Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Martin Scorsese
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme > Ak?mlar ve Yönetmenler
TravisBickLe
''Benim için sinema kilise gibidir.''
forum resmi''Ac? çeken insanlara her zaman ilgi duydum''


Scorsese Sicilya kökenli i?çi s?n?f? bir ailenin ikinci çocu?u olarak dünyaya gelmi?tir.Çocuklu?u Manhattan'?n ''küçük ?talya'' diye tabir edilen ac? çeken insanlar?n aras?nda geçmi?tir.Gençli?inde ya?ad??? sokaklar,insanlar ve daha nicesi Scorsese'e sinema çizgisinde yol gösteren yap? ya?lar? oldu.
Scorsese 70'li y?llarda önemli sinemac?lardan, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas ve Steven Spielberg ile yak?nl?k kurdu. Bir çok projede birlikte çal??aca?? Robert De Niro'yu Scorsese'ye tan??t?ran De Palma oldu.

1972 y?l?nda Scorsese, Coppola, James Cameron ve John Sayles'?n kariyerlerini kurmalar?nda yard?mc? olan yap?mc? Roger Corman için "Boxcar Bertha" adl? filmi yapt?. Küçük bir i? olarak görünse de , De Niro ile yapt??? ilk film olan "Mean Streets"'i çekmeden önce , bu film Scorsese'e h?zl? ve ucuz yoldan film yapmay? ö?retti. 1974'te aktris Ellen Burstyn , "Alice Doesn't Live Here Anymore" filmi için Scorsese'i seçti ve bu filmdeki performans?yla en iyi kad?n oyuncu dal?nda Akademi Ödülünü almay? ba?ard?.

1976 y?l?nda, en ba?ar?l? filmlerinden biri olan "Taxi Driver"'? Robert De Niro, Judie Foster ve Harvey Keitel gibi bir kadroyla çekti. Ayn? y?l Palme d'Or ödülünü ald? ve birden fazla Oscar'a aday oldu. Bu ba?ar?n?n ard?ndan Scorsese, ilk büyük bütçeli filmine soyundu: "New York, New York". Bekledi?i ba?ar?y? gösteremeyen bu filmin ard?ndan Scorsese bunal?ma girdi ve bu dönemde ciddi bir kokain ba??ml?l??? ya?ad?. Bu s?ralarda bir kaç belgesel tarz? eserler çeken Scorsese'in zaten hassas olan sa?l???, bu h?zl? ya?amla birlikte iyice hasar gördü. Bir çoklar?na göre, Robert De Niro, kendisinin en iyi filmi olarak görülen "Raging Bull"u çekmeye ikna ederek Scorsese'i kokainden kurtarmay? ba?ard?.?ngiltere'nin prestijli dergisi "Sight and Sound" taraf?ndan 1980lerin en iyi filmi seçilem bu yap?m, Scorsese'e -en iyi yönetmen dal? da dahil olmak üzere- 8 Oscar adayl???n? da beraberinde getirdi. En iyi aktör dal?nda De Niro Oscar'? almay? ba?ar?rken en iyi yönetmen ödülü, o y?l, "Ordinary People" ile Robert Redford'un oldu.

1983 y?l?nda, De Niro'yla 5. ortak yap?m? olan "The King of Comedy"yi çekti. Son çal??malar?ndaki d??avurumsal tav?r bu eserde, yer yer sürrealizme kadar gitti. Gi?ede çok i? yapamayan bu film, gösterime girdikten sonraki y?llarda olumlu ele?tiriler kazand?. Ayn? y?l, yönetmen, uzun soluklu ki?isel çal??mas? olan, 1951, Nikos Kazantzakis kitab?ndan uyarlama; "The Last Temptation of Christ" projesine ba?lad?. Scorsese, 1988 y?l?nda, senaryosunu Paul Schrader'?n kaleme ald??? bu projeyle geri döndü ve yine en iyi yönetmen dal?nda Oscar'a aday oldu ve yine eli bo? döndü.
1990lara gelince, Scorsese ba?ar?l? sinema kariyerine “Goodfellas” (1990), “Cape Fear” (1991), “The Age of Innocence”(1993), “Casino” (1995), “Kundun” () ve “Bringing Out the Dead” (1999) gibi filmlerle devam etti. 2000li y?llarda ç?kard???, “Gangs of New York” ve “The Aviator” () adl? filmleriyle ses getirdi. Leonardo Di Caprio ile çal??malar?n? sürdüren ünlü yönetmen, 2006 y?l?nda “The Departed” filmini tamamlad?.Ve ''En iyi yönetmen'' dal?nda oskar'?n sahibi oldu.Halen yak?n gelecekte piyasaya sürülmesi beklenen projeler üzerinde çal??an Scorsese, büyük bütçeli filmler yapmaya devam ediyor.

Scorsese'in sözleri:

QUOTE
?öhret bana çok ilginç geliyor. Bir imaj sunup bu imajla ya?amas? gereken insanlar yani… Hakk?mda konu?uldu?unu duydu?umda ho?uma gitmiyor de?il. En az?ndan yapt???m i?in biraz takdir edildi?ini görüyorum. Öte yandan yapt?klar?ma dikkat etmek zorunday?m. Filmler çok büyük paralara ve büyük ac?lara mal oluyor.”


