II. Dünya Sava?? sonras? Alman Sinemas?'n?n yeniden do?u?unun temsilidir Oberhausen Manifestosu. 28 ?ubat 1962'de 26 genç alman yönetmen taraf?ndan Uluslararas? Oberhausen K?sa Film Festivali'nde "Papas kino istot!" yani "Babac?k'?n sinemas? öldü!" slogan?yla yay?nland?. Ak?m?n ba??n? çekenlerden Alexander Kluge'un 1966'da çekti?i Abschied von Gestern'i bu yolda at?lan ilk ad?m oldu. 1900'lerin ba?lar?ndaki iç karart?c? ve karamsar imge kullan?m? yeni sinemac?larla daha yumu?at?ld?, sinemada iyimser görüntülere yer verildi. Fassbinder ve Wenders da baz? kaynaklar taraf?ndan bu ak?m?n takipçilerinden say?ld?.

forum resmi


Oberhausen Manifestosu


Geleneksel Alman sinemas?n?n y?k?l???yla birlikte, bizim taraf?m?zdan reddedilen bu ekonomik temelli film yap?m?ndaki tav?r ve uygulama tarz? nihayet defediyor. Böylelikle yeni sinema, hayat? de?i?tirmek üzere geliyor. Alman k?sa filminin genç yarat?c?lar?, yönetmenleri, yap?mc?lar? son y?llarda uluslararas? festivallerde çok say?da ödül kazand?, uluslararas? ele?tirirmeler taraf?ndan kabul gördüler. Bu filmler ve bu ba?ar?lar gösteriyor ki gelecekteki Alman sinemas? yeni bir sinema dili konu?arak kendini kan?tlam?? bu yarat?c?lar?n ellerinde yükselecek.

Di?er ülkelerde oldu?u gibi, Almanya’da da k?sa film uzun filmin okulu, deneysel temeli olmu?tur.

Niyetimizin yeni Alman sinemas?n? kurmak oldu?unu ilan ediyoruz.

Bu yeni sineman?n yeni özgürlüklere ihtiyac? vard?r. Yeni sinemay?, bu yerle?mi? film endüstrisinin uzla??mlar?ndan ba??ms?zla?t?raca??z. Ticari ortaklar?n?n d?? etkilerinden ba??ms?zla?t?raca??z. Özel ç?kar gruplar?n?n hâkimiyetinden ba??ms?zla?t?raca??z.

Biz, yeni Alman sinemas?n? yaratacak somut entelektüel, yap?sal, ekonomik kavramlara, fikirlere sahibiz, bunun için hepimiz bir tak?m ekonomik riskler almaya haz?r?z.

Eski sinema öldü. Biz yeni sinemaya inan?yoruz.

Oberhausen, 28 ?ubat 1962

Bodo Blüthner
Boris von Borresholm
Christian Doermer
Bernhard Dörries
Heinz Furchner
Rob Houwer
Ferdinand Khittl
Alexander Kluge
Pitt Koch
Walter Krüttner
Dieter Lemmel
Hans Loeper
Ronald Martini
Hansjürgen Pohland
Raimond Ruehl
Edgar Reitz
Peter Schamoni
Detten Schleiermacher
Fritz Schwennicke
Haro Senft
Franz-Josef Spieker
Hans Rolf Strobel
Heinz Tichawsky
Wolfgang Urchs
Herbert Vesely
Wolf Wirth