Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 2000 Öncesine ait ?zlenmesi Gereken 50 Anime
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime
reel
2000 Öncesine ait ?zlenmesi Gereken 50 ANIME

Akira (1988)
Katsuhiro Otomo'nun yaz?p yönetti?i Akira, anime ve mangan?n bat?da popülarite kazanmas?n? sa?layan yap?m olarak bilinmektedir.

3. Dünya Sava??'ndan 31 y?l sonra y?k?ma u?rayan Tokyo'nun yerini Neo-Tokyo alm??t?r. Polis ve hükümet güçleri, kaosun hüküm sürdü?ü Neo-Tokyo sokaklar?nda yeralt? örgütlerine kar?? mücadele vermektedirler.

Bir motosiklet çetesi üyesi olan Tetsuo, kar??t??? bir kazada baz? güçler edinir. Kazand??? bu güçler yüzünden kendini bir anda gizli "Akira" projesinin içerisinde bulur. Bu noktadan sonra, arkada??n? kurtarmak amac?yla hükümeti bile kar??s?na alan Kaneda devreye girer. Art?k modern Tokyo sokaklar?nda önüne geçilemez bir sava? ba?lam??t?r.

E?er ki cyberpunk'tan ho?lan?yorsan?z ve bir yerden animeye ba?lamay? dü?ünüyorsan?z, 1988 yap?m? bu ?aheseri kaç?rmamal?s?n?z.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Barefoot Gen (Hadashi no Gen) (1983)
??te kar??n?zda sava? üzerine yap?lm?? en iyi filmlerden biri olan Keiji Nakazawa'n?n ba?yap?t? Hadashi no Gen (Yal?nayak Gen). Anime, 2. Dünya Sava?? sonlar?nda Hiro?ima'da geçmekte, o günlerin sosyal ve politik durumunu aç?kça gözler önüne sermektedir.

16 ya??nda sava??n gölgesinde büyümekte olan Gen'in hayat? ?ehirlerine dü?en bir atom bombas?yla alt üst olmu?tur. Bundan sonra Gen'in yapmas? gereken tek ?ey, hayatta kal?p ailesinden geride kalan annesi ve karde?i Seiji'ye göz kulak olmakt?r.

Sava??n en ac?mas?z, en berbat yönünü bir çocu?un gözlerinden görmeye haz?r m?s?n?z?
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Berserk (Kenpuu Denki Berserk) (1997-1998)
Anime, Kentarou Miura taraf?ndan 1987'den beri çizilmekte olan mangan?n ufak bir bölümünü anlatmaktad?r. Fantastik bir dünyada geçen hikayede, paral? asker olarak hayat?n? sürdüren Guts'?n ba??ndan geçenler anlat?l?r.

Devasa bir k?l?ç kullanan Guts'?n, Griffith adl? bir silah?ör ve onun az say?da askerden olu?an ordusuyla kar??la?mas?, tüm hayat?n? de?i?tirir. Hikayenin bundan sonras?nda, Guts'?n askeri geli?imi ve Griffith'in ordusunun bu gotik dünyadaki yükseli?i anlat?lmaktad?r.

Saray entrikalar?, enfes sava? sahneleri ve e?siz sava? stratejileriyle bezeli bu anime, türünden ho?lananlar için tam anlam?yla ba? tac?d?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Cardcaptor Sakura (1998-2000)
Henüz 4. s?n?f ö?rencisi olan Sakura Kinomoto, bir gün tesadüfen içerisinde sihirli kartlar olan bir kitap bulur. Ve o anda kartlar ?ehrin dört bir yan?na da??l?r. Art?k Sakura'n?n yapmas? gereken, ?ehri kötü güçlerden korumak için kartlar?n koruyucusu Kerberos ve arkada?? Tomoyo ile birlikte tüm Clow Card'lar? toplamakt?r.

Cardcaptor Sakura, tüm üyeleri kad?nlardan olu?an ünlü CLAMP tak?m? taraf?ndan yap?lm?? ve ülkemizde Sakura ad?yla yay?mlanm??t?r. Karakter tasar?mlar? ve animasyonlar? nedeniyle Cardcaptor Sakura, geni? bir hayran kitlesine sahiptir. Ayr?ca bu serideki karakterler, daha sonraki CLAMP yap?mlar?nda da yer almaktad?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Case Closed (Meitantei Conan) (1996)
Kudo Shin'ichi, herkesin "Modern Sherlock Holmes" diye adland?rd??? liseli genç bir dedektiftir. K?z arkada?? Ran ile bir bulu?mas? s?ras?nda, ?üphelendi?i birinin fark?na vararak adam?n pe?ine dü?er. Fakat ?üpheli taraf?ndan bay?lt?l?r. ?üpheli, henüz hiç denenmemi? öldürücü etkisi oldu?una inan?lan bir hap? Shinichi'ye içirdikten sonra öldü?ünü dü?ünerek olay yerinden ayr?l?r. Fakat, ilaç Shinichi'yi öldürmek yerine bir ilkokul çocu?una çevirmi?tir. Kendisine bunu yapanlar?n ölmedi?ini ö?renen Shinichi, ad?n? de?i?tirerek arkada?? Ran ve onun ümitsiz vaka, dedektif babas?n?n yan?na yerle?ir.

Hikayenin bundan sonras?nda kahraman?m?z, Conan ad?yla her türden gizemli olay? çözümlemeyi kendine görev addeder.

Bir ara ülkemiz televizyonlar?nda "Dedektif Conan" ad?yla yer alan dizinin hâlâ devam eden bitmek tükenmek bilmez bölümlerinin yan? s?ra, belirli zamanlarda ç?kan ve yan hikayelerden olu?an filmleri de hayranlar? taraf?ndan oldukça ilgi görmektedir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Castle in the Sky (Tenkuu no Shiro Laputa) (1986)
Tenkuu no Shiro Laputa (Laputa: Gökteki kale), konu itibar?yla Atlantis'i and?ran, fakat gemilerin yerini dizayn ?aheseri, uçan Miyazaki cihazlar?n?n ald??? bir anime ba?yap?t?d?r. Miyazaki, bu yap?t?nda da her zamanki büyülü dünyas?ndan bir dilim sunmaktad?r bizlere.

K?saca konusundan söz etmek gerekirse; Sheeta adl? küçük bir k?z, usul usul gökyüzünde süzülerek Pazu'nun kollar?na dü?er. Bu garip bulu?man?n ard?ndan ikili, küçük k?z?n boynundaki gizemli kolyenin pe?inde olan Dola önderli?indeki hava korsanlar? ve hain hükümet ajanlar?ndan kurtulman?n yolunu bulmak zorundad?r.

Benim için apayr? bir yeri olan Laputa, izleyiciyi bir dakika bile s?kmadan fantastik bir dünyada, günümüz insan?n h?rs?n?, do?ay? ve kendi türünü yok etme çabas?n? e?siz bir seyir zevkiyle bizlere sunar.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Cowboy Bebop (1998-1999)
Anime kavram?n? bilen neredeyse herkesin akl?na gelen ilk isimdir, Cowboy Bebop. Birbirinden apayr? karakter yap?lar?yla, her bölümde günümüz toplumlar?na ayr? ayr? yapt??? göndermelerle, Yoko Kanno'nun e?i benzeri bulunmaz jazz türündeki müzikleriyle, kendisinin di?er yap?mlardan çok ayr? bir yere konulmas?n? sa?lar.

Uzayda seyahatin mümkün hâle geldi?i bir gelecekte, kahramanlar?m?z Spike ve Jet Black, ödül avc?l???yla geçimlerini sa?lamaktad?rlar. Bebop adl? uzay gemisiyle yapt?klar? yolculuk s?ras?nda tak?ma kat?lan Ein adl? zeka küpü bir köpek, dünyalar güzeli Faye Valentine ve bilgisayar dehas? Edward'la hikaye bamba?ka bir boyut kazan?r.

Hikayede suçlular?n pe?inde ya?ad?klar? maceralar konu al?n?yor gibi görünse de, esasen her karakterin iç dünyas?nda geçmi?iyle yüzle?mesi alttan alta anlat?lmaktad?r.

Shinichiro Watanabe ustan?n imzas?yla bir klasik hâlini alan Cowboy Bebop'?n yeri daha uzun seneler doldurulamayacak gibi görünüyor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Crest of the Stars (Seikai no Monshou) (1999)
Konusunu bir bilim-kurgu roman?ndan alan Crest of the Stars (Seikai no Monshou), özellikle içeri?inde bar?nd?rd??? ?rklar?n kendilerine has dil ve alfabelerinin olmas? gibi özellikleriyle göze çarp?yor.

