YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
End of Watch (2012)

Tehlikeli Takip
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: David Ayer
Yazar/Senarist: David Ayer
Tür: Polisiye / Dram / Gerilim
Konu: Los Angeles polis departman?nda çal??an iki polisin bir operasyondaki ke?iflerinden sonra uyu?turucu mafyas?n?n hedefi haline gelmeleri.
IMDB Notu: 7.8 / 10 (34,045 oy)
Süre: 109 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce / ?spanyolca   
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michael Peña, Natalie Martinez, Anna Kendrick, David Harbour


David Ayer’in önceki filmlerini izlediyseniz Los Angeles polisine duydu?u nefret ve sempatiyi fark etmi?sinizdir. Traning Day’de Denzel Washington, Dark Blue’da Kurt Russell ve Harsh Times’ta Christian Bale taraf?ndan canland?r?lan anti kahramanlar?n temel özelli?i özelli?i hepsinin de dengesiz polisler olu?uydu. Bu aç?dan bak?ld???nda “End of Watch” polislere yaz?lm?? bir a?k mektubu gibi duruyor.

Film temelinde iki yak?n dost olan ve ayn? devriyede görev yapan Brian Taylor (Jake Gyllenhaal) ve Mike Zavala (Michael Peña) etraf?nda dönüyor. ?kiliyi film boyunca araba kovalarken, çat??maya girerken ve zarars?z görünen meskenlerde ba?lar? belaya girerken izliyoruz. ?yi polis olduklar? gün gibi ortada olan Taylor ve Zavala kimi zaman hak etmese de topluma hizmet etmeye devam ediyorlar.

Benzerlerinde oldu?u gibi “End of Watch”da da polislerin özel hayat?na giriyor ve al???lagelmi?in aksine gayet normal bir ya?amlar? oldu?unu görüyoruz. Gyllenhaal and Peña aras?ndaki kimya hiçbir ?ekilde s?r?tm?yor. Öyle ki, müzmin bekâr Taylor do?ru partneri hiçbir zaman bulamayaca??na dair hay?flan?rken, zaten bulmu?sun demekten kendimizi alam?yoruz. Taylor ve Zavala ikilisi için Cehennem Silah?’ndaki Riggs ve Murtaugh’?n daha gerçekçi versiyonu diyebiliriz asl?nda. Hikâye olarak yeni bir ?ey vaadetmeyen film baz?lar?na televizyonlarda izledi?imiz suçlu kovalama belgesellerini bile an?msatabilir.

forum resmi


?yi ya da kötü fark etmez, sanki filmdeki herkesin üzerinde bir kamera varm?? ve hepsi de kendisini youtube’a ekleme niyetindeymi? gibi bir his veriyor film. Çekimlerin özensiz bir ?ekilde el kameras?yla yap?ld??? hissi uyansa da genelde korku filmlerinde gördü?ümüz bu tarz hikâyenin gerçekli?ine katk? sa?l?yor.

Film birçok aç?dan yönetmen Ayer’?n önceki yap?mlar?n? affettirme çabas? olarak gözükse de özünde iyi polislerin de az?msanmayacak say?da oldu?u ve toplumun onlara ne kadar borçlu oldu?unu gözler önüne seriyor.