Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: SDF Macross (1982)
Yedinci Gemi Forum > Altyazı Sahnesi > Anime Çevirileri
Akuma_Blade
forum resmi
1999 y?l?nda, Güney Pasifik'deki Güney Ataria adas?na devasa bir dünyad??? kal?nt? çak?l?r. D??ar?dan devasa büyüklükte bir felaket görünen bu çarp??ma, o zamana dek birbirleriyle sava? halinde olan insanl???n bilinmeyen geçmi?le yüzle?erek bir bütün haline gelmesini ve uzaya aç?lma amaçlar?n?n gerçe?e dönü?mesini sa?layabilecek bir teknoloji at?l?m? yapmas?n? sa?lar. Birle?mi? Milletler bu kal?nt?y? geri mühendislikle -k?smen de olsa- onar?p yeniden donatarak kendi teknolojilerine uydurmaya çal???r ve sonuçta 2009 y?l?nda, neredeyse bir ?ehir büyüklü?ünde bir gemi ortaya ç?kar. Ama bu miras beraberinde korkunç bir tehlikeyi de getirecektir. ?nsanlar?n SDF-1 ad?n? verdikleri bu gemiyi Güne? Sistemi'ne dek kovalam?? Zentraedi ?rk?, onun izini bulur bulmaz dünyaya bir sefer yollarlar ve bu filolar SDF-1'in kendini koruma prosedürü ile yoldaki bu filoya daha dünyadayken ate? edip yoketmesi ile insanl?k meçhul bir dünya d??? ya?amla ilk kar??la?mas?n? galaktik bir sava?a girerek ya?amak zorunda kalacakt?r.

Yeniyetme kahraman?m?z Hikaru Ichijo, rol modeli olarak gördü?ü manevi abisi Roy Focker'in pe?inden ordunun gösteri uçu?u pilotlar? aras?na kat?lm??t?r. SDF-1'in tamamlanma seremonisi s?ras?nda henüz hiçbir tecrübesi olmad??? bir VF-1'e binerek istilac?larla sava?mak zorunda kalan Hikaru biraz ?ans?n?n, biraz hayatta kalma içgüdülerinin, biraz da Roy'un yard?mlar? ile hayatta kalmay? ba?ar?r. Fakat bu sava? sadece önlerindeki bitmek bilmez gibi görünen sava?lar silsilesinin ilki olacakt?r zira Zentradi filosundan kaçmak için Atlama Sistemi'ni kullan?lmas?yla SDF-1'in tüm insanlar? kendilerini bu sefer Güne? Sistemi'nin ucunda bulurken Zentradi'ler de SDF-1'i yoketmek için gittikçe artan büyüklükte ak?nlar düzenlemekten çekinmeyecektir.

Hikaru'nun Vermillion Tak?m?'ndaki arkada?lar? ile istemeye istemeye de olsa bir parças? olmak zorunda oldu?u sava? insanl???n kaderinin yeniden yaz?lmas?n? sa?layacak, ayn? zamanda birbirine taban taban z?t iki k?z?n çizgilerinin kesi?mesine yol açacakt?r.

Notlar:

-Orijinal seri 1982 yap?m? olup ABD'de RoboTech ad?yla gösterilen serinin 1. sezonu olarak kullan?lm??t?r. Bu seri ülkemizde bu haliyle gösterilmi? olup 2. ve 3. sezonlar?n footage'lar?nda kullan?lan Genesis Climber Mospeada ve Southern Cross serilerinin aslen SDF Macross ile bir "canon" ba?? bulunmamaktad?r.

-Aslen Uchuu Senkan Yamato ve Mobile Suit Gundam'?n hemen arkas?ndaki rüzgardan yararlanarak yarat?lan seri k?sa sürede çok popüler olmu? ve kendi jenerasyonunu yaratm??t?r. 2013 y?l?nda serinin 35. y?l? kutlanm??t?r.

---------------------------

Asl?nda bu, daha önceden bir arkada?la sözle?rek yapmak istedi?imiz bir çeviri idi, zira gerek SDF Macross'un ülkemizde orijinal versiyonuyla de?il de RoboTech olarak hat?rl?yor olabilece?iniz bat? adaptasyonuyla tan?n?yor olmas?, gerek Macross'a giri? yapas? gelen pekçok izleyicinin bilip bilmeden bu evrene Frontier'den dal?? yapmas?, gerekse Macross dururken birçok genç arkada??n Mecha türüne TTGL yada Code Geass gibi serilerle dal?? yapmas? can?m? hayli hayli s?kan bir ?eydi. Son birkaç gündür madem bir forumda ikidir laf? geçiyor, ben de halihaz?rda çevirdiklerime ekleyeyim dedim. Pe?inen söyleyeyim: Elimdekilerin yo?unlu?u sebebi ile bölümlerin ç?k?? aral??? konusunda söz veremiyorum ama bo? bulundukça 3-4 Gundam bölümü aras? yollamaya çal??aca??m.

SDF MACROSS : BÖLÜM 01 & 02

Çeviri muhtemelen tüm sürümlere uygundur ama #BunnyHut (Blu Ray) sürümünü indirmenizi öneririm. Bu ilk versiyon, yani pasla?ma sebebi ile gözden kaçan baz? hatalar olabilir ama zamanla düzeltece?im. ?yi seyirler!
gündüzdo?anay
Vay anas?n?! Çocukken izledi?im RoboTech'in nelere vesile oldu?unu bu yaz?yla ö?renmi? oldum. Tabii ki ?okta de?ilim oleyo.gif Sadece nostalji. Kolay gelsin Akuma.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.