Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Vittorio De Sica
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme > Ak?mlar ve Yönetmenler
Bob le Flambeur
Vittorio De Sica (1901-1974)

forum resmi


Vittorio De Sica, yönetmenli?e hiç el atmam?? olsa bile ad?n? sinema tarihine "Il Generale della Rovere", "The Earrings of Madame de" gibi ba?yap?tlar da dahil 157 filmde rol alm?? karizmatik bir aktör olarak yazd?rabilirdi. Ama o bununla yetinmedi. Sinema tarihinin bir parças? olarak kalmak yerine, çekti?i filmlerle ona yön veren ustalar aras?na girmeyi de ba?ard?.

Oyuncu olarak De Sica ismi 1930'lu y?llarda ünlenmeye ba?lad?; önce tiyatro oyunlar?, ard?ndan sinema filmleriyle... O dönem çekilen filmlerin büyük ço?unlu?unu olu?turan ve "beyaz telefolu filmler" ad?yla an?lan kostümlü melodramlar?n ve müzikal komedilerin de?i?mez isimlerinden biriydi. Bu filmler ?talya'da fa?izm rüzgârlar?n?n esti?i 2.Dünya Sava?? öncesi dönemde zenginli?in ve ?atafat?n ön planda oldu?u, gerçek dünyadan uzak, kaç?? sinemas? örnekleriydi.

?lk defa 1940 y?l?nda "Rose Scarlatte" filmiyle yönetmenli?e soyunan De Sica'n?n ilk filmleri kendisinin de y?llard?r ba? rolünü üstlendi?i komedilerle ayn? türden zay?f denemelerdi. Bu filmlerle taban tabana z?t sars?c? bir dram olan 1944 yap?m? "Children are Watching Us", De Sica'n?n yak?n zamanda nas?l bir yönetmene dönü?ece?inin bir i?areti gibiydi. Bu film ayn? zamanda usta yönetmenin hayat? boyunca çekti?i 34 filmden 24'ünün senaryo yazar? olan Cesare Zavattini ile ilk i?birli?iydi.

De Sica & Zavattini ortakl???, sinema sanat?na 1946?1952 y?llar? aras?nda "Shoe-Shine", "Bicycle Thieves", "Miracle in Milan" ve "Umberto D" gibi 4 ba?yap?t kazand?rd?. Bu filmler, 1945 y?l?nda Roberto Rosellini'nin "Rome Open City" filmiyle fitilini ate?ledi?i ?talyan Yeni Gerçekçili?i ak?m?n?n da mükemmel örnekleri olarak sinema tarihine geçtiler.

Böylece beyaz telefonlu filmler döneminin ünlü aktörü De Sica, bu filmlere bir tepki olarak do?an ve 2. Dünya Sava?? sonras? ya?anan çöküntüye, yoksullu?a ve umutsuzlu?a en ç?plak haliyle ayna tutmay? ba?aran bir ak?m?n Roberto Rosellini ile birlikte en önde gelen yarat?c?s?na dönü?tü.

Pek çoklar?nca Yeni Gerçekçilik ak?m?n?n son filmi olan Umberto D sonras? 20 y?l?n? iki ayr? türde filmler çekerek geçirdi: 2. Dünya Sava??'n?n yaratt??? y?k?m? ve ac?lar? anlatan dramlar ile Akdeniz insan?n?n günlük ya?am?na ve kad?n erkek ili?kilerine dair komediler. Bu filmlerin büyük bir k?sm?nda ba?rolleri ?talyan sinemas?n?n en unutulmaz çifti olan Marcello Mastroianni ile Sophia Loren payla?t?lar.

De Sica, hep en iyilerle çal??t?. Bu onun hem ?ans?, hem ?anss?zl???yd?. Zira filmlerinin ba?ar?s?n? De Sica'dan çok Zavattini'nin senaryolar?na ba?layanlar da oldu. Ancak tart??mas?z bir gerçek vard? ki, o da bunun kusursuz bir i?birli?i oldu?uydu! Vittorio De Sica 1974, Cesare Zavattini 1989 y?llar?nda aram?zdan ayr?ld?lar. Her iki isim de arkalar?nda onlarca eser b?rakt?. ?kisinin birden imzas?n? ta??yanlar hep en iyi i?leri olarak an?ld?.
Bob le Flambeur
EN İYİ 10 VİTTORİO DE SİCA FİLMİ

