Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Black Swan (2010)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Black Swan (2010)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Darren Aronofsky
Yazar/Senarist: Mark Heyman, Andres Heinz
Tür: Dram / Gerilim
Konu: Çok yetenekli bir balerin olan Nina annesi Erica ile ya?amaktad?r. Oyun yönetmeni Thomas yeni sezonda `Ku?u Gölü`nün ba? balerini Beth`yi de?i?tirmeye karar verir ve ilk tercihi de Nina`d?r. Balenin,...
IMDB Notu: 8.9 / 10 (5,096 oy)       Top 250 #: 162
Süre: 108 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Alt?n Küre aday? oldu
Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder

"Hikâyeyi biliyoruz: Bakire küçük k?z, saf ve tatl? bir ku?unun bedenine hapsoluyor. Özgürlü?üne kavu?maya çal???yor. Ama büyüyü bozabilecek tek ?ey gerçek a?k. Dile?i yak???kl? bir prens taraf?ndan gerçe?e dönü?türülecekken a?k?n? itiraf edemeden ?ehvetli karde? Siyah Ku?u onu kand?r?p prensin akl?n? çeliyor. Mahvolmu? haldeki Beyaz Ku?u bir tepeye t?rman?yor kendini öldürüyor ve özgürlü?ünü ölümün kollar?nda elde ediyor."

The Wrestler sonras? k?sa bir aradan sonra Black Swan ile tekrar dönen Darren Aronofsky, sala? Amerikan Güre?i ringlerinden görkemli bale sahnelerine z?pl?yor. Bir yönetmen için ba?l?ba??na bir meydan okuma gibi görünse de, bir izleyici için bu iki film aras?ndaki ruh ve biçim benzerliklerinin yaratt??? patikalara yeniden girmek büyük keyif. Benim için tüm zamanlar?n içine girilmesi en zor filmlerden biri olan Eraserhead’in tuhaf ruh karde?i olarak gördü?üm 1998 tarihli ilk Aronofsky filmi Pi’den, ard?ndan gelen Requiem For A Dream ve The Fountain’dan ald???m farkl? tatlar?n üzerinden geçen her y?l?n bu filmlere ?arap y?llanm??l??? katt???n? görüyorum. Aronofsky’nin The Wrestler ile denedi?i sade dram üslubunun önceki filmlerine olan mesafesi, pek çok hayran? gibi beni de tedirgin etmi?ti. Ne kadar hayran? da olsan?z, bir filmi sevmediyseniz buna yönetmenin o ihti?aml? geçmi?i ve markaya dönü?mü? ad? bile bir ?ey yapamaz. (Bkz. David Fincher) Oysa Aronofsky, belki de tam olarak do?ru biçimde adland?r?lmam?? tarz?n?n d???na ç?kt???n? dü?ündürdü?ü The Wrestler an?nda bile o geçmi?e ve isime leke sürdürmemi? bir sinema adam?d?r benim gözümde. Çünkü normallik içinde ucubeye dönü?mü? bireylerin uçlarda ya?ad?klar? hayatlara bakt??? üçüncü gözün, bu kez ?ov amaçl? uçlarda sal?nan insanî bir yaln?zl??a sade bak??? da ayn? derecede etkileyicidir. Art?k karakterleri ile seyirci aras?nda yaratt???n? dü?ündü?üm k?smî yabanc?la?man?n yerini, ba?rolünün pe?inden ayr?lmayan aktüel kamera sahiplenmesi alm??t?r. Bu sahiplenme sadece yönetmenin de?il, seyircinindir ayn? zamanda. Hatta biraz da dayatmayla onu zorla sahiplenmemizi bekler Aronofsky. Her karede ba?rolü vard?r. Kameras?yla pe?inden yürüdü?ü kadar, onun önüne geçip film çekti?ini gözüne gözüne sokar adeta. Onu k?zd?rana, a?latana kadar üstelik.

