaynakland? bu e?reti atmosfer, bilemiyorum. Fakat çok modas? geçmi? durdu?u kesin. Anlat?m olarak ise; The 39 Steps ile Third Man’i hat?rlatt? bana. ?yi oyuncularla kurulu kadrosuna ra?men, Cate Blanchett ise; filmin parlayan y?ld?z?yd?. Gerekti?inde kusursuz bir femme fatale rolünün de alt?ndan kalkaca??n? göstermi?. Soderbergh benim için her zaman takip etmesi elzem yönetmenlerden biri olmu?tur. Fakat ini?li ç?k??l? filmografisinde Good German’?n iyilerden biri olmad???n? belirtmek laz?m.

Good German : 10/6

forum resmi


Serge Bramly’nin roman?ndan uyarlanan Sade, Marquis de Sade’?n hapishanede kald??? dönemi anlatsa da, ne onu tan?maya ve tan?tmaya yönelik bir gayret içinde, ne de dönemin Fransa’s?n? çok boyutlu bir ?ekilde gösterebilmekte. Eserin birebir kopyas? gibi, duygusuz ve yüzeysel, hikayenin daha çok provakatif yönlerini öne ç?karan, bildik söylemlerin ötesine geçemeyen s?radan bir film. Sade rolündeki Daniel Auteuil’in her zaman ki güçlü performans?, Frans?z sinemas?n?n ?imdilerde ad?n? daha s?k duydu?umuz genç y?ld?z adaylar?ndan Isild le Besco’nun safl??? ve güzelli?iyle renk katt??? film, ne yaz?k ki s?radan bir edebi metin uyarlamas?n?n ötesine geçemiyor.

Sade : 10/5
BuRnOut
forum resmi


Terry Gilliam'dan bu kadar kötü bir film ummuyordum. Bir filmin çekim aç?lar? ve görselli?i bu kadar güzel olup da, hikayesi bu kadar m? saçma olur! Ne birle?en bir hikaye, ne geli?en bir ?ey, ne bir sürpriz... Hiçbir ?ey bulamad?m ben. Allahtan çok sevimli ve yetenekli bir küçük k?z vard? ba?rolde. Onun hatr?na izledim, ama gerçekten hakk?n? vermek laz?m, film oldukça kötüydü. fool.gif ?lk yar?m saati insan? bir beklenti içine sokmas?na ra?men, son bir saatte fazlas?yla hayal k?r?kl???na u?rat?yor.

Tideland : 10/5
Sheckhin
??te benim ba?l???m ... Siftah? yapal?m..

forum resmi


Ye?ilçam'dan bir çok ismi bir araya getirmi? bu film öncelikle. Büyük bir oyuncu kadrosuyla çekilmi?. Yeni yüzleri de bu filme çok güzel dahil etmi?ler. Bunlar?n ba??nda da dizi oyunculu?uyla göz dolduran Cansu Dere var. Kemal ?mirzal?o?lu'una Deliyürek ve birkaç a??r abi rollü diziden sonra bu filmdeki rol sanki CUK gelmi?. Türk tarihinin aras?na Yand?m Ali karakterini güzel bir ?ekilde eklemeleri ayr?ca ho?uma gitti. Filmi izlerken sizi s?kmayan, kendi tarihimizle ilgili bir filmi kaç?rmak do?ru olmaz.

Son Osmanl?: Yand?m Ali : 8/10


don quijote
forum resmi


Reha Erdem'le tanışalı çok olmadı ama kendisinin hayranı olup çıkıverdim.Önce Beş Vakit, şimdi de insanı her şeyiyle anlatmaya çalışan Korkuyorum Anne. Reha Erdem tanımlı insanın karmaşası, korkusu, mutluluğu, vücudu, karmaşası... hepsi İstanbul'un şirin bir apartmanında Boğaz'a nazır toplanmış. Sıcaklığın hiç soğumadığı bu hikayede herkesten bir parça bulmak mümkün. Hafızasını yitiren, aklı bir karış havada Ali'nin etrafında dönen hikaye, elden ele dolaşan yüzük karmaşası, hırsızlık vakâsı ve Çetin'in sünnet korkusuyla iyice renklenmiş.

Seyrine doyum olmayan bir film Korkuyorum Anne. İzlemeyenlere ısrarla önerilir.
8,5/10
Shoother
forum resmi

THE FOUNTAIN

Haftalard?r yan?ba??mda duran bu ba?yap?t? nas?l daha erken izlemedim diye sabahtan beri kendimi paral?yorum. Sabah?n dördünde beni h?çk?ra h?çk?ra a?latamay? ba?ard?. Hugh Jackman zaten holivutta en sevdi?im aktörlerden bir tanesiydi, bu filmindeki performans?yla "favori aktör"üm oldu. Birkaç rahats?z eden noktas? d???nda bence çok ba?ar?l? bir film. Adettendir notumuzu da verelim smile.gif

9/10
Shoother
forum resmi

HOT FUZZ

Posterini gördü?ümde "kahraman polis" filmlerini "scary movie" edas?yla tiye al?yor diye dü?ünmü?tüm. Ve IMDB#250'de görmem dolay?s? ile büyük bir beklenti içerisindeydim. Ancak maalesef an itibar? ile hayal k?r?kl??na u?ram?? durumday?m. Dawn of the Dead'in t?rna?? olamayacak, hasta'n?n deyimiyle "?ngiliz komedisi mi Amerikan komedisi mi belli olmayan film". Uzun süredir patlatmad???m "bayatlam??" m?s?rlar?ma bayat esprileriyle oldukça yak??t?. S?k?c? iki saat geçirmek istemiyorsan?z izlemeyin.

3/10
sson
forum resmi

Kar?s?n?n genç bir erkekle ili?kisi oldu?unu ö?renen Stephen Taylor (Michael Douglas), kafas?nda bir plan yap?yor ve adam? görmeye gidiyor. Adam?n bütün geçmi?ini ö?renen Taylor, kar?s?n? öldürmesi kar??l???nda ona 500 bin dolar para teklif ediyor. Ancak i?ler beklendi?i gibi gitmiyor.

A Perfect Murder, Hitchcock tarz? bir psikolojik gerilim filmi. Filmin ba??nda izleyiciye baz? ipuçlar? veriliyor. Sonras?nda neler olaca??n? tahmin etmek çok da zor olmuyor. Yer yer etkileyici ve izleyiciyi ?a??rtan sahneleri olsa da, orta karar bir film. Michael Douglas'?n oyunculu?unu ba?ar?l? buldum.
Oynad??? karaktere bir derinlik ve gizem kazand?rm??.

6/10
t-becks
Thomas Hardy'nin 1891 senesinde yay?mlanan, içerdi?i cinsel unsurlardan ötürü baz? din adamlar?nca yak?lan, ?ngiliz edebiyat?n?n mihenk ta?lar?ndan olan trajedi klasi?i "Tess of the d'Urbervilles" roman?n?n film uyarlamalar?yla geçirdim ak?amdan geceye kadar olan zaman dilimini.

Roman Polanski'nin kameras?ndan ç?km?? ve üç Oscar heykelci?ine uzanm?? olan Tess (1979)'e verdim önceli?i. Kitapta hakim olan karamsar atmosfer renk kullan?m?yla ba?ar?l? ?ekilde aktar?lsa da olay örgüsünün -benim görü?üme göre- iyi kurgulanamay??? nedeniyle kimi olaylar?n havada kalmas? ve kitaptaki baz? önemli detaylar?n filme yans?t?lmamas? büyük eksiklik do?urmu?. Ian Sharp'?n kitaba biraz daha sad?k kalarak çekti?i Tess of the D'Urbervilles (1998) ise daha ba?ar?l? bir yap?m olarak geldi bana. Roman Polanski'nin "Tess (1979)"inden ayr?lan en büyük taraf? bu filmdeki "anlat?c?" kullan?m?. Böylelikle olaylar aras?ndaki köprü iyi kurulmu?. Tess'in ya?ad?klar? daha çarp?c? ?ekilde ekrana yans?t?lm?? ki kitab?n en büyük özelliklerinden olan trajedi daha ön plana ç?km??.