Animenin konusu ise k?saca ?öyle; genç bir prens olan Jinto'nun gezegeni, galaksinin en büyük imparatorlu?u olan "Abh"a teslim olmu?tur. Jinto'nun babas?, "Abh" e?itimi almas? için o?lunu bir ba?ka gezegene gönderir. E?itimi s?ras?nda "Abh" prensesi Lafiel ile kar??la?an genç prensin hayat?, "Abh" ?mparatorlu?u'nun sava?a haz?rlanmas?yla tamamen de?i?ir.

2000 senesinde, hikayenin öncesini ve sonras?n? anlatan bir film ve bir dizi de çevrilmi?tir. Bu k?sa anlat?mla Crest of the Stars da, bilim-kurgu hayranlar?n?n be?enebilece?i bir eser olarak raflardaki yerini als?n bakal?m.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Excel Saga (Heppoko Jikken Animation Excel Saga) (1999-2000)
Di?er animeleri tiye almay? kendine görev edinmi? bir dizi, Excel Saga. Dizide, hiperaktif ve bir o kadar safderun güzelimiz Excel'in de dahil oldu?u "Across" adl? gizli bir örgütün ?ehri ele geçirme çabalar? konu al?n?yor.

Han?mefendimizin bu örgüte kat?lmas?n?n tek sebebi ise, deliler gibi a??k oldu?u karizmatik örgüt lideri Ilpalazzo. Bu platonik a?k?n kurban? olan Excel'e, bir süre sonra gizemli karakter Hyatt'?n da kat?lmas?yla olaylar bir heyecan kas?rgas?na dönü?üyor.

Tabi ki karakterlerden bahsederken dizinin en önemli karakterlerinden acil durum yeme?i (?), yavru köpe?imiz Menchi'yi anmamak da olmaz.

Dizinin her bölümü birbirinden apayr? bir film tad?nda çevrilmi?. Bir bölümde aksiyon filmleriyle dalga geçerken, di?er bir bölümde saçma sapan japon al??kanl?klar?n? tiye al?yor. E?er ki komedi türünden ho?lan?yorsan?z, -kesinlikle- Excel Saga'ya u?ramadan geçmeyin.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Future Boy Conan (Mirai Shounen Conan) (1978)
Miyazaki'nin Isao Takahata ile ortak çal??mas? olan 26 bölümlük '78 yap?m? Mirai Shounen Conan (Gelece?in Çocu?u Konan), insanl???n kendi elleriyle yok etti?i dünyada ya?am mücadelesi veren küçük bir çocu?un hikayesini konu almaktad?r.

Büyük sava??n ard?ndan sular alt?na gömülen yerkürede art?k tek güç yüksek teknolojiyi elinde bar?nd?ran Indastria'd?r.

Büyükbabas?yla ufak bir adada ya?ayan güçlü kuvvetli delikanl?m?z Conan, bir gün avdan dönerken sahilde mart?lar?n ba??na ü?ü?tü?ü bayg?n bir k?z bulur. Indastria askerlerinin pe?inde oldu?u Lana adl? bu k?z Conan'?n hayat?nda bir dönüm noktas? olacakt?r.

Türk televizyonlar?nda da oynam?? olan Future Boy Conan, Alexander Key'in "The Incredible Tide" adl? kitab?ndan uyarlanm??t?r. Proje kendisine götürüldü?ünde kitab? fazla be?enmeyen Miyazaki, istedi?i de?i?iklikleri yapma ?art? ko?mu? ve Conan'? kitaptan farkl? olarak, insanüstü güce sahip 11 ya??nda bir çocuk olarak ?ekillendirmi?tir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Ghost in the Shell (Koukaku Kidoutai) (1995)
S?radaki anime, birçok ki?inin Matrix'e esin kayna?? olan film olarak tan?d???, cyberpunk kültüründe, temellerini sa?lam kaz?klara ba?lam?? olan Koukaku Kidoutai, yani Ghost in the Shell.

Gösterime girdi?i y?llarda büyük gi?e has?lat? elde edemese de zamanla onu kült statüsüne getirecek bir hayran kitlesi kazanan film, animelerin 90'larda bat?da popüler olmaya ba?lamas?yla birlikte, Akira'n?n ard?ndan gelen en önemli bilim-kurgu anime olarak kabul görmü?tür.

2029 y?l?nda, insanlar?n yar? makinele?meye ba?lad?klar? bir dönemde, Kukla Efendisi (Puppetmaster) denilen bir hacker'?n ortaya ç?k?p, üst düzey gizli bilgilere ula?mas? sonucunda, devlet onu bulmas? ve yok etmesi için Section 9 adl? gizli bir örgütü görevlendirir...

Giderek makinele?en dünyada, ruhlar?n? kaybeden insanlar?n varolu?unu sorgulay???d?r, Ghost in the Shell.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Golden Boy (1995-1996)
Kintarou Oe adl? kahraman?m?z hiç göstermese de, Tokyo Üniversitesi Hukuk Bölümü'nün bütün derslerini vermesine ra?men mezun olmadan okuldan ayr?lan zeki bir gençtir.

Amac?, bisikletine atlay?p, hayat? ve özellikle kad?nlar? tan?mak için yollara koyulmakt?r. Anlayaca??n?z üzere, bu zeki gencimizin hafif cinsel sapk?nl?klar? da bulunmaktad?r.

??te anime, bu yolculu?un üzerine kurulmu? 6 bölümden olu?an bir komedi serisidir. Yönetmen koltu?undaki Hiroyuki Kitakubo'nun, Tatsuya Egawa'n?n mangas?ndan uyarlad??? bu k?sa OVA (Original Video Animation), komedi ve ecchi (hafifme?rep) tarz?ndan ho?lananlar için biçilmi? kaftand?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Grave of the Fireflies (Hotaru no Haka) (1988)
Akiyuki Nosaka'n?n yar?-otobiyografik roman?ndan uyarlanan Grave of the Fireflies (Ate?böceklerinin Mezar?); birçok ele?tirmen taraf?ndan, sava??n sonuçlar? hakk?nda yap?lm?? en iyi filmlerden biri olarak nitelendirilen, bir Isao Takahata harikas?d?r.

II. Dünya Sava??'n?n son günlerinde, 14 ya??ndaki Seita ve 4 ya??ndaki k?zkarde?i Setsuko, annelerini Amerikan kuvvetlerinin Kobe'ye yapt?klar? bir hava sald?r?s? s?ras?nda kaybetmi?lerdir. Sonras?nda, öksüz kalan iki karde? teyzelerinin yan?na yerle?mi?, fakat burada da gördükleri kötü muamele yüzünden pek fazla konu?lanamam??lard?r.

Art?k iki karde?, ülkenin bulundu?u bu zor durumda, Japonya'n?n harap olmu? sokaklar?nda açl?k ve her türlü zorlu?a gö?üs gererek kendi ya?am mücadelelerini vereceklerdir.

Bir gencin "??te ben burada öldüm." sözleriyle ba?layan bu filmi, animelerden ho?lanan ya da ho?lanmayan her sinemaseverin bir kez olsun izlemesi gereken bir ba?yap?t oldu?unu dü?ünüyorum.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Great Teacher Onizuka (1999-2000)
Eskiden bir motosiklet çetesinin lideri olan Eikichi Onizuka'n?n art?k hayat?nda yeni bir amac? vard?r; Tam anlam?yla mükemmel bir ö?retmen olmak. Tabii ki tek amac?n?n bu oldu?u söylenemez. 22 ya??ndaki ö?retmenimizin ikinci amac?, mini etekli liseli k?z fantezisinin hayata geçirilmesi de gerekmektedir.

Bu iki amaç do?rultusunda i? ba?vurusunda bulunan Onizuka, zar zor da olsa bir okulda i? bulur. Art?k Onizuka için, dünyada ondan mutlusu yoktur. Fakat bilmedi?i ?ey, ö?retmenlik yapaca?? s?n?f?n Japon usulü bir Hababam S?n?f? olmas?d?r.