-1-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Bicycle Thieves (1948)

Bisiklet hirsizlari
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Dram
Konu: 2. Dünya Sava??`n?n yoksul Roma`s?nda büyük bir i?sizlik vard?r. Bir süredir i?siz kalan ve ailesini k?t kanaat geçindiren Antonio Ricci`ye bekledi?i talih ku?u konar ve bir i? bulur. Buldu?u i?...
IMDB Notu: 8.3 / 10 (107,174 oy)
RT Notu: 98 / 100
Süre: 89 dakika / 80 dakika (DVD edition)
Ülke: ?talya    Dil: ?talyanca   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell, Elena Altieri, Gino Saltamerenda


2. Dünya Savaşı sonrası Roma'da işsiz bir baba ve sefalet içinde yaşayan ailesinin hayatları küçücük bir umut ışığıyla aydınlanır. Baba Antonio sonunda bir iş bulmuştur. Bisikletle sokakları turlayarak, duvarlara afiş yapıştıracaktır. Ancak daha ilk günden bisikletini çaldırır. Bunun üzerine oğlu Bruno ile birlikte Roma sokaklarında bisikletini çalan hırsızı aramaya başlar.

Bazı filmlerin önemini bilmek için o filmleri izlemiş olmak gerekmez; hatta sinemayla ilgileniyor olmak bile. "Bicycle Thieves" de bunlardan biridir; herkes bilir ki, bir sinema klasiğidir. Hikayesi iki cümleyle özetlenebilecek kadar basit, kalpte bıraktığı sızı bir ömür boyu sürecek kadar derin. Umutsuzluğun, çaresizliğin, en çok da baba olmanın getirdiği sorumluluk duygusunun seyirciye başka hiçbir filmin başaramayacağı kadar yoğun bir şekilde hissettirildiği "Bicycle Thieves", hiç kuşku yok ki sinema sanatının en saf klasiklerinden biridir.


-2-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Umberto D. (1952)
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist: Cesare Zavattini
Tür: Dram
Konu: Hayat? boyunca çal??m??, sava?tan sonra ailesini kaybetmi?, geçinemeyecek duruma gelmi?, köpe?i ile birlikte yaln?z ba??na ya?amaya çal??an Umberto Domenico, kiralad??? odadan da ev sahibesi...
IMDB Notu: 8.2 / 10 (18,192 oy)
RT Notu: 96 / 100
Süre: 89 dakika
Ülke: ?talya    Dil: ?talyanca   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina Gennari, Ileana Simova, Elena Rea


Vittorio De Sica'nın babası Umberto De Sica'ya adadığı ve kendi filmleri arasındaki kişisel favorisi olan Umberto D, biriken borçları yüzünden kaldığı pansiyon odasından atılmak üzere olan yaşlı ve yalnız bir emekli memur ile hayattaki tek dostu olan köpeği Flike'nin yaşam savaşlarına dair kısa bir kesitten ibarettir.

De Sica'nın bir tesadüf eseri tanıştığı ve bu film vesilesiyle, 70 yaşında ilk ve son kez kamera karşısına geçen emekli fizik profesörü Carlo Battisti'nin başroldeki şaşırtıcı performansına ve dokunaklı hikâyesine rağmen, fimin gösterime girdiği dönemde seyirciden beklenen ilgiyi görmemesi, De Sica ve Zavattini'yi sonraki yıllarda daha yumuşak tondan filmlere yöneltmiştir. Bu sebeple Umberto D pek çoklarınca Yeni Gerçekçilik akımının son filmi olarak da kabul edilir. Ama yıllar Umberto D'nin lehine işlemiş, film zaman içinde De Sica'nın Bicycle Thieves'ten sonraki en bilinen ve saygı duyulan eseri haline gelmiştir.


-3-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Shoeshine (1946)

Kaldirim çocuklari
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Dram
IMDB Notu: 8 / 10 (4,944 oy)
Süre: 90 dakika
Ülke: ?talya    Dil: ?talyanca / ?ngilizce   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Annielo Mele, Bruno Ortenzi, Emilio Cigoli


Giuseppe ve Pasquale, 13 ve 15 yaşlarında ayakkabı boyacılığı yaparak para kazanmaya çalışan iki çocuktur. Çevrelerindeki belalı tiplerin ve biraz da şanssızlıklarının etkisiyle kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulurlar. Yakalandıklarında, polisin asıl aradığı kişileri bilmelerine rağmen, hapse girmeyi "ispiyoncu" damgası yemeye tercih ederek, çocuk ıslah evinin yolunu tutarlar. Ancak talihsizlikler orada da peşlerini bırakmayacak, hapishane şartları iki yakın arkadaşı çok geçmeden karşı karşıya getirecektir...