Filmlerdeki "Tess" karakterleri de farkl?l?k arz ediyor. Nastassja Kinski'nin canland?rd??? Tess'in sahip oldu?u kendine özgü egzotik havas?na kar??n Justine Waddell ayaklar? yere daha sa?lam basan bir karakter sunmu?. Her ikisi de farkl? tatlarda oyunculuk sergilemi?.

IPB Image IPB Image

7/10 ---------- 8/10
Shoother
forum resmi

BRYSOMME MANNEN, DEN

Her ne kadar dura?an filmlerin adam? olmasam da, Sorun Yaratan Adam seyir esnas?nda bende de epey sorunlar yaratt?. Son on dakikas?nda nefes almakta güçlük çekti?imi söyleyebilirim. Normalde filmleri sat?r sat?r kare kare dü?ünüp her an?n? anlamay? tercih ederim, ancak bu filmde bu mümkün de?il. Tüm sat?r aralar?n? doldurmak seyirciye b?rak?lm??. 1,5 saatlik filmden sonra heralde bi 15 saat de dü?ünmek gerekiyor smile.gif.

Modern hayat?n post-modern anlat?m?.

8/10
Vigilante
forum resmi

Kalitesi tartışılıcak ancak oyunculukları tartışılmayacak bir film.Felçli bir polis eskisi ile bir travestinin dostlukla karışık durumlarını anlatan komedi-dram-suç karışımı bir yapım.Fazladan vaktiniz varsa izlenebilir ama beklentiler çok yüksek olmamalı.

6/10
ebrehe
forum resmi


DESPERATION

Yönetmen Mick Garris san?r?m Stephen King'in filme al?nmad?k roman?n? b?rakmayacak. Filmin ilk 40 dakikas? mükemmel, King usulü gerilim giderek art?yor ve 40 dk. sonunda tepe noktas?na ula??yor; sap?k ?erifimiz de gerçekten harika bir oyun ç?karm?? ve çok orjinal bir karakter. Ancak bu dakikadan itibaren her ?ey tepetaklak oluyor; zira benim fikrim yar?m saat içerisinde uyuyaca??n?z yönünde. Filmin süresinin de iki saati a?t???n? dü?ünürsek uyuyakalman?z büyük bir olas?l?k. Filmde bol miktarda "Tanr?" sorgulamas? mevcut ancak bu sorgulama son derece kli?e. King'in bu senaryosunu görünce "bir aya?? çukurda ve kendini dine vermi? herhalde" diye dü?ünüyor insan: Zira filmin ikinci yar?s?n?n büyük bölümü "Tanr?'dan yard?m isteme", di?er bir deyi?le "dua" sahnelerinden olu?uyor...

3/10
t-becks
IPB Image

Amerika'n?n ünlü seri cinayetlerini kitapta toparlamay? amaçlayan bir yazar olan Brian yan?na foto?rafç? sevgilisini de alarak seri cinayetlerin i?lendi?i yerleri bir bir gezme dü?üncesindedir. Fakat bu fikri eyleme dönü?türebilecek miktarda paras? yoktur. Masraflar? payla?acak yol arkada?? arad???na dair verdi?i ilana yan?t? Early ile naif k?z arkada?? Adele verecektir.

Sadece kitaplardan tan?d??? katillere çok uzakken yolculu?a dahil olan Early sayesinde art?k onlara nefes kadar yak?nd?r. Yolculuk süresince Early'nin ki?ili?inden etkilenerek de?i?im bile ya?am??t?r. Early ise k?z arkada??n?n sigara ve içki içmesine izin vermeyerek do?ru ile yanl?? aras?ndaki ayr?m? yapabildi?ini göstermektedir. Fakat cinayetleri i?lemesinin ard?nda yatan unsur nedir? Kanaatkar yap?s? olan Adele'in geçmi?inde ya?ad?klar? onu Early gibi birisine s???nmaya muhtaç ederken Early'nin ya?ad?klar? onu hangi noktaya getirmi?tir?

Brad Pitt ile Juliette Lewis'in canland?rd??? karakterlerin sivrildi?i 1993 yap?m? film dört ki?inin yol hikayesini anlat?yor. Bana göre, sapk?n bir katilin insanlar? do?rad??? bir film olmaktan ç?km??, insan? cinayete iten nedenleri tam anlam?yla irdelemese bile, o nedenlere dair ipuçlar?n? ba?ar?l? bir biçimde vermi?.

7,5 / 10
baronio
forum resmi


Çevirmeden izleyeyim dedim. Tek kelimeyle bay?ld?m. Fazla bir ?ey konu?mayay?m, ba??ms?z ruhlara saklayay?m.

10/10
Vigilante
forum resmi

Gelelim izlediklerimize...?lk olarak Kevin Smith'in ke?ke çekmeseydim falan fi?mekan diyerek küçülttü?ü ancak hiç de izlemesi s?k?c? olmayan komple e?lence, seks, ikili ili?kiler ve esprilerle dolu bir komedi filmi.Güzel vakit geçirmek isteyenlere bire bir fakat ailenizi uzak tutman?z ?iddetle tavsiye olunur...

7/10


forum resmi

Bir uyu?turucu filmi klasi?i, beat ku?a??n?n tutundu?u en büyük dallardan olan me?hur film.E?er beat edebiyat?, uyu?turucular ve W.Burroughs ile ilgileniyorsan?z bu filmi kaç?rmay?n derim.

6/10


forum resmi

80'lerde çekilmi? fakat döneminin çok ötesinde bir bilim kurgu filmi Tron.Belki de Matrix'in yapmak istediklerini y?llar önce ba?arm??,içindeki motiflerle birçok filme ilham kayna?? olmu? bir film.Bilgisayar ve atari oyunlar?na merakl? olanlara,sanal alemin içinde gezinmenine verdi?i zevkten vazgeçemeyenlere, ve her?eyin ötesinde Matrix,Wargames ve daha birçok makina-insan modelli yapay zeka merakl?lar?n?n ba? tac? olabilecek bir film.Bilim kurgu sevenler kaç?rmamal?.Döneminin çok ötesinde görsel efektleri ve zeki çekim teknikleri yüzünden iyi bir puan? hakediyor.

8/10

Görü?mek üzere.
sson
forum resmi

1963 y?l?n?n 12 Haziran gecesi Byron De La Beckwith adl? bir ?rkç?, insan haklar? savunucusu Medgar Evers'? evinin önünde vurarak öldürmü?. Ancak Beckwith suçlu bulunmam??. Jurinin tamamen beyazlardan olu?mas?, hakimin tarafs?zl???na dair ku?kular ve
o günün ?artlar?na ra?men Medgar'?n e?i adalet kavgas?ndan vazgeçmemi?.

Bu gerçek hikâyeden uyarlanarak çekilen film, ?rk ayr?mc?l??? ve adaletsizli?e vurgu yap?yor.
30 y?l sonra genç bir savc? asistan?n?n davay? devralmas?, tansiyonu yüksek bir sürecin ba?lamas?na neden oluyor.

Ba?ar?l? oyuncu kadrosu ve gerçekçi hikâyesiyle film kendisini s?k?lmadan izlettirmeyi ba?ar?yor. Yine de, konular? itibariyle benzerlik gösteren
"Mississippi Burning" ve "A Time to Kill"in bir kademe alt?nda kal?yor.