Güre? ve bale aras?ndaki uçurumu birbirine yak?n yal?nl?kla ele alabilmek, ancak bu iki filmi çekmi? yönetmenin harc? olsa gerek. The Wrestler ve Black Swan sanki unutulmaz bir üçlemenin ilk iki filmi gibiler. Randy ve Nina, s?n?fsal farkl?l?klar yüzünden yollar? asla kesi?meyecek iki y?lg?n karakter olsalar da, onlar?n gerçek ya?amdaki kar??l?klar? çe?itli figüratif refereanslarla tekvücut olabilir. T?pk? Randy gibi Nina’n?n hayat?na da ortas?ndan dahil olup, eksikliklerimizi filmin ak???yla beraber yava? yava? tamaml?yoruz. Filmin konusunu uzun uzun anlatmaktan veya karakterleri tan?t?c? yüzeysel cümlelerden pek ho?lanmam. Ama Nina’y? analiz etmek için onu çevreleyen faktörleri bilmek çok önemli. Kendini baleye adam??, bir sosyal ortam? olmad??? için kötü al??kanl??? da olmayan, kendisini yumu?ak biçimde disipline etmeye merakl? annesiyle ya?ayan Nina, yeni sezonda sahnelenecek Ku?u Gölü Balesi’nde ba?rol almak için büyük bir çaba ve stres içinde ya??yor. Ayn? zamanda eski bir balerin olan annesi Erica, 28 ya??nda Nina’y? do?urmak u?runa kariyerini b?rakmak zorunda kald??? için, tipik bir ebeveyn refleksi olarak Nina’n?n zirveye ç?kmas?n? ya da yar?m kalan i?ini tamamlamas?n? istiyor. Seçimi yapacak olan Thomas Leroy zor ama ne istedi?ini bilen bir yönetmen. Onun Nina’daki tutku eksikli?i üzerine gitmesi Nina için ayr? bir bask? unsuru. Eski ku?u Beth, bir zamanlar sahip oldu?u ???lt?l? ?öhretin Nina’y? ayd?nlatmas?ndan öfke duyuyor. Gösteri ekibindeki k?zlardan biri olan Lily ise Nina için en önemli tehditi olu?turuyor. Her k?z gibi onun da bu ba?rolde gözü var. Nina her ne kadar Beyaz Ku?u’yu canland?rmada hiç problem ya?am?yor olsa da, kilo alabilme ihtimalini dert etmeden çizburger yiyen, speed atan, hareketli gece hayat?n? seven, o geceyi yeni tan??t??? bir adamla tuvalette veya o adam?n evinde bitirebilen bir balerin olan Lily, bu persona ile Siyah Ku?u’ya mükemmel bir uyum sa?l?yor.

forum resmi

Bu keskin karakter çerçevesinin tam ortas?nda ba?rol oynamak zorunda kalan, ama bir türlü Siyah Ku?u olmay? beceremeyen Nina, halüsinasyonlar? sayesinde Siyah Nina ile tan???yor. Asla onun gibi olmay? beceremeyece?inin endi?esiyle kendine psikolojik ve fiziksel zarar vermeye ba?lamas?, içindeki karanl?k taraf ile olan mücadelesine bir halka daha ekliyor. Anne, yönetmen, arkada? zorlamalar?na eklenebilecek en ac?mas?z halka da Nina’n?n kendisi, daha edebî bir ifadeyle onun bedenine hapsolmu?, ç?kmak için u?ra? veren Siyah Ku?u oluyor. Bu ç?kar?mlar? yapmak, t?pk? The Wrestler’dan kendine has ç?kar?mlar yapmak kadar kolay. Ancak Black Swan, fiziksel eforun ve ruhsal bask?n?n y?pratt??? bu k?r?lgan ki?iliklerin hayata tutunma çabalar? yan?nda, kendi özünü tan?ma yolunda zorlu engeller bar?nd?ran bir psikolojik gerilim. Andres Heinz’in bir psikolojik gerilimde aran?p bulunmayacak derecede önem ta??mayan hikâyesinin basitli?i, tam da The Wrestler’?n dramatik basitli?ine benziyor. Bu tevazuyu perdeye ta??ma i?i ise hikâye yazmaya hiç benzemiyor. Aronofsky, senaryosuna katk?da bulunmad??? bu iki filmi o denli içselle?tirmeyi ba?arm?? ki, The Wrestler’?n naifli?ine Black Swan ile art? bir gerilim katarak bir modern zaman Ku?u Gölü Balesi çekmi? adeta. Bu durum hem anlat?m aç?s?ndan ba??ms?z, hem de elit aç?dan yo?un bir film olarak kar??m?za dikiliyor.

