Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: eMOTIVe
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Müzik > Albümler
don quijote
eMOTIVe

forum resmi


Bar??, a?k ve anlay???n nesi komik?
Gülüyorlar. Kimi aptall???ndan “büyü art?k” diyor, kimisi “dünyada bar??a hiç yer yok” diyerek kahkahalar at?yor. Biri aptal, biri ?eytan. 68 ku?a?? cigerlerini rüyalarla derin derin doldururken, arkada Imagine çal?yordu. “Umar?m bir gün bizi anlars?n ve aram?za kat?l?rs?n” diyen Lennon’a da güldü bu iki ço?unluk.

Aptallar?n ba?? çekti?i toplumlar?n içinde büyüyen bar??ç?l bünyelerin çekti?i ?zd?raplar? anlamad?, onlar. Gözleri masum gençlerin istedikleri anlay??, sevgi ve bar??t?. Bunun nesi komik ki? Ne sizin paran?za ihtiyac? vard? onlar?n ne de yüksek topuklu sosyal kimliklerinize. Onlar size, normlar?n dikte edildi?ini, sistemin k?y?m yapt???n? söylediler. Yine güldünüz, koyunlar gibi üstelik. Kadera bak ki, ?eytanlar sizin kan?n?zdan beslenip büyüdü, büyüdü ve her yere hâkim oldu. Ayn? ?eytanlar, canavarlar?n? sizin gibilerin ruhuna medya ile yay?p korkunç y?k?mlar?na alt yap? haz?rlad?lar. Topra?? avucunuza hiç almad?n?z, koklamad?n?z onu. Bilmediniz ki, toprak her zaman kana susuyordu sizin gibiler yüzünden.

Her sava? sonras?; “Anlam?yor musunuz? Sava? çözüm de?il, yaln?z a?k nefreti fethedebilir” diyenleri fesatl?kla suçlad?n?z. Kendi bar???n? bulmu?lar? gördükçe içinizi kemirdiniz, onlar?n mutlu ya?amlar?na özendiniz ama sizin için her zaman emniyet ön plandayd?. Korkular?n?z ?üphelere dönü?tü, ?üpheleriniz me?um dü?üncelerle nefreti do?urdu. Ya?am?n renkli hayallerini tatmad?n?z bu yüzden, dinledi?iniz hiçbir müzikten zevk almad?n?z. Propaganda mar?lar?yla gö?sünüz kabard?, politik ak?mlara sa?l? sollu kat?ld?n?z. Nefretle yapt???n?z her ayr?m ?eytan?n i?ine yarad?. Doymak bilmeyen ruhlar?n?z hep daha fazlas?n? istedi, istedi, istedi ve asla yetmedi.

eMOTIVe, A Perfect Circle’?n üçüncü ve son albümüdür. 2004 y?l?n?n 2 Kas?m’?nda A.B.D’nin seçim günü piyasaya sürülmesi bir rastlant? sonucu mudur bilinmez, fakat albümün genel havas? sava?, açgözlülük ve sevgiyle ilgilidir. 12 ?ark?n?n s?raland??? bu çal??mada, 10 ?ark? farkl? grup ve sanatç?lar?n eserlerinin cover versiyonudur. Sadece “Passive” ve "Counting Bodies Like Sheep To The Rhythm of the War Drums" gruba ait eserlerdir. (Passive, Keenan’?n da bulundu?u Tapeworm Project’in ?ark?s?d?r aslen, yaln?z bu proje hayata geçmemi?tir.)

?ark? listesi:
1. Annihilation (Crucifix)
2. Imagine (John Lennon)
3. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love, and Understanding (Nick Lowe; Elvis Costello)
4. What's Going On (Marvin Gaye)
5. Passive (Tapeworm)
6. Gimmie Gimmie Gimmie (Black Flag)
7. People Are People (Depeche Mode)
8. Freedom of Choice (Devo)
9. Let's Have a War (Fear)
10. Counting Bodies Like Sheep to the Rhythm of the War Drums
11. When the Levee Breaks (Memphis Minnie and Kansas Joe McCoy; Led Zeppelin)
12. Fiddle and the Drum (Joni Mitchell)

Cover albümleri pek sevmesem de, eMOTIVe söylemiyle beni dü?ündüren, k?smen üzen ve umutsuz dü?ündüren bir eser. Annihilation’? f?s?ldayarak söyleyen Keenan, bir ?ekilde dünyadaki tüm sava?lar?n ve y?k?mlar?n çok önceden planland???n? söylüyor; hakl? olabilir.

It's your choice, your choice, your choice, your choice,
Peace or annihilation


John Lennon’un –maalesef- ütopik Imagine ?ark?s?n?n APC versiyonu, giri?teki piyanosuyla ölüm mar??na benziyor. Birço?umuzun sevdi?i Lennon söylemi çok daha umutlu ve huzurlu; bu ?ekliyle tamamen karamsar.

As I walk on through this wicked world,
Searching for light in the darkness of insanity,
I ask myself, Is all hope lost?
Is there only pain, and hatred, and misery?


Bar?? ve sava? u?runa yaz?lan, çizilen bunca ?ark?, film, roman, resim, ?iir...vb. biz insano?luna yetmiyorsa, sanatç? dediklerimiz bu hassas konular?n üzerine gitmeye devam edecektir. Hele hele bir ülkenin kökleri kanla besleniyorsa, bar?? kendi dü?ülküsünü orada dimdik ayakta tutacakt?r. Dü?ler dü?lere kar???rsa, Lennon’un dü?çüleri asla yaln?z kalmayacakt?r.

I know the world's got problems,
I've got problems of my own,
Not the kind that can't be solved,
With an atom bomb


Kendini dünyada tek hissetmeyen bar??severlere önerece?im, özgünlükten uzak ama güzel yorumlanm?? bir albümdür eMOTIVe.
denizkemal
Valla bu adamlar konusundaki duygu ve düşüncelerimi dile getirmiştim, bi tek bu albümde 2-3 şarkı var kanımca.. sıralayıvereyim de rahat edeyim:
Annihilation(vokali beğendim)
Imagine(şarkının kendisi güzel)
Let's Have a War (çok güzel davullar yazmışlar)
Passive (bilmiyorum niye sevdim)
carlitos
Emotive, Apc dinlemeye ba?lad???m albümdür, yeri ayr?d?r bende.
Ak?amdan discman'e tak?p sabaha kadar döndürdü?ümü biliyorum. Ve "imagine" in "bizim imagine" oldu?unu anlad???mda hayretimden verdi?im tepkiyi unutam?yorum!
passive albümdeki en iyi diyebilirim san?r?m.
annihilation ise çok etkileyici..

adamlar sanki cover yapmam??lar gibi, hayli kendilerine özgü olmu?..
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.