6.5/10
Funkster
forum resmi

Resurrection Man (1998)

Prison Break sezon 1 bitince h?z?m? alamay?p vakit buldu?um anlarda adrenalini dü?ürmeyecek film aray???m?, D&R ucuz VCD reyonundan sa?lamaya kalkarsam olaca?? budur. Oysa ayn? ma?azadan ald???m?z Dreamgirls DVD'sine bay?ld?k.. Üniversite y?llar?mdan Sinema dergisinde vizyon olarak gördü?üm bu filmi izlemek için bilinçalt?mda bir yere atm???m demek ki. Herhalde VCD izlemeyeli bir 10 sene olmu?tur. James Nesbitt'i de pek severim. Ama filmin ?iddet anlay??? 2000'ler esteti?inden o kadar yoksun ki.. Demek ki ucuzlu?a dü?tü?ünde bir illet varm??. Halbuki arkas?nda ?iddet, kan, gövde, kalbi olanlar öte gitsin, ?iddet sevenler beri gelsin falan yaz?yordu. Yükselen genç bir mafya ki?isi olan Victor Kelly (Stuart Townsend) üzerine söylemek istedi?i ne varsa söyleyen, ama söyleyece?i bundan ibaret mi dedirten bo? bir film. Sonuna kadar izlememin iki sebebi var: ?lki, üniversite y?llar?m sonras? sineman?n ?iddet zevkimden neler götürüp, neler getirdi?ini görmek, ikincisi de bo? ç?kan Nesbitt ümidimin Townsend'in karizmas?na kaym?? olmas?. "Charlize Theron bu adamda ne buluyor can?m" diyenlere izlettirilmesi gerekebilecek bir karizma çiziyor kendisi. Böyle bir filmle ayn? karizmay? çiziyor, o ayr?.. Lakin i? karizmayla bitmiyor. Fimde Brenda Fricker da var. Böyle bir filmde ne i?i varsa art?k.. 2/10
sson
forum resmi

Filmde, teknoloji dehas? be? bilgisayar korsan?n?n hükümet taraf?ndan görevlendirilmesiyle ba?layan olaylar dizisi anlat?l?yor. ?çinde ?ifre k?r?c? bir makinenin bulundu?u kutuyu, onu icat eden matematikçiden çalmakla görevlendirilen ekip, bir süre sonra i?in içinde ba?ka bir i? oldu?undan ?üphelenmeye ba?l?yor.

Film bilgisayar korsanlar?n?n aktif olmaya ba?lad??? 90'l? y?llar?n ba??nda çekilmi?. Devlet kurumlar?yla ortakla?a çal??an hacker'lar?n maceras?n? izlerken, onlar?n ?ifre çözüm tekniklerinden baz?lar?n? da ö?renmi? oluyoruz.
Teknolojik gerilim tarz?nda bir film olan Sneakers belki de türünün kayda de?er son örne?i.

7.4/10
ebrehe
forum resmi

?nan?lmaz etkilendim. Nick Cave'in on parma??nda on marifet; harika bir kurgu... Oyunculuk, çekimler, her ?ey mükemmel. Karde?lik ba?? ve ki?inin beyninde olu?mu? insaniyet olgusunun ?iddetli çat??mas?, iyileri ve kötüleri belirlemeyi seyirciye b?rakan bir yap?.

10/10 diyorum...

forum resmi

Sistem kar??t? bir ö?retmen, ayn? zamanda kapana k?s?lm?? ve uyu?turucu ba??ml?s?. Dikkatini toplayabildi?i tek ân? ö?rencileriyle beraber oldu?u zamanlar olarak nitelerken, ailesi, arkada?lar?, meslekta?lar? ve di?er herkes aras?nda tek anlayan? 12 ya??ndaki bir ö?rencisi. Ve çok do?al bir film.

Notum 8/10...

Harika Half Nelson çevirisi için sevgili dostum Baronio'ya te?ekkürler... flowers.gif
BuRnOut
forum resmi


Günümüz sinema izleyicisinin bile takip etmekte zorluk çekebileceği kadar hızlı kamerası, iyi seçilmiş olmalarına rağmen sürekli sağdan soldan, alttan üstten, zırt pırt araya giren müzikleri, gerçekçilikten çok uzak şiddeti ve bir türlü filizlenip çiçek açamayan karakterleriyle hayal kırıklığı yarattı bende, malum Takeshi Kitano'ya ithaf edilenPolis. Yönetmenin meşhur olma triplerini hissettiğim, farklı olmasına rağmen; farklılığın her zaman güzellikler yaratmadığını örneklercesine her farklılığıyla filmin bir yerinin zedelendiği, baş karakterin hastalığı gibi hastalıklı bir film olmuş gerçekten. Deneyselliğe ve farklılığa açık olmak, ironiyi her şeyin üstünde tutmak hikayeyi unutmak anlamına gelmemeli. Crank örneğinde gördüğümüz gibi, bunları kullanarak da güzel film çekilebiliyor. Gen örneğinde olduğu gibi, bu filmde de ilk filmini çeken yönetmenler işten karlı çıkmışlar, ya seyirciler? Hiç sanmıyorum... Yine de bir sahnenin hakkını vermem gerekiyor. Aşağıda resmini eklediğim sekans hem diyaloglarıyla, hem ritmiyle, hem de arka planda çalan şarkının sahneyle yakaladığı uyumla çok başarılı hazırlanmış.

Polis / 5

forum resmi
siroguz
forum resmi


Hiçbir zaman yabanc? müzi?e ve sanatç?lara ilgim olmad? ama ?ans eseri bir yerde country müzik duydum mu kulak kesilirdim. Dinledi?im ?ark?lar?n hepsi de filmlerde duydu?um ya da duymaman?n imkans?z oldu?u klasikle?mi? ?ark?lard?. Dün bu filmi izledikten sonra Johnny Cash'in tüm ?ark?lar?n? edinmeye ba?lad?m. Zaten filmdeki ?ark?lar her halde en ünlü ?ark?lar?. ?zlerken büyük keyif ald???m bir film oldu.

Film Johnny Cash'i anlamak ve tan?mak için birebir. Hayranlar? ne derece memnundur bilemem ama yeni hayranlar edinmesine olanak sa?lad??? bir gerçek. Bir biyografinin böylesi güzel i?lenmi? olmas?n?n yan?s?ra oyunculuklar da dikkat çekici bir husus. Özellikle Phoenix ve Witherspoon'un ?ark?lar? kendileri yorum?am?? olmas? ve çok da güzel okumu? olmalar? alk??? hak ediyor. Onun d???nda Witherspoon'dan ah?m ?ah?m bir oyunculuk görmemi? olsam da, Joaquin Phoenix kesinlkile y?llar sonra bile hat?rlanacak bir oyunculuk ç?karm??. Filmin bütününde iyiydi ama ilk sahneye ç?kt???nda ya?ad??? heyecan? öyle güzel vermi?ti ki, hele o "Hello I'm Johnny Cash" deyi?i beni kendine hayran b?rakt?.
Müzikleri, oyunculuklar? ve güzel senaryosuyla izlenmeyi hak eden bir yap?m.
gündüzdo?anay
forum resmi

Afi?i tam tersinide söylese romantik-dram türündeki film yerli yap?mlardaki duygusall??? hissedebilece?iniz, bu kadar da olmaz dedi?iniz sahnelerde bile bir ?ekilde kabullenebilece?iniz vasat bir film. Samuel L. Jackson son zamanlarda rol ald??? kötü yap?mlara bir tanesini daha eklemi? oldu. Ha birde Justin Timberlake vakas? var. Bu filmdeki küçük emrah tiplemesi için oscara aday gösterilmeli bence fool.gif Sizi filmin romantik afi?iyle ba? ba?a b?rak?yorum oleyo.gif

5/10
baronio
forum resmi


My Life Without Me

Klasik bir ölüm kap?y? çal?nca senaryosu olmas?na kar??n dünya üzerinde bu kadar etkileyici i?lenmi? bir hemcinsinin olmamas?ndan ötürü kendine sinema dünyas?nda çok ayr? bir yer açan bir film My Life Without Me. @qatsi'nin can?m? çektirmesi üzerine, y?llar sonra tekrar gecemi, bu güzelli?e adad?m. ?çinde, her bir dokunup geçti?i hayattan kitaplar yaz?lacak kadar incelik bar?nd?ran film insan? her izledi?inde bamba?ka duygulara itmeyi ba?ar?yor. Herkesin anlatacak, ya da kelimelere dökemeyecek bir hikâyesi vard?r. Kimininki can yakar, kimininki umut ta??r içinde. My Life Without Me, 3 ay içinde ölecek bir annenin, bir e?in, bir genç k?z?n, bir evlad?n, bir sevgilinin ve hiçbir zaman eri?emedi?i hayalleri olan küçük bir k?z?n hikâyesi gibi görünse de, bir ?ekilde bizim hikâyemizdir. K?y?s?ndan kö?esinden bizim hayat?m?z? bize seyrettirir. Hayat? sorgulatt?r?r. Damla damla süzülen gözya?lar?n?n tuzunu dudaklarda ya?at?r. "Bensiz Hayat?m"? dü?ündürür. Çok önemli midir ?ayet bensizse? Evet önemlidir.

