Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: "Ghost in the Shell" yeni seri duyuruldu.
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime > Haberler
gündüzdo?anay
forum resmi


Yediden yetmi?e anime dünyas?na az buçuk bula?an herkes için fenomen bir seridir GiTS. Wachowski karde?lerin Matrix üçlemesine de ilham kayna?? olan GiTS, insan ve makine aras?ndaki s?n?r?n "hayalet" tabir edilen bir bilinç taraf?ndan çizildi?i bir gelecekte geçer. Japon devletinin gizli bir birimi olan 9. bölüm etraf?nda ?ekillenen konu bu birimin düzeni korumak için suçlularla yapt??? mücadeleyi temel al?r. Filmlerinde insan olman?n anlam?na yap?lan vurgu gözümüzün içine sokulurken seriler de bu vurgu arka plana at?l?p daha çok kaliteli bir polisiye-aksiyon izleriz. ?ki film ve iki serinin ard?ndan bana göre efsane seriler kategorisinin ön s?ralar?nda bir yer ay?rm??ken nete yeni seri hakk?nda haberler dü?tü. Tabii ki bu haber kar??s?nda a?z?m kulaklar?m? vard? lakin yeni serinin ilk afi?ini gördükten sonra tereddüte dü?memek elde de?il. Birinci olarak ana karakter Kusanagi'nin karizmatik görüntüsü gitmi? ba?ka bir ?ey gelmi?, ikinci olarak iki seriyi de yöneten Kenji Kamiyama'n?n bu projede yer almayacak olmas?. Bu tereddütlere kar??n i?in hamuru sa?lam olunca bu hamurdan ortaya ç?kacak her ?ey afiyetle yenecek bir öngörüyü de yads?mamak gerekir diye dü?ünüyorum.


forum resmi

forum resmi

forum resmi

forum resmi
Akuma_Blade
Kodansha'n?n ayl?k Young Magazine dergisinin ?ubat say?s?nda Production IG'nin yeni bir Ghost in the Shell projesine dair ön bilgiler yeralaca?? belirtildi. Ghost in the Shell: Arise adl? bu projenin henüz yay?n format? belli de?il fakat 12 ?ubat'da yap?lacak bas?n duyurusuyla (ki yabanc? izleyiciler için bu etkinlik Nico Nico ve YouTube'den canl? yay?nlanacak) bu detay?n da ayd?nlat?laca??na inan?yorum. Öte yandan yine de elimizde baz? küçük bilgiler var: Sözkonusu proje Kazuchika Kise'nin (kendisi Key Animator'luk, animasyon yönetmenli?i ve karakter dizayn? kökenli öte yandan ?u ana dek herhangi bir ?ef yönetmenlik deneyimi bulunmuyor) yönetmenli?inde yap?l?rken senaryo Tow Ubukata'ya (Le Chevalier D'eon, Heroic Age, Mardock Scramble, Reideen, Soukyuu no Fafner) ait. Cornelius (Appleseed: Ex Machine) ise hem müzikleri besteleyecek hem de "yeni" Motoko Kusanagi'nin dizayn?nda yeralm??.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.