Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: ?klimler (2006)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme > Türk Filmleri
BuRnOut
forum resmi


IMDB
Iklimler (2006)

Directed by: Nuri Bilge Ceylan
Genre: Drama
User Rating: 7.3 / 10 (1,940 votes)
Runtime: 101 min | Turkey:97 min
Awards: 7 wins
Cast: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Nazan Kirilmis, Mehmet Eryilmaz


-New York Times: “Film, sözlerden çok görüntüleri kullanarak varolu?çu yaln?zl???n unutulmas? zor bir portresini resmediyor. Nuri Bilge Ceylan, ayr?ca iyi bir aktör...”

-Indiewire: “Muhte?em ve kusursuz bir ?ekilde in?a edilmi? ?klimler, insan? fark?na varmadan afallat?yor. Benim için y?l?n en iyi filmi...”

-Film Reference: “(?klimler), unutulmas? mümkün olmayan enfes bir anlat?mla, insan kalbinin gelip geçici mevsimleri üzerine tutumlu, hüzünlü ve ac? verici derecede samimi bir meditasyonun haritas?n? ç?kar?yor.”

-Filmbrain: “(?klimler), sürpriz bir ?ekilde beni kavrad? ve gerçekten çok etkiledi. Bütün zamanlar?n en iyi ayr?l?? filmlerinden biri...”

-New York Sun: “Ayr?lma, hiç bu kadar güzel olmam??t?...”

Cannes Film Festivali FIPRESCI Ödülü ve Alt?n Palmiye Aday?
Antalya Film Festivali "En ?yi Yönetmen" Ödülü


?klimlerNuri Bilge Ceylan, Uzak’tan sonra ?klimler ile kameras?n?, bir kez daha hem kendine hem de çevresine yabanc?la?m?? bireylere uzat?yor. Bu sefer filmin ba? karakterleri olan akademisyen ?sa ile dizilerde görev yapan Bahar’?n aralar?ndaki ili?kiden yola ç?karak, kad?n-erkek aras?ndaki ileti?imsizli?i ve bir türlü kar??l?k bulamayan beklentileri de sorguluyor. Hikayesini anlatmaya yaz mevsiminde Ka?’ta ba?l?yor, k?? mevsiminde kara teslim olmu? A?r?’da sonland?r?yor. ?klimler de?i?irken, karakterlerin iklimlerin de?i?imini beklemeyen ve her dakika de?i?ime u?rayan duygular?n? ve beklentilerini de betimlemeye çal???yor.

?klimler yeni bir Uzak de?il. Uzak olma gayretinde de de?il zaten. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan di?er filmlerinin de bir ad?m ötesine geçerek, bu sefer sinema tekniklerini daha etkin kullan?yor. Foto?rafç?l?ktan gelen Ceylan’?n bütün kareleri ba?l? ba??na bir hikaye anlatt??? gibi, yabanc? müzisyenlere teslim etti?i müzikleri de filmin etkileyicili?ini daha da artt?r?yor. Özellikle A?r?’da ya?an kar alt?ndaki ?sa’n?n Bahar’? ne kadar çok sevdi?ini anlad??? sahnede, arka planda bir müzik kutusunda çalan Beethoven’in Für Elise parças? ve ya?an kar?n görüntüsü, görüntü ve müzi?in e?siz uyumunu ekranlara ta??yor. ?klimlerle bir kez daha Nuri Bilge Ceylan’?n kasvetli k?? mevsimini, sürekli ya?an kar? ve yaln?z insan manzaralar?n? büyük ustal?kla kadraj?na ald???na tan?k oluyoruz. Onun foto?rafa olan tutkusu ve becerisi, hem hikayesini hem de oyunculu?unu gölgede b?rak?yor. Bu olumsuz bir özellik de?il elbette. Ama kimi zaman sinema perdesindeki karelerin etkileyicili?inden, filmden koparak ba?ka dünyalara do?ru yol almak zorunda kal?yoruz. Ceylan kameras?yla bizi de iklimler aras?nda bir yolculu?a ç?kar?yor. Ka?’?n güne?inden kumundan, ?stanbul’un ya?muruna, A?r?’n?n lapa lapa ya?an kar?na kadar bütün mevsimleri bizlere de ya?at?yor.