Konu olarak türe pek fazla yenilik katmayan Tohru Fujisawa'n?n bu eserinin geni? bir hayran kitlesi yaratmas?n?n alt?nda, insanlar? çevreleyen ?l?k havas? ve farkl? birçok türün birbirine ustaca harmanlanmas? yat?yor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

His and Her Circumstances (Kareshi Kanojo no Jijou) (1998-1999)
Yukino Miyazawa, tüm ö?renim hayat? boyunca her daim haval? görünen, her zaman bir numara olmak isteyen, her ?eyin en iyisini yapan ve herkesin hayran oldu?u bir ö?rencidir. Ta ki Souichirou Arima'yla kar??la?t??? o ana kadar.

Souichirou Arima ise, aynen Miyazawa gibi her konuda iyi, herkesin imrenerek bakt??? bir tiptir ve Miyazawa'n?n d?? görüntüsünün tamamen yan?ltmaca oldu?unu bilen tek ki?idir tabii ki. Bu bilginin kar??l???ndaysa ufac?k bir iste?i vard?r; Miyazawa'n?n ko?ulsuz her iste?ini yerine getirmesi.

Miyazawa'n?n y?llarca u?ra??p didinerek yaratt??? karizmas? böyle bir sebepten alt üst olmu?, bir ç?k?? yolu ararken Arima'n?n da t?pk? kendisi gibi rol yapt???n? fark eder...

Kareshi Kanojo no Jijou, hitap etti?i izleyici kitlesinin (shoujo) isteklerine verdi?i dört dörtlük hizmet ve yaratt??? duygusal havayla izleyiciyi ekrana ba?lamay? ba?aran, geldi?i yeri fazlas?yla hak eden bir anime.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Hunter X Hunter (1999-2001)
Gon Freeces, öldü?üne inand???, en iyi Avc? (Hunter)'lardan biri olarak kabul edilen babas?n?n esasen hâlâ hayatta oldu?unu ö?renir. Ve o andan itibaren, hiç görmedi?i babas?n? ancak bir Avc? olursa görebilece?ine inan?r. Fakat bir Avc? olmadan evvel, birçok tehlikeli testten olu?an Avc? S?nav?’n?n üstesinden gelmek zorundad?r.

Gon s?nav? vermeye çal???rken, birçok arkada? edinir. Ve herbirinin de bu s?nav? vermek için kendine has sebepleri bulunmaktad?r...

'99 yap?m? 62 bölümlük Shounen animesi (Genç erkekler için yap?lan anime) olan Hunter x Hunter'?n, devam? niteli?inde 2002 y?l?nda 8 OVA's?, 2003 y?l?na ait 8 OVA's? ve 2004 y?l?nda çevrilmi? 14 OVA's? bulunmaktad?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Infinite Ryvius (Mugen no Ryvius) (1999-2000)
M.S. 2225 Y?l?. Kouji Aiba ve Aoi Housen, Liebe Deltas?’nda astronotluk e?itimi görmektedirler. Rutin dal??lar yap?l?rken, bilinmeyen nedenlerle aniden sald?ran sabotajc?lar yüzünden uzay istasyonu, adeta bir sinir sistemi gibi bütün gezegenlerle ba?lant?s? olan ve çok fazla derine dalan gemileri yok eden bir plazma alan?, Geduld’?n içine dü?er.

?stasyondaki rütbelilerin tümünün ölmesiyle art?k tek ba?lar?na kalan genç astronotlar, aralar?nda zaman zaman do?an gerginlikler olsa da, yuvalar?na sa? salim dönmek için ç?kt?klar? bu uzun yolculukta birbirlerine ihtiyaçlar? olduklar?n?n fark?ndad?rlar. Öte yandan sabotaj? düzenleyenler, ikinci bir sald?r? haz?rl??? içerisindedirler.

Konusu itibar?yla Lord of the Flies'a benzetilen anime, pek tan?nmamas?na kar??n, az say?daki bilim-kurgu seyircisi taraf?ndan çok fazla be?enilmektedir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Initial D (1998)
Lise ö?rencisi olan Takumi Fujiwara, gündüzleri benzin istasyonunda, geceleri ise babas?n?n lokantas?nda çal??maktad?r.

Çok iyi araba kulland???n?n, babas?n?n modifiye edilmi? Toyota Sprinter AE86’inin onu Akina Da?? otoban?nda gelmi? geçmi? en iyi amatör araba pilotu yapaca??ndan bihaber hayat?n? sürdürmektedir. Bu yetene?i fark eden Gunma ilindeki yar?? gruplar?, bir yol efsanesi olmak için Takumi’de gerekli niteliklerin olup olmad???n? merak ederler ve ona meydan okurlar...

Initial D, esasen konu olarak izleyiciye pek bir ?ey sunmasa da, 3D görüntüleriyle yar?? tutkunlar?n?n vazgeçilmez animesidir. Serinin devam? niteli?inde, 1999'da 13 bölümlük bir TV serisi, 2001'de filmi, 2004'de ise 24 bölümlük TV serisi çevrilmi?tir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Kiki's Delivery Service (Majo no Takkyuubin) (1989)
On üç ya??na basan her acemi cad?, e?itimini tamamlamak, kendine ait becerileri geli?tirmek amac?yla evinden ayr?l?p bir y?l boyunca ailesinden uzak ya?amak zorundad?r.

Kiki adl? sevimli acemi cad?m?z da, Jiji adl? lafebesi kedisini ald??? gibi, uçan süpürgesine atlar ve yollara koyulur. ?imdi yapmas? gereken ya?amak için uygun bir ?ehir bulup, cad?l?k becerileriyle hayat?n? kazanmakt?r.

"Büyüklere Masallar" tad?ndaki Cad? Da??t?m Servisi, rengarenk dünyas?n? karalara hapseden küçük sevimli bir cad?n?n hüznüyle hüzünlendiren, her daim içinde ta??d??? umutla ve mant?k abidesi -çok bilmi?- kedisiyle de bir yandan gülümseten bir Miyazaki yap?m?.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Kimagure Orange Road (1987-1988)
Bir zamanlar Türk televizyonlar?nda da yay?mlanm?? olan Kimagure Orange Road (Portakal Yolu), Izumi Matsumoto'nun 18 ciltlik mangas?ndan uyarlanm??t?r. 48 Bölümlük seriyi takip eden, sekiz bölümlük OVA's?, iki de filmi bulunmaktad?r.

Hikayenin ba? karakteri, 15 ya??ndaki Kyosuke Kasuga bir lise ö?rencisidir. Karde?leri, Kurumi ve Manami ile birlikte çe?itli özel güçlere sahiptir. Bu güçler sürekli ba?lar?na sorun ç?kartmakta ve sürekli ?ehir de?i?tirmek zorunda kalmaktad?rlar. Son ta??nd?klar? ?ehirde, Madoka Ayukawa ve Hikaru Hiyama ile tan??an Kyosuke, kendini bir anda garip bir a?k üçgeninin ortas?nda bulur...

Kimagure Orange Road, ilk bak??ta basit bir romantik komedi gibi görünse de, esas?nda daha sonras?nda ortaya ç?kan fantastik hikayesi ve içinde saklad???, insan?n içini ?s?tan gençlik ate?iyle az, fakat kemikle?mi? bir hayran kitlesi olu?turmay? ba?arm??t?r. Ayr?ca, çevrilmesinin üzerinden bunca y?l geçmesine ra?men hâlâ yeni izleyicileri bu kitleye dahil etmektedir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Legend of the Galactic Heroes (Ginga Eiyuu Densetsu) (1988-1997)
Öncelikle, Yoshiki Tanaka'n?n ayn? isimdeki roman?ndan çevrilmi? olan Legend of the Galactic Heroes'u, bir anime olarak de?il, politik bir drama olarak de?erlendirmek gerekir, diyerek söze ba?layal?m. Öyle ki; ortada üzerinde uzun uzun çal???lm?? mekan ve cihazlar, her karakterin üzerine tek tek de?inilerek yaz?lm?? bir senaryo bulunmaktad?r. Bunlar?n d???nda, uygulanan devlet politikalar? ve sava? stratejileri ise cabas?.

K?saca konusu ise ?öyle; Dünya'n?n kaynaklar? tükenmi?, insano?lu yeni ya?am alanlar? aray???na giri?mi?tir. M.S. 2801 y?l?nda bu ara?t?rmalar nihayet sonuç verir ve Theoria gezegeninde, United Space Government ad?yla ilk hükümet kurulur. Fakat güzel günler fazla uzun sürmez...

