Son dönem geli?en, güzelle?en, çe?itlenen Türk Rock müzi?inin kazand??? bu ivmenin içinin bo? olmad???n? kimi ?ark?lar ispatlar nitelikte. Arada bir ç?kan süper Rock hitlerinin yan?nda, unutulmaz nitelikteki protest ?ark?lar kulaklar?m?za çal?n?r oldu. Ki Rock müzi?in temel felsefesinin ve ç?k?? noktas?n?n en ba?ta muhalif kimlikle örtü?en dü?ünce yap?s? oldu?unu hat?rlarsak, bu tip sosyal sorumluluk sahibi protest ?ark?lar Rock müzi?in bir ekmek kap?s? olarak görülmedi?inin, felsefesinin temelde özümsendi?inin bir göstergesi adeta. Türkiye'de Rock müzi?in son dönem en sevilen ve en içi dolu iki ismi Gripin ve Ogün Sanl?soy bizlere unutulmayacak güzellikte iki ?ark? arma?an ederken, kuma gömülmü? deve ku?u kafalar?n?n da kumdan ç?kmasalar da kulaklar?n? rahats?z edecek kadar bang?r bang?r ve cay?r cay?r bir soundla taciz edilmelerini sa?lad?lar. Muhte?em sözler! Tek kelimeyle iki ba?yap?t!
Gripin & Ferman Akgül - Baba Mesle?i

?stersen kaç uzaklara kanc?k...
Onca çocu?un eli yakanda senin art?k...
Bir gözleri kald? masum bakan...
Boyal? ayakkab?lar?nla basma topra??ma lan...

Sustukça s?ra sana gelecek bilesin...

Yeterince ?sland? bu toprak...
Sel ald?...
Kanla kar???k ya?mur bast?rd?...
Can ald?...

Durdukça hiçbir ?ey de?i?mez bilesin...
Sustukça s?ra sana da gelir bilesin...

Kanla kar???k ya?murlarla...
Üstümüze özgürlük ya??yor gökyüzünden...
Ölmeyi ö?rendim ben...
Daha yürümeyi ö?renmeden...
Mermiler dü?erken biri var uzakta teti?i çeken...
Katil do?mu? baba mesle?i...

?stersen donat ordunu kanc?k...
Onca yetimin ah? pe?inde senin art?k...
?nsanm?? haklar?ym?? yalan dolan...
Boyal? ayakkab?lar?nla basma topra??ma lan...

Sustukça s?ra sana da gelir bilesin...

Günü gelir unutulur ne Basra kal?r ne Beyrut...
Ama tarih hat?rlayacak kim masum kim pu?t...

Durdukça hiçbir ?ey de?i?mez bilesin...
Sustukça s?ra sana da gelir bilesin...

Kanla kar???k ya?murlarla...
Üstümüze özgürlük ya??yor gökyüzünden...
Ölmeyi ö?rendim ben...
Daha yürümeyi ö?renmeden...
Mermiler dü?erken biri var uzakta teti?i çeken...
Katil do?mu? baba mesle?i...

Demokrasi, ambargo, körfez, kaos, insani yard?m, ilk ortado?u projesi, insan haklar?, medeniyetler çat??mas?, güvenlik a??, bunu siz yapt?n?z, hay?r siz yapt?n?z, yeni dünya düzeni...

Kanla kar???k ya?murlarla...
Üstümüze özgürlük ya??yor gökyüzünden...
Ölmeyi ö?rendim ben...
Daha yürümeyi ö?renmeden...
Mermiler dü?erken biri var uzakta teti?i çeken...
Katil do?mu? baba mesle?i...

Boyal? ayakkab?lar?nla basma topra??ma lan!
Ogün Sanl?soy - Dön Evine

N'oldu sustular her ?eyi konu?anlar...
N'oldu durdular her ?eye kar??anlar...
Kul olundu ars?za, boyun e?ildi h?rs?za...
Yalan, dolan, ziyan, kalmad? hesap soran...

Hiç kimseden ses ç?kmad? oyunlar kurulurken...
Hiç kimseden ses ç?kmad? çocuklar vurulurken...
Ama elbet ses ç?kar...

Bence dön evine çal?? hemen ödevine...
Niceleri denedi de varamad? emeline...
Hadi hadi hemen eve iyi çal?? ödevine...
Yedi düvel denedi de katland? bedeline...

N'oldu tutuldular haklar? savunanlar...
N'oldu yutturdular masallarla uyuttular...
As?l sorumlular krallar ve soytar?lar...
Kuruldular sofraya ortam? payla?maya...