Usagi Drop
forum resmiHikaye, otuz ya??ndaki bekar bir ofis çal??an? olan Daikichi?nin ölen dedesinin cenazesine gitmesiyle ba?lar. Cenazede, dedesinin genç bir kad?ndan çocu?u oldu?unu ö?renen Daikichi ve ailenin di?erleri ?ok içindedir. Bu küçük k?z çocu?unun (Rin) ak?beti konusunda aile üyeleri toplant? yaparlar. Toplant?da hiçbir aile üyesi küçük Rin?in bak?m?n? üstlenmek istemez ve hatta bir bak?mevine vermeyi dü?ünürler. Tam da bu nokta da Daikichi ortaya at?l?r ve Rin?in bak?m?n? üstlenmeyi kabul eder. Asl?nda bir ?ekilde ihale Daikichi?ye kalm??t?r.

Son zamanlarda izledi?im en sa?lam ve ayaklar? yere basan bir hikayeye sahip bir seri Usagi Drop. Bu seride uçan kaçan nesneler vb. ?eyler göremezsiniz. Çocuk büyütmenin zorluklar?n? bir erke?in perspektifin anlatan Usagi Drop, ileride çocuk sahibi olmay? dü?ünen erkekler için bir kullan?m klavuzu niteli?inde desem pek de ileri gitmi? say?lmam fool.gif

On bir bölümden olu?an Usagi Drop, Yumi Unita?n?n Bunny Drop mangas?ndan uyarlanm??. Seri ile yetinmeyip ana karakterlerin sonunu merak ederseniz (ki etmeyin) mangay? okuman?z gerekir ?imdiden uyar?y?m a?z?n?z?n tad? bozulabilir. Mangan?n anime serisinden ba?ka bir de live action sinema filmi mevcut.

Animedyum ba?lant?s? :Usagi Drop