Rome Open City'den sonra, Bicycle Thieves'den önce Yeni Gerçekçilik Akımının temellerini atan filmlerden olan Shoe-Shine, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan askerlerinin cirit attığı Roma sokaklarının ve çocuk yaşta hayatları çalınmış talihsiz bir kuşağın kusursuz bir portresini sunuyor. İki küçük aktörün hayranlık verici oyunculukları ve çarpıcı finaliyle çocukluk yıllarına ve arkadaşlığa dair unutulmaz bir klasik.

-4-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Miracle in Milan (1951)
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Komedi / Dram / Fantastik
IMDB Notu: 7.8 / 10 (4,706 oy)
Süre: 100 dakika
Ülke: ?talya    Dil: ?talyanca / ?ngilizce   
Ödüller: BAFTA aday? oldu
Oyuncular: Emma Gramatica, Francesco Golisano, Paolo Stoppa, Guglielmo Barnabò, Brunella Bovo


Sokağa bırakılmış kimsesiz bir bebeğin yaşlı bir kadın tarafından sevgiyle büyütülmesi, kadının ölümünün ardından çocuğun yetimhaneye gönderilmesi ve savaş sonrası İtalya'sında yetişkin bir genç adam olarak kendisini sokaklarda bulması, Miracle in Milan'ın sadece ilk 5 dakikasının özetidir. Sonrası ise bu genç adamın yani Toto'nun hikâyesidir. Fakir ve iyi insanları, zengin ve kötü kodamanlara karşı örgütleyen Toto'nun hikâyesi...

Yeni gerçekçilik akımının gerçeküstücü başyapıtı Miracle in Milan'da ne kahramanlarımız, ne de mekânlar De Sica'nın diğer filmlerinden farklı değiller. Ama farklı olan şeyler de var. Örneğin bu kez umutsuzluğun yerini yaşama sevinci, çaresizliğin yerini sihir, yalnızlığın yerini dayanışma alıyor. Filmin bir başka özelliği de diyalogların azlığı ve pek de önemli olmaması. Bu açıdan Chaplin'i, genel havası itibariyle de Capra'yı hatırlatan en tatlısından bir "kendini iyi hisset" filmi.


-5-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Two Women (1960)

?ki Kad?n
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Dram / Sava?
IMDB Notu: 7.9 / 10 (7,017 oy)
RT Notu: 100 / 100
Süre: 100 dakika / 93 dakika (subtitled release)
Ülke: ?talya / Fransa    Dil: ?talyanca / Almanca   
Ödüller: Oscar ödülü ald?
Oyuncular: Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Carlo Ninchi, Andrea Checchi


2. Dünya Savaşı'nın en şiddetli günlerinde Cesira ve 13 yaşındaki kızı Rosetta, her gün bombaların yağdığı Roma'dan uzaklaşmak ve kendilerine savaş bitene dek daha güvenli bir yer bulmak için yollara düşerler. Ancak bu yolculuğun hiçbir durağında aradıkları huzur ve güveni bulamazlar. Savaş zor, şartlar acımasızdır; özellikle de yalnız başlarına yolculuk eden savunmasız bir kadın ve 13 yaşında bir kız çocuğu için.

Two Women, Umberto D sonrası çektiği birkaç film eski başarılarından uzak olan De Sica için yeni bir çıkış olmuştur. Usta yönetmen ilk dönem filmlerinde gerçekçilik uğruna amatör oyuncuları tercih ederken, bu kez başrol için İtalyan sinemasının güzeller güzeli yıldızı Sophia Loren'i seçer. Buna karşılık Loren de Cesira rolüyle o yıl dağıtılan neredeyse tüm "en iyi kadın oyuncu" ödüllerini evine götürmekle kalmaz, İngilizce olmayan bir filmle "en iyi kadın oyuncu" oscarını kazanan ilk aktris olarak da sinema tarihine geçer.


