Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 127 Hours -127 Saat (2010)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
RockeT
127 Hours / 127 Saat

forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
127 Hours (2010)

127 Saat
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Danny Boyle
Yazar/Senarist: Danny Boyle, Simon Beaufoy
Tür: Macera / Biyografi / Dram / Gerilim
IMDB Notu: 8.4 / 10 (10,780 oy)       Top 250 #: 216
Süre: ABD: 94 dakika
Ülke: ABD / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Alt?n Küre aday? oldu
Oyuncular: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Sean Bott, Koleman Stinger


Yay?n Tarihi: 5 Kas?m 2010
Stüdyo: Fox Searchlight Pictures
Yönetmen: Danny Boyle
Senaryo: Danny Boyle , Simon Beaufoy
Oyuncular: James Franco , Amber Tamblyn , Kate Mara , Clemence Poesy , Kate Burton , Lizzy Caplan
Tür: Dram
Resmi Web Sitesi: 127 Saat


Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi Forum resmi


Bir da?c? olan Aron ba??na geleceklerden habersiz gönül verdi?i da?ç?l?k sporu ve ke?iflerine devam etmektedir. Aron bo?lu?una gelen bir anl?k olay sonucu kayaya s?k??m??t?r. So?ukkanl? olmal?d?r.Hayatta kalmak için verece?i karar çok tehlikeli olsada hayat?n? kurtarabilecektir...(Yedinci Gemi-7/G)

yedincigemi.gif

sson
Genç bir da?c? olan Aron, Utah yak?nlar?nda büyük bir kaya parças?n?n aras?na s?k???r ve 5 gün boyunca hayatta kalma mücadelesine girer. Aaron, arkada?lar?n?, sevgilisini, ailesini ve yolda kar??la?t??? iki da?c? k?z? hat?rlamaktad?r. 5 gün boyunca yaral? halde içsel sorunlar?yla da kar??la?mak zorunda kalan Aaron cesareti ve kendisini bu belâdan kurtarmaya yarayacak tüm yönleriyle de yüzle?ir ve sonunda kurtulur.

Konusuyla, temel ald??? kitab?yla, k?sacas? ya?anm?? bir olaydan uyarlanm?? olmas?yla kendini daha en ba??ndan aç?k eden bir film 127 Hours. Hatta o kadar yal?n ve gerçeklerle birebir örtü?en bir film ki, olay?n gerçek hayattaki kahraman? Aron Ralston filmin nesnellik bak?m?ndan bir belgeselle e? de?er oldu?unu aç?klad?. Peki o zaman 127 Hours bize ne sunabilir ki? Kanl? bir kol kesme sahnesi mi? Hay?r. Burada Danny Boyle faktörü devreye giriyor. “Slumdog Millionaire”le Oscar kazanan; kült olarak adland?r?lan filmi “Trainspotting” ile ak?llara kaz?nan ba?ar?l? yönetmen Danny Boyle da?c? Aron Ralston'?n 2003 y?l?nda yakla??k 6 gün boyunca bir kolu kayan?n alt?nda kal?p yeniden özgürlü?üne kavu?mas?ndan bu yana takipçisi oldu?u hikâyeyi nihayet filme çekme ?ans?na kavu?mu? ve ortaya da öyle herkesin alt?ndan kalkamayaca?? bir i? ç?karm??. Öncelikle, 127 saat boyunca yaln?z ba??na kalan ve birçoklar? için ilgi çeken tek bir âna sahip bir hikâyeyi filme uyarlama konusunda kendine destek olacak yap?mc? firmay? bulmak hiç de kolay olmasa gerek. Üstüne üstlük Boyle, kurtarma operasyonuna, Ralston'?n ailesine, k?sacas? ana olay?n d???ndaki hiçbir ?eye filmde yer vermeme karar? alm??. Hedef yaln?zca Ralston'a odaklanmakm??. ?yi de, ana karakterin tek odak noktas? oldu?u ve söz konusu karakterin hareketsiz kald??? bir filmin ne cazibesi olabilir ki? Boyle bu aç?dan bak?ld???nda imkâns?z? ba?arm?? diyebiliriz san?r?m.

?leti?ime girebilece?i kimsesi olmayan Ralston'?n kameras? onun ailesi ve arkada?lar?yla tek tarafl? da olsa etkile?ime girmesine yard?mc? olmu?tu. Bu arac? etkili bir ?ekilde kullanan Boyle ayn? zamanda hikâyeyi canl? tutmak ad?na baz? ak?ll?ca yöntemlere de ba?vurmu?. Kimi zaman halüsinasyon, kimi zaman geçmi?e dair an?lar, kimi zaman ise çaresizlikten gelen davran??lar ve bunlar?n ekrana yans?t?l?? biçimi filmi bir anda çok katmanl? hale getiriyor. Ralston'?n kolunu kurtarmak ad?na bulundu?u pek çok te?ebbüse tan?kl?k eden izleyiciyi ak?l almaz olay?n çok daha öncesinde koltu?una çivilemeyi ba?aran bir film 127 Hours. Filmin sonlar?na tekabül eden "ak?l almaz olay" ise kanl? bir deh?etten ziyade Ralston'?n o anda neler ya?ad???n?n anla??lmas?na yönelik bir yo?unlukta ustaca verilmi?. Ralston'?n özünde nas?l bir insan oldu?u ve onu içine dü?tü?ü bu duruma hangi olaylar silsilesinin getirdi?ine de de?inen ve bu aç?dan Ralston'?n bir vicdan muhasebesi yapmas?na neden olan ruh hali de izleyicinin karakterle ba? kurmas?n? kolayla?t?ran bir unsur olmu?. S?k?c? ve gereksiz damgas? yemeye son derece müsait olan, her dakikas?n?n önem arz etti?i ve o tek karakterle s?rt?n? tek bir oyuncuya dayayan 127 Hours'un ba?ar?s?nda James Franco da büyük pay sahibi.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.