forum resmi

Ad?: Fang of the Sun Dougram (太陽の牙ダグラム)
Yay?n Türü: TV
Bölüm Say?s?: 75
Süre: 25’er Dakika
Türü: Macera, Aksiyon, Mecha, Bilimkurgu, Politik,
Yay?nlanma Y?l?: 23.10.1981-25.03.1983 Aras?
Yönetmen: Takahashi Ryousuke
Eser Sahibi: Hoshiyama Hiroyuki, Takahashi Ryousuke
Senaryo: Gobu Fuyunori, Hoshiyama Hiroyuki, Tomita Sukehiro, Watanabe Yuuji
Müzik: Fuyuki Tooru
Karakter Tasar?mc?s?: Yoshikawa Souji
Mekanik Tasar?m: Ookawara Kunio
Yap?mc?: Itou Masanori
Tan?t?m Siteleri: ANN | ANIDB | IMDB

KONU: 150 senedir, de?erli ekonomik kaynaklar? sayesinde, Dünya Federasyonu’nun ihtiyac?n? büyük oranda kar??layan Deloyer Koloni gezegeninde ya?ayan kolonisler, sömürünün getirdi?i geri kalm??l?ktan ötürü huzursuzdur. Deloyer Hükümeti ad?na, Dünya Federasyonu kar??tlar? birer birer tutuklanmaya, destekçileri ise bask? alt?na al?nmaya ba?lan?r. Her iki taraf?n huzuru için Deloyer’?n tam ba??ms?zl???n? savunan tarih uzman? Profesör David Smalin’e destek verenler, kukla hükümete kar??, Dünya Federasyonu’nu zora dü?ürecek çapta bir sava?a giri?irler.

Ya?ad?klar? gerçekli?e dayanarak hayat sürmü? olanlar, ideallere ne kadar ba?l? kalabilecek; adalet için ç?k?lan yolda, insano?lu, tarihi boyunca dü?mü? oldu?u hatalar?n yaratt??? döngüyü tekrar etmekten kendini al?koyabilecek midir?

YORUMUM:Baz? serilerde bölüm say?s?n?n yetersizli?i anlat?m için sorunken Dougram’da bölüm fazlal???, hikâye için önemli anlar?n ve duygu birikimlerinin aras?ndaki zaman çizelgesini fazla açm??. Aksiyon/gerilim k?rmas? ara bölüm ve sahnelerin sürece uzun tutulmalar? aksiyon isteyenler için iyi olmakla birlikte, hikâye gidi?at?yla olmasa da izleyicinin var olan ana hikâye ve karakterlerin ruh halleri üstündeki de?i?imlerini takip etmede kopukluklar ya?anmas?na sebebiyet vermi? haliyle. Yo?un olmasa da ana teman?n vermi? oldu?u sert yap?y? yumu?atmak için serpi?tirilen fiziksel espriler ve kimi karakterler, sava? ve politikadaki çeli?kileri aktarmaya yönelik dramatik hikâye dönü?leri itibariyle gereksizliklerini daha da belli ediyorlar. Serinin ilk k?s?mlar?nda kendini gösteren bu yap?dan, ikinci yar?da cereyan eden politik olaylar neticesinde uzakla??l?yor neyse ki.