forum resmi


?klimler ve Uzak ba?lant?s?na de?inmi?ken gözlemledi?im birkaç farkl?l??? da belirtmek isterim. ?klimler’de Uzak’ta oldu?u gibi geni? bir kent ve toplum tasviri yok, Kasaba’daki gibi bir birey-do?a ili?kisi de yok. Bunlar yerini, bireye ve bireyin ili?ki kurdu?u kar?? tarafla aras?ndaki ileti?imsizli?e b?rak?yor. Bu anlamda, Nuri Bilge Ceylan’?n Uzak ile toplumsal ve köy-kent ba?lam?nda ele ald??? yabanc?la?ma ve ileti?imsizli?i, tekrar Uzak öncesi dönemdeki filmleri gibi birey merkezine çekti?ini görmek mümkün. Uzak’ta köyden kente gelen Yusuf’un ç?k??s?zl??? ve yaln?zl???, ayn? zamanda safl??? ve gelece?e dönük umutlar?, kentte ya?ayan foto?rafç? Mahmut’un yabanc?la?mas?n? bize daha iyi gösteriyorken, ?klimler’de taraflar?n böyle bir kar??tl?k içine girmedi?ini görüyoruz. ?stanbul’un bo? ve sessiz mekanlar?nda, bembeyaz bir kar örtüsünün üzerinde dola?an iki karakter, bu sefer yerlerini mevsimler aras?nda kendilerini bulmaya çal??an iki yaln?z ve birbirine yabanc? insana b?rak?yor. Bütün bu özellikler çerçevesinde k?sa bir de?erlendirme yaparak ?klimlerin, dü?ünsel ve toplumsal yönlerinin ve karakterlere bak?? aç?m?z? ?ekillendirecek arka alan?n daha zay?f kald???n? belirtmek gerekir. Yönetmen ?klimlerdeki bu zay?fl???, güçlü görsel yap?s? ve öznel de?erlendirmeye olanak tan?yan sinema anlay???yla kapatmaya çal???yor. Bu da, konuya uzak olan izleyiciler için de?erlendirmesi ve içine girmesi zor bir film oldu?u gerçe?ini su yüzüne ç?kar?yor. Evet ?klimler, Uzak öncesi Nuri Bilge Ceylan filmleri gibi daha öznel ve tamamlanmay? isteyen bo?luklarla dolu bir film. Uzak gibi ismi uzak ama kendisi yak?n bir film de?il.

forum resmi


Birazda filmin özeline inerek, ?sa ve Bahar aras?ndaki bo?lu?a ve seyirciyi müdahil edebilecek konulara de?inelim. Kad?n-erkek aras?ndaki ili?kilerde en büyük sorun, iki taraf?nda birbirini anlayamamas?ndan kaynaklan?r. ?ki taraf?nda birbirinden beklentileri vard?r. Bu beklentiler kar??l?ks?z ç?kt??? zaman sorunlar içe at?l?r. Uzun süre taraflar bu sorunlar? ve bo?a ç?kan beklentileri, hayal k?r?kl?klar?n? ve umutsuzluklar?n? kar?? tarafa söyleyemez. Bu süreç birike birike öyle bir hal al?r ki, havan?n ne kadar so?uk oldu?una dair en s?radan ve basit bir diyalogda bile, iki taraf? birbirine patlayacak duruma getirir. Mecbur kalmad?kça birbiriyle konu?mayan, mecbur kald?klar?nda ise k?sa cevaplarla mecburiyetlerini giderdikleri, ileti?imsizlik üzerine kurulu bir ili?kidir, ?sa ve Bahar’?n ili?kisi de. Aralar?ndaki bu ileti?imsizli?i fark etmelerine ra?men, bunu çözme cesaretini gösteremeyen ?sa ve Bahar, bir süre sonra birbirlerine tahammül edemez duruma gelir. Bu da ?klimleri; sessiz gözya?lar?, sevmeler, kaybolu?lar, içe at?lan ve unutulmaya çal???lan gerçekler ve geciken itiraflar üzerine kurulu bir film yapar. Evet, ?klimler geç kalm?? sevgilerin ve itiraflar?n filmidir. Ve hayat?n ac? gerçeklerinin insan? sindirdi?ini ve suskunla?t?rd???n? gösteren bir filmdir.