Nina’n?n gösteri gününün sabah?nda uyand??? andan, filmin son karesine kadar uzanan yakla??k 17 dakikal?k sürenin anatomisi, ancak ko?ulsuz bir teslimiyetle yap?labilir. Bu bölüm siyah-beyaz (ayn? zamanda iyi-kötü) z?tl???n?n gelgitlerini müthi? bir tempoda sundu?u kadar, rüya ve gerçek aras?nda nefes kesen bir ileti?im ortaya koyuyor. Aronofsky’nin e?siz Tchaikovsky esteti?ini abartmadan kendi imkânlar?yla sundu?u gösteri sahneleriyle, sahne arkas?nda ya?ananlar? harmanlanmas?, filmin bu finalde yaratt??? her iki evrenin birbirini disipline etmesini ve birbirine hizmet etmesini sa?l?yor. Bir a?k tragedyas? olan Ku?u Gölü hikâyesi, Aronofsky’nin ellerinde bir varolu? trajedisine dönü?üyor. Bittikten sonra etkisinin sürmemesi çok zor bir zirve yaratmas?n?n sorumlusu da bu kar???m. Sihirli Tchaikovsky notalar?n?n yükseli?i, soyunma odas?ndaki aynan?n önemli bir fonksiyon üstlendi?i dönü?üm, sonra tekrar sahneye dönüp bamba?ka bir duyguya bürünen Ku?u Nina, yine Tchaikovsky, yine Natalie Portman… Tam anlam?yla iki sanat?n bulu?mas?. Vincent Cassel ve Barbara Hershey’in ustal?klar?yla içini çok iyi doldurduklar? olgunluklar?, Mila Kunis’in her sahnesiyle tedirginlik veren alternatif mevzilenmesi, tüm sanat?na, zirvesine, duygusuna ra?men mütevazili?ini koruyan filmin önemine önem katmaktalar.

Natalie Portman 13 ya??ndayken oynad??? ilk filmi Léon’dan bu yana irili ufakl? pek çok filmde rol ald?. Ama belki de en iyi performans? Black Swan’a ait olacak. Hüzünlü yüzüne, kolayca ini? ç?k?? ya?ayabilen konsantrasyonuna ve safl???n? öne ç?karabilen oyununa al??k?n say?l?r?z. En seçkin performanslar?n? gördü?ümüz Léon, Closer ve V For Vendetta’y? bile bana göre geride b?rakan bir Nina portresi çizen genç y?ld?z, rolünün gerektirdi?i mesleklerin inceliklerini uygulayan oyuncular?n fiziksel de?i?imlerini yans?tt??? gibi, Nina’n?n psikolojisini de bu de?i?ime denkle?tirmi?. Aronofsky’nin oyuncular?n? çok zorlad??? bilinir. Mickey Rourke’u peri?an etti?ini Rourke’un kendisinden defalarca duyduk. Filmde Leroy’un provalarda Nina’ya çektirdiklerinin fazlas?n? Aronofsky’nin de Portman’a çektirmi? oldu?u çok belli. Oyuncunun rolüyle bütünle?mesi gereklili?ini Mickey Rourke-Randy ikilisinin eski günlerine dönme özde?li?inde görmü?tük. Black Swan’da ise kendini canland?raca?? iki ku?uya adayan Nina ile, kendini Nina’ya adayan bir Natalie Portman görüyoruz.Bir oyuncudan güre?çi veya balerin ç?karabilmek için yap?lmas? gerekenleri çok iyi bilen yönetmenin idaresinde Portman’?n içindeki iki farkl? ku?uyu ç?kar??? çok etkileyici. Kendisiyle beraber yar??a kat?lacak di?er dört aday?n kusurlar?n? gösterebilecek kadar hem de…Tart??mal? veya tart??mas?z, Black Swan y?l?n en iyilerinden. Çünkü (varoldu?u hâlâ tart???lan) çizgisinde oynamalar yapt???nda bile filmlerine anlam katabilen Darren Aronofsky’nin filmi…
freelast
Filmi çok beğendiğimi söylemek isterim. Bence Inception ile birlikte 2010 yılının en iyi filmi... Yalnız kafama takılan bir ayrıntı var. Nina'nın midesinin devamlı bulanması ve kusması sadece stres kaynaklı mıydı?
Kisiliksiz
Gayet basit gözüken konusuna ra?men ürkütmeyi (En az?ndan beni) ba?aran bir film ç?kar?lm??. Vücuda dair korku ö?eleri, akl?ma, David Cronenberg çevrimi olan The Fly filmini getirirken; Karakterin, üstündeki ad? konulmam?? bask? vesilesi ile ?üphelere dü?erek ortaya ç?kan gerilim ise Roman Polanski yap?m? olan Kirac?'y? (Hatta ait oldu?u üçlemenin bir di?er filmi olan Rosemary's Baby'yi) getirdi.