Serinin 110 bölümlük OVA's?n?n haricinde, 3 filmi ve '98-2001 tarihleri aras?nda çekilmi? 52 bölümlük OVA's? yay?mlanm??t?r. Bu kadar uzun soluklu bir animenin, TV serisi olarak de?il de, OVA olarak yay?mlanmas? da, bu animenin ne kadar özel bir yeri oldu?unu gösteren unsurlardan biridir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Lupin III The Castle of Cagliostro (Lupin Sansei: Cagliostro no Shiro) (1979)
Monte Carlo'da bir kumarhaneden çald??? paralar?n sahte oldu?unu fark eden Lupin, bu sahtekarl???n izini sürmeye karar verir. ?puçlar?, Lupin'i Cagliostro adl? monar?iyle yönetilen bir ülkeye götürür. Varm?? oldu?u küçük ülkede, güzeller güzeli Clarisse'e rastlamas?yla olaylar farkl? bir boyut kazan?r.

Kagliostro'nun ?atosu, Lupin III serisinin en iyisi olarak nitelendirilen bir Hayao Miyazaki yap?m?d?r.

Ba? karakterimiz, her zamanki Miyazaki kahramanlar?ndan farkl? olarak; ne insanüstü güçlü bir çocuk, ne bir cad?, ne de bir prensestir. Lupin sadece kibar ve becerikli bir h?rs?zd?r o kadar.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Maison Ikkoku (1986-1988)
Kyoko Otonashi ve Yusaku Godai'nin çevresinde geli?en olaylar? konu alan Maison Ikokku, Rumiko Takahashi'nin mangas?ndan uyarlanan bir romantik komedi serisidir.

Kyoko, Ikokku apartman?nda yöneticilik yapan, genç ya?ta dul kalm?? bir han?mefendi, Godai ise, üniversiteye girmeye çabalayan talihsiz bir delikanl?d?r.

?kilinin kar??la?malar?yla, Godai için ilk görü?te a?k ba?lam??t?r. Bundan sonras?, sürekli yanl?? anla??lan Godai, her seferinde koca çamlar? teker teker deviren kom?ular ve vefat eden kocas?na olan ba?? sebebiyle, Godai'nin yak?nla?mas?na bir türlü müsaade etmeyen Kyoko'nun aras?ndaki 96 bölümlük e?lenceli hikayeden olu?uyor.

?lerleyen y?llarda seriye ek olarak; bir film, bir de OVA çevrilmi?tir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Memories (1995)
Katsuhiro Otomo'nun önderli?inde '95 y?l?nda yay?mlanan Memories, esasen birbirinden ayr? 3 k?sa filmden olu?an bir yap?md?r.

Filmin aç?l???nda yer alan, Satoshi Kon'un senaryosunu yazd???, Koji Morimoto'nun yönetti?i Magnetic Rose, uzayda enkaz toplama i?iyle u?ra?an bir grup astronotun ald?klar? imdat ça?r?s? üzerine, indikleri bölgede geli?en tuhaf olaylar? konu al?yor.

En sevdi?im yönetmenlerden biri olan Tensai Okamura'n?n yönetti?i Stink Bomb ise, bir ara?t?rma eleman?n?n kazara kendini bir "koku bombas?" hâline dönü?türmesinin ard?ndan Tokyo sokaklar?nda ya?anan karma?ay? anlat?yor.

Katsuhiro Otomo'nun yaz?p yönetti?i Cannon Fodder, filmin a??r topu olarak üçlemenin sonunda yer al?yor. Son filmin konusu ise, bilinmeyen bir dü?mana kar?? dev bir topu ate?lemekle görevli tüm bir ?ehir halk?n?n tuhaf ya?am?ndan söz ediyor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Mobile Suit Gundam (Kidou Senshi Gundam) (1979-1980)
Gundam serileri, anime denen kavram?n en önemli örneklerinden biridir. Mobile Suit Gundam, devam serileri, yan hikayeler derken 25-30 y?ll?k geni? yay?m yelpazesi olmas? sebebiyle, burada sadece tarihsel olarak ilk seri olan Kidou Senshi Gundam'e yer verece?im.

Zeon Prensli?i, Mobile Suit ad?nda, insan formunda devasa bir silah? icat ettikten sonra Dünya Federasyonu'na kar?? ba??ms?zl?k sava?? ba?lat?r. Hikayenin ba? kahraman? genç Amora ise, Federasyon Kuvvetleri'nin geli?tirdi?i ilk Mobile Suit'in pilotlu?una getirilir…

43 bölümlük Kidou Senshi Gundam, bu uzun soluklu öyküye ba?lamay? dü?ünenler için iyi bir ba?lang?ç noktas? olacakt?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro) (1988)
Mei ve Satsuki ad?ndaki iki ufakl?k, hastanede yatmakta olan annelerine yak?n bir eve yerle?irler.

Bir süre sonra annesinin durumunun a??rla?t???n? haber alan Mei, onu ziyaret etmek için evden habersizce ayr?l?r. Satsuki merak içindedir. Ve karde?inin pe?ine dü?meye karar verir. Peki, bu takip s?ras?nda ona kim yolda?l?k edecek dersiniz. ?irinlikte üstüne olmayan dev Totoro (Orman?n ruhu)...

?nsan? ya?ama sevinciyle dolup ta??ran Tonari no Totoro, tahmin edilece?i üzere yine bir Hayao Miyazaki yap?m?. Ve yine yönetmenimiz, insan? hayal gücünün s?n?rlar?na do?ru yolculu?a ç?kar?yor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Nausicaä of the Valley of the Wind (Kaze no Tani no Nausicaa) (1984)
Miyazaki'nin bir sebepten içine pek sinmedi?i söylenen yap?m?. Esas?nda bunun sebebinin de anla??lmas? pek zor olmasa gerek. Nausicaä mangas?n? da çizen (yaratan) Miyazaki olunca ve bu manga 12 y?l sürünce, herhâlde çekimler s?ras?nda insan, kendi hayat?n? filme al?yor gibi hisseder. Ve kusursuz olmas?n? ister. O kadar kusur kad? k?z?nda da olur diyerek, -esas?nda kusuru falan olmayan- filmin konusuna geçelim;

?nsano?lu yine kendi sonunu kendisi getirmi?, dünya çöl olmu?tur. Yeryüzünde hayatta kalan bir avuç insansa, hâlâ durumu çözememi? olacak ki, anlams?z sava??na devam eder. Bu sava?a son verecek olansa Prenses Nausicaä’d?r.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Neon Genesis Evangelion (Shinseiki Evangelion) (1995-1996)
Küresel afetin ard?ndan Dünya nüfusu çok büyük oranda azalm??t?r. Serimiz, takvimin 2015’i gösterdi?i s?rada, Japonya’n?n yeni kurulan ?ehirlerinden Tokyo-3’e üçüncü Melek’in sald?r?s? ile ba?lar. Sald?r?yla ayn? zaman diliminde ?ehre giri? yapan Shinji Ikari, kar??la?t??? durum kar??s?nda donup kalm??t?r.

Shinji, ?ehre ayak basar basmaz kar??la?t??? duruma m?, yoksa y?llard?r görmedi?i babas?n?n, onu yan?na ça??rmas?na m? ?a??raca??n? dü?ünedursun, esas?nda bu iki olay?n birbiriyle birebir alakal? oldu?unun fark?nda bile de?ildir…

Post apokaliptik mecha türünde en popüler yap?mlardan biri olan Shinseiki Evangelion'un esas ba?ar?s?, her karakterin bilinmeyen bir dü?manla (Melek) ya?ad?klar? mücadelenin yan? s?ra, kendi içsel sorunlar? ve geçmi?leriyle olan mücadelesini de olabilecek en güzel ?ekilde ekrana ta??mas?ndan kaynaklan?yor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Now and Then, Here and There (Ima, Soko ni Iru Boku) (1999-2000)
Bu seriyi, bir arkada??m?n e?siz yaz?s?ndan al?nt? yaparak tan?tmak istiyorum.
“?lk bölümü izledikten sonra kendimi 2 boyutlu, yana yürümeli platform oyunlar?nda gibi hissetmi?tim. Ba?ka bir dünyadan gelen iyilik timsali kahraman?m?z prensesi kurtar?p evine dönebilecekti. Hep öyle olur ya, prensesi kurtarmadan eve dönemez bir türlü kahraman. Endi?emin yersiz oldu?u ikinci bölümle ortaya ç?kt?. Asl?nda, ilk bölümün serideki en s?r?tkan bölüm oldu?u da anla??ld?. Pek güzel ambalajlanm?? kutusunu açt???n?zda içinden y?lan, palyaço vb. f?rlayan ?aka oyuncaklar? gibi bir dalavereye gelmi?tim…”

Evet, “Ima, Soko ni Iru Boku” tam anlam?yla, güzel ambalajl? bir kutunun içindeki ?ok edici ?aka oyuncaklar?n yaratt??? etkiyi b?rak?yor insan?n üzerinde. Ayn? güzelim dünyadaki biz insanlar?n, birbirine tatt?rd?klar? gibi. Bu dizi için söyleyebilece?im son sözse, izleyin ve izlettirin olur herhâlde.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

One Piece (1999-?)
Ufukta kurukafay? gördün mü, tam yol ileri! Hazine pe?inde deryalar? dola?an korsanlar?n yoluna ç?kmaya cüretiniz varsa One Piece dünyas?na ve ayn? isimli hazineyi arayan kahramanlar?m?z?n 325'i deviren bölümdür devam eden serüvenlerinde güverteye ç?kmaya ho?geldiniz.