Hem TV serisinin yap?ld??? zamana hem de konu edindi?i politika/sava? eksenindeki konunun göz boyay?c? oyuncaklar yüzünden arada kaynamamas? için; uzaya ç?kmakla kalmay?p uzak gezegenlerde koloniler kuran insanl???n elindeki sava? teknolojisi, günümüzdekiyle kar??la?t?r?nca, mechalar ve bir iki küçük silah haricinde çok s?radan gelebilecek tasar?mlar ile s?n?rland?r?lm??. Yap?mda yer bulan en geli?mi? mechalar bile cüsselerine ra?men, tasar?msal olarak basit tutulmu?. Seriye ad?n? veren Dougram’?n bile yenilmez olmas? söz konusu de?il. Mechalar sava??n gidi?at?na yönde verseler, çat??malar yo?un olarak konvansiyonel silahlarla yürütülüyor ve gerillalar?n elindeki mühimmat?n k?s?tl?l???, sava?lar? olabildi?ince taktiksel a??rl?kta ilerletmelerine sebebiyet veriyor. Duygusalca al?nm?? yanl?? kararlar, tüm operasyonu daha da ölümcül hale getiriyor. Sava?, politikay?; politikada sava?? etkiledi?i için birinde al?nan ba?ar?n?n de?eri, ötekindeki ba?ar?s?zl?klar neticesinde anlams?zla?abiliyor. Günümüz izleyicisi için bilimkurgusal oyuncaklar yönünden yetersiz olunsa da, çat??ma anlar? -baz? kli?elere (kahraman senaryo aksini söylemedikçe att???n? vurur. Deli ya da çocuk, sak?ncas? yok, sava?abilir. Cephede yanl??ta yapsa, operasyonu bat?rsa da dost dostur, k?zmak olmaz) ra?men- gayet gerilimli ve zorlu. Dougram özel oldu?u için onunla sava?mas? gayet kolayken, Crinn’in di?er Combat Armorlar? kullan?nca pekte verimli sava?amamas? ya da mechalar?n, güçlü de olsalar, sava?ta tek ba?lar?na etkili olamamalar?; uzak mesafelerde helikopter veya özel kamyonlar ile ta??nmalar? -cüssesine ra?men k?vrak hareket edebilen mechalar? saymazsak- animeye göre oldukça sahici olmaya çal???lm??.

Çizimler zaman?na göre de?erlendirilirse sorun yok, lakin orant?s?zl?ktan do?an kimi çizim hatalar? ekranda tuhaf durabiliyorlar(Bir karede ana karakterimiz Crinn, Rambo gibi komik çizilmi? mesela).

Hikâyenin ana temas?, olas? gelece?i resmetmek de?il, döneminin politik gerilimlerinin ya?anma sebeplerini incelemede bulunabilmek ve yönetmenin kafas?ndaki “?nsan devaml? huzuru arar. Ama düzen için kal?pla?m?? yollara ba?vurdu?u için asla ona ula?may? ba?aramaz” fikrine göre i?lenmeye çal???lm??. Hikâyenin gidi?at? tamamen Deloyer’in ba??ms?zl??? için verilen mücadele üzerine odakland???ndan; senaryoda, Deloyerl?-Dünyal? fark etmeksizin, verilen mücadele neticesinde amaçlar?na ula?abilmek ad?na her iki taraf içerisinde hatal? davrananlar?n oldu?u vurgusu, yeri gelince gözümüze gözümüze sokulsa dahi (Deloyerl? olman?n getirdi?i alts?n?fl?l?k ve yoksulluk, Deloyer’?n iyili?i için Dünya federasyonunun ç?karlar?n? gözeten Deloyerl? üst s?n?flar, Dünya Federasyonundan kopartabildi?i ile yetinmeye raz?lar, Deloyerl?lara hak ettikleri sayg?y? vererek düzeni sa?lamaya çal??an Dünyal? üst kademeliler, en sonunda Deloyerl?lar?n taraf?nda yer alan Deloyerl?lar…) serinin sonunda genel gidi?ata dair ana ele?tiriye zarar verir biçimde, Deloyer taraf?ndan yana olunurmu? gibi bir havan?n esmesine engel olunamam??.

Aksiyon/konu anlat?m? aras?ndaki denge de sa?lanamad??? için hikâyenin özüyle karakterlerinin dönü?ümleri biraz suland?r?lm?? bir anlat?mla veriliyor. Söylenmek istenen mesaj, Profesör Smalin ile Denon Cashim’in özlü sözleri ve tavsiyelerindeki fikirlerinin özlerindeki z?tl?klardan güç alarak kapat?lmaya çal???lm??. Bunun yan?nda, tek düze kalm??lar? saymazsak, gayet iyi i?lenmi? ilginç karakterlere sahip olmas?n? serinin en büyük art?lar?ndan sayabiliriz. Karakterlerin i?leni?i kendince do?ru olan? yapmak ad?na: Hatal? ya da sava? ?artlar? yüzünden yapmak zorunda kald?klar? ile içinde bulunduklar? durumun çeli?kilerini ortaya koyanlar; inand?klar? yolda ilerlerken kendi içlerinde karar ve tutarl?l?klar?n? muhafaza ederek yeni yollar arayanlar; ya?anan de?i?imlere ayak uydurmak ad?na ahlaken yanl?? yollara sapmaktan çekinmeyenler olarak üçe ayr?l?yor. “Sava? ve sava??n getirdi?i ahlak d??? olgular?n?” “politikan?n de?i?ime de?il al???lm?? olan düzene göre i?letilmesini” “sava? ve politikan?n etkisiyle ortaya ç?kan ticari ve sosyal bo?luklar?n doldurulmas?yla elde edilecek gücün yaratt??? açgözlülü?ü” “idealler ve gerçekler aras?ndaki çat??malar?” “huzurlu toplum için neyin gerekti?ini” “amaçlar?n araçlar sebebiyle yolundan sapt?r?lmas?n?”; ani dramatik anlarda ya da uzun soluklu politik hamlelerin sonucu olarak karakterlerinin dü?tükleri durumlardaki çeli?kiler ve çat??malar içerisinde anlat?msal olarak kendilerine yer buluyor.