Akl?ma gelen filmler ile birlikte, ayn? onlar gibi kolay, kolay bir benzeri yap?labilecek türde filmlerden de?il.
Clint Eastwood
Natalie tamamen beyaz ku?uydu, o narin karakterine k?r?ld?m hatta yer yer. Ama o k?r?lgan, saf ve kuralc? hissiyat? yüzünden okunuyordu. Daha ilk kareden karakter analizi ç?kar?rs?n?z bile, o kadar iyi oynam??. Bir de; Natalie Portman'?n Nina's?n?, Repulsion'daki Catherine Deneuve'?n performans?na benzettim yer yer.

@freelast
Anoreksik oldu?unu dü?ünmü?tüm izlerken.
Funkster
Akla getirebilece?i pekçok film var asl?nda. Siz söyledikten sonra Polanski ta?lar? bende de oturur gibi oldu sahiden. Zaten psikolojik gerilim dendi mi bu Polanski her ta??n alt?ndan ç?kar. Yaln?z beni as?l ürküten, Nina'n?n yer yer kli?e olarak tâbir edilebilecek halüsinasyonlar?n?n, o zemini çok güzel haz?rlayan büyük gösterinin yaratt??? stres oldu. Bence Aronofsky'nin iste?i de, feci biçimde ak?amdan kalma Nina'n?n ba?role seçildi?i o cân?m gösteriyi nas?l mahvedece?ini gerilim içinde beklememizdi. Nina ile o kadar yak?nl?k kurduk ki (fakat bu öyle s?radan bir romantik komedi veya dram kad?n? ile kurdu?umuz yak?nl??a pek benzemiyor), film seyirciye de o ate?ten gömle?i giydirmeyi ba?ard? bana göre.

@freelast
Do?rusunu istersen Nina'n?n midesinin bulanmas? ve kusmas? benim o kadar dikkatimi çekmedi. K?z neredeyse kendi derisini yüzüyordu stresten. Balerinlerde oldu?u kadar mankenlerde, oyuncularda, sporcularda, ?ark?c?larda da s?kça rastlanan tipik "büyük gösteri öncesi sendromu" diye kafadan atsak bile olur. Böyle büyük gösteriler öncesinde herkesin gözünün üzerinde olaca?? ki?inin arenaya ç?kmadan önceki birkaç dakikas?nda kendisini dünyan?n en önemsiz insan? hissedebildi?ine dair psikolojik veriler mevcut. Bu fikir en sa?lam?n? bile kusturur. smile.gif
freelast
Nina'n?n midesinin bulanmas? ve kusmas?n?n birkaç sahnede özellikle vurgulanmas? üzerine annesinin, ona hamile kalmas? sonucu kariyerinin son buldu?unu söylemesi beni derin dü?üncelere itti. Ama fazla derinlere indim san?r?m. smile.gif
Clint Eastwood
Ben de çizburger-patates falan yemiyor ya, bir tür sendrom geli?tirdi diye dü?ünmü?tüm. Stres zaten var. Ama hamileli?i ak?l edemedim smile.gif