8. senesini deviren ve ilk günkü tazeli?inden fazla bir ?ey kaybetmeyen anime art?k dünya çap?nda bir sükse yapm??, milyonlar?n üzerinde fan kitlesi, her seneye yayd??? birer filmi, kendine yaratt??? fantezi dünyas?, asla bitmesin istenen mangas? vs. ile anime tarihine ad?n? yazd?rmay? ba?arm??t?r.

Klasik korsan serüvenlerini yeni dönem fantezi unsurlar?yla boyayan serinin en çok beslendi?i ve seyirciye sundu?u da bu, içerdi?i tezatlar olsa gerek. E?er siz de hazine pe?inde ko?ma ruhunuzu yitirmediyseniz ve c?v?l c?v?l bir anime ar?yorsan?z: Yelkenler fora! ?stikamet One Piece!
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Patlabor (Kidou Keisatsu Patlabor Gekijouban) (1989)
Y?l 1999. Tokyo'da, yeni teknolojiyi yasad??? gayeler için kullananlarla ve di?er suçlarla mücadele amac?yla yeni bir silah olan mobil polisler üretilmi?tir.

Bilgisayar programc?s?n?n esrarengiz intihar?n?n ard?ndan baz? robotlarda ar?zalar gözlenmeye ba?lar. ??te bu noktada mobil polislerimiz devreye girer.

Mamoru Oshii’nin Ghost in the Shell'den önceki yap?m? olan Kidou Keisatsu Patlabor Gekijouban’?n devam? niteli?inde '93de "Kidou Keisatsu Patlabor 2 the Movie" ve 2002'de "WXIII Kidou Keisatsu Patlabor" vizyona girmi?tir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Perfect Blue (1998)
Giderek tan?nmakta olan bir pop grubunun (CHAM!) y?ld?z? Mima Kirigoe, henüz kariyerinin ba??nda hayat?n? tümden etkileyecek bir kararla ?ark?c?l??? b?rak?p, film sektörüne girmeye karar verir. Bu karardan bir grup hayran? ho?nut de?ildir. Ve durumu protesto etmeye ba?larlar.

Mima ise oyunculuk kariyerine, bir pembe dizide buldu?u ufak bir rolle ba?lamaya haz?rlan?yordur. ??te tam bu s?ralarda, saplant?l? bir Mima hayran? ç?kar ve film tamamen boyut de?i?tirir.

Animenin David Lynch’i denilen Satoshi Kon’un yönetmenli?ini yapt??? Perfect Blue için söylenebilecek tek ?ey, isminin hakk?n? verecek kadar kusursuz oldu?udur. Bugün oturup bir gerilim filmi izleyim diyenler için, insan?n kafas?n? allak bullak eden bu film e?siz bir seçimdir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Porco Rosso (Kurenai no Buta) (1992)
Dünya Sava?? sonras?, fa?ist rejim ?talya's?nda geçen s?cak bir Akdeniz filmi diyebiliriz Porco Rosso için. Hayao Miyazaki, Spirited Away ve Princess Mononoke'den önceki e?siz yap?m? Kurenai no Buta'da çocuklu?undan beri içinde varolan uçma özlemini dile getiriyor. Filmin di?er ikisine nazaran pek fazla tan?nmamas?na ra?men, izleyenlerinden tam not almay? ba?ard???n? da söyleyebiliriz.

Zaman?nda orduda uçak pilotu olan ba? kahraman?m?z, bilinmeyen bir sebepten domuza dönü?mü?tür. Hikayenin bundan sonras?n? anlatan film, yaln?z kovboy tad?nda ya?ayan kahraman?m?z?n -her zamanki Miyazaki tiplemelerinden olan- küçük sevimli bir k?zla tan??mas?n? ve hava korsanlar? ile aras?nda ya?anan e?lenceli çeki?meyi konu al?r.

Film, her ne kadar kovalamaca tarz? bir aksiyon olarak görünse de, gizliden gizliye sava??n a??r sonuçlar?na yap?lan göndermeler de mevcuttur.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Princess Mononoke (Mononoke Hime) (1997)
??te sonunda, Hayao Miyazaki denince herkesin akl?na ilk gelen isim Mononoke Hime. Her yap?t?nda gizliden gizliye de olsa, “do?adaki her ?ey bir ruha sahiptir,” anlay???n? dile getiren Miyazaki, bu filmde bunu daha nas?l anlatabilirim diyerek, direk izleyicinin yüzüne çarp?yor.

?nsan?n do?ayla olan sava?? ve onu yok etme gayesi bitip tükenmezken, tabiat?n ve ona ait mistik tanr?lar?n direni?ini –olabilecek en fantastik ?ekilde- gözler önüne seriyor, Mononoke Hime. Aynen Nausicaä’da oldu?u gibi diyebiliriz, fakat içinde daha birçok yap?m?n tad? da var o ayr?.

Animasyon sanat?n?n Star Wars’? olarak nitelendirilen film, konusunun ak?c?l???, zaman?n? a?an animasyonu ve muhte?em müzikleriyle geldi?i yeri sonuna kadar hak ediyor kan?mca.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Revolutionary Girl Utena (Shoujo Kakumei Utena) (1997)
Abrakadabra imaj?yla büyü yapan k?zlar?n ba? kö?eye kurulduklar? ve birbirini tekrar edermi?çesine sadece farkl? dü?manlar yaratmakla yetinen serilerin bir devam? olmak yerine, o türe metafizi?i ve kinayeyi de katmay? ba?aran bir seri.

Anne babas?n?n ölümlerinden sonra kendisini teselli eden prense deyim yerindeyse vurulan, bu adamdan etkilenip "ileride ben de prens olaca??m" diyen Utena'n?n hikayesine tan?k oluyoruz. Erkek üniformas? giyerek okulda dolanan ve gerekti?inde ?erefi u?runa ufak kap??malara giren k?z?m?z, içinde bulundu?u okulun ard?ndaki s?r perdesini ö?renip prensin ona verdi?i Gül Mührü'nü muhafaza etmeye çal???yor.

1999 y?l?nda bir de filmi çekilen 39 bölümlük serinin kalemini Be-Papas elinde tutuyor. Rose of Versailles'den etkilenildi?ini fazlaca belli etmesine ra?men benzersiz görselli?i, ambiyans ile tek vücut olmu? müzikleri ve s?radan bir izleyiciye a??r gelecek sembolizmiyle bizlere uzaktan bir selam gönderiyor Utena. Almak isteyene...
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Samurai X: Trust and Betrayal (Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuiokuhen) (1999)
Bir dönem, insan? sabah?n köründe aptal kutusu denilen ?u TV’nin ba??na diken 94 (ya da 95’ti tam hat?rlayam?yorum) bölümlük dizinin, vasat ama beklenen bir son olan 2 OVA’n?n ve yan hikaye olarak yay?mlanan 1 filmin öncesini anlatan, muhte?em denilebilecek tarihsel anlat?m?yla bir samuray hikayesi, 4 bölümlük OVA, Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – Tsuiokuhen (Samurai X: Trust and Betrayal).