“Benim için sinema kilise gibidir.”


“Oyuncularla uzun uzun konu?urum ve onlarla çok samimi bir havada çal???r?m. Tabii yöntem üzerine de konu?uruz.”


“Hiçbir sahne basit de?ildir, hiçbir sahne önemsiz de?ildir, o yüzden oyuncular? cesaretlendirmeye ve hep pozitif bir hava yaratmaya çal???r?m. Genellikle ‘Güzel’ derim. ‘Güzel’ benim için ‘idare eder’ ya da baz? durumlarda ‘kötü’ anlam?na gelebilir; yani o durumda bir dahaki tekrarda neyle kar??la?aca??m? bilemem, belki de daha iyisi ç?kacakt?r, dolay?s?yla tekrar isterim. ‘Harika’ da o kadar iyi de?il demektir. ‘Mükemmel’ baya?? iyi anlam?na gelir. ‘Kusursuz’ ise gerçekten iyidir.”


“Sinema, çerçevenin içinde ve d???nda olanlar?n bütünüdür.”


(The Last Temptation of Christ – Günaha Son Ça?r? hakk?nda) “Beni Kazancakis’in yap?t?nda en çok etkileyen nokta, ?sa’n?n, mesihli?ine ra?men hepimiz gibi ac? çeken, son anda kendi inanc?n? sorgulayan bir insan olarak anlat?lmas?yd?.”

“Müzik son derece önemlidir. Ancak ben, daha önce perdede olanlar?n alt?n? çizdi?i zaman de?il de kontrapunto oldu?u zaman müzi?i seviyorum.”


“Benim bütün filmlerim hayatta birbirimize nas?l davrand???m?zla ilgilidir. Ne zaman ilgimi çeken bir film ç?ksa, mutlaka ki?inin toplum içinde varolma ve ya?ama biçimiyle ilgilidir.”


“Robert de Niro, Taxi Driver’da yorumlayaca?? karakterin hangi hayvana benzedi?ini sormu?tu. Ona, ‘Niçin bir kaplan olmas?n?’ dedim. O ise, ‘Hay?r; daha çok bir kurt gibi, daima gözetleyen, bekleyip f?rsat kollayan biri.’ diye cevap verdi. Ve bunu söyledikten sonra kurtlar? izlemek için hayvanat bahçesine gitti. Bu davran???n? çok takdir ettim, çünkü oyunculardan çok ?ey beklerim.”


“Taksi ?oförü’nü çekti?imiz s?rada ‘New York Bir Yaz Festivalidir.’ diye bir slogan vard?. Do?rusu biz de filmi yaz?n çekmi?tik ama bakt???m?z yerde gördü?ümüz hiç de bir yaz festivaline benzemiyordu.”


“Bütün emosyonel ?iddet, aktörlerce de?il, kamera taraf?ndan yarat?lmal?d?r.”


“Sinemada ?iddet, rahats?z edici ve salakça görünmelidir; gerçek hayatta oldu?u gibi.”


“Günümüz sinemas?nda bolca rastlad???m?z gibi, ?iddetin kendi kendinin amac? olarak gösterilmesini itici ve katlan?lmaz buluyorum. Filmlerimdeki ?iddetin her zaman karakterlerde temellendi?inden ve zorunlu oldu?undan eminim. Fakat ?iddetin beni büyüledi?ini de niçin inkar edeyim ki? Böyle olmasayd? filmlerimde bu kadar çok ?iddet bulunmazd?.”


“Yönetmenlik aç?s?ndan ö?rendi?im ba?l?ca ders, yönetmenin bir yandan ne istedi?ini bilmesi ve onu elde etmek için her ?eyi yapmas?; di?er yandan da ?artlara göre her ?eyi de?i?tirme kabiliyetine sahip olmas? gibi iki sürekli gerilime maruz kalmas?d?r.”


“Önemli olan, karakterin filmin bitiminden sonra ne yapaca??d?r. As?l ac?, karakterin bir filmin içinde ya?amaya devam edecek olmas?d?r.”


(Kundun hakk?nda) “Boyun e?mez bir iste?in, ate?li dindarl???n ve ba?lay?c? dünya politikalar?n?n hikayesi.”


“Yaratt???m?z, meydana getirdi?imiz her ?eyi birkaç saniyede yok edebilecek imkanlara sahibiz. Bilinçalt?m?zda, (sosyal/d??) çevreyi alg?lay???m?z? etkileyen, kendimizi sürekli tehdit alt?nda hissetme durumu vard?r. Özellikle, ?iddetin gittikçe alttan alta gizlice yay?ld??? ve daha s?k patlak verdi?i patlama halindeki büyük kentlerde insanlar?n hayat? kendini savunma ve koruma davran??lar?nca belirlenir olmu?tur… ?nsan? ürküten yan; çal??malar?mda sergiledi?im bu ?iddetin, özellikle medyadaki gittikçe yayg?nla?an ?iddet haberleri kar??s?nda tamamen etkisiz kalmas?d?r.”


