Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Alt?n? Çizdiklerimiz
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Edebiyat
Sayfalar: 1, 2
Bergovski
"Ona bir kap?, bir pencere açmal?y?m. Ne çocuklu?unda ne etraf?nda, yani mahallesinde, okulunda, kentinde sonra i?inde arkada?lar?nda görmedi?i ö?renmedi?i bir ufuk. Benli?ini ku?atan o yap?? yap?? haleyi bir yerinden delmeliyim. ??in, elbisenin, yemenin, içmenin, a?açlar?n, yollar?n, annesinin, hatta rahmetli babas?n?n, Engin'lerin bir ba?ka muhtevaya bürünece?i, rüyalar?n bile de?i?ece?i kara-kuru ancak fevkalade zengin k?zlar?n durup dururken tercih edilemeyece?i bir dünyan?n penceresini. Terliyorum."

Yoksulluk ?çimizde
Mustafa Kutlu

syf.27
BuRnOut
"Dünya tozdan geliyordu ve sonunda yine toz olacakt?. Sabah ayinine gitmeye ba?lad?m. Günah ç?kard?m. Ah?ap bir kilise seçmi?tim kendime, alçak ve sa?lam bir bina, Meksika mahallesine yak?n. Orda dua ediyordum. Yeni Bandini. Ah, hayat! Buruk ve tatl? trajedi, mahv?ma neden olan göz kama?t?r?c? orospu! Birkaç günlü?üne sigaray? b?rakt?m. Yeni bir dua tespihi ald?m. Sadaka kutusuna para att?m. Ac?yordum dünyaya."

John Fante - Toza Sor
Parantez Yay. - S.99
BuRnOut
...sakin ol, evlat, yaln?zl?k bu, bir ba??nas?n dünyada; ne baban, ne annen, ne de inanc?n yard?m edebilir sana; kimse kimseye yard?m edemez, sadece sen yard?m edebilirsin kendine...

Gözleri kocaman, ye?il ve her zaman hayret dolu. Chicago'da do?mu?tu, ama sap?na kadar ?talyan ve babaannem kadar köylüydü asl?nda, yaln?zl?k onu da damgalam??t?, tan?mlanamaz bir yabanc?yd?; tam ?talyan de?il, Amerikal? hiç de?il, edilgen bir uyumsuz.

John Fante - 1933 Berbat Bir Y?ld?
Parantez Yay. - s. 9/15
nano
" Hepimiz, birbirimizin ya?amlar?m?z?n çatlak ve aral?klar?nda ya?ar?z; her ?eyi görebilseydik san?r?m ?a?k?nl?ktan dilimiz tutulurdu."

"Kar??m?zdakini tüketilemez biri olarak görmek asl?nda a?k?n tan?mlanmas?d?r."

"Yanl?zl?ktan nefret etmekle birlikte yak?nl?ktan da korkar?m ben. Hayat?m?n özü, kendi kendimle yürüttü?üm özel bir konu?mad?r ki bunu bir diyalo?a çevirmek kendi kendimi mahvetmekle e? anlaml? olur."

"Uzun bir ayr?l?ktan sonra bulu?uldu?u zaman söylenen bütün sözlerin ölü ?eyler gibi yere dü?mesinden, bu ölülere can vermesi gereken ruhun havada dolan?p durmas?ndan daha büyük i?kence var m?d?r? Bu ruhun varl???n? ikimiz de duyumsuyorduk."


Ir?s Murdoch - "A?"
Ayr?nt? Yay?nlar?
BuRnOut
"Hayat?, büyük çaresizli?imizi, nihayet anlad???m?z? dü?ünece?iz. ?çimizde bilmedi?imiz bir ?eylere isyan etme iste?i do?acak. Sonra yine bahar gelecek, yaz gelecek. Tekrar eden ?eyler bizi tekrar tekrar sevindirecek."

Bar?? B?çakç? - Bizim Büyük Çaresizli?imiz
?leti?im Yay?nlar? - s.167
BuRnOut
"Dünyan?n en basit, en zavall?, hatta en ahmak adam? bile, insan? hayretten hayrete dü?ürecek ne müthi? ve kar???k ruha maliktir! Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaç?yor ve insan dedikleri mahluku anla??lmas? ve hakk?nda hüküm verilmesi en kolay ?eylerden biri zannediyoruz? Niçin ilk defa gördü?ümüz bir peynirin evsaf? hakk?nda söz söylemekten kaçt???m?z halde ilk rast geldi?imiz insan hakk?nda son karar?m?z? verip gönül rahatl???yla öteye geçiveriyoruz?"

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna
Cem Yay?nevi
BuRnOut
"Çocukken de böyle hissetmi?tin, utangaç ama ayn? zamanda mutlu gözlerle birbirine bakan iki yeti?kin insan? seyretti?in zaman. Ne yapmay? dü?ündüklerini pek anlayamam??t?n o zaman, otuz ya??nda de?ildin daha. T?pk? öylesin gene, yaln?z birbirlerine sar?l??lar?n?n gerisindeki korkunç gerçe?i biliyorsun ve otuz ya??ndas?n. Hiç büyümeyeceksin sen."

Cesar Pavese - Ya?ama U?ra??
Can Yay?nlar? - s.97
RoXoN
O özgürdü, her ?eyi yapmakta özgürdü, bir hayvan ya da ruhsuz bir makine olup ç?kmakta hürdü, karars?z olmakta hürdü; evlenmek, silkinip ç?k?vermek ve y?llarca bu yüklü ayaklar?yla gitti?i yere sürüklemek; nas?l isterse öyle hareket edebilirdi, ona kimse ö?üt veremezdi, kendi hükümleriyle yarataca?? '?yi' ve 'Kötü'den gayr? iyi ve kötü yoktu onun için. Çevresinde her ?ey toplanm?? bak?yor, tek bir hareket yapmadan onu bekliyordu. Korkunç bir sessizli?in ortas?nda yapayaln?zd?, ba??ms?z ve yapayaln?z, yard?mdan ve aftan yoksun, hiçbir yard?m ümidi olmadan karar vermeye mahkumdu, ölünceye dek özgür olmaya mahkumdu.

Özgürlü?ün Yollar? -1 Ak?l Ça?? - Jean Paul Sartre
RoXoN
Böyle gizemle, sessizlikle, huzurla, hoş kokularla kuşatılmamı hangi iyilik sever şeytana borçluyum? Ey göksel mutluluk! Şimdi tanıdığım, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine tadını çıkardığım yüce yaşamla genel olarak yaşam diye adlandırdığımız şeyin hiç bir ortak yanı yok, en mutlu yayılışında bile. (Sayfa 7)


Güzel köpeğim, iyi köpeğim, sevgili hayvanım, yaklaş, yaklaş da kentin en iyi kokucusundan alınmış, çok güzel kokuyu kokla.

...

Aşağılık köpek, sana bir çıkın pislik sunsam, hızla koklardın, yerdin belki de. Hüzünlü yaşamımın yakışıksız yoldaşı, sende kitleye benziyorsun. Ona da güzel kokular sunmaya gelmez hiç, böyle hoş kokular karşısında çileden çıkar, onada özenle seçilmiş pislikler sunmak gerekir. (Sayfa 13)


Düşler! Hep düşler! Ruh ne denli hırslı, ne denli inceyse, düşlerde gerçekleşebilecek olandan o denli uzaklaşır. Her insan kendine yetecek düzeyde afyon taşır içinde, durmamacasına yenilen bir afyon. Hem doğumdan ölüme dek, olumlu ergiyle, başarılı ve kararlı eylemle dolmuş kaç saatimiz var ki? Aklımın çizdiği bu tabloda, sana benzeyen bu tabloda yaşayacak mıyız bir gün, bir gün bu tabloya geçecek miyiz? (Sayfa 39)


İyiliğin bu kadarı cesarete getirdi beni, Tanrı'nın ne yaptığını, bu yakınlarda kendisini görüp görmediğini sordum. Biraz hüzünle gölgelenen bir umursamazlıkla yanıt verdi: "Karşılaştıkça selamlaşırız, ama doğuştan gelme inselikleri eski kinlerinin anısını tümüyle söndürememiş olan yaşlı beyzadeler gibi." (Sayfa 68)


Hep sarhoş olmalı. Her şey bunda: tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa doğru çeken Zaman'ın korkunç ağırlığını duymamak için durmamacasına sarhoş olmalısınız.

Ama neyle? Şarapla, şiirle yada erdemle, nasıl isterseniz ama sarhoş olun. (Sayfa 80)


Korkunç bir adam giriyor içeriye, aynada kendine bakıyor.

"Kendinize bakında tiksintiden başka birşey duymayacağınıza göre, ne diye bakıyorsunuz aynaya?"

Korkunç adam yanıtlıyor sözümü: "Beyefendi, 89'un ölümsüz ilkelerine göre, hukuk açısından tüm insanlar eşittir; öyleyse aynaya bakmakta hakkımdır; hazla ya da tiksintiyle, orası yalnız benim kendi bilincimi ilgilendirir."

Sağduyu adına ben haklıydım kuşkusuz; ama o da yasa açısından haksız değildi. (Sayfa 91)


Dolaşmasını, bakmasını bildikten sonra, ne tuhaflıklar görmez insan büyük kentte! Yaşam suçsuz tuhaflıklarla dolup taşar. Hepimizin efendisi, Ulu Tanrım! Yaratıcı, ustalar ustası; yasa'yı da, Özgürlük'ü de getirmiş olan, bizleri serbest bırakan hükümdar, bağışlayan yargıç; nedenlerle, etkenlerle dolu olan, belkide yüreğime din değiştirmek için, bir bıçak ağzına iyileşmeyi koyarcasına, aklıma dehşet hazzını koyan Tanrım, ne olur acı bize, kadınlı erkekli delilere acı! Ey yaratıc, bunların neden var oldukklarını, nasıl oluştuklarını, nasıl oluşmamış olabileceklerini bilen biricik Varlıkiçin canavar diye bir şey bulunabilir mi? (Sayfa 107)


Paris Sıkıntısı - Charles Baudelaire
Çeviren: Tahsin Yücel
Clint Eastwood
Müthi? bir bilimkurgu eserinden al?nt? yapay?m, ?uray? biraz k?p?rdatay?m. Ne güzel ?eyler pasla?m?s?z halbuki zaman?nda.

?Sizi domuzlar, sizi. Hepiniz domuzlar gibi çürüyosunuz. ?çinizde en ço?u var ama en az?n? kullan?yosunuz. Beni duyuyo musunuz, ha? ?çinizde milyon var, kuru?lar harc?yosunuz. ?çinizde bir dahi var, delili?i dü?ünüyosunuz. ?çinizde bir kalp var, bo?luklar hissediyosunuz. Hepiniz. Her biriniz? Harcaman?z için sava? gerek. Dü?ünmeniz için engellenmeniz gerek. Büyümeniz için bi meydan okuma gerek. Kalan zamanda yerinizde say?yorsunuz. Domuzlar sizi! Tamam ya, Allah sizi kahretsin! Ben size meydan okuyom, ben! Gully Foyle.?

Kaplan! Kaplan!
Alfred Bester
mezdap
Hakikaten çok güzel ve çok do?ru söylenmi?, ellerine sa?l?k smile.gif Hemen ard?ndan akl?ma geldi, benim bu güzel iletiyi arkada?lar?mla da payla?mak isterdim, facebookta payla?ma gibi bir seçene?imiz olsa güzel olabilirdi.

Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.