Çevrildi?i y?ldan bu yana “ilk 10”daki yerini kimselere kapt?rmayan OVA’da o devrin devlet politikalar?n?, bir sava?ç?n?n ya?ayabilece?i hüzünlü ve kaybetmeye mahkum a?k?, öldürdü?ü her insanla kahrolu?unu ve y?k?lan iç dünyas?ndaki çeki?meleri yakinen ya??yorsunuz. Bu yönüyle de bulundu?u yeri sonuna kadar hak ediyor tart??mas?z.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Serial Experiments Lain (1998)
Ekran?n?z? açar açmaz bir ö?rencinin intihar?yla kar??la?t???n?z anda, akl?n?za gelen ilk soru “Ne yapt?m ben? Bu izledi?im de ne?” olurdu herhâlde.

Serial Experiments Lain, cyberpunk türünün -bana sorarsan?z- en iyisi, insan?n kafas?n? allak bullak eden, “gerçek” ile “di?eri her neyse” yi birbirine kar??t?rman?z? sa?layan 13 bölümlük bir yap?m. ?zlemeye ba?lamadan önce, toplumun kafan?za dikte ederek yerle?tirdi?i kavramlara (din, aile, ahlak, ölüm, do?um, vs…) ve sizin ya?arken edindi?inizi sand???n?z dü?üncelere bir “reset” çakmal?s?n?z. “Reset” atmal?s?n?z diyorum, çünkü…

Gerçeklik, özde?lik ve ileti?im gibi felsefi konulara de?inen Lain, müzikleri, çizimleri ve de her daim arka planda i?itti?iniz elektrik ak?m?n?n yaratt??? u?ultuyla, k?sacas? en ince ayr?nt?s?na kadar her damlas?yla, hayat?n anlam?n? çözmeye çabalayanlar için bamba?ka bir “?eydir”.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Slam Dunk (1993-1996)
Alan savunmas? yapmayan, seyirciyle teke tek mücadeleyi daha çok seven, gülmemiz için s?k s?k mola alan, gerekti?inde i?i s?k? tutup tam saha pres yapan bir seri Slam Dunk. Türkiye'de yay?nland??? dönemde de hat?r? say?l?r bir hayran kitlesi olu?turmu?tur.

Geni? serilerden eninde sonunda beklenen sa?lam bir konu etraf?nda toplanm?? detayl? karakterler, Slam Dunk içinde bir zorunluluk de?il, bir k?yak olarak seyirciyi bele?te bekletiyor. Spordan veya spor animelerden ho?lanmayanlar?n bile s?k?lmadan izleyebilecekleri, 101 bölümlük devasa hikayenin heyecandan nas?l bitti?ini anlamayacaklar? bir derbi maç? gibi Slam Dunk.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Slayers (1995)
Büyülerin, canavarlar?n kol gezdi?i fantastik bir evrende geçen Slayers adl? animenin bitmek tükenmek bilmez öncesi ve sonras? serileri, OVA’lar? ve filmlerinin aras?nda en bilineni ’95 yap?m? 26 bölümlük TV serisidir. Serinin hayran kitlesi genelde FRP severlerden olu?makta ve tahmin edersiniz ki, dizinin ilerleyi?i ve karakterlerin geli?imi de bu ba?lamdan beslenmektedir.

Konusundan k?saca bahsetmek gerekirse; Lina Inverse haydutlar?n ba? belas? ba??bo? bir büyücüdür. Neyse, bir gün yine ba??n? haydutlarla belaya sokmu?ken, kurtar?c?s? Gourry Gabriev ç?kagelir. Ufakl??? kapt??? gibi yola koyulurlar. Tabii, serinin bitmemesi için bir y???n sorunla ve dü?manla kar??la?acaklar?ndan habersizdir zavall?lar.

Geni? karakter portföyü, dallan?p budaklanm?? hikayeleri, nereden ba?lasam diye dü?ündürtecek kadar çok say?daki bölümü fantezi türünün kemikle?mi? fanlar? için bulunmaz bir nimet belki de.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Tenchi Muyo! Ryo-Ohki (1992-1993)
"Harem" denilince akla ilk gelen ?ansl? bir erkektir. Çünkü etraf?nda say?s?z güzel cariye f?r?l f?r?l ko?u?turmakta, kalpleri bu erkek için p?rp?r etmektedir. Buradaki ?ansl? erke?imiz de pe?inde uzayl? güzellerin, farkl? farkl? tanr?çalar?n oradan oraya sürüklendikleri Tenchi. Tenchi Muyo! Ryo-Ohki de iyi bir harem animesi dolay?s?yla. O kavram? tür yapacak kadar fazla anime çekildi mi, art?k oras? bizim konumuz de?il.

?smi üzerine epey kafa patlat?lm?? bu harem animesinde ciddiyetin, gerçeklerin, do?rular?n... k?sacas? s?k?c? konular?n yerinde yeller esiyor. Ancak, güçlü bir konusu ve bu konusunu nereye çeksen oraya götürecek kadar tuhaf da bir ismi var serinin. Tenchi'ye Ne Gerek, Cennet'e ve Dünya'ya Lüzum Yok, Fuzuli Tenchi gibi ismiyle birlikte tüm al?nacaklar?n neredeyse seyirciye b?rak?ld??? 6 OVA'l?k bir yap?m ?u bizim Tenchi.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
The Irresponsible Captain Tylor (Musekinin Kanchou Tylor) (1993)
Sorumsuz, umursamaz, bencil, ç?karc?, mikrop, i?e yaramaz, beceriksiz bir kaptan?n komutas?ndaki gemiyi facian?n e?i?inden ne kurtarabilir? Uzaya bo? gözlerle bak?nan kaptan?n ahmak ?ans?.

Temelini komedi olarak atm?? serinin içinde, ba?ta Kaptan Tylor olmak üzere birbirinden e?lenceli ve her biriyle ayr? ayr? ilgilenildi?i belli olan tiplemeler rol almakta. 13. Cuma'ya bile gönderme yapmaktan ve Amerikan dizilerinden al??t???m?z "durum komedisi" jargonunu evlerimize ta??maktan geri kalmayan bir anime, bir parodi belki de Musekinin Kanchou Tylor.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

The Mysterious Cities of Gold (Taiyou no Ko Esteban) (1982-1983)
Bu bahsettiklerinizin hiç birini ne duydum ne de izledim diyenlerin bile “??te çocuklu?umun çizgi filmi” diyebilece?i Japon-Frans?z ortak yap?m? Güne?in O?lu Esteban (The Mysterious Cities of Gold).

Alt?n h?rs?yla gözleri kararm?? ?spanyollar ile, kahramanlar?m?z Esteban ve arkada?lar?n?n Alt?n ?ehir’i ke?fedi?leri ve geçmi? zaman için uçuk-kaç?k diyebilece?imiz alt?ndan cihazlar? çal??t?ran madalyon ile ya?ad?klar? maceralar konu al?n?yordu dizide.

Ba?lamas?yla birlikte, sokakta oyna?an her çocu?u e?lenceden kopar?p, ekran?n kar??s?ndaki koltu?a yap??t?rd??? için Esteban da ilk 50’deki yerini alm?? bulunuyor. 80'lerden vazgeçemeyenler için de yeri doldurulmaz bir yap?m oldu?unu söylemek gerekir tabi.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

The Rose of Versailles (Versailles no Bara) (1979-1980)
Frans?z Devrimi s?ras?nda en iyilerle gö?üs gö?üse çarp??acak kadar usta bir k?l?ç ustas?, üniformalar içerisinde tam anlam?yla sad?k bir asker, abiyeler içerisindeyse güzeller güzeli bir han?mefendidir, Oscar. Erkek adam?n erkek evlad? olur zihniyetindeki bir baba yüzünden böyle bir karma?an?n, kimlik bunal?m?n?n ortas?nda kalm??t?r. Kendini her iki tarafa da ait hissetmemesine kar??n, nihayetinde özünde bir kad?nd?r. Ve o sert üniformalar?n içinde de olsa kalbini bir er ki?iye kapt?racakt?r…

Fakat hikaye sadece a?kla s?n?rl? kalmaz. Bir yanda dönemin soylular?n?n yükselme, daha ço?una sahip olma istekleri ve bu sebeple gerçekle?tirdikleri entrikalar; di?er yandaysa, yiyecek bir lokma ekme?e muhtaç insanlar?n hayat mücadelesi de en gerçekçi ?ekilde konu al?nm??t?r.

