YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Knight and Day (2010)

Gece ve Gündüz
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: James Mangold
Yazar/Senarist: Patrick O'Neill
Tür: Aksiyon / Macera / Komedi / Gerilim
Konu: Aksiyon - komedi türündeki filmde, Tom Cruise gizli ajan ve Cameron Diaz da onunla, ona tuzak kurduklar?n? iddia etti?i bir grup aras?nda kalan birini canland?r?yor. Dünyay? turlayarak süren...
IMDB Notu: 6.4 / 10 (42,913 oy)
RT Notu: 53 / 100
Süre: 109 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce / Almanca / ?spanyolca   
Oyuncular: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi Mollà, Viola Davis

Normalde ?u film hakk?nda söylenecek pek fazla bir ?ey olmazd?. Ama Heavy, Cop Land, Girl Interrupted, Identity, Walk The Line, 3:10 To Yuma filmlerinin yönetmeni James Mangold?un böyle acil tüketmelik bir filme ad?n? yazd?rmas? meseleye biraz olsun haber de?eri kat?yor. Knight and Day?i Neil LaBute veya McG gibi po?et yönetmenlerden biri çekmi? olsayd? Cruise-Diaz ikilisinin de gaz?yla onlar için atlama ta?? bile olabilirdi. Yönetmenlerin zaman zaman e?lenmek için dahi olsa kariyerlerine bu tip filmler eklediklerini gördük. Fakat Mangold gibi, y?ld?z olsun-olmas?n, kaliteli oyuncular? m?knat?s misali kendine çekebilen bir markan?n böyle ya? oran? fazla kaçm?? popcorn bir film yönetece?ini pek beklemiyordum. Hani e?lenmek için bile olsa Knight and Day?in yönetmeni olmak ona yak??m?yor. Mangold?un künyesindeki en zay?f halka olarak görülen Kate & Leopold?un bile 90?lar Meg Ryan rom-komlar?n?n sevimlili?ine sahip bir yap?s? vard?. Knight and Day?i bu tip h?zland?r?lm?? aksiyon romantik komedi filmler aras?nda nereye koymal? bilemiyorum. Her türlü ele?tiriye ra?men ba?land???nda çabucak sonunun getirildi?i filmlerden biri oldu?u kesin. Fakat bu kadar h?zl? tüketilmesinin iyi bir film oldu?u anlam?na gelmedi?i de kesin.

O zaman neden Mangold veya Tom Cruise hâlâ bu filmleri tekrar tekrar dola??ma sokmaktalar? Cruise?ün nedenlerinden ziyade, Mangold?un nedenleri daha ilgi çekici bana göre. Knight and Day için hiç laf? doland?rmadan, e?lence ad? alt?nda asl?nda paraya ve popülariteye doymayan kafalar?n bir ürünü oldu?unu söylemek yeter. Böyle durumlarda ?onlar?n paraya ve ?öhrete ihtiyac? m? var? savunmas? i?lemiyor. Çünkü e?er beslenmezse ?öhret çok çabuk sönüp giden bir olgu ve beraberinde paray? da getirmesi/götürmesi kaç?n?lmaz. ?nsano?lunun doyumsuzlu?u para ve ?öhrette kendini daha ?iddetli gösterir. Ver ona son model bir araba, 599 bin euroluk Ferrari 599 GTO daha ister. Yönetmenlerin, oyuncular?n e?lence anlay??lar? yan?nda, ?an ?öhret anlay??lar? da kendini bu filmler sayesinde gösteriyor. Hani Tom Cruise neyse de, ben Mangold?un bugüne kadar yapt??? i?lere bakarak sinemay? bir e?lence arac? olmaktan çok, öyle ya da böyle sanat?n? ifade etme, geçmi?e ba?l?, gelece?e aç?k fikirlerini dile getirme platformu olarak gördü?ünü dü?ünüyordum. Knight and Day?den sonra art?k bundan ?üpheliyim.

Bu kadar ?ey söyleyip de do?rudan filmden bahsetmemek olmaz. Büyük bir kase cips niyetine bir film oldu?u mâlum. Anla??lan baz? yönetmenlere hakaret gibi gelebilecek bu cümleden James Mangold memnun. Filmin en orijinal yan?n?n Viola Davis?in varl??? olaca??n? dü?ünmü?tüm. Oysa o da Doubt ile yakalad??? ç?k??? mant?k evlili?i ile perçinlemek isteyen özelliksiz bir rolde. Bana orijinal gelen taraf ise Roy?un June?u birkaç kez bay?ltt?ktan sonra içinden ç?k?lmas? imkâns?z görünen durumlardan kurtulmas? ve bunlar?n seyirciye gösterilmeden bir an önce kurtulu? sonras? sakinli?e dönülen anlar oldu. Yani filmin belki de en iyi yanlar?, o sahnelerin hiç gösterilmemesiydi. (Ya da o sahneler ne kadar h?zl? geçer, ne kadar az gösterilirse film o kadar çabuk biter dü?üncesinin verdi?i rahatl?kt?.) Absürd sahnelerin bollu?undan da rahats?z de?ilim. Hatta kal?b?na uygun filmlerde çok gerekli oldu?unu dü?ünürüm. Ama buradaki durum ya fazlaca kafaya tak?labilecek (ki hiç gerek yok!) ya da bo?verip hiç tak?lmayacak türden amatörlüklerle doluydu. Birkaç ay sonra özel kanallar?n sinema ku?aklar?nda tekrar tekrar dönecek bir filmi s?rf yönetmeni hat?r?na önceden izlemi? olduk o kadar.

Sayg?n kabul etti?imiz yönetmenlerin popüler isimlerle yapt?klar? filmlerden beklentilerimiz, haliyle oyunculardan önce yönetmenlerin ne yapt??? üzerine yo?unla?makta. ??in asl?, Tom Cruise, Cameron Diaz gibi çap? belli oyuncular?n Mangold ile çal??malar?ndan da önceki Mangold filmlerine benzer bir film beklemek ne derece do?ru olurdu tart???l?r. Yeni bir sinema dili geli?tirmi? yönetmenlerden say?lmaz. Yine de çok daha kaliteli castlarla daha pozitif yap?mlar kazand?rm?? bir adam olarak turistik James Bond z?p?rl?klar?n?n üzerine çok ufak geldi?i bir gerçek. Belki de bu yüzden The Lives Of Others ile hakl? olarak f?rt?nalar koparm?? Alman yönetmen Florian Henckel von Donnersmarck??n Johnny Depp ve Angelina Jolie?li The Tourist filmine fazla bel ba?lamamak gerek. Umar?m yan?l?r?m. Knight and Day kadar s?radan olmayaca??n? dü?ünsem de, gerek Amerika?ya transfer olmu?lar?n, gerekse zaten Amerika?da olup da bir süre sonra bozulanlar?n âk?betleri göz önüne al?nd???nda daha temkinli konu?mak icap ediyor. Öylesine bir film için tüm bunlar? söylerken bir Scorsese, bir Nolan izlemedi?imin tabiî ki de fark?nday?m. Ama üzücü olan, alt?nda onun imzas? oldu?u halde bir Mangold izlemedi?imin de fark?nday?m.