Bir de bu parallellik olay?n? çok seviyorum Aronofsky'nin. Mickey Rourke ile koç'un ayn? ?ekilde kariyer intiharlar? ve yeniden do?ma çabalar? da benzer geliyordu meselâ.
ratasoy
QUOTE
Filmde Leroy’un provalarda Nina’ya çektirdiklerinin fazlas?n? Aronofsky’nin de Portman’a çektirmi? oldu?u çok belli


Öncelikle bu keyifli inceleme için Funkster'a te?ekkürler. ?ncelemeyi okurken yukar?da al?nt? yapm?? oldu?um yorum üzerine biraz dü?ündüm. Acaba Aronofsky Portman'a çektirirken onun Nina'y? oynamas? yerine o karakteri ya?amas?na yard?mc? olmu? olabilir mi? Aronofsky Portman'? gerçekten zorlad?ysa, filmde Portman'?n Nina'y? ayr?ca canland?rmas? gerekmemi? bile diyebiliriz. Yani sonuç olarak söylemek istedi?im, ya?ad??? bir duyguyu oynamak yerine belki de tekrarlam??t?r. Kim bilir? smile.gif
sofie
tam anlamiyla muhtesem bir film butun beklentileri karsiladi
zaten bu yonetmenden de bu beklenirdi. butun oyunculuklar insanin agzini acik birakiyor ve natalie oscar i hakediyor
Jaiwei
Bence de y?l?n en iyi filmiydi..
Hollywood son y?llarda gerçek insanlara ait hikayeler anlatmay? o kadar unutmu?tu ki..
uçlarda olsa da bir kad?n?n hikayesini izlemek iyi geldi bana...
neden mi kad?n diyip duruyorum yukar?da yaz?lanlardan bir kad?n?n vücudunu korumay? nas?l tutkuyla istedi?ini ya da buna hissetti?i mecburiyeti vücutlar?yla benzer ili?ki kurmam??-kurmas? hiç gerekmemi? erkeklerin pek de anlayamad???n? fark etti?imden..

Sadece balerinler de?il gerekli olmayan pek çok i? dal?nda da kad?n?n fiziki güzellik dayatmas?na ve erkeklerin aksine güzelli?e odakl? k?sa süren kariyer hayatlar?na vurgu da vard? filmde..
bkz art?k çal??amayacak,bale tutkusunu öldürmek için kendini yok etmek isteyen eski ba?balerin..
hamile kald??? için meslek hayat? bitmi? anne..
bir balet,sporcu,vsvs erkek çocuk sahibi olmak için asla böyle bir ikilemde kalmak zorunda de?il..
kad?nl?k zor zenaat..

Ninan?n i?i çok zordu
annenin hayali gerçekle?ecek, içinden yönetmenin istedi?i ate?li Nina ç?kacak
cocukluktan beri onu sarm?? korkularla yüzle?ecek, ba?ar?s?zl?k,sakatl?k,beceriksizlik..
o bacaklar?n?n k?r?ld???n? dü?ündü?ü sahneler ne kadar etkileyici idi..
büyük bir travma ve büyük bir sanatc? olabilme dram?..
ba?ar?n?n bedeli tüm hayat? oldu Ninan?n..
çok etkileyici bir filmdi..
k?z?n tüm kabuslar? film boyu üstümüze üstümüze geldi sonundaki o gösteriyi kaç?raca?? duygusuyla bile yüre?imiz a?z?m?za geldi..ayaklar?m?z a?r?d?, o derisini soyarken sanki can?m ac?d?..
yönetmeni kutlamak laz?m..

