Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Baronio's
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Çevirmenler ve Çevirileri
baronio
Baronio's


1- A Walk On The Moon (1999)
2- Xiang ri Kui (2005) (Aka_Sunflower) BuRnOut ?ncelemesi
3- State of Grace (1990) Funkster De?inisi
4- Memoirs of a Geisha (2005)
5- Free Zone (2005)
6- Sometimes in April (2005)
7- In Love And War (1996)
8- O (2001)
9- Innocence (2004)
10- Qian li Zou Dan Qi (2005) (Aka_Riding Alone for Thousands of Miles) Funkster De?inisi
11- Jude (1996)
12- Weight of Water (2000)
13- Ricordati Di Me (2003) (Aka_Remember Me)
14- River Queen (2005)
15- Jakeob-ui Jeongshik (2005) (Aka_Art of Seduction)
16- Belle Epoque (1992) (Aka_The Age of Beauty)
17- Casanova (2005)
18- One Tree Hill (2003) TV Series; Season 1 ep: 1x03, 1x05, 1x06, 1x07, 1x08, 1x09, 1x10, 1x11, 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18, 1x19, 1x20, 1x21, 1x22. Season 2 ep; 2x01, 2x02
19- La Bestia Nel Cuore (2005) (Aka_Don't Tell) Funkster ?ncelemesi
20- This Boy's Life (1993)
21- Holli-Dei (2006) (Aka_Holiday)
22- Tickets (2005) BuRnOut ?ncelemesi
23- Tmavomodry svet (2001) (Aka_ Dark Blue World)
24- Talvisota (1989) (Aka_Winter War)
25- El Aura (2005) (Aka_The Aura)
26- Three Amigos (1986)
27- The Romance (2006)
28- Jasmine Women (2004) (Aka_Mo li hua kai)
29- Akeelah And The Bee (2006)
30- Nil By Mouth (1997)
31- Lower City (2005) (Aka_Cidade Baixa)
32- Pisces (2000) (Aka_Mulgogijari)
33- Lost (TV Series) - Season III. Episode 1
34- Garfield: A Tail of Two Kitties (2006)
35- Red Sorghum (1987) (Aka_Hong Gao Liang)
36- Beijing Bicycle (2001) (Aka_ Shiqi sui de dan che)
37- The Overture (2004) (Aka_Hom Rong)
38- Requiem From The Darkness [Anime Series] Episodes 10-11 reel ?ncelemesi
39- My Name Is Earl TV Series [Episode 02.05]
40- A less bad world (2004) (Aka_Un Mundo Menos Peor) BuRnOut ?ncelemesi
41- Alice (2005) Funkster ?ncelemesi
42- Brainstorm (2001) (Aka_Bicho de sete Cabeças)
43- The House of Sand (2005) (Aka_Casa de Areia)
44- Waking the Dead (2000)
45- Angels of the Sun (2006) (Aka_Anjos do Sol)
46- Flags of Our Fathers (2006) BuRnOut ?ncelemesi
47- The Painted Veil (2006)
48- Quinceanera (2006) (Aka_Bakire ve Hamile) Funkster ?ncelemesi
49- Stranger Than Fiction (2006)
50- SherryBaby (2006) Funkster ?ncelemesi
51- Half Nelson (2006) BuRnOut ?ncelemesi
52- Je Vais Bien Ne T'en Fais Pas (2006) daedalus ?ncelemesi Ba??ms?z Bir Ruh No:01
53- Gespenster (2005) Ba??ms?z Bir Ruh No:02
54- Cautiva (2003) Ba??ms?z Bir Ruh No:03
55- The Hidden Blade (2004) (Aka_Kakushi ken oni no tsume)
56- Azuloscurocasinegro (2006) Ba??ms?z Bir Ruh No:04
57- Farvall Falkenberg (2006) BuRnOut ?ncelemesi
58- Mr. Brooks (2007)
59- This Is England (2006)
60- Bury My Heart at Wounded Knee (2007)
61- Winter Solstice (2004)
62- Two Weeks (2006)
63- Milyang (2007) Funkster ?ncelemesi

Devam eden uzatmal? çevirilerim:

Le Chiavi di Casa
La flaqueza del Bolchevique
Farewell My Concubine
Indochine
Funkster
Film çevirisinin ve çevirmeninin önemini divx ile anlad?m. Sinemada izledi?im filmlerde bile o kadar merakl? de?ildim aç?kças?. Sadece hazneme yeni kelimeler, deyimler, argolar ekledi?imi dü?ünüyordum. Divxler sayesinde yava? yava? o isimsiz kahramanlarla tan??maya ba?lad?k. Ama zamanla onlar?n fake de olsa bir isimleri oldu?unu, daha da önemlisi bu i?e zaman, emek, sevgi, edebiyat katt?klar?n? gördük. Tabi bu bahsetti?im "gerçek" anlamda çevirmenlerin yapt??? i?lerden ibaret. Yine zamanla, onlarla tan??t?k, sanal/gerçek de olsa arkada? olduk, çevirilerini izledik, sohbet ettik, incelemelerini okuduk -ki bu durum benim için çok önemlidir: Bana göre bir filmi çeviren ki?i, çevirdi?i filmler ile flört etmektedir. Öyle ki bu flörtün içinde sevgi, kavga, çaba, ibadet, orgazm ne ararsan?z vard?r. ??te bu çevirisinden arda kalan an?lar?n? bir de inceleme olarak sundu?u vakit, benim için biraz daha anlam kazan?r o çeviri-man!.. baronio belki de bunu s?kça yapt??? için, yani o çeviri yolculu?una ç?k?p, an?lar?n?, izlenimlerini, de?inilerini bizlerle payla?t??? için çevirmenden öte bir insan benim için..

Yukar?da izledi?im 19 baronio çevirisi aras?nda film olarak be?enmedi?im de oldu, a??k oldu?um da.. Çeviri olarak de?erlendirmek haddime dü?mez. Ama belki de çeviri olarak de?erlendirebilece?im tek ?ey, baz? durumlarda edebi potansiyele sahip bir cümlenin 99 farkl? söyleni?i varken, onun 100. cümleyi bulabilmesi.. Güvenli bir çeviriyle film izleme zevkimizi sekteye u?ratmayan bir sürü çeviri/çevirmen var. Ama bize bu güven yan?nda bir de hediye olarak estetik, mizah, lirizm sunan kaç ki?i var? ??te Yedinci Gemi'nin muhte?em çeviri kadrosunda olanlar kadar!.. Ba?ka yok. (xkyoya'y? da umar?m bir gün gemiye al?r?z umar?m zamanla..)

baronio'ya Alice, State of Grace, Riding Alone for Thousands of Miles, El Aura, Nil By Mouth, Quinceanera, Azuloscurocasinegro, Stranger Than Fiction, SherryBaby, Half Nelson ve dahas? için bir kez daha te?ekkür ederim. Çevirdikleri aras?nda izlenimlerini aktarm?? olduklar?na, bazen çevirmedi?i halde, adeta iki dile birden olan hakimiyetini gösterdi?i incelemelerine de te?ekkür ederim. Sana te?ekkür etmek benim için bir zevk.. flowers.gif
baronio
rolleyes.gif Yahu, utand?m vallahi. Çok mutlu ettin abi beni güzel sözlerinle. Çeviri listemde bu kadar fazla say?da izlemi? oldu?un film olmas?n?n da, biraz yaz?lar?n?n sat?r aralar?na, matinelerinin ne zaman gelecek programlar?na elimde büyüteçle yakla?mamdan kaynakland???n? söyleyeyim. Bu zamana kadar siz editörlerin sayesinde hayat?ma anlam katan onlarca film izlemenin yan?s?ra, birço?unu da çevirmenin, çevirirken de mundar edip b?rakmam?? olman?n mutlulu?unu ya??yorum. Payla?acak dostlar?m?z olmasa, güzel ?eylere sahip olman?n da bir anlam? yoktur diye dü?ünüyorum. Yap?lan ?eyin ne oldu?unu, neden yap?ld???n? bilen insanlar?n varl???n? hissetmedikten sonra, "Saol bab", "Eywallh"ç?lar için bir ?eyler yapm?? olman?n huzursuzlu?u insan?n içini kemirir, bitirir. Ne mutlu ki bizler için, neden bu i?i yapt???m?z? ve daha fazlas? için neden içimizin k?p?r k?p?r oldu?unu ziyadesiyle netle?tiren, sizler gibi de?erli insanlar var. Çok te?ekkür ederim. smile.gif

QUOTE(Funkster @ Aug 30 2007, 01:49 AM) *

Çeviri olarak de?erlendirmek haddime dü?mez.