Bir ça??n de?i?imini üniformalar içindeki bir kad?n?n gözünden her türlü duyguyu en iyi ?ekilde yans?tarak veren Versailles no Bara, bir dönem ülkemiz televizyonlar?nda Oscar ad?yla yer alm??t?.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

The Super Dimension Fortress Macross (Choujikuu Yousai Macross) (1982-1983)
Macross serilerinin ba?lang?c? ve en iyisi olarak kabul edilen '82 yap?m? Choujikuu Yousai Macross, Mecha severler taraf?ndan e?siz bir yere sahiptir. Devam?nda süregelen 25 senede hikayenin öncesi ve sonras? ile ilgili birçok takip serisi ç?kmas?na ra?men, hayranlar?n?n gönlünde onun kadar yer edeni olmam??t?r. "Bu kadar sevilen bir yap?m? biz nas?l olur da bilmeyiz" diyenler için serinin bat? kültürüne uyarlanmas? s?ras?nda ad?n?n Robotech olarak de?i?tirilerek çekildi?ini söylesem, san?r?m animelerden uzak birçok ki?inin yüzünde "Vay can?na! O muymu? bu? Bilirim tabii." ifadesi olu?acakt?r.

Tabii serinin bu kadar ba?ar? kazanmas?n?n alt?nda, sadece Mecha'y? de?il, birçok farkl? türü de içinde güzel bir ?ekilde bar?nd?rabilmesi yatmaktad?r. Bu sayede, seri 7'den 70'e her kesime hitap eder hâle gelmi?tir.

K?saca konusuna de?inecek olursak; 1999 y?l?nda Güney Atalia adas?na bir uzay gemisi dü?mü?tür. Art?k insano?lu evrende yaln?z olmad???n? biliyordur. Olay?n ard?ndan geçen on y?lda, gemi onar?lm?? ve ad? SDF-1 olarak de?i?tirilmi?tir. SDF-1'in kalk???n?n gerçekle?tirilece?i ilk gün, dünya d??? bir uygarl?k olan Zentradi'ler sald?r?ya geçer...
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Trigun (1998)
Esas?nda animelerde böyle mekanlar? ve dünyalar? çok görürüz. Ama onun gösterdi?i gibi de?il. Böyle saf-salak, ama içinde fi?ek gibi zeki ve yetenekli kahramanlardan da çok vard?r asl?nda. Fakat, hiçbiri Vash The Stampede (Ezergeçer Vash) kadar de?il.

Vash the Stampede, bar?? ve karde?lik sloganlar?yla bir ?ehirden di?erine gezen, ard?nda b?rakt??? her ?ehir -bir sebepten- muhakkak yok olan, kellesine 60.000.000.000$$ konan mazlum kahraman.

Takip eden y?llarda, onun gibi olmaya çal??an çok anime oldu. Kahramanlar?n? Vash’a benzetmeye çal??anlar m? arars?n?z, yoksa mekanlar?ndan esinlenenler mi? Esas?nda Trigun, türünün ilk veya tek örne?i say?lmaz. Fakat türünün en iyilerinden oldu?unu kimse yads?yamaz. Tamamen komedi, aksiyon ve çe?itli abesliklerle ba?layan, sonras?nda a??r? ciddi bir tutum içine girerek günümüz gerçeklerinden de baz?lar?n? yüzünüze ?amar olarak yap??t?ran bir anime ar?yorsan?z, emin olun buldunuz.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB
reel
Vampire Hunter D (1985)
Bol kar???ml? suallere tek kelimelik yan?tlar veren karizmat?k avc? D ve 10000 küsurlu y?llarda geçen, asl?nda bilindik kamuflajl? fakat "bu da nereden ç?kt?" dedirten sürprizlerle dolu bir vampir filmi.

Çekildi?i döneme göre sert ile vah?i aras?ndaki bir çizgide sürüncemede kalm??, seçimini seyirciye atma cüretini ya da ç?lg?nl??? gösteren bir yap?m Vampire Hunter D.

Karakter profillerinin ustaca ve detayl?ca i?lenmesinin seyircide uyand?rd??? yak?nla?ma hissiyse; 2000 öncesi uzun metrajlarda fazla kar??la??lmayan bir özellik olmas? sebebiyle, filmi öne ç?kartan unsurlar aras?nda yer al?yor.

2001 y?l?nda Avc? D maceras?n?n devam? niteli?inde "Vampire Hunter D - Bloodlust" adl? yap?m vizyona girmi?tir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB


Vision of Escaflowne (Tenkuu no Escaflowne) (1996)
Hitomi Kanzaki isimli alelâde bir ö?rencinin gördü?ü bir hayal gerçe?e dönü?ünce bu k?z?n da dünyas? kökten de?i?ir. Ba?ka bir dünyada ne arad???n? bilmez bir ?ekilde amac?n? arayan ve neden buraya geldi?ini sorgulayan Hitomi'nin eve dönü? serüveni ba?lam??t?r.

Bir animeden beklenmeyecek kadar epik içeri?i olan bir seri. Epik ile fantezi kelimeleri aras?ndaki yakalanan e?siz uyuma paralel dünyalar, mistik ?rklar, kay?p ?ehirler gibi türün fanlar?nca sevilen ö?eleri de ekleniyor. Ama türün tekdüze yolundan ç?kan bir özelli?i daha var serinin, o da bilim.

Fox kanal?n?n -daha sonra eski bir çal??an?n itiraf?na göre- yay?ndan kald?rma sebebinin, 6-12 ya? gruplar?na hitap etmemesi olarak aç?klanan serinin yine "Büyüklere animeler" ku?a??ndan bir içeri?i oldu?unu daha fazla anlatmama gerek yok san?r?m.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB


Whisper of the Heart (Mimi wo Sumaseba) (1995)
Çocukluk a?klar? ba?kad?r. Hele Miyazaki’nin kalemindense bamba?ka. Küçük bir k?z?n, hayatla ve de o hayat?n içinde bar?nan insanlarla tan??mas?n? çocukluk hayalleriyle süsleyerek anlat?r, Whisper of the Heart.

Küçük k?z a?k? tadar, bizler de sanki ilk kez tatm???z gibi donakal?r?z orac?kta. Küçük k?z?n kalbi k?r?l?r, bizler k?rm???z gibi boynumuzu büker, utanarak bakar?z ekrana. K?sacas? bu tür anlat?mlar?n ustas? Miyazaki, yine yapm?? yapaca??n? ve bu kez yazmak için eline ald??? kalemiyle gerçe?e dönü?türmü? çocukluk a?klar?n?n saf güzelli?ini. Tabii bunda yönetmen koltu?undaki Yoshifumi Kondô’nun pay?n? da unutmamak gerek.

Ne hüngür hüngür a?layarak film izlemek istiyorum, ne de kahkahalar atarak diyorsan?z, yani film bitti?inde dama??n?zda kalan mayho? a?k tad?ndan ho?lan?yorsan?z bu film tam sizlik demektir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

You`re Under Arrest! (1996-1997)
Arkan?z? dönün ve ellerinizi ba??n?z?n üzerinde birle?tirin! Çünkü tutuklusunuz. Natsumi Tsujimoto ve Miyuki Kobayakawa'ya kar?? gelirseniz ba??n?za gelece?i budur. Bu iki güzel ve fettan bayanla birlikte Tokyo sokaklar?nda polisçilik oynamaya haz?r m?s?n?z?

51 bölüm, 4 Ova ve 1 film gibi me?ekkatli bir yap?m olan You're Under Arrest yap?mc?lara yetmemi? belli ki, yeni milenyuma 26 bölümlük ikinci sezonla birlikte bir de Ova s?k??t?rm??lar.

Serinin en güzel yan? gerçeklikten ödün vermeyen tavr?. O kadar ki, seride geçen mekanlar gerçek hayattaki Tokyo sokaklar?. Abart?ya kaçmayan ve tad?nda b?rak?lm?? mizah?, yabanc? olamayaca??m?z kadar insani duygular? ve ya?ananlar? gündelik hayatlar?m?zdan almas? belki de serinin en büyük ba?ar?s? olarak de?erlendirilebilir.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB (YOK)

Yu Yu Hakusho: Ghost Files (1992-1995)
Kimse sevmez Yusuke'yi. O da kimseyi sevmez asl?nda. "?te kopu?a bula??lmaz" diye annelerimizin bize ??r?ngalad??? sözdeki öznedir Yusuke. Derken bir gün iyilik yapaca?? tutar, bir çocu?u ezilmekten kurtar?r. ?yili?e al???k olmayan bünyesi bu reaksiyonu kabul etmez ve Yusuke araban?n alt?nda kal?r. Vaktini henüz tamamlamad??? için yeniden ya?ama döner. Ancak, onu gönderen Ruhani Alem'in bir ?art? vard?r: ?blislerle, ?eytanlarla sava?acak ve dünyay? onlardan temizleyecektir.