tüm bunlar? izlerken de dünyada pek çok ki?inin klasik müzik sevmese de sevebilece?i o ?ahane ku?u gölü balesi müzi?i..
güzel sanatlar?n ender bulunur etkileyici hikayelerindendi siyah ku?u..
denmona
arkada?lar geçenlerde tesadüfen illuminati ve yeni dünya düzeni konular?na sarm??t?m nette...dola??rken dola??rken yabanc? sitelerden birinde bu filmin illuminati özellikleri yer alm??t?...ve gerçekçi bir yakla??m,tabii illuminati yi bilmeyenler için normal ak???nda seyredilen ba?ar?l? bir film gibi gözükse de bu konuyu incelemi? ve bilgilenmi? biri olarak gerçekten illuminati'ye hizmet eden ,onun yolunu ve kavram?n?,inanc?n? anlatan bir filmdir kendisi...
Clint Eastwood
@denmona

Merak ettim, link vermen mümkün mü?
mezdap
Evet link isteyenler kervan?na ben de kat?l?yorum.
denmona
QUOTE(Clint Eastwood @ Aug 15 2011, 11:30 PM) *

@denmona

Merak ettim, link vermen mümkün mü?


tabii ki sevgili ölmez tek a?k?m,sinema tarihinin en ayr?cal?kl? ve kendine has duru?lu say?l? adamlar?ndan benim için 1. olan can?m clint'im easwood'um smile.gif))....
sevgili clint e?er konuyla ilgili hiç bilgin yoksa önce ?u linke bir göz at derim,neyi,nas?l de?erlendiriyoruz önce onun fark?nda olman aç?s?ndan:
MÜZ?K ENDÜSTR?S? DE??FRE OLDU BÖLÜM 1 :
http://www.youtube.com/watch?v=SYhmj3_immc...ayer_detailpage
buras? ilgini çekerse 2. ve 3. diye gidebilirsin,benim çekmi?ti,bi hafta bunlara sard?m bayaa:))...
uzatmadan bi?eyi anlatamam yada öylece susar?m,aras? yok,huyumdan memnun diilim,bu sebeple özür diliyorum sadede bir türlü gelemedi?im için...
?imdi sana direk "black swan" filminin konuyla ilgisini aç?klayan linkini veriyorum,buras?: http://natalieportman.so-rocks.com/2011/01/16/illuminati-post/#comment-692 ama dedi?im gibi konuyla ilgili ön fikir sahibi olursan incelemeyi daha net kavrars?n,yorumlar?n? merakla bekliyorum,acaba sadece ben mi konuyu çok ciddiye alm???m,safsata diicem ama pek te safsata gibi durmuyor,mant?k d??? bi?ii bulamad?m aç?klanan ili?kilerde...
sevgili mezdap ?imdi gördüm sen de istemi?sin link,arkada?lar yorumlar?n?z? merak ediyorum gerçekten,ben tesadüfen bu illuminatiyle ilk kar??la?mamda feci afallam??t?m,sizlerin mevzuya bak??? nas?l olacak acaba,bakal?m....
denmona
arkada?lar inceleme f?rsat?n?z oldu mu? yoksa pek ciddiye al?nacak bi?ii diil mi? linklere bakt?ysan?z yorumlar?n?z? merak ediyorum confused1.gif
Clint Eastwood
videolar çok farazi. pek ciddiye almad?m. olay ?u ki, insanlar bu simgeleri psikolojik bir atmosfer yaratmak için de kullanabilirler. sembolü koyars?n ve gizem katars?n, koyars?n me?gul edersin.

he bu ?eytanilik meselesi falan çok farazi bence, dedi?im gibi. natalie portman k?sm?n? göremedim, açmad? browser.
mezdap
?nceledim. Haz?rlayanlar baya?? bir inan?yor belli ki, bir ?ey diyemem. Ancak bugünler özellikle ?unu görüyorum ki, bir olay tek tarafl? anlat?ld??? sürece o ki?inin anlatt???ndan ibarettir olay. En az?ndan ?unu bilmek güzel adamlar?n böyle bir amac? varsa da ba?ar?s?z olmu?lar belli ki. flaugh.gif Zira kimsede bir "rain man" hayranl??? görmüyorum.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.