9/10
don quijote
Maria Full of Grace


forum resmi


Bu zamana kadar niye izlemedi?imi bilmedi?im Maria Full of Grace, Kolombiya - A.B.D. aras?ndaki uyu?turucu ticaretini genç Maria'y? merkeze koyarak anlat?yor. Fakir insanlar?n böylesine kullan?lmas? beni rahats?z etse de, üçüncü dünya ülkelerinin hüzünlü ama gerçek yüzünü gösteriyor Maria Full of Grace. Bu kadar ödülü bo?una vermemi?ler.
Not:8/10

Ne le dis à personne

forum resmi


Frans?z gerilim filmi Tell No One, Amerikal? yazar Harlan Coben'in roman?ndan uyarlanma.
Gerilimi ve müzi?i dikkatlice ayarlanm?? bir film; konusu itibariyle seyirciyi s?kmadan ekran ba??nda tutuyor. Doktor Alex rolündeki François Cluzet oyunculu?uyla Cesar'a lay?k görülmü?; bence sonuna kadar hak etmi?.(Tipi Dustin Hoffman'a çok benziyor.) Yönetmen Guillaume Canet'in ikinci uzun metrajl? filmi, Fransa'da 2006 y?l?n?n en çok izlenen filmlerinden birisiydi.
Not: 7.5/10
baronio
forum resmi


Reconstruction: Alex, Aimee, Simone ve August karakterleri üzerinden a?k?n, kaybedi?lerin, tereddütlerin, beklentilerin, reddedi?lerin bir resmi. Bugünlerde The Fountain için s?kça dilden dile kullan?lan "?iir gibi bir film" tasvirini tam olarak hak eden bir yap?m. Tek kelime ile büyülendim. Yap?lan bir seçimin, di?er her ?eyden bir fedakârl?k oldu?u, kad?nlar?n sürekli ve her bakt???nda yan?nda bulmak isteyece?i türden bir a?k anlay???, erkeklerinse sürpriz, ans?z?n kap?y? çalan bir yakla??mla a?ka tutunduklar?n?n resmedildi?i ola?anüstü bir eser. Filmi birçok ki?i 2000'li y?llar?n ba?yap?t? olarak görüyormu?. Çok aç?k söylemem gerekirse en az 2 kez daha içine girerek izlemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü daha nice gizli hazineler oldu?unu hissediyorum filmde. ?u an için bile benim için bamba?ka bir yerde film. The Fountain'da bu kadar büyülenmemi?tim do?rusu.

"Her ?ey bir filmden ibaret, bir kurmaca. Ama yine de can yak?yor..."

10/10
skyser
forum resmi
forum resmi

E?er bir ki?iyi veya o ki?inin parças? oldu?u yap?y? ele?tirmek veya yarg?lamak istiyorsan?z, san?r?m bunu, o ki?i veya yap?y? yücelterek, abartarak ve göz boyayarak yapmazs?n?z. E?er böyle yaparak gerçe?i yans?tt???n?z? dü?ünürseniz de yan?l?rs?n?z.
Sak?n filmin "?eytan Marka Giyer" gibi bir (Türkçe'ye böyle çevirilmi?) isme sahip oldu?una kanmay?n. Sonuçta silik bir bireyci karma?a ile kal?veriyorsunuz.
4/10
baronio
IMDB
Notes on a Scandal (2006)

Directed by: Richard Eyre
Genre: Drama
Tagline: One Woman's Mistake Is Another's Opportunity...
Plot Outline: A pottery teacher (Blanchett) enters into an affair with one of her students, causing upheaval in her personal and professional lives.
User Rating: 7.7 / 10 (9,063 votes)
Runtime: 92 min
Awards: Nominated for 4 Oscars.
Cast: Judi Dench, Cate Blanchett, Tom Georgeson, Michael Maloney


Barabara uzun süredir yapayaln?z ya?ayan, ya?? geçkin, sert yap?l? bir ö?retmendir. Sheba ise ayn? okula yeni atanm??, genç, güzel ve tüm ilgiyi üzerinde toplayan genç bir sanat ö?retmenidir. Genç ö?retmenin bir hatas?, di?er kad?n için bir f?rsat do?urur. Son dönemde izledi?im en sa?lam filmlerden biriydi Notes on a Scandal. Bir romandan uyarlama oldu?u her halinden belli olan filmde, yap?lan baz? ak?l almaz ?eylerin alt?nda bir anl?k gafletin yatt??? vurgulan?rken, atmosferik bazda ciddi ?ekilde üzerinde durulmu? tekinsiz hava filmi bir dram olmaktan ç?kar?p gerilim s?n?f?na sokuyor. Bir de R0BIN çevirisi var ki, filmin d???nda bir de çeviri incelemesi aç?p, sayfalarca bir ?eyler karalamak gerekir. Tek kelime ile bir çevirmenin bir eseri güzelle?tirmesine tan?k oldum. Son dönemde izledi?im en doyurucu filmlerden biriydi ve kesinlikle tavsiye ederim.

9/10
Funkster
forum resmi

IMDB
Earthlings (2003)

Directed by: Shaun Monson
Genre: Documentary
Tagline: Make The Connection
Plot Outline: Using hidden cameras and never-before-seen footage, EARTHLINGS chronicles the day-to-day practices of the largest industries in the world, all of which rely entirely on animals for profit.
User Rating: 7.3 / 10 (396 votes)
Runtime: USA:95 min
Cast: Joaquin Phoenix, vjanda-1, DD7, Insatiate_Hope

?imdiye kadar izledi?iniz en rahats?z edici filmi dü?ünün. Belgesel veya gerçek olaylardan uyarlanma de?ilse bir ?ekilde hepsi kurmacayd?. Ama bu belgesel tamamen gerçek ve tahammül s?n?rlar?n? a?an görüntülerle dolu. Hayvanlar?n yiyecek, giyim, e?lence sektörlerinde ve bilimsel ara?t?rmalarda nas?l kullan?ld???n?, nas?l eziyet ve i?kenceye tabi tutuldu?unu, nas?l katledildiklerini tüm ç?plakl???yla gösteren ak?llara s??maz bir film. Yakla??k be? y?ll?k bir süre zarf?nda ço?u gizli kamera ve ar?iv görüntülerinden derlenmi? filmde hayvanlara yap?lanlar, insan olan insan? çileden ç?kar?yor. K?zg?n demirle da?lanan, kafas? ezilen, g?rtla?? kesilen, diri diri derisi yüzülen, dayak yiyen, elektrik verilen, a?a??lanan binbir türlü hayvan için yak?lm?? bir a??t adeta. Bunca vah?et ile asl?nda çok ?ey ö?reten sa?lam bir metine sahip belgeselin anlat?c?s?, ayn? zamanda bir hayvansever ve vejetaryen olan aktör Joaquin Phoenix, yürek yaralayan müziklerini yapan ise Moby.. Tüm zamanlar?n izlemesi en zor filmlerinden biri, ama öte yandan mutlaka görülmeli.. 8/10
siroguz
forum resmi
IMDB
Down by Law (1986)

Directed by: Jim Jarmusch
Genre: Comedy / Drama
Tagline: It's not where you start - It's where you start again.
Plot Outline: The story of three different men in a Louisiana prison and their eventual journey.
User Rating: 7.7 / 10 (7,687 votes)
Runtime: 107 min
Awards: 4 wins
Cast: Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta Braschi


Her zamanki gibi Amerika'n?n ba?ka yerde göremeyece?imiz görüntüleriyle aç?lan bir Jim Jarmush filmi. Kad?nlar?yla sorunu olan, birbirlerini tan?mayan iki adam? ayn? sabah ayn? ?eyleri ya?arken görüyoruz. Kad?nlar?, uyuyor numaras? yap?p kameraya falta?? gibi gözlerle bakarken bu iki adam birkaç saat sonra ba?lar?na geleceklerden habersiz uykuya dal?yor.