Do?ru olan? yapmak isteyen ama “yap?lmas? gereken do?runun” ne oldu?u hakk?nda ?üpheleri olan Crinn’in; Meclis Ba?kan? Denon Cashim, Profesör David Smalin ve ayr?lmak zorunda kald??? sevgilisi Daisy -ki sava? ilerledikçe O’da kendi yolunu aray??a geçiyor- ile olan ili?kileri, en sonunda kendi hayat? için verece?i kararda etkili oluyor. Mücadele s?ras?ndaki pi?manl?k ve ?üpheleri de olgunla?mas?nda yard?mc? katalizör görevi görüyor. (Örne?in; tan?d??? bir asker ile kar?? kar??ya gelirken haliyle tereddüde dü?üyor; amac? u?runa tan?d???/tan?mad??? insanlar?n hayatlar?? üstüne seçim yapmak durumunda kalabiliyor).

Yorumumu toparlamaya çal???rsam, Dougram’?n, yönetmen Takahashi Ryousuke’nin sonraki eserlerinde daha sa?lam i?ledi?i temalar? (sava?, politika, amaçlar/araçlar) kendi fikirleri çerçevesinde biraz da??n?kça da olsa i?lemeye gayret göstermi?. Toparlayay?m dedim ama bir iki noktaya daha de?ineyim: Dougram sadece tarz olarak de?il hikâyesindeki baz? noktalar, i?leni? olarak farkl?da olsa Gundam’? an?msat?yor (Çok farkl? i?lenmi? olsa da iki yap?mda da sava?a yön veren güçlü aileler var). Sinemasal referansta bulunmasa da; Deloyer'in 150 y?ll?k koloni olmas?, ya?anan sosyal adaletsizlik sebebiyle Deloyerl? ayd?nlar?n tam ba??ms?zl?k istemesi, yönetimi kaybetmemek için kurulan kukla hükümet, Dougram'?n ho? sohbet profesörü David Smalin'in sava? ile politikan?n iç içe geçirilmi? ba??ms?zl?k mücadelesi (Filmin Ben M'hidi'si akla gelir), ister Deloyerli ister Dünyal? olsun her iki taraf?nda dü?mü? oldu?u hatalar ve hatta iki tarafa ele?tiride bulunmaya soyunsa da bir taraf? daha bask?n tutar gibi gözükmesi ile La Battaglia di Algeri filmini; oradan da, geçmi?teki sömürgecilik faaliyetleri ad?na yap?lan politikalar? akla geliyor. Ara s?ra ekrana gelen gazete man?etlerinde döneminin s?cak siyasi olaylar?na at?flarda bulunulmay? da ihmal etmemi? yönetmenimiz. (Arap-?srail gerilimi gibi...)

?ncelememi, serinin özlü sözlüsü, iyi yemek ve güzel ?arap e?li?inde konu?may? seveni, Profesör David Smalin’in sitemli laf?yla kapatay?m;

…Hepimiz, gerçekçili?in ideallerden daha önemli oldu?una inand?r?larak büyütüldük…

Ben de huzurlu bir dünyan?n sadece dü?lerde kalmamas? dile?i ile yaz?y? burada noktal?yorum.

Forum resmi


Ekstra:
Dougram'?n ana lisansç?s? Takara, serinin oldukça be?eni toplayan maket serisini de yay?nlam??. Bununla kalmayan ?irket, WarHammer gibi maketler ile masa üstü oynanan strateji-sava? oyunlar?n? da ç?karmay? ihmal etmemi?. Göz atmak isteyenler için Adres.