“Do?u Yakas?’nda büyüdüm ve gerçekçi bir paranoya??m. Art?k sokaklarda yürümüyorum. Eskiden de çok dikkatliydim. Gözlerinde belirli bir ifadeyle bana do?ru yakla?an insanlar gördü?ümde, ?ehrin hangi bölgesinde bulundu?uma ba?l? olarak ne yapaca??m? ya da nas?l ortadan kaybolaca??m? bilirdim. Dolay?s?yla asla Central Park’a gidenlerden biri olmad?m. Gençken be? alt? arkada??mla birlikte paten kaymak için gitti?imiz olurdu bazen, ama kendimi hiç rahat hissetmezdim; çünkü korku içinde büyüdüm.”


“Sava??n gerçekten ne oldu?unu anlatan tek film: Full Metal Jacket (1987, Stanley Kubrick).”


“Art?k daha sert konularla geliyorlar. Kente özgü sert duygular. Bana a?k öyküsü teklif etmiyorlar art?k.”
“Yap?mc?dan bekledi?im ?ey, bütçe s?n?rlar? içinde istedi?imi vermesi ve i?in yarat?c? yönüne kar??mamas?.”


“Zor ve öfkeli biriyim. Ama benim de mizah duygum var. Bu hayat?m? kolayla?t?r?yor. Bu yüzden komedyenleri seviyorum ve bu yüzden Dean Martin’in filmini çekmek istedim.”


“Belgesel filmlerimle konulu filmlerim aras?nda ayr?m yapm?yorum. Perdede beni büyüleyen ki?ilikler, gerçek hayatta büyüleyenlerle ayn?. Hepsi ayn? soruya yan?t ar?yorlar: Nas?l hayatta kalmal?? Do?rudur, nevrozla ve nevrotik ki?ilerle ilgileniyorum. 'Dengeli' denen ki?iliklerden çok daha ilginçtir onlar. Ki?ilerim kadar, onlar? canland?ran aktörlerin de nevrotik olmas?n? istiyorum. Böylece perdede bamba?ka bir boyut yakalanabilir.”


(David Cronenberg hakk?nda) “Onun Dracula'da Renfield’i oynayan Dwight Frye ile Arthur Bremmer kar???m?, böceklere, sineklere kar?? a?z? sulanarak bakan birine benzedi?ini dü?ünmü?tüm. Ama New York’taki apartman?ma geldi?inde, kar??mda Beverly Hills’ten gelen, jinekolog tipli bir adam vard?.”


“Ac? çeken insanlara her zaman ilgi duydum .”
zenon
Eline sa?l?k TravisBickLe. flowers.gif
Güzel bir Scorsese incelemesi olmu?.
Ki?isel kanaatime göre; The Last Temptation of Christ izlediklerim aras?nda Hz. ?sa üzerine yap?lm?? en çarp?c? filmdir. Ayn? zamanda izledi?im Scorsese filmleri içerisinde (Taxi Driver, Goodfellas, Gangs of New York, Kundun, The Aviator, The Departed da dahil) en ba?ar?l? Scorsese filmidir The Last Temptation of Christ. Elbette bana göre.
?nceleme için tekrar te?ekkürler. flowers.gif
TravisBickLe
Scorsese usta için az bile dostum bence clapping.gif Ben de sana te?ekkür ederim. flowers.gif

Birkaç resimle renklendirmek geldi içimden konuyu.forum resmiforum resmiforum resmiforum resmi
forum resmiforum resmi

Edit: ?mla Hatas?.
Funkster
TravisBickLe vesilesiyle kendi Martin Scorsese Top 10'umu yapay?m. smile.gif


1. Goodfellas
2. Taxi Driver
3. Raging Bull
4. Casino
5. No Direction Home: Bob Dylan
5. The King Of Comedy
6. Mean Streets
7. Kundun
8. The Age Of Innocence
9. After Hours
10. The Color Of Money
Baltal? ilah
Usta yönetmenin son zamanlarda yönetmesi kesinleşen birçok proje var. En çok merak ettiklerimden birisi Scorsese'nin deneme bölümünü yöneteceği Boardwalk Empire isimli dizi. Dizinin başrolünde Steve Buscemi var ve dizi HBO'da yayınlanacak. Scorsese aynı zamanda dizide prodüktör olacak, Mark Wahlberg ile birlikte.

Ayrıca Frank Sinatra ile ilgili bir film çekecekmiş, henüz başrol oyuncusu belli değil. Hazır aklıma gelmişken sorayım, sizce Sinatra'yı kim oynamalı? Umarım usta yönetmen hepsinin altından başarıyla kalkar çünkü imdb'ye bakarsanız önümüzdeki 5 yıl içerisinde çekeceği birçok film olduğunu görürsünüz. Böyle ileri yaşta nasıl yapacak bilemiyorum açıkçası ama umarım iyi yapar.

http://www.imdb.com/name/nm0000217/
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.