Bir ?ekilde bu iki adam; ki bunlar Jim Jarmush'un favori insanlar? John Lurie ve Tom Waits, Orleans Parish hapisanesinin ayn? hücresinde bulu?uyorlar. Tan??ma evresini uzun tutan ve birbirleriyle pek iyi anla?amayan bu ikili filmin de yap?ta??n? olu?turuyor. Bu süre zarf?nda Jarmush, di?er hapishane filmlerinin aksine o hücrenin ne kadar da s?k?nt?l? bir yer oldu?unu iliklerimize kadar hissetmemizi sa?l?yor.

Hücreye Roberto'nun da (Roberto Benigni) kat?lmas?yla film e?lenceli bir hâl almaya ba?l?yor. Cebinde dola?t?rd??? el yap?m? sözlü?üyle edebî cümleler kuran bu ?talyan, hücrenin kasvetli havas?n? bir nebze azalt?yor.

Dakikalar süren tek plan çekimleri, uzun sessizlikler, anlams?z diyaloglar ve karanl?k sahne geçi?leriyle al??t???m?z Jarmush filmlerinden pek fark? olmayan Down by Law, türü ve yönetmeni sevenleri memnun edecektir.

I scream, you scream, we all scream for ice-cream smile.gif 8/10
baronio
forum resmi


IMDB
The Hottest State (2006)

Directed by: Ethan Hawke
Genre: Drama
Plot Outline: A young actor from Texas tries to make it in New York while struggling in his relationship with a beautiful singer/songwriter.
User Rating: 6.5 / 10 (137 votes)
Runtime: 117 min
Cast: Mark Webber, Jesse Harris, Laura Linney, Frank Whaley


My heart is gold. What will you give me for it?


QUOTE
Bu seneki festivalin gizli güzelliklerinden biride bu filmdi bana göre. Hem senaryosuyla hem de atmosferiyle zaman zaman hüzünlendiren zaman zaman ise güldüren ama sonuç olarak insanını yüzünde kocaman bir tebessüm bırakan bir film The Hottest State.


...demişti sevgili Gündüzdoğanay Gelecek Filmler kuşağında. O günden beri beklediğim an bu akşam geldi ve filmi izledim.

William küçük rollerle hayatını kazanan bir aktördür. Bir akşam barda Sarah ile tanışır. Sarah bir şarkıcıdır ve hayalleri vardır. İkilinin arasında muhteşem bir aşk başlar.

Resmen aşık oldum! Böyle güzel bir film olamaz. Sinema dünyası muhteşem bir yönetmen kazanmış. Ethan Hawke geleceğe dair umut ışıklarını Before Sunset dönemi vermişti zaten. Bu kadar sade, bu kadar içten, bu kadar üzücü ve bu kadar sarıp sarmalayan bir film beklemiyordum. Müzikleri, işlediği can acıtan öyküsü, oyunculukları, mekanlar, şiirsel yapısı ve bağımsızlığı ile karşımızda muhteşem bir eser var! Garden State ve A Love Song Bobby Long'dan hoşlandıysanız sizi unutamayacağınız 2 saat bekliyor diyebilirim. Çevirisini iki elim Cannes'da olsa da yapacağım. Ancak çok konuşma var, timecode oluşturmaya üşeniyorum. Bulgarca falan bir altyazı çıkarsa üzerine dinleyerek çevireceğim. İsterse dünyanın tüm çevirmenleri bir olup çevirsin yine de çevireceğim. Tekrar aşık olmak, tekrar aşık olmak istemek, tekrar aşkı hissetmek için. Ağlamak, gülmek, kendimden geçmek, hayatı iliklerimde hissetmek için.

Dip Not: Bu filmi çoooook uzun zaman önce Garden State'i incelemiş birisinin kusursuz kaleminden tekrar yaşamayı çok isterim. Kendisi okuyorsa bu kişisel inceleme isteğimi de iletmiş olayım. smile.gif

10/10
sson
forum resmi

IMDB
Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

Directed by: Guy Ritchie
Genre: Comedy / Crime / Thriller
Tagline: A Disgrace to Criminals Everywhere.
Plot Outline: Four London working class stiffs pool their money to put one in a high stakes card game, but things go wrong and they end up owing half a million pounds and having one week to come up with the cash.
User Rating: 8.0 / 10 (61,669 votes) Top 250: #219
Runtime: 107 min / 120 min (director's cut)
Awards: Nominated for BAFTA Film Award.
Cast: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham


Kumarda 500 bin sterlin kaybeden dört ki?ilik çetemizin elemanlar?, borçlar?n? ödemek için kom?ular?n? soymaya karar veriyor. Ancak onlar?n da kahramanlar?m?zdan pek bir fark? yok. Onlar da kendi aralar?nda bir uyu?turucu çetesini soymaya karar vermi?ler. Bu arada iki beceriksiz h?rs?z da gangster dünyas?n?n porno kral? Harry'nin göz koydu?u antika bir tüfe?in pe?inde. Böylece ortaya renkli konusuyla e?lenceli bir film ç?k?yor.

Guy Ritchie ilk filminde gerçekten de ba?ar?l? bir çal??ma ortaya koymu?. Bu kalabal?k suç hikâyesinde say?lamayacak kadar ki?i ölüyor. Yönetmen bunu, izleyiciyi rahats?z etmeden ve mizah? da elden b?rakmadan perdeye yans?tm??. Kar??mda hareketli, ironik, esprilerin havada uçu?tu?u çok güzel bir film buldum. Filmde hafif bir Tarantino havas? da var; ancak Guy Ritchie i?in mizah yönüne a??rl?k vermi?.
Üstelik ?iddet sahneleri de öyle gözümüzün içine sokulmuyor.

Devam filmi olan Snatch ?u anda listemin ilk s?ras?nda. smile.gif

8.5/10
213
forum resmi

IMDB
Jesus Christ Superstar (1973)

Directed by: Norman Jewison
Genre: History / Musical
Tagline: and now the film...
Plot Outline: Film version of the musical stage play, presenting the last few weeks of Christ's life, told in an anachronistic manner.
User Rating: 6.6 / 10 (6,601 votes)
Runtime: 108 min
Awards: Nominated for Oscar.
Cast: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Dennen


Tiyatro oyunu olarak sahneye konan, birden fazla kez filme çekilen bu "bilindik" hikâyeyi bu film ile ikinci izleyişim. Filmdeki şarkılar, şarkı sözleri ve onları seslendiren oyuncuların sesleri inanılmaz. Judas'a hayran kalmazsanız fool.gif , ne olayım! Bir müzikalde aranan tüm renkler bu filmde.

Konusuna gelince; daha önce de dediğim gibi bilindik aynı hikâyeyi bizlere şarkıların büyük katkıları ile iğneleyerek anlatıyor. "Tabii ki, Hristiyanlık'ın ilk çıktığı zamanlarda karşı çıkanlar, alay edenlerin olması çok normal." gözü ile izlerseniz, sizin için herhangi bir "Jesus Christ" filminden öteye geçemez. Ama bunları bir kenara bırakırsanız, diğer dinler ile ilgili düşüncelerinizi de gözden geçirtebilir hassas bünye sahiplerinde. Ama o kadar da güçlü değil tabii. smile.gif Filme notum 7/10, müziklere
notum 10/10.(İnanılmaz)
BuRnOut
forum resmi


IMDB
Leaving Las Vegas (1995)

Directed by: Mike Figgis
Genre: Drama / Romance
Plot Outline: Ben Sanderson, an alcoholic Hollywood screenwriter who lost everything because of his drinking, arrives in Las Vegas to drink himself to death. There, he meets and forms an uneasy friendship and non-interference pact with prostitute Sera.
User Rating: 7.5 / 10 (26,322 votes)
Runtime: 111 min
Awards: Won Oscar.
Cast: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands, Richard Lewis


Mike Figgis, Nicolas Cage ve Elisabeth Shue tüm zamanlar?n en güzel a?k hikayelerinden birini iftiharla sunar...