-6-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Dram / Tarihi / Sava?
IMDB Notu: 7.5 / 10 (4,948 oy)
RT Notu: 100 / 100
Süre: 94 dakika
Ülke: ?talya / Bat? Almanya    Dil: ?talyanca   
Ödüller: Oscar ödülü ald?
Oyuncular: Lino Capolicchio, Dominique Sanda, Fabio Testi, Romolo Valli, Helmut Berger


Her yeni kanun, yeni düzenlemeyle hayatı biraz daha kararan insanlar; alıştıra alıştıra, emin adımlarla hedefine yürüyen bir iktidar; hayatın her alanında değişen bir tablo, yükselen faşizm! 1930'lu yıllar İtalya'sı... Toplumun en üst sınıfına mensup varlıklı bir yahudi ailesi olan Finzi Continiler yüksek duvarlarla çevrili cennet bahçelerinde süregiden dönüşümden hiç etkilenmeyecekmişçesine hayatlarını sürdürseler de herkes gibi onlar için de fırtına adım adım yaklaşmaktadır.

De Sica bu olgunluk dönemi başyapıtıyla, 1960'lı yıllar boyunca ağırlık verdiği komedi türünden sıyrılarak yeniden 2. Dünya Savaşı yıllarına bir dönüş yapmıştır. Giorgio Bassani'nin en ünlü romanından sinemaya uyarlanan The Garden of the Finzi-Continis 1972 yılının "en iyi yabancı film" oscarı da dahil olmak üzere layık görüldüğü pek çok ödülle, 1974 yılında hayatını kaybeden Vittorio De Sica'nın uluslararası çapta son büyük başarısı olarak kalmıştır.


-7-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Marriage Italian Style (1964)

Italyan usulü ask
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Komedi / Dram / Duygusal
IMDB Notu: 7.5 / 10 (5,885 oy)
Süre: 102 dakika
Ülke: ?talya / Fransa    Dil: ?talyanca   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo


Flashbackler eşliğinde, zengin ve yakışıklı iş adamı Domenico ile genç ve güzel yosma Filumena'nın yıllara yayılan aşklarının hikâyesi. Domenico ile Filumena tanışır, birbirinden hoşlanır, iyi vakit geçirirler. Önceleri Domenico'nun evlilik gibi bir niyeti, Filumena'nın da böyle bir beklentisi yoktur. Ancak zaman içinde bu beklenti değişecek ve kadının fendi elbette her zaman olduğu gibi yine erkeği yenecektir...

Marcello Mastroianni ve Sophia Loren ikilisinin karşılıklı döktürdükleri Marriage Italian Style, De Sica'nın 1960'lı yıllar boyunca çektiği komedi filmlerinin kesinlikle en keyiflisidir. Eduardo de Filippo'nun Filumena Marturano adlı tiyatro eserinden uyarlanan film "en iyi kadın oyuncu" dalında Sophia Loren'e Two Women'dan sonraki ikinci oscar adaylığını kazandırırken, "en iyi yabancı film" dalında ise oscarı Çek sinemasının klasiklerinden The Shop on Main Street'e kaptırarak bu dalda da yine adaylıkla yetinmek zorunda kalmıştır.


-8-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
I bambini ci guardano (1944)
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Dram
IMDB Notu: 7.8 / 10 (1,908 oy)
Süre: 84 dakika / 79 dakika (montaj) / 82 dakika (1980)
Ülke: ?talya    Dil: ?talyanca   
Oyuncular: Emilio Cigoli, Luciano De Ambrosis, Isa Pola, Adriano Rimoldi, Giovanna Cigoli


Nina, kocası Andrea ve 4 yaşındaki oğlu Prico'yu sevgilisi Roberto uğruna terk eder. Bir süre sonra Prico'nun ani hastalığı, Nina'nın yeniden evine dönmesini sağlar. Yaşananları unutmak zor olsa da, Andrea karısının sadakatsizliğini affetmeye razı olur, Prico da bu arada iyileşir. Tam her şey yoluna girmek üzereyken, Roberto'nun yeniden ortaya çıkışı, bu kez aileyi dönüşü olmayan bir uçuruma doğru sürükleyecektir.

