Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 50/50 (2011)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
sson
YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
50/50 (2011)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Jonathan Levine
Yazar/Senarist: Will Reiser
Tür: Komedi / Dram
Konu: Radyo programlar? için metin yazarl??? yapan 27 ya??ndaki Adam, nadir görülen bir kanser türüne yakalanm??t?r. En iyi dostunun, annesinin ve kanserle mücadele derne?indeki terapistinin yard?mlar?yla,...
IMDB Notu: 8 / 10 (35,157 oy)
Süre: 100 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Alt?n Küre aday? oldu
Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anna Kendrick, Bryce Dallas Howard, Anjelica Huston


“S?rada ne var?”


…diye sorar bu ustaca kaleme al?nm??, hayat?n ac? gerçeklerinden bir kesit sunan ve Jonathan Levine’n?n (The Wackness) yönetmenli?ini yapt??? filmdeki karakterlerimizden biri. Hayat?m?z?n her an?nda kar??la?t???m?z soru da bu de?il midir zaten? ??imizi de?i?tirsek de, sevgilimizden ayr?lsak ya da yeni bir ili?kiye ba?lasak da, yeni bir ?ehre ta??nsak da veyahut bir dakika sonra ne yapaca??m?za karar verirken bile hayat?m?z durmaks?z?n de?i?iyor, geli?iyor ve bunu sa?layan da önemsiz gibi görünen kararlar?m?z oluyor. Ya?anacak her ân?n yeni bir tecrübe oldu?una inan?yoruz çünkü aksi hem ürkütücü hem de akla yatk?n de?il. S?rt a?r?s? nedeniyle doktora giden 27 ya??ndaki Adam nörofibrosarkoma yakaland???n? ö?reniyor. K?sacas?, omurgas?ndaki sinir dokular?n? etkileyen bir kanser türü. Doktorunun kulland??? anla??lmaz ve buna ra?men insan?n gözünü korkutan terimlerle bo?ulan Adam hastal??? kendi ara?t?rmaya karar vererek hayatta kalma ?ans?n?n %50 oldu?unu ö?reniyor. Filmin konusundan duygu sömürüsü yapan bir trajedi oldu?unu ç?kar?rsan?z yan?l?rs?n?z. 20’li ya?lardayken kansere yakalanan ve üstesinden gelmeyi ba?aran senarist Will Reiser konuya oldukça hâkim oldu?unu gösteriyor. Bu ilk elden a?inal?k filmin do?all???n?n alt?nda yatan neden belki de.


forum resmi


Seattle Devlet Radyosu’nda çal??an Adam sürekli spor yapan, ne sigara içen ne de uyu?turucu kullanan ve hayat?n? dar bir çerçevede ya?ayan biridir. Daha otuzuna bile gelmemi?ken ve ya?am tarz?na bak?ld???nda turp gibi olmas? beklenirken kötü huylu bir tümöre yakaland??? ve kemoterapi görmesi gerekti?i haberi beklenmedik bir ?ok yarat?yor. Ba?larda pani?e kap?lan Adam git gide kay?ts?zla?maya ba?l?yor. Ressam sevgilisi Rachael ona destek olaca??n? söylese de böyle bir duruma haz?rl?kl? olmad??? çok net anla??l?yor. Kocas? zaten Alzheimer’la bo?u?an Adam’?n annesi Diane o?luna yard?mc? olmak istiyor ancak a??r? tepki verme ve dizginleri ele alma huyu Adam’?n tereddüt etmesine neden oluyor. Adam’?n en yak?n arkada?? Kyle ise olaya iyi taraf?ndan bakarak kendi korkular?n? ve kafa kar???kl???n? maskelemeye çal???yor. Kendini yaln?z hisseden ve kimsenin derdini anlamad???n? dü?ünen Adam teselliyi tecrübesizli?ini insani duygular?yla kapatan genç bir psikolog olan Katie’de buluyor. Katie’nin i?ini kolayla?t?rmasa da onu anlamaya çal??mas?, metanetli yüzünün arkas?ndaki korkular?n? kimsenin görmedi?i bir ?ekilde görmesiyle, belki de kazanamayaca?? bu sava?ta Adam’a ihtiyac? olan ?eyin bu oldu?unu hat?rlat?yor.


forum resmi


Bukalemun gibi her role uyum sa?layabilen bir yap?s? olan Joseph Gordon-Levitt için Alt?n Küre’den sonra Oscar adayl??? da gelebilir kan?mca. Seattle sokaklar?nda ko?arken caddenin bo? olmas?na ra?men yayalar için ye?il ?????n yanmas?n? bekleyen Adam daha filmin ilk dakikalar?ndan itibaren izleyiciyle bütünle?meyi ba?ar?yor. Morali bozuldu??nda, ya?ad??? zorlu?u d??a vurdu?unda ya da annesini aramay? beceremedi?inde bunun kendi ki?isel geli?iminin bir parças? oldu?u hissini veriyor. En önemlisi de Joseph Gordon-Levitt hayat verdi?i karakterin hayal ürününden ziyade içimizden biri oldu?una inand?rmakta zorluk çekmeden empati kurmam?z? sa?l?yor.

50/50 k?y?s?ndan kö?esinden geçse de ve üzerine parmak bassa da kanser hakk?nda bir film de?il asl?nda. Ana fikir bundan çok daha derin ve de evrensel. Kontrolümüz d???nda olan ve hayat?m?z? bir anda tepetaklak eden faktörlerden bahsediyorum burada. Mevzubahis, kazanmak-kaybetmek ve hatta ölüm-kal?m sava?? oldu?unda Adam kendi hayat?na d??ar?dan biriymi? gibi bakarak hem korkuyor hem de k?z?yor. Vakit ay?r?p da yapamad???, görmek isteyip de göremedi?i, hissetmek isteyip de hissedemedi?i ?eyler için kendine k?z?yor. O güne kadar bir k?za “seni seviyorum” diyememi? olmas? bile içinde büyük bir ukde olarak kal?yor. Nihayetinde zaman kimseyi beklemez ve sahip oldu?unuz her an hazinedir.
santrifuj
imdb puan? ve yorumlardan dolay? farkl? beklentim oldu?undan bay?ld?m diyemem bu film için. müzikler harikayd?, arkada??n?n alttan alttan onu dü?ünmesi, ve bu durumda olmas?na ra?men bu kadar kontrollü davranamas?, nas?l deyim film pek kara mizah say?lmazd? bence.
mezdap
Yorumlar merakland?rd? beni, mutlaka izleyece?im ilk f?rsatta. Ellerine sa?l?k sson. smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.