Bugüne kadar nas?l böyle bir filmi izlememi?im hayret ediyorum. doh.gif Romantik filmlerden ölesiye nefret eden biri olarak, san?r?m en be?endi?im romantik filmlerden biri oldu Elvada Las Vegas. Çarp?c?, gerçekçi ve rahats?z ediciydi, ama bir o kadar da duygusald?. Filmi izledikten sonra yan?mdaki arkada?la birlikte koltuklar?m?za gömüldük ve bir ton derdimiz yokmu? gibi, birde oturmu? ba?kalar?n?n dertlerine üzülüyoruz dedik, ama üzülünmeyecek gibi de de?ildi. Ba?larda Tinto Brass filmlerini and?ran, fakat Mike Figgis'in inan?lmaz anlat?m?yla yava? yava? depresif bir a?k?n filizlendi?i Elveda Las Vegas; romantizme getirdi?i farkl? yorumlada beni içine çekti. T?pk? Natural Born Killers ve True Romance gibi, romantizmi kendilerince ya?ayan, deli dolu çiftlerin ya?amlar? gibi bir hikayeydi gözlerimin önünde akan. Ama bu sefer ki toz pembe renklerden ar?nd?r?lm??, gecenin karanl???na bürünmü?, pis sokaklar?n kirini üstünde ta??yan, ahlaks?z, ba?tan ç?kar?c? ve basbaya?? izleyeni delip geçen türdendi. Sera'n?n filmin sonlar?na do?ru o ufac?k a?k k?r?nt?s?na sahip ç?kmak için yapt??? yolculuk bile insan?n içindeki ta?lar? yerinden oynatmak için yeterliydi. Filme konu olan kitab?n yazar?n?n da filmde Nicolas Cage'in canland?rd??? karakterle ayn? sonu payla?mas? ise, bende ayr? bir burukluk yaratt?. Sonuçta toparlamak gerekirse, Elvada Las Vegas izledi?im en güzel romantik filmlerden biriydi. Ama di?er romantik filmler gibi iki ki?ilik de?il, tek ki?ilikti. Bu da bu filmin güzelliklerinden biri i?te...

Leaving Las Vegas : 10/8
sson
forum resmi

IMDB
The People Under the Stairs (1991)

Directed by: Wes Craven
Genre: Horror / Comedy
Tagline: In every neighborhood there is one house that adults whisper about and children cross the street to avoid.
Plot Outline: Two adults and a juvenile burglar break into a house occupied by a brother and sister and their stolen children and can't escape.
User Rating: 5.7 / 10 (5,005 votes)
Runtime: 102 min / Germany:99 min (cut version)
Awards: 1 win
Cast: Brandon Quintin Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer


Fool, adı söylenmeyen bir şehirde, gettoda yaşayan bir çocuk. Kız kardeşinin sevgilisine bir soygunda yardımcı oluyor ama evden içeri girince bir daha dışarı çıkamıyor. Evin sahipleri sapık bir karı-koca. Daha sonra bu karı-kocanın aslında kardeş olduklarını öğreniyoruz. Eve dışarıdan girebilecek herkes için çeşitli sürprizleri var... Tuzaklar, vahşi bir köpek, duvarlar arasında dolaşan dizsiz bir kaçık ve bodruma kapatılmış bir grup yamyam.

Film zaman zaman heyecan verici, genelinde tedirgin edici ve yer yer eğlenceli. Çoğu sahnede inanılırlık sınırlarının aşıldığı da gözle görülen bir gerçek. Yönetmen evi çok iyi kullanmış.
Bu korku-komedi tarzındaki film aslında hayal gücünün şaşkınlık verici bir ürünü; ancak vasatı aşamıyor.

5/10
gündüzdo?anay
forum resmi

IMDB
Pathfinder (2007)

Directed by: Marcus Nispel
Genre: Action / Adventure / Drama / Thriller / War
Tagline: Two Worlds, One War. The Ultimate Battle Begins.
Plot Outline: A Viking boy is left behind after his clan battles a Native American tribe. Raised within the tribe, he ultimately becomes their savior in a fight against the Norsemen.
User Rating: 5.1 / 10 (3,053 votes)
Runtime: 99 min
Cast: Karl Urban, Russell Means, Moon Bloodgood, Jay Tavare


Tek kelimeyle vasat bir film. ?rdenelecek bir taraf? olmayan, izlendikten sonra insan?n akl?nda hat?rlanabilecek tek bir sahne bile b?rakma ba?ar?s? gösteremeyen çok kli?e bir epik film.

4/10
Funkster
forum resmi

IMDB
London (2005)

Directed by: Hunter Richards
Genre: Biography / Drama / Romance
Tagline: One young man's incredible journey of self-discovery
Plot Outline: London is a drug laden adventure that centers on a party in a New York loft where a young man is trying to win back his ex-girlfriend.
User Rating: 6.1 / 10 (3,212 votes)
Runtime: 92 min
Awards: 1 win
Cast: Chris Evans, Jessica Biel, Joy Bryant, Jason Statham

Amerikan yap?m? London, san?ld???n?n aksine ?ehir olarak de?il, yak?n zamanda ya?ayan en seksi kad?n seçilen Jessica Biel'in filmdeki ad?. Yar?dan ço?unun geni?çe bir lavaboda geçti?i, uyu?turucu ve alkolden kafas? bulanm?? bir grup karakterin çak?rkeyif sohbetlerinden mülhem filmin geneli s?k?c?. Çünkü London'dan yeni ayr?lm?? Syd'in, yan?na memur tipli bir Jason Statham'? da alarak London'un veda partisine kat?lmas? ve önüne gelene m?zm?zlanmas?nda hiç bir ilginçlik bulunmuyor. Ama yine de bu uzun sohbetler esnas?nda geçen baz? konu?malar?n, zaman zaman filme büyük gelen insan tabiat? üzerine tesbitleri az da olsa ilginçlik yaratabiliyor. Bildik romantik komedilerin romantik taraf?n? alm?? olan finalinden sonra geriye bu tesbitler, Biel'in ekran? kaplayan güzelli?i ve aksiyon filmlerinin en kuvvetli veliaht? olan Statham'?n alakas?z ve üzerinde komik durmas?na kar??n bence s?r?tmayan kompozisyonunun d???nda bir?ey kalm?yor. 5/10
baronio
Ben de bu filmi izleyeli birkaç gün oluyor. O yüzden bir ?eyler eklesem günü gününe olmasa da çok da uzun zamanla kaç?rm?? olmam. Sevgili Gündüzdo?anay'la bir sohbetimizde, The Hottest State'ten mest olmu? halime arkas?ndan patlat?lacak bir London'?n deva olaca??n? söyledi. Ben de bu tüyo ile filmin ba??na oturdum. Dama??mdaki The Hottest State tad?n?n kaçmas?ndan çekinirken, ondan daha iyi bir film bile olmas?n? istemiyordum. Tek istedi?im dama??mdaki tad? kuvvetlendirmesiydi. Ama farkl? bir tatla de?il, t?pat?p The Hottest State'in naif, k?r?lgan ve s?cac?k tad?yla.

Maalesef London'dan bu tad? alamad?m. Birçok filmi ki?isel ruh halimizden ötürü ?skalad???m?z? dü?ünüyorum. Mesela bamba?ka bir an?mda London'? izlesem, belki ben de gündüzdo?anay kadar etkilenebilirdim. Çünkü London bo? bir film de?il nihayetinde. Ama aç?kças? biraz acemilikler mi desem, yoksa benze?meler mi desem... Bir ?ekilde olamam?? benim nazar?mda. Özellikle Guy Ritchie ve Tarantino filmlerindeki hararetli konu?malar, olaylar kar??s?nda ?ngilizler'in deyimiyle "Overreacting", biraz a??r?ya kaçan tepkiler, fevri davran??lar, küfürler ve sert bir filme oynanan di?er kö?e ta?lar?. Belki daha önce çok daha içtenlerini defalarca izledi?imden bana biraz yapmac?k geldi, ya da oyunculuklardaki e?retilik beni fazlas?yla rahats?z etti, bilemiyorum.