Bu arada yukar?daki cümleyi büyük bir mütevaz?l?kla söyledi?ini ?ahsen biliyorum abi. ?imdi mezun oldu?un okulu aç?klatt?rma bana ulu orta, oleyo2.gif hepimizi cebinden ç?kart?rs?n sen. smile.gif
baronio1- A Walk on the Moon (1999)

forum resmi
A Walk on the Moon (1999)

Yönetmen: Tony Goldwyn
Yazarlar (WGA): Pamela Gray
Tür: Dram / Romantik
Tek cümle ile: Gönülçelen...
K?sa Özet: Evli ve iki çocuk annesi genç bir anne ile, tatil köyünde bluz satan genç bir adam?n aralar?nda cereyan eden yasak a?k....
Ödüller: 5 Adayl?k
Oyuncular: Diane Lane, Viggo Mortensen, Anna Paquin...
Çeviri Notu: Aileme o zamanlar çok methetti?im, izletmek için altyaz?s?n? arad???m bulamay?nca da oturup kendim çevirerek bu zehri bünyeme ilk kez zerk etti?im, ?imdilerde ise bakt?kça utand???m RobRoy çevirisinden sonra yine ayn? amaç ile çevirdi?im bir filmdi. Çok kafa göz yarm??, bir dünya hata yapm???md?r kesinlikle. ?imdilerde bakmaya cesaretim yok ama elden geçirmem ?art. Film olarak görü?üm ise, hani bir zamanlar bir ?ekilde ayaküstü 90'lar Amerikan sinemas?ndan bir film izlersiniz, ama bir ?ekilde y?llar geçse de filmi de?il de filmin tad?n? unutamazs?n. Bana çok olur. Bu da o tip filmlerden. Eskiye özlem midir, yoksa o dönemin havas?ndan kaynaklanan bir ?ey midir bilmem, ama tekrar s?k?lmadan izleyebilece?im, "Desperate Housewives konsepti ve bu y?l izledi?imiz Little Children sorununu y?llar y?llar önce, daha ilk ba? vermeye ba?lad??? zamanlarda tespit edip, ekranlara ta??m?? bir yap?m.
Çeviri Tarihi: 4 Aral?k 2005
baronio2- Sunflower (2005)

forum resmi
Sunflower (2005)

Yönetmen: Yang Zhang
Yazarlar (WGA): Shangjun Cai
Tür: Dram / Romantik
Tek cümle ile: De?i?en zaman, de?i?en aile ba?lar?...
K?sa Özet: Çin'in Komünist rejimi döneminde, sisteme muhalefeti nedeniyle y?llarca hapiste kalan bir adam?n, hapiste geçirdi?i dönemlerde do?up büyüyen küçük o?lu ile ya?ad??? derin bir baba-o?ul ili?kisi...
Ödüller: 2 Ödül & 1 Adayl?k
Oyuncular: Joan Chen, Zhang Fan, Ge Gao...
Çeviri Notu: Asl?nda listemdeki ikinci çevirim olarak görünüyor, ancak benim hayat?mdaki dördüncü film çevirim Sunflower. RobRoy ve A Walk On the Moon'u "Acil Altyaz? Plzzzz" durumu ile çevirdikten sonra, zehrin bünyeme iyiden iyiye yay?ld???n? hissetmem bir oldu. Önce Into The Blue ad?nda dandik bir Hollywood filmi ile boyumdan büyük bir i?e kalk??m??, ard?ndan da çevirirken zevk alabilece?im bir film seçece?ime dair kendime söz vererek Sunflower'a giri?mi?tim. Hakikaten de çok severek ve tad?n? ç?kararak çevirdi?im bir filmdi Sunflower. ?nan?lmaz bir baba-o?ul ili?kisinin yan?nda, içine gömüldükçe sizi sar?p sarmalayan duygusal derinli?i son derece güzel saatler geçirmenize önayak oluyor. Daha önceki üç çevirimin rezalet denebilecek kadar kötü olmas?, bir bak?ma ihtiyaç kar??lama amac? ile çevrildiklerinden hiçbir özen bar?nd?rmamas? nedeniyle, ilk kez "Çeviri" i?inin olmas? gereken mant??? ile ba??na oturdu?um film Sunflower'd?. O yüzden çok daha eli yüzü düzgün bir çeviri olmas?n?n yan?nda, benim için ilk dönüm noktas? oldu?unu söyleyebilirim.
Çeviri Tarihi: 12 Aral?k 2005
baronio3- State of Grace (1990)