112 bölümlük bu inan?lmaz uzun serinin iki adet de filmi bulunmakta. Yay?nland??? dönemdeki iddial? yap?mlarla ya?ad??? çak??malar?n bir örne?i Dragon Ball Z. FRP taban?ndan gelen bir "tecrübe puan?" mant???yla s?n?fland?r?lan yarat?klar ve onlar?n kar??s?nda ald??? zaferlerle gitgide güçlenen Yusuke'nin öyküsü yay?nland??? dönemde reyting rekorlar? k?rm??t?.
AnimeNewsNetworkAniDBIMDB

Anime tan?t?mlar?, alfabetik s?rayla yap?lm??t?r. *

Bu çal??ma, Yedinci Gemi’ye aittir. K?smen de olsa hiçbir ?ekilde elektronik ortamda izinsiz kullan?lamaz. **
baronio
El eme?i, göz nuru, kusursuz bir çal??ma. Tebrik ediyorum sevgili reel. Harika bir i? ba?arm??s?n dostum. Benim gibi anime kültürü geli?memi? ve nereden giri? yapaca??n? bilemeyenler için inan?lmaz bir rehber olacak. Çok çok te?ekkürler. flowers.gif worshippy.gif
skyser
Ben de tam böyle bir listeye ihtiyaç duyuyordum, harika olmu?. Ellerine sa?l?k reel, çok te?ekkürler flowers.gif
Roronoa Zoro

Çok te?ekkürler reel....Harika animelere harika tan?t?mlar....
Birço?unu izlemi? biri olarak gerçekten muhte?em seriler, filmler ve ova'lar....
gündüzdo?anay
Gerçekten çok güzel bir liste olu?turmu?un reel. Eline sa?l?k flowers.gif
R0BlN
Mükemmel bir sunum. Hem içerik, hem görsellik aç?s?ndan. Tam da animelere yak???r bir reng-i ahenk flowers.gif
Funkster
Ayakta alk??l?yorum. Gerçekten bamba?ka bir dünyan?n ç??l???n? duyurmu?sunuz. Elinize sa?l?k. flowers.gif
pospolen
Hani k?rm?z? kurdeleyi ben kesecektim? fool.gif Günlerce, saatlerce uykuya inat u?ra?t?n. Ama sonuç muhte?em olmu?. Hayran?n?m flowers.gif
Bob le Flambeur
Her aç?dan hayranl?k uyand?r?c? bir ba?l?k worshippy.gif .
Ne kadar te?ekkür etsek azd?r. Ellerine sa?l?k reel flowers.gif .
dozuarap
reel eline sa?l?k. Gerçekten güzel bir çal??ma olmu?. Listedeki animelerden birkaç?n? seyrettim. Di?erleri de s?rada good.gif
don quijote
reel, ellerine sa?l?k. Görsellik bir yana, dolu dolu içeri?iyle harika bir ba?l?k olmu?. Animeye ba?lamam?? herkesin yararlanabilece?i bir kaynak. smile.gif
Siyanure
Ellerinize sa?l?k reel, hemen Memories ve Perfect Blue'yu indirmeye ba?lad?m. Satoshi Kon ile ba?layaca??m, devam edece?im sonra anime turlar?na.
siroguz
Animeyi ke?fetmek için bir rehbere ihtiyac?m vard? benim de. Herhalde bundan iyisini bulamazd?m. Ellerine sa?l?k.
melih
Dostumun ellerine ve zihnine sağlık. Bu sefer fikir babası da kendisi, prodüksiyon da ona ait. Animeye yakın olanlara dahi yabancı olan bazı bilgilerin bulunabileceği bir başlık olmuş.

QUOTE(Siyanure @ Sep 29 2007, 11:33 PM) *
Ellerinize sağlık reel, hemen Memories ve Perfect Blue'yu indirmeye başladım. Satoshi Kon ile başlayacağım, devam edeceğim sonra anime turlarına.

Memories benim bu listede tek geçtiğim, kalpten bağlı olduğum bir yapım. Deli adamın sinemasına giriş içinse gerçekten yerinde bir seçim. Hayal kırıklığına uğramayacağını garanti edebilirim smile.gif
reel
Ben de yazmaktan beynimin durdu?u anlarda yard?m?n? esirgemeyen dostlara te?ekkür ederim. friends.gif

Art?k sekizinci sanat olarak görülmeye ba?layan animeye bir yerden ba?lamay? dü?ünenler için umar?m faydal? bir kaynak olmu?tur.
Seino
Eline sa?l?k.
paranoid
Ellerine sa?l?k reel, harika bir çal??ma. flowers.gif
paltosuz
Dedektif Conan'? gördüm orda... ?lkokul zamanlar?ma döndüm. Dedektif Conan için ölüp bitti?im zamanlard?.
Reel, ne kadar güzel bir çal??ma olmu?. Animeye çocukken ba?lam???m asl?nda, ?u an devam ettiremiyor olmam kötü ama içimde yine anime izleme iste?i do?urdu bu çal??ma. ?çinden baz?lar? var ki çok ilgimi çektiler, zaman?m olsa izlesem.

Reel, Magic Knight Rayearth izledin mi hiç? Sormak için uygun bir ba?l?k m?d?r bilmiyorum ama benim ilkokuldayken ya?ad???m animelerden biriydi yine ve dayanamad?m soruyorum. ?zlerken resmen ya??yorduk, a?l?yorduk, ordaki karakterlerden hangisi olmak istedi?imizi belirliyorduk, orda ya?ananlar? tart???yorduk saatlerce kuzenimle. ?ark?s?n? ezberlemi?tik. Magic Knight Rayearth de görseydim bu 50 animenin içinde bay?labilirdim bilgisayar?n ba??nda.
Dedektif Conan ve cinayet sahneleri rüyama girerdi. Acayip duygular içindeyim.
reel
@paltosuz,
esas?nda listeyi haz?rlarken, herkese hitap eden -en az- bir anime olmas? amac?yla, hiç ilgimi çekmeyen (ki?isel), fakat türünün en iyisi olan animelere de yer verdim. Misal araba tutkunlar? için bile bir seri var içlerinde. -ki o 4 tekerlere en ufak merak?m yoktur. smile.gif

Magic Knight Rayearth konusunda hakl?s?n. Bir ara bende ba??nda sabitlenmi?tim. Fakat bir-iki shoujo (genelde genç k?zlara hitap eden anime türü diye aç?klayabiliriz.) animeye yer verince, di?er türlerden de olmas? için s?ray? ona getiremedim diyelim.

Esasen biraz dü?ününce, 51. anime olarak yazaca??m?z o kadar seri ve film var ki... Misal, star'?n vazgeçilmez gündüz ku?a?? "dragon ball" da bunlardan biridir. (Her ne kadar pek haz almasam da bu seriden, çok fazla tutkunu oldu?u gün gibi a?ikard?r.)


Not: Bana kalsa One Piece yerine çok rahat "Magic Knight Rayearth" yaz?labilirdi. Fakat bu sefer de shounen (genelde genç erkeklere hitap eden seriler diyebiliriz.) severlere çok ay?p olurdu. smile.gif
cb_spike
Gerçekten eşsiz bir kaynak olmuş. flaugh.gif
İşime çok yarayacak.
barfly
Reel,güzel listelemen için te?ekkürler.Ço?unu izledim ama izlemediklerim de var,izlemediklerimi indirip bitirece?im.
barfly
Bunlara ek olarak Kunihiko Yuyama n?n Windaria's?n?(1986 yap?m?) da izlemeyen arkada?lara öneririm.Sava??n ac?mas?zl???yla ilgili güzel bir animedir.
tonyukuk
Tebrik ederim; gerçekten emek harcan?larak güzel haz?rlanm?? bir sunum olmu?. Zevkle okudum.
donmezsa
Bugün tanıştım bu siteyle ve de hemen üye oldum.Anime bölümünde de burayı gördüm.Gerçekten harika bir rehber olmuş.Hazırlayanlardan Allah razı olsun smile.gif
RockeT
?ncelemek gerekir. Bir kaç?n? izledim. Güzel bir derleme olmu? elinize sa?l?k. cool.gif
donmezsa
2000-2010 animeler diye bir liste olsa çok güzel olurdu smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.