Vittorio De Sica'nın, Cesare Zavattini ile tanışma filmi ve ilk büyük çıkışı olan Children are Watching Us, yıkılan bir yuvayı 4 yaşında bir çocuğun bakış açısıyla göstermek gibi zorlu bir deneyin ürünü. Filmde babanın da, annenin de davranışlarını temellendirmek pek mümkün değil. Zira gösterilen hemen her şey neredeyse Prico'nun gözlemleriyle sınırlı. Dolayısıyla bu ne bir romantizm ne de lanetli bir yasak aşk hikayesi. Daha çok kimi zaman başa gelen dertleri kontrol altına almanın imkânsızlığını yüzümüze vuran acı bir hayat dersi.


-9-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Ieri oggi domani (1963)

Dün, bugün, yarin
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Komedi / Duygusal
Konu: Üç farkl? kad?n, üç farkl? erkek, üç ayr? hikaye... De Sica, komedi yüklü üç hikaye ile kad?n erkek ili?kilerine göz at?yor. </p>Adelina, i?siz bir kocaya ve yedi çocu?a sahiptir. Carmine ve...
IMDB Notu: 7.3 / 10 (5,633 oy)
RT Notu: 80 / 100
Süre: Arjantin: 118 dakika / Fransa: 118 dakika / Hollanda: 117 dakika / ABD: 119 dakika
Ülke: ?talya / Fransa    Dil: ?talyanca   
Ödüller: Oscar ödülü ald?
Oyuncular: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffrè, Agostino Salvietti, Lino Mattera


Napoli, Milan ve Roma'da geçen üç gırgır hikâyeden oluşan episodik bir film. Üç bölümde de başroller yine Sophia Loren ve Marcello Mastroianni'nin. Hikâyelerin her birinde mekânlar ve karakterler değişse de, değişmeyen tek şey kadının erkek üzerindeki cinsel gücü. Bu açıdan film, bir yıl sonra Mastroianni ve Loren'i yeniden bir araya getirecek olan Marriage Italian Style'ın da bir ön provası sayılabilir.

Cesare Zavattini'ye beş ayrı ismin daha eşlik ettiği yazar kadrosunun elinden çıkan üç hikaye de birbirinden keyifli. Filmin gösterime girdiği dönemde yarattığı beğeni ise, De Sica'ya bir kez daha "en iyi yabancı film" oscarını kazandıracak kadar kuvvetli (Hem de The Umbrellas of Cherbourg ve Woman in the Dunes gibi rakiplere rağmen!). Ayrıca 30 yıl sonra Pret a Porter filminde bizzat Sophia Loren tarafından tekrarlanacak olan ünlü striptiz sahnesinin de yer aldığı filmde, Loren hakikaten nefes kesici!

-10-

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
After the Fox (1966)

Sevimli mahkûm
Forum resmi
IMDB
Yönetmen: Vittorio De Sica
Yazar/Senarist:
Tür: Komedi / Polisiye
IMDB Notu: 6.5 / 10 (3,009 oy)
RT Notu: 71 / 100
Süre: 103 dakika
Ülke: ?talya / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce / ?talyanca   
Oyuncular: Peter Sellers, Victor Mature, Britt Ekland, Martin Balsam, Akim Tamiroff


Dünyanın en büyük suç dehası ve kılık değiştirme ustası "Tilki" lakaplı Aldo Vanucci, Kahire'den çalınan yüzlerce külçe altını İtalya'ya sokmak için dahice (!) bir plan yapar. Kendisini bir yönetmen, adamlarını ise film ekibi olarak tanıtan Vanucci, insanları inandırmak için her şeyden habersiz gerçek bir film yıldızını bile ekibine dahil ederek, bir liman kasabasında altınları beklemeye başlar...

Vittorio De Sica'nın kesinlikle en uçuk kaçık filmi olan After the Fox, Aldo Vanucci rolünde usta aktör Peter Sellers'ın harikalar yarattığı bir kahkaha tufanı. Ünlü oyun yazarı Neil Simon'ın aynı adlı eserinden uyarlanan film, De Sica'ya bizzat kendisi de dahil olmak üzere tüm sinema dünyasıyla dilediğince dalgasını geçme fırsatı vermiş; o da bunu sonuna kadar değerlendirmiş. Daha açılış jeneriğiyle birlikte kulaklarda yer edinen ve en az kendisi kadar eğlenceli şarkıları da filmin bir başka büyük artısı.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.