YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Moneyball (2011)

Kazanma Sanat?
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Bennett Miller
Yazar/Senarist: Steven Zaillian, Aaron Sorkin
Tür: Biyografi / Dram / Spor
Konu: Bir zamanlar beyzbol y?ld?z? olma yolunda ilerleyen Billy Beane, sahadaki beklentileri kar??lamakta ba?ar?s?z olunca, az?l? rekabete dayal? ki?ili?iyle yöneticili?e yönelmeye karar verir. Ancak...
IMDB Notu: 7.8 / 10 (34,589 oy)
Süre: 133 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Alt?n Küre aday? oldu
Oyuncular: Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright Penn, Chris Pratt


Moneyball herkesin a?ina oldu?u alelâde bir spor filminden çok daha ötesi. Sizi gaza getirecek müzikler e?li?inde antrenman sahneleri bekliyorsan?z hiç heveslenmeyin. Oyuncular?na ilham verecek antrenörler, tak?m? sezon sonunda zora sokacak dramatik sakatl?klar, romantik bir alt hikâye ya da ölüm kal?m maç? da yok bu filmde. Son söyledi?im var asl?nda ama o ân?n üzerinde durulmadan direkt yaratt??? sonuca odaklan?ld??? için ayn? kategoriye giriyor. ?çinde kli?eler bar?nd?rmayan ve izleyiciyi bel alt?ndan vurmayan bir spor filmi çekmek gerçekten cesaret istiyor. E?er ki ilginizi çeken ?ey saha içindeki heyecansa ba?ka yerde aramaya devam edin derim. Zira Moneyball'?n derdi istatistiksel veriler yard?m?yla hangi oyuncunun de?erli, hangisinin gözden ç?kar?labilir oldu?una karar veren ve tak?mlar?n?n ?ampiyon olma ihtimâlini artt?racak en verimli yolu bulmak yolunda çaba harcayan perde arkas?ndaki ki?ilerle. Kula?a ne kadar banal gelirse gelsin film bize cümledeki önermeden çok daha fazlas?n? vaadediyor. Yönetmen Bennett Miller (Capote) ile senaristler Steven Zaillian (American Gangster) ve Aaron Sorkin (The Social Network) ana fikri ve bundan ç?kar?labilecek manalar? kendilerine has bir anlat?m tarz?yla i?liyorlar. Moneyball bak?? aç?s?na göre bayzbolu seven, sevmeyen ya da benim gibi hiçbir ?ey anlamayan izleyicileri orta noktada bulu?turabilmeyi ba?arm?? bir film asl?nda.

forum resmi


Billy Beane’nin (Brad Pitt) liseyi bitirdikten sonra hayat?n? etkileyecek bir tercih yapmas? gerekiyordu. Ya Standford Üniversitesi’ne gidecek ya da beyzbola yönelecekti. ?kisi aras?nda karar vermek Billy için kolayd?, ancak y?llar süren ba?ar?s?zl??? ve oyununu ileri a?amaya ta??yamamas? Billy’nin sahne ???klar?ndan çekilmesi ve Oakland Athletics’in genel müdürlü?üne getirilmesiyle sonuçland?. Birbirini kovalayan ba?ar?s?z sezonlar?n ve kendilerine ayr?lan ?aka gibi bütçenin ard?ndan Billy tak?m için de?i?im zaman?n?n geldi?ine karar verir. 25 ya??ndaki oyuncu analisti Peter Brand’in (Jonah Hill) de yard?m?yla Billy sözde y?ld?zlar?n? gözden ç?kararak, ald?klar? paran?n hakk?n? verecek de?eri bilinmeyen oyuncular? kadroya katarak tak?m? yeniden olu?turma yoluna gider. Antrenör Art Howe (Philip Seymour Hoffman), Billy’nin akl?n? kaç?rd???n? dü?ünse de yakla?an yeni sezon nedeniyle duruma uyum sa?lar. Tak?m gözle görülür bir geli?me kaydetmedi?i takdirde Billy’nin ?öhreti de kariyeri de son bulacakt?r.

Michael Lewis’in "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game" adl? kitab?ndan uyarlanan Moneyball spor kulüpleri yönetimindeki uzla?maz ve kurnazl?k isteyen politikalar? ustaca ele alan bir yap?m. Ço?unlukla oyuncu anla?malar?na odaklanan film profesyonel beyzbol oyuncusu olarak kendinden bekleneni veremeyen ve bunu ba?ka bir alandaki ba?ar?yla telafi etmek isteyen Billy Beane’nin hayat?na da parmak bas?yor. Oyuncular?n? al???lagelmi?in d???nda, rakiplerinin dikkate almaya tenezzül bile etmedi?i istatistikler ve olas?l?klara göre seçen Billy’nin evlili?inin de i?ine olan ba?l?l???ndan ve kendini ispat etme çabas?ndan yürümedi?i anla??l?yor sanki. Maçlar? izlemek yerine soyunma odas?nda egzersiz yapan Billy’nin i?inin gere?i d???nda beyzbola ne kadar ilgi duydu?u da tart??mal? bir konu. Hatta filmin ilerleyen bölümlerine bütün sporlar? da kapsayacak ?ekilde “Kazand?ysak ne olmu? yani?” diye soran ve bir hastal??a çare bulmad???n?n ya da dünyay? de?i?tirmedi?inin fark?nda olan Billy’nin inand??? de?erler ayn? zamanda beyzbolun ?an?na ihanet etmeyecek kadar güçlü.

forum resmi


Ba??ndan sonuna sahnenin Brad Pitt’e ait oldu?u filmde di?er karakterler yeterli derinli?e sahip olmasa da amaca hizmet ediyor. Sahne ???klar?n? Pitt’ten k?sa süreli?ine de çalan biri varsa o da do?all??? ve sevecenli?iyle Billy’nin k?z?n? canland?ran 13 ya??ndaki Kerris Dorsey. Birlikte ald?klar? gitarla filmin sonunda babas?na söyledi?i ?ark? ve Blly’nin, k?z?na olan sevgisinin yans?mas? olan yüzündeki ifade filmin zirve yapt??? anlardan biri.

Kamuoyu ve spor bas?n?n?n k?sa süreli bellek sorunu ya?ad??? bir dünyada son maç hayal k?r?kl???yla neticelendi?i sürece Billy’nin tak?m? ileriye ta??m?? olmas? hiçbir ?ey ifade etmiyor elbette. Son maç? suland?rmadan, potansiyel bir yenilginin Billy’nin itibar?na olas? etkilerine odaklan?lmas? filmin di?er art?lar?ndan biri. Billy Beane’nin kusurlu ama bir o kadar da cesur ruhuna empatik bir ?ekilde yakla?an “Moneyball” bu y?l?n en iyilerinden.

"Hepimize gün gelir hayat?n, çocuk oyunca?? olmad??? söylenir. Ne zaman söylenece?i meçhul tabii. Baz?m?za 18'inde söylenir, baz?m?za 40'?nda söylenir ama hepimize söylenir."