forum resmi
State of Grace (1990)

Yönetmen: Phil Joanou
Yazarlar (WGA): Dennis McIntyre
Tür: Dram / Suç / Gerilim
Tek cümle ile: Bir aile ?iddet ile parçalan?r, bir a?k ihanete kurban gider, bir dostluk kanla lekelenir...
K?sa Özet: Do?up büyüdü?ü suçun merkezi Queens'e, doslar?n?n aras?na bir köstebek olarak dönen Terry Noonan'?n duygular? ile mant??? aras?ndaki seçim zor olacakt?r...
Ödüller: Bu filme ödül vermeyen zihniyeti k?n?yorum...
Oyuncular: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman...
Çeviri Notu: ??te en büyük üzüntüm bu filmi çevirmekti. Çevirmi? oldu?uma de?il de yanl?? zamanda çevirmi? oldu?uma üzülüyorum. Gerçekten de muhte?em bir film. Ama daha ham, toy halimle muhtemelen mundar etti?im bir film oldu. Ancak çok yak?nda çevirinin yeni sürümünü piyasaya sürece?im. Böyle bir filme yak???r, en az?ndan elimden geldi?ince düzgün bir altyaz? haz?rlamak niyetindeyim. 2005 y?l?n?n ilk aylar?nda, okulu bir h???mla b?rakm?? ve evde gelece?ime dair planlar yap?p, kafamdaki saçlar? dökmekle me?gul oldu?um dönemde hayata dair tek tutundu?um dal oluvermi?ti çeviri. Çevirdi?im filmlerin içinde kendimi kaybedip, çeviri yaparak geçirdi?im anlar? filmin ad?n? duydu?umda tüylerim ürperip, yüzümde hafif bir gülümseme b?rakacak ?ekilde hat?rlatacak bir ?eydi bu. Hayat?n gerçeklerinden bir an olsun uzakla??rken, hayata tutunmam? sa?layan bir araçt?. O dönemde bu kadar çevirmen yokken, bu i?in bir fiyakas? yokken, "saol bab"ç?lar türememi?ken, anlatam?yordum kimseye neden çeviri yapt???m?. "Bunca zahmet?! Hem de bedavaya?!" B?y?k alt?ndan gülü?lere verdi?im tek cevap b?y?k alt?ndan gülü?lerim olmu?tu.
Çeviri Tarihi: 13 Ocak 2006
baronio4- Memoirs of a Geisha (2005)

forum resmi
Memoirs of a Geisha (2005)

Yönetmen: Rob Marshall
Yazarlar (WGA): Robin Swicord
Tür: Dram / Romantizm
Tek cümle ile: Çinli bir Gey?a...
K?sa Özet: Küçük Chiyo ve ablas?, ailevi durumlar? sebebiyle büyük ?ehirde bir Gey?a evine sat?l?rlar. Chiyo'nun bu yabanc? ortamda ya?ad?klar?, karakterini ?ekillendirecektir...
Ödüller: 3 Dalda Oscar dahil 15 Ödül & 27 Adayl?k...
Oyuncular: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Li Gong...
Çeviri Notu: ?lk popüler film denememdi. ?imdiki akl?m olsa hiç giri?mezdim bu filme diyorum ama bana tecrübe olarak çok ?ey katm??t?. Hatta çok ciddi bir çeviri hatas?n? yanl?? duyarak çeviri dünyas?na kazand?rm?? ve bu i?in duayenlerinden biri taraf?ndan, uluorta ele?tirilmi?tim. Neyse tecrübe olmu?tu. Genel olarak iyi tepkiler alm?? ve bu geri dönü?lerin yaratt??? mutluluk ile bu i?e daha fazla sar?lmaya ba?lam??t?m. Taze bir anektot da eklemek istiyorum. Geçen gün uzun süredir görü?emedi?im bir kuzenim kiralad??? dvdnin sonunda ad?m?, soyad?m? görünce ?a?k?nl???n? gizleyememi? ve hemen beni aram??. Genelde popüler filmlere, ya da geni? kitlelerin izleyece?i türden yap?mlara pek girmedi?imden, bu tarz feedbacklere al??k?n de?ilim. Ben de ?a??rd?m ve güzel bir sürpriz oldu. Arada mailime dü?en hayat?mda daha önce hiç tan??mad???m bir insan?n, nazik bir te?ekkürü, ya da aylard?r görü?medi?im bir yak?n?mdan bu vesile ile birkaç güzel söz duymak tarifi imkâns?z bir ?ey. Memoirs of a Geisha olgunluk dönemime giri? yapt???m bir çeviriydi. Hatalar?m, yavanl?klar?m ve acemiliklerimle kabullenip, sevdi?im bir çevirimdir.
Çeviri Tarihi: 21 Ocak 2006
baronio5- Free Zone (2005)

forum resmi
Free Zone (2005)

Yönetmen: Amos Gitai
Yazarlar (WGA): Amos Gitai
Tür: Dram / Komedi (????)
Tek cümle ile: Müzikler ve oyunculuk tamam, ya gerisi...
K?sa Özet: Ni?anl?s? taraf?ndan terkedilen Amerikal? bir yahudi genç k?z?n, ?srailli ?oförü ve onun e?inin i? orta?? Arap bir kad?nla yollar?n?n kesi?ti?i bir hikâye...
Ödüller: 1 Ödül & 5 Adayl?k...
Oyuncular: Natalie Portman, Hana Laszlo, Hiam Abbass...
Çeviri Notu: Amos Gitai'nin filminin ç?k???, kasabaya tiyatro gelmi? edas?yla beni heyecanland?rm?? ve gözümü kapay?p çeviriye atlam??t?m. Sat?r say?s?n?n da 500 civar? olu?u tam a?z?ma lay?k bir filmle ve çeviri süreciyle kar?? kar??ya oldu?umun habercisiydi adeta. Tecrübesizlikle bir gaz ile daha filmi indirmeden çevirece?imi herkese duyurdum. Bir de artis artis birkaç güne biter yazd?m. Ama film indi?inde 500 sat?r?n sadece ?ngilizce konu?ulmayan yerlere ait oldu?unu, filmde geçen bir 500 kadar daha ingilizce konu?ulan sat?r?n altyaz?s?n?n olmad???n? gördüm. Bu da demekti ki ilk kez hayat?mda dinleyerek çeviri yapacakt?m. Hem de bir Yahudi, bir Arap bir de Amerikal?'n?n f?kra gibi aksanlar? e?li?inde. Acayip zorland???m ve ciddi ciddi ter att???m bir çeviri süreciydi. Yakla??k 2 hafta sürdü ve birçok yeri 30-40 defa dinledim. Filmin de aç?kças? be? para etmez olmas? ömrümden epeyce zaman ve epeyce emek çalarken, bana ad?na tecrübe dedikleri ba?ka hiçbir türlü elde edemeyece?im bir olgu b?rakt?. Art?k ezbere, gerekli kontrolü yapmadan çeviriye girmem arkada?! Yalan tabi. Bu i? gaz i?i. Bir ?ekilde gaza gelirim, hiçbir ?eyi kontrol etmeden giri?irim. Halen daha dersimi alm?? de?ilim. smile.gif

Filmin ba??ndaki ve sonundaki müzikler ile aç?l?? sekans?ndaki Natalie Portman'?n muazzam oyunculu?u d???nda hiçbir ?ey ifade etmeyen dandik bir film ve yar?m yamalak duyduklar?m? çevirdi?im, içine giremedi?imden filmle bütünle?emeyip içime sinen bir i? ç?kartamad???m yavan bir çevirimdir. Filmin daha yeni sinemalar?m?za gelmesi de ayr? bir f?kra konusu tabi.
Çeviri Tarihi: 4 ?ubat 2006
baronio6- Sometimes in April (2005)

forum resmi
Sometimes in April (2005)

Yönetmen: Raoul Peck
Yazarlar (WGA): Raoul Peck
Tür: Dram / Sava?
Tek cümle ile: Bir insanl?k dram?...
K?sa Özet: Ruanda'da ya?anan iç sava?a bir baban?n gözünden bakan etkileyici bir film...
Ödüller: Emmy adayl???, 2 Ödül & 13 Adayl?k...
Oyuncular: Idris Elba, Oris Erhuero...
Çeviri Notu: Sometimes In April çevirirken tamamen bütünle?ti?im filmlerden biriydi. Öyküsünün son derece etkileyici olu?u çeviri sürecini ak?c? ve h?zl? bir hale sokmu?tu. Çeviriye oturdu?um ayn? dönemde Hotel Rwanda'n?n tüm dünyay? kas?p kavurmas? hasebiyle çok da yabanc?s? oldu?umuz bir konu olarak gelmedi. Bu sebeple belki de olmas? gereken etkiden çok uzakt?. Zira ?u an filmi gözümün önünden geçiriyorum da cidden muhte?em bir filmmi?. Ba?l? ba??na hazin bir insanl?k dram?n? ayn? hazinlikle ve dört ba?? mamur bir anlat?mla taçland?rmas? Sometimes In April'i bir TV filminden öte bir ba?ucu filmi haline getiriyor. Çevirmek için seçi?im konusundan ve yüksek puan?ndan kaynakl?yd?. Ama filmin kendisi bu iki güzel yan?n? arka planda b?rakacak kadar ba?ar?l?yd?. Çevirimden sonra yüklenen DVD-Rip çeviriyle k?yaslad???mda kendi ç?kartt???m i?i daha çok be?endi?im ilk çevirim olmu?tu. Çevirdi?im günden beri izlemedim filmi. O yüzden ?imdi olsa muhtemelen hayatta öyle çevirmeyece?im ?ekillerde de?erlendirmi? olabilirim cümleleri.
Çeviri Tarihi: 21 ?ubat 2006
baronio7- In Love and War (1996)

forum resmi
In Love and War (1996)

Yönetmen: Richard Attenborough
Yazarlar (WGA): Henry S. Villard
Tür: Dram / Sava? / Biyografi / Romantik
Tek cümle ile: Birbirlerini sava?ta buldular, birbirlerinde a?k? buldular...
K?sa Özet: Earnest Hemmingway'in hayat?ndan bir kesiti sinemasal bir dille anlatan 90'lara ait enfes bir film...
Ödüller: 1 Adayl?k...
Oyuncular: Chris O'Donnell, Sandra Bullock...
Çeviri Notu: Bir gece televizyonda zap yaparken, sinemayla pek de ha??r ne?ir olmad???m dönemlerde, hiç unutmam Kanal D'de gecenin bir köründe bir filmin ortas?na tepetaklak bir giri? yapm??t?m. Filmde Sandra Bullock oynuyordu ve hikâyesi son derece ak?c? ilerliyordu. Maalesef ki sonlar?na yeti?ti?im ve ad?n? san?n? bilmedi?im filmin biti?i ile tüm hevesim kursa??mda kalm??t?. Sonra izini sürerek gerekli bilgilere ula?t???m filmi, bu taraklarda bez edindi?im ilk dönemlerde derhal edinmi? altyaz?s?n? aramaya giri?mi?tim. Ancak dünya üzerinde hiçbir dilde altyaz?s? yoktu. Bu rezalet durum kar??s?nda ne yapaca??m? ?a??rm??, Free Zone'un verdi?i alt?ndan kalkabilme gaz?yla s?f?rdan altyaz? olu?turarak dinleyerek çevirme cüretini göstermi?tim. Chris O'Donnell'?n müthi? güneyli aksan? ile a?z?nda geveleyip yuvarlad??? kelimeleri anlayabilmek için resmen kan ter içinde kalm??t?m. Ortaya tamamen el eme?i göz nuru bir çeviri ç?km??t?. Tek tek sat?r sat?r kendim olu?turdu?um ve dinleyerek tercüme etti?im bir altyaz?yd?. Sadece 100 kadar ki?inin indirece?ini, bu 100 ki?inin de 70'inin hayat?n?n bilinmeyen bir döneminde bir ihtimal izlemek üzere CD çöplü?üne atmak üzere altyaz?mla filmi kaydedece?ini biliyordum. Ama mesele bu de?ildi. Mesele tamamen kendimle ilgiliydi. Bu çevirimi çok severim. Çünkü hayatta iyi kötü bir ?eyler yapabilece?imi 16kb üzerinden bana ders olarak vermi? bir dosyad?r In Love And War.
Çeviri Tarihi: 26 ?ubat 2006
baronio8- O (2001)

forum resmi
O (2001)

Yönetmen: Tim Blake Nelson
Yazarlar (WGA): William Shakespeare
Tür: Dram / Romantik / Gerilim
Tek cümle ile: Modern bir Shakespeare uyarlaması...
Kısa Özet: Amerika'da bir lisenin basketbol takımı üzerindeki ilişkiler üzerine temellendirilmiş bir Othello uyarlaması...
Ödüller: 1 Ödül & 1 Adaylık...
Oyuncular: Josh Hartnett, Julia Stiles, Martin Sheen...
Çeviri Notu: Üstüste çeviriler yapıyor ve heryerde ismimi sergiliyor olduğum dönemlerde çok yakın dostum Click'in bir özel mesajı postama düştü. Elinde aylardır çevrilmeyi bekleyen bir tomar film birikmişti ve bana çevirmeyi düşünüp düşünmediğimi soruyordu. Bu işten inanılmaz bir keyif almaya başladığımda bu teklifi direk kabul etmiştim. İşte o filmlerden ilki modern bir Shakespeare uyarlaması olan "O" idi. Meşhur Othello'nun Amerika'nın bir lisesinde yaşananlarla anlatıldığı lüzumsuz bir filmdi "O". Aynı şekilde Modern Romeo ve Juliet'i de sevmemiş olduğumdan ötürü bu filmi de tamamen hatır için çevirmiş oldum. Son derece gereksiz ve kasma bir filmdi. Ancak buna karşın yapılan işe saygıdan ötürü arada bir keşke hakkını verecek edebilikte bir şekilde çevirebilseydim diyorum. Filmi çevirdikten sonra kontrol etmek için bile izlemediğim için çevirinin durumu hakkında yorum yapamam, ama Shakespeare'in eserine layık bir şey ortaya çıkartamadığım, çeviriyi yaptığım ilk dönemlerimden belli oluyor. Çeviri denen bu dipsiz kuyunun çok ama çok yüzeysel kısımlarında olduğum zamanlarımdı.
Çeviri Tarihi: 23 Şubat 2006
baronio9- Innocence (2004)

forum resmi
Innocence (2004)

Yönetmen: Lucile Hadzihalilovic
Yazarlar (WGA): Lucile Hadzihalilovic
Tür: Dram / Gizem
Tek cümle ile: Bir yat?l? okulda ya?ananlara yak?n bir bak??...
Ödüller: 5 Ödül
Oyuncular: Zoé Auclair, Marion Cotillard...
Çeviri Notu: Click'in çeviri listesindeki bir di?er film Hadzihalilovic'in son filmi Innocence olmu?tu. Yat?l? bir okulda ya?anan gerilim dolu kasvetli bir filmdi. Aç?kças? çok be?enerek izlememi?tim. K?sa da bir altyaz?yd?. Çok çabuk bitmi?ti yanl?? hat?rlam?yorsam. Ya bir gün, ya da iki gün sürmü?tü çevirisi. Beni ne zorlayan ne de kendime bir ?eyler katmam? sa?layan bir çeviriydi. Çevirdim bitti gitti i?te.
Çeviri Tarihi: 21 ?ubat 2006
Clint Eastwood
?imdilik ilk akl?ma gelenler; Flags of Our Fathers, El Aura ve Memoirs Of A Geisha. Bu üçü gerçekten çok kaliteli çevirilerdi. Hatta san?r?m, Memoirs Of A Geisha ilk izledi?im Baronio çevirisiydi. Vay be, iyi çevirmi? adam dedi?imi hat?rl?yorum direktman.
sars
Seçenekler aras?nda sadece "Flags of Our Fathers" filmini izlemi?im, o yüzden en iyi çeviriniz
bence bu film. flaugh.gif
Benim gibi Asya filmlerine tutkun biri Ölmeden Önce ?zlenmesi Gereken 100 Kore Filmi Ba?l???'?ndaki filmlerle daha iyi bir performans gösterebilir.
Sahi o ba?l?k kime aitti fool.gif emekleriniz için te?ekkürler. flowers.gif
sermiyan
Listede 63 film var insan izlemeye vakit bulamaz sen oturup çevirmi?sin, tebrikler. smile.gif S?k?c? Avrupa filmleri tongue.gif dahil f?rdat buldukça baronio çevirilerini takip ediyorum.Ama bende olmayan filmleri görmek aç?s?nda da i?levsel bir ba?l?k olmu?. smile.gif

Oylama seçenekleri aras?nda yok ama benim oyum Tavlama Sanat? / Art of Seduction'dan yana Ye Sun Jin filmi olunca iyi çeviriyle dayanmak mükün de?il. fool.gif
Siyanure
Çeviri notlar?n? okumak da inan?lmaz e?lenceli, yeni yaz?lar? hevesle bekliyorum. Filmin çevirmenin bünyesindeki yans?malar? ve filmlere dair bilgi almak aç?s?ndan çok faydal? oluyor, baronio'nun kuvvetli kaleminden okumak da ayr? bir zevk.
gulahgula
Çevirilerinizin hepsi birbirinden güzel fakat biri okadar vurucuyduki...Te?ekkürler.
baritonverdi
Bu kadar çeviri aras?nda sadece "Stranger then Fiction"u izlemi?im, utand?m asl?nda... Filmden ald???m zevkin bu harika çeviri ile kat be kat artt???n? çok iyi an?ms?yorum. Eline eme?ine sa?l?k Baronio...
hayyam
"This is England" filmine hayran birini tan?yorum. Ve bu film, bu adam?n gönlünde bu kadar yer etmi?se ilk sebeplerinden biri çeviride gösterdi?in özen ve yorumdur. Basit tebrik de?il, vallahi bravo!!
ggecim
Akeelah And The Bee (2006) d???nda bütün çevirdi?in filmleri izlemi? biri olarak,En ba?ar?l? buldu?um çevirin yok! Hepsi birbirinden güzel ve kaliteli çeviriler, ellerine sa?l?k flowers.gif
baronio
Cok tesekkur ederim arkadaslar. Cok mutlu ediyor beni bu guzel sozleriniz. Ggecim, Akeelah And The Bee uzerinde en cok calistigim ve en icime sinen cevirim olmustu diyebilirim. Hatta bu zamana kadar en gurur duydugum cevirimdir diyebilirim. Film de guzeldi bu arada. smile.gif
HE-MAN
Ben Flags Of Our Fathers'? izlemi?tim. Güzeldi. Oyumu buna kulland?m.
Ellerine sa?l?k. flowers.gif
ggecim
QUOTE(baronio @ Oct 26 2008, 12:56 PM) *

Ggecim, Akeelah And The Bee uzerinde en cok calistigim ve en icime sinen cevirim olmustu diyebilirim. Hatta bu zamana kadar en gurur duydugum cevirimdir diyebilirim. Film de guzeldi bu arada. smile.gif

iyi o halde hemen indireyim ve izleyeyim.
ismaily
Baronio : Bana Kore filmlerini sevdiren insan.
A?z?mdan ç?kacak ilk cümleler bu olurdu herhalde baronio için bir ?eyler söyle denirse...
Efsane "Seyredilmesi gereken 100 Kore filmi" sayfas?,her bilgisayar?n ba??na oturunca hemen u?ran?lan,filmlerle adeta sohbet edilen bir mekan oldu ço?u zaman.
En ba?ar?l? film çevirisi hangisi diye soracak olursan?z : Çevirdi?i bütün Kore filmleri ... smile.gif

Buradan bir kez daha te?ekkür ederim...
aex1
son zamanlarda , dizilerden dolay? film izlemek pek akl?ma gelmedi . lakin ; bu ba?l?k buna vesile olsun ve çevirilerinizdeki filmlerden bir liste yap?p , izlemeyi dü?ünüyorum.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.