forum resmi


“Gerçek ac?d?r, ac?t?r.” derler. Günlük hayat?n ak??? içinde bu söz ço?u zaman sürüncemede kal?r. Bu söz kafam?zda bir yerlerde kendine yuva edinmi?tir, ama onu hep görmezden geliriz. Çünkü sürekli yap?lacak i?ler, gidilecek yerler, konu?ulacak meseleler vard?r. Oysa bir an durdu?umuzda, bir an kendi kendimizle yüzle?ti?imizde… ??te o an, içimizdeki bo?lu?u fark ederiz. Gerçekte, o vakit beynimize dü?er, aniden. Bir b?çak gibi keskin, ok gibi gergin, buz gibi so?uktur… O an dü?ünmeye dalar?z ve itiraf edemedi?imiz gerçeklerin fark?na var?r?z. Bir sonbahar rüzgar?n?n milad? dolan a?aç yapraklar?n? bir yerden ba?ka bir yere sürüklemesi gibi, hayatta bizi sürüklemeye ba?lar. ??te bu noktada kadraja Nuri Bilge Ceylan girer… Bu sefer bizzati kameran?n önünde olmay? seçer. Kameras?n? kendi varl??? arac?l???yla insana, insana dair olana, insan?n kendisine bile itiraf edemedi?i gerçeklere yöneltir. A?r?’da kar ya???? alt?nda bir uçak geçerken, ayn? zamanda gerçek ya?amda da ayn? hayat? payla?t??? e?i Ebru Ceylan’da son kez görünür, pelikülde. Hava so?uktur, mevsimlerden k??t?r. So?u?u içine çeker, havan?n buzu içini de donduruverir. Durur, dü?ünür… Nerede yanl?? yapt?m acaba? Neden ili?kimiz yürümedi? Ceylan perdede kasvetli ve melankolik görüntüsüyle dü?ünürken, kamera asl?nda bize her ?eyi anlatm??t?r, çoktan… Bahar ile ?sa’n?n bir zamanlar a?k ile ba?lay?p, sonra s?radanla?an ve nihayetinde mutlak sonla bitirdikleri ili?kilerini, Nuri Bilge Ceylan görüntüleriyle anlat?r, ?klim’lerin dört mevsiminde. Görüntülerle t?pk? Uzak’taki gibi modern insan? tuvaline resmeder. Bu sefer görüntülere daha da yo?unla??r, diyaloglar? daha da azalt?r. Ortaya ç?kan resme bakt???m?zdaysa, t?pk? evveli Antonioni gibi ve ça?da?? Ki-duk Kim gibi azla ço?u anlatan, kendi gözlemlerinden yola ç?karak, evrensel bir sorunu resmeden bir sanatç?n?n sessiz ç??l?klar?n? görürüz. ??te o zaman Bahar’?n yaz mevsiminin ortas?nda, zamans?z ve birdenbire ba?layan, sessizce akan gözya?lar?n?n anlam?n? kavrar?z. Bunlar?n hepsi, asl?nda içe at?lan ve bir türlü payla??lamayan gerçeklerin sanc?lar?d?r. Ayr?l???n kaç?n?lmaz olu?unun ve buna kar?? koyamaman?n getirdi?i çaresizlik halleridir. Sanatç?n?n konu edindi?i, en ufak detay?na kadar çizdi?i insanl?k resmi ise, bize ve bizim ça??m?za aittir. Evet, baz? gerçekler vard?r; yüzle?mesi ac? verir ve ço?u zamanda insan?n içini ac?t?verir. Nuri Bilge Ceylan’da cesaretle bu gerçe?i hat?rlat?r izleyicisine. ?zleyici yine gerçeklerle yüzle?mekten kaçabilir, bu onun tercihