Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Jeff, Who Lives at Home (2011)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
sson
YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Jeff, Who Lives at Home (2011)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Jay Duplass
Yazar/Senarist: Jay Duplass, Mark Duplass
Tür: Komedi
Konu: Annesinin bir i?ini yapmak üzere bodrum kat?ndaki odas?ndan kopar?lan tembel Jeff (Jason Segel) muhtemelen e?i taraf?ndan aldat?lan karde?iyle (Ed Helms) bir gün geçirmek zorunda kal?nca gerçek...
IMDB Notu: 6.9 / 10 (4,709 oy)
Süre: 83 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Jason Segel, Ed Helms, Susan Sarandon, Judy Greer, Rae Dawn Chong


Evrendeki herkes ve her ?ey birbirine ba?l?d?r
Kalbinizi temiz tutarsan?z i?aretleri görürsünüz
??aretleri takip ederseniz kaderinizi aç??a ç?kar?rs?n?z
- Jeff


Görünürde yeti?kin olan ancak yeti?kin gibi davranmay? reddeden adamlar?n hikâyesi günümüz komedi dünyas?n?n ra?bet gören konular?ndan biri olsa da asl?nda bir önermeyi ve dünyaya olan bak?? aç?s?n? içinde bar?nd?r?yor. Konunun ana eksenindeki erkekler ço?u zaman beyaz, orta s?n?fa mensup ve ba?ar?s?z ki?iler olsalar da bu çe?itlilik içindeki olgunla?mam?? erkeklerin her biri kendi masumiyetini ekrana yans?t?rken bir yandan da sald?rganl?k, tembellik, sevecenlik ve dürüstlük kavramlar? aras?nda dengeyi kurarak kendi karakterinin s?n?rlar?n? çiziyor bir bak?ma.

Narin ve hayalperest Jeff karakterine hayat veren Jason Segel çoktan bu türün simge isimlerinden biri oldu diyebiliriz. ?ri yar? yap?s?yla göz da?? veren bir görüntüye sahip olan Jeff’e yap?lan “koca ayak” göndermesi izleyiciye verilmek istenen z?tl??a ba?ar?yla hizmet ediyor. Ba?larda Jeff’e gülmemek ve ac?mamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. 30 ya??na gelmi? ve annesinin evinin bodrum kat?nda ya?ayan bir adam olan Jeff, zaman?n?n ço?unu ot tüttürerek, televizyon izleyerek ve kaderi hakk?nda derin dü?üncelere dalarak geçiriyor. Ancak, Jeff’in kaderi aç??a ç?kmaya ba?lad?kça bu duygular tam tersine dönüyor ve Jeff’i sevmeye, hatta ona hayranl?k duymaya ba?l?yorsunuz. Bir süre sonra anl?yorsunuz ki, film boyunca Jeff’i esir alan o kutsal enayilik havas? ya onu samimi bir masal?n kahraman? olmaya iten merdivenin basamaklar? ya da zekice kurgulanm?? pasif agresif bir ?akadan ibaret; ya da muhtemelen her ikisi de.

“Jeff, Who Lives at Home” Duplass karde?lerin önceki filmi Cyrus’a nazaran atmosferi aç?s?ndan daha ahenkli ve hikâyesi aç?s?ndan daha tutarl? bir film. Huzursuz bir köpe?in kafas?na yerle?tirilmi? bir kameradan yap?lm? gibi duran çekimler bu defa çok daha anlaml? duruyor. Duplass karde?lerin bir nevi imzas? niteli?indeki ani kamera yak?nla?t?rmalar? gördü?ü ?eyin absürdlü?ü kar??s?nda hayrete dü?en bir insan?n ka?lar?n? kald?rmas?na e?lik eder nitelikte sanki.

?zleyicinin kafas?nda “bu gerçekten de olabilir mi” sorusunu her uyand?r???nda ç?tay? biraz daha yükselten filmde Jeff hayat?ndaki s?radan olaylar?n özel bir anlam? oldu?una inan?yor ve bu “kafas? dumanl? bir adam?n paranoyas? m?, süzme bir salakl?k m? yoksa bundan çok daha fazlas? m?” diye dü?ünmeden edemiyorsunuz.

forum resmi


Jeff’in yukar?daki seçeneklerden ikincisini seçme e?iliminde olan a?abeyi Pat kendini ba?ar?l?, tuttu?unu koparan ve hedeflerine ula?m?? biri olarak görüyor. Di?er bir deyi?le ukala ve duyars?z biri olan Pat olmayan paras?n? spor arabalara harc?yor ve tav?rlar?yla e?ini çileden ç?kar?yor. Kendini asl?nda hiç olmad??? kadar yükseklerde görmesi karde?i Jeff’i hor görmesinin alt?nda yatan ba?l?ca neden ayn? zamanda. Kargac?k burgac?k gülümsemesi ve c?v?lt?l? sesiyle filme duygusal aç?dan ayr? bir güç katan Judy Greer ayn? özelliklerini “The Descendants”ta da ustal?kla kullanm??t?. Burada da filmin ak?c?l???na gölge dü?ürmeden bir sahne önceki maskaral?ktan, hüsran ve ac?ya geçmeyi ba?ar?yor.

“Jeff, Who Lives at Home” Pat’in yeni spor arabas?n? denemeye ç?kt??? ve e?i Linda’n?n onu aldat?yor olabilece?ine inand??? macera dolu bir gün içerisinde geçiyor. Jeff ise kendine göre ayn? derecede öneme sahip bir sorunla ba? etmeye çal???yor ve annesi Sharon’?n ayak i?ini halletmek üzere yola koyuluyor. Öte yandan, Susan Sarandon’?n canland?rd??? Sharon karakterinin s?k?c? i? günü mesai arkada?lar?ndan biri olabilecek gizli bir hayran? taraf?ndan ald??? mesajlarla ilginç bir hal al?yor.

Orta s?n?fa ait kayg?lar? üzerinde ta??yan aile bireyleri ellerindeki vasat kartlarla ?anslar?n? döndürmeye çal???yor. Sharon ne üzerine oldu?u belli olmayan bir ?irkette üzerinde konu?maya bile de?meyecek bir i? yap?yor. Pat’in k?yafetinden boya sat?? i?inde çal??t??? anla??l?yor. Jeff’in kader üzerine söylemleri her ne kadar mu?lak ve hazin görünse de ayn? zamanda mutluluk aray???n?n büyük bir aldatmaca oldu?u iddias?na üstü kapal? bir ele?tiri de getiriyor.

Jeff’in dü?ünce tarz? günümüz dünyas?na kar?? abart?l? ve de ütopik bir tepki niteli?inde asl?nda. Filmin sonu ayn? zamanda yap?mc?lar da dahil olmak üzere Jeff’in hayat?ndaki herkes taraf?ndan ti’ye al?nan fantaziye izleyicinin kendini ne kadar aç?k hissetti?ini de ölçüyor. Bir ?eylere inanmam?z? istiyorlar sanki. Bizi aptal yerine koyuyor da olabilirler tabii…
hasta
Çok salak ve bir o kadar da keyifli bir filmdi flaugh.gif ?zlerken tatl? bir huzur verdi. Oyuncu seçimleri çok iyiydi. Bu kamera tekni?ini ben sinemaya pek yak??t?ram?yorum aç?kças?. Onun d???nda her ?ey keyifliydi, özellikle de müzikler... Fantastik komediyle, absürd komedi aras?nda dans eden bir türü oldu?unu söyleyebiliriz smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.