Yazd?klar?na aynen kat?l?yorum sevgili Funkster. Ayr?ca küçücük bir alanda geçen en iyi filmlerden biri olarak da Phone Booth'u öneresim geliyor nedense. smile.gif

4/10
Funkster
Telefon klübesi kadar olmasa da, dar mekanl? filmlerde 12 Angry Men'i tek geçerim. Ama Hollywood'un en popüler yönetmenlerinden biri olan ve hiç sevmedi?im Joel Schumacher'in bana göre en iyi filmidir Phone Booth..
carpe.diem
Peaceful Warrior (2006)


forum resmi


IMDB
Peaceful Warrior (2006)

Directed by: Victor Salva
Genre: Drama / Sport
Plot Outline: A chance encounter with a stranger changes the life of a college gymnast.
User Rating: 7.0 / 10 (2,027 votes)
Runtime: USA:120 min
Cast: Scott Mechlowicz, Nick Nolte, Amy Smart, Tim DeKay


Sporcu genç bir delikanl?n?n kendi yolunu bulma çabas? ve yolunda ona rehberlik eden bilge adam?n ö?retileriyle birlikte nihayetinde gelen ba?ar?n?n felsefi anlat?m?. Nick Nolte'un filmdeki performans?na bakt???mda, gerçekten de ya?lanm?? demekten kendimi al?koyamad?m do?rusu. An? ya?amak/yakalamak filmde verilmek istenen temel felsefe olsa da, çok ba?ar?l? bir aktar?m oldu?unu söylemek benim için zor.

5/10
baronio
forum resmi


IMDB
Seraphim Falls (2006)

Directed by: David Von Ancken
Genre: Drama / War / Western
Tagline: Never turn your back on the past.
Plot Outline: At the end of the Civil War, a colonel hunts down a man with whom he has a grudge.
User Rating: 7.0 / 10 (2,423 votes)
Runtime: USA:115 min / Canada:115 min (Toronto Internation...
Cast: Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Ed Lauter


Eski bir Yüzbaşı ve bir icraatından ötürü peşine düşen manen yaralı bir adamın ağır ama dirayetli kovalamacası şeklinde cereyan eden bir Western Seraphim Falls. Kadrosunda Liam Nesson ve Pierce Brosnan gibi iki ağır isim barındıran film türünün tüm klişelerini içinde barındırmakla beraber, karizmasının selameti uğruna kantarın topuzunu kaçırmadan, mağrur bir işleyişle devam ediyor. Daha önce Day Break, CSI, Cold Case gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan David Von Ancken'ın ilk uzun metraj filmi olması özelliğinin yanında hiç beklenmedik bir anda sürpriz yumurta edasıyla çıkıp bizleri şaşırtan Anjelica Huston da filme doğa görüntülerinden başka bir renk katmış. Önce de söylediğim gibi tam bir tür filmi ve tüm klişeleri içinde barındırıyor. İzlemek için peşine düşülecek bir film olmamakla beraber, el altında bulunuyorsa da kaçırılmayacak bir film diyebilirim. Ben yer yer zevk aldım.

6/10
skyser
forum resmi forum resmi


IMDB
The Wind That Shakes the Barley (2006)

Directed by: Ken Loach
Genre: Drama / War
Tagline: Winner of the PALME D'OR at the 2006 Cannes Film Festival.
Plot Outline: A sympathetic look at Republicans in early 20th century Ireland, and two brothers who are torn apart by anti-Brit rebellion.
User Rating: 7.7 / 10 (6,014 votes)
Runtime: UK:127 min
Awards: 5 wins
Cast: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, Orla Fitzgerald

IMDB
Michael Collins (1996)

Directed by: Neil Jordan
Genre: Biography / Drama / History / Thriller / War
Tagline: Ireland, 1916. His dreams inspired hope. His words inspired passion. His courage forged a nation's destiny.
Plot Outline: Michael Collins plays a crucial role in the establishment of the Irish Free State in the 1920s, but becomes vilified by those hoping to create a completely independent Irish republic.
User Rating: 6.8 / 10 (7,493 votes)
Runtime: 133 min
Awards: Nominated for 2 Oscars.
Cast: Ian Hart, Julia Roberts, Richard Ingram, Liam Neeson


The Wind That Shakes the Barley'i izleyeli bir süre olmu?tu ama Michael Collins'i de izleyip, ikisi için de bir çift laf etmek istedim. Anlad?m ki, filmleri yanl?? s?ra ile izlemi?im. Ken Loach'un ba?yap?t?ndan sonra Michael Collins pek iyi gitmedi. Ken Loach olaylar? hem toplumsal hem de bireysel aç?dan daha iyi yans?tmay? ba?arm??t?. Neil Jordan ise kahramana adanm?? bir film çekmi?. Michael Collins bazen gerçekleri yüzümüze çarpan ama ço?unlukla duygusal anlar?yla bizi dü?ünmekten çok hissetmeye yönelten bir film. Hangi yöntem daha do?ru kesin bir yarg?da bulunmak zor ama The Wind That Shakes the Barley, ?rlanda halk?n?n mücadelesini daha iyi yans?t?yor. Michael Collins ise daha çok liderlere odaklanan bir film. Her halükarda iki filmde izlenesi yap?tlar.

The Wind That Shakes the Barley 9/10
Michael Collins 7/10
t-becks
IMDB
Hwal (2005)

Directed by: Ki-duk Kim
Genre: Drama / Romance
Plot Outline: On a fishing boat at sea, a 60-year old man has been raising a girl since she was a baby. It is agreed that they will get married on her 17th birthday, and she is 16 now. They live a quiet and secluded life, renting the boat to day fishermen and practicing strange divination rites. Their life changes when a teenage student comes aboard...
User Rating: 7.2 / 10 (1,548 votes)
Runtime: Canada:88 min (Montréal Film Festival) / Arge...
Awards: 2 nominations
Cast: Yeo-reum Han, Si-jeok Seo, Gook-hwan Jeon, Seong-hwang Jeon

Deryan?n ortas?ndaki teknesinde bal?k av?na ç?kanlar? a??rlayan 60'l? ya?lar?ndaki bir eski toprak bebekli?inden beri yan? ba??ndan ay?rmad??? k?zla 17 ya??na bast???nda evlenme niyetindedir. Kendini bildi bileli tekne d???na ad?m?n? atmam??, dünyan?n di?er yüzlerini tan?ma f?rsat? olmam?? k?z?n gönlü ise ba?ka taraftad?r.

Temelde üç ki?i aras?nda dönen, Ki-duk Kim'in yak?n dönemde çekti?i filmde izledi?im di?er filmlerine k?yasla ucu aç?k metaforlara çok daha fazla yer verilmi?. Sahiplenme duygusunun hangi a?amalara varabilece?ine i?aret eden filmin duygu yo?unlu?unun zirveye ç?kt??? bir sahne d???nda be?enimi kazanabildi?ini söylemem zor olur.

6/10

IMDB
Shi gan (2006)

Directed by: Ki-duk Kim
Genre: Drama / Romance
Plot Outline: To save her relationship, a woman puts herself through extensive plastic surgery.
User Rating: 7.4 / 10 (1,194 votes)
Runtime: 97 min
Awards: 2 wins
Cast: Jung-woo Ha, Ji-Yeon Park, Ji-heon Kim, Sung-min Kim

Sevgilisine art?k çekici gelmedi?i dü?üncesine kap?lan k?z onun gönlünü kazanmak için çözümü b?çak alt?na yatmakta bulur. Ya?ad??? de?i?imin ard?ndan sevgilisinin kar??s?na "bamba?ka" bir ki?i olarak ç?kacakt?r.

K?skançl?k gibi di?er tüm insani duygular ameliyatla al?nabilir mi, iyile?tirilebilir mi? D?? görünü?teki de?i?iklik insan?n içine nas?l yans?r? Han?m k?z?m?z Seh-hee'nin karakteriyle oldukça paralellik gösteren m?zm?z bir filmle kar??la?t?m. H?rç?n bir yan?n?n olmas? hassas yap?daki filme estetikle gelen güzelliklere dair söylemek istediklerine yönelik kendisine sert bir duru? sa?lam??. Bin-jip filmine göndermeler olsa da onun uza??nda kalm?? bir yap?m.

6.5/10

Toplumsal ya?anm??l?klara olan göndermelerle dolu her iki filmin biti? anlar? Ki-duk Kim'in di?er filmleriyle benzerlik gösteriyor.
t-becks
IMDB
Super Size Me (2004)

Directed by: Morgan Spurlock
Genre: Documentary / Comedy
Tagline: A film of epic portions.
Plot Outline: An irreverent look at obesity in America and one of its sources - fast food corporations.
User Rating: 7.6 / 10 (19,788 votes)
Runtime: 100 min
Awards: Nominated for Oscar.
Cast: Morgan Spurlock, Dr. Daryl Isaacs, Dr. Lisa Ganjhu, Dr. Stephen Siegel
IPB Image

Amerikan halk?n?n a??r? kilolu olmas?nda fast food gerçe?inin etkisini ortaya koymak üzere Morgan Spurlock günde 3 ö?ünlük 30 gün sürecek fast food diyeti yapmaya karar verir. Buna göre, bu süre içerisinde yaln?zca McDonald's menüsündeki ürünleri yiyebilecektir. McDonald's seçiminin ard?nda ise reklama daha fazla bütçe ay?rmas?, çocuklara cezbetmeye daha fazla gayret göstermesi yatar.

Fast food yemenin vücuttaki tahrip edici etkisini oldukça ba?ar?l? ?ekilde göz önüne seren film kimi sahnelerin tekrar ediliyormu? hissi vermesi sebebiyle tekdüzelikten kurtulam?yor. Yine de, fast food ?irketlerinin bu etkiden haberdar olmas?na kar??n para h?rs?ndan ötürü insan sa?l???n? hiçe sayarak pazar çemberini geni?letme çabalar? insan? hayretlere sevk ediyor. Gitgide büyüyen boyutlar, artan çe?itler, çocuklukta bilinç alt?na yerle?en o çekici intiba fast food illetinden kurtulman?n o kadar da kolay olmad???na i?aret ediyor.

7/10

IMDB
Touching the Void (2003)

Directed by: Kevin Macdonald
Genre: Documentary / Drama / Sport
Tagline: The closer you are to death. The more you realize you are alive.
Plot Outline: The true story of two climbers and their perilous journey up the west face of Siula Grande in the Peruvian Andes in 1985.
User Rating: 8.1 / 10 (7,061 votes)
Runtime: Argentina:106 min (Mar del Plata Film Festival) / ...
Awards: 5 wins
Cast: Brendan Mackey, Nicholas Aaron, Joe Simpson, Simon Yates
IPB Image

Daha önce ba?ar?lamam?? Peru And Da?lar?'ndaki Siula Grande bat? yüzüne t?rman??? gerçekle?tirme amac?yla yola ç?km?? iki delikanl?n?n dostluk, fedakarl?k, azim, zafer, can derdine dü?me, yüz üstü b?rakma temalar? üzerine kurulmu? ve kendi a??zlar?ndan anlat?lan bir öykü.

1985 y?l?nda bu i?e ba? koyduklar?nda zinde, kararl?, yetenekli, kendilerine güvenleri tamd?. Daha önce te?ebbüs edenlerden daha ba?ar?l? olduklar? dü?üncesindeydiler. Do?rudur da. 3,5 günlük zaman zarf?nda zirveyi fethederler. Ama korkulmas? gereken esas k?s?m ini? a?amas?d?r. Zira felaketlerle bu anda yüz yüze gelinirmi?.

Farkl? bir öyküsü yok gibi gözükse de ya?ama azminin hangi boyutlara ula?abilece?ine hiç soluk almadan tan?k oluyoruz. Tehlike an?nda ki?iyi insani duygularla örtü?meyen yönlere sürükleyen ayn? hayatta kalma güdüsü imkans?zl?klar içinden ç?k?larak ya?am? yeniden kucaklamay? sa?layabilir mi?

"Ölüme ne kadar yakla??rsan hayatta oldu?unun o kadar fark?na var?rs?n."

7.5/10
skyser
forum resmi

IMDB
Je vais bien, ne t'en fais pas (2006)

Directed by: Philippe Lioret
Genre: Drama
Plot Outline: Back from a holiday in Spain, Lili, 19, finds that Loïc, her twin brother, has left the house following a row with their father...
User Rating: 7.8 / 10 (551 votes)
Runtime: France:100 min
Awards: 7 wins
Cast: Mélanie Laurent, Kad Merad, Isabelle Renauld, Julien Boisselier

Bu film için söylenecekleri Ba??ms?z Ruhlar söyledi zaten. Bana ise sadece Ba??ms?z Ruhlar'a te?ekkür etmek kal?yor. Sa?olun arkada?lar, sayenizde bu sakl? kalm?? filmi ö?rendik. Asl?nda kötü sonlar?n ard?nda bile iyilikler olabiliyormu? me?er...
9/10
Siyanure
forum resmi

IMDB
North by Northwest (1959)

Directed by: Alfred Hitchcock
Genre: Adventure / Mystery / Thriller
Tagline: A 3000 MILE CHASE . . . That blazes a trail of TERROR to a gripping, spine-chilling climax !
Plot Outline: A hapless New York advertising executive is mistaken for a government agent by a group of foreign spies, and is pursued across the country while he looks for a way to survive.
User Rating: 8.6 / 10 (56,061 votes) Top 250: #24
Runtime: 136 min
Awards: Nominated for 3 Oscars.
Cast: Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Jessie Royce Landis

Alfred Hitchcock'un Psycho'dan bir sene önce çekti?i, sinema tarihine çok ?ey katm?? kült filmi North by Northwest ülkemizde "Gizli Te?kilat" ad?yla biliniyor. Arizona Dream'de bir güzel an?lm?? olan, afi?inde de boy gösteren kovalamaca '59 y?l?nda Hitchcock'un kamera oyunlar?yla neler yapabildi?inin canl? kan?t?. Fikir olarak uçuk gelse de, Cary Grant'in uça?? alt edi?i 48 y?l sonra Die Hard 4.0'de McClaine'in helikopteri arabayla parçalamas?ndan daha gerçekçi ve etkileyici. Yabanc?lar?n "Thriller" diye tabi etti?i, benim türkçe kar??l???n? bulmakta zorland???m tarz?n temel ta?lar?ndan. Senaryonun k?r?lma anlar?, Hitchcock'un yaratt??? muhte?em bir femme-fatale, yer yer Cary Grant'in gülmekten k?r?p geçirdi?i anlar, karmakar???k bir senaryoyu böylesine duru bir kurguyla anlat?p, görselli?i de dönemin çok çok ötesinde tutan bir anlay??la çekilmi? filmi görmeyen çok ?ey kaç?rm??, bu saatten sonra ne desem az... Hemen ekran ba??na!
paltosuz
IMDB
Stealing Beauty (1996)

Directed by: Bernardo Bertolucci
Genre: Drama / Romance
Tagline: The most beautiful place to be is in love.
Plot Outline: After her mother commits suicide, nineteen year old Lucy Harmon travels to Italy to have her picture painted...
User Rating: 6.2 / 10 (5,931 votes)
Runtime: 113 min
Awards: 4 nominations
Cast: Carlo Cecchi, Sinéad Cusack, Joseph Fiennes, Jason Flemyng

forum resmi
?zlerken büyük zevk alaca??m? hissederek oturdum filmin ba??na. çünkü last tango in paris ve the dreamers'? pe?pe?e çok k?sa zaman önce izledim. Onlarla ilgili de konu?ulacak çok ?ey var ama çal?nm?? güzelli?e olan hislerim çok daha taze.
Yine de filmle ilgili i?e yarar ?eyler söyleyemeyece?im galiba. Çünkü bazen izledi?im bir filmden ald???m zevk filmi düzgünce ele?tirmemi engelliyor ya da henüz yeterince iyi tan?yam?yorum baz? ?eyleri. Zaten film yeni ba?larken izledi?imiz baz? görüntüler var ki o görüntüler sayesinde samimiyetine hemen inan?verdim filmin. k?z?n uyurken a?z?n?n kenar?ndan akan salyas? gibi. bu tip ?eylere çok çabuk tav oluyorum galiba. neyse. Film boyu k?z?n di?er insanlarla olan ili?kileri çok tahmin edilebilir ilerliyordu asl?nda. bu da filme yak?nla?mama sebep oldu, nerde nas?l merak ettim, heyecan duydum. Müzikler de o kadar güzel di ki...
Liv Tyler'?n çok iyi bir oyuncu oldu?unu dü?ünmüyorum; kendine uygun rollerde görürüz hep onu. Yine de bu filmde do?all???na kap?ld???m? itiraf edicem, hatta rolü yüzünden bir parça özenme duygusuyla birlikte:)
(ingilizce olmayan[heralde italyanca] bölümlerin altyaz?s? yoktu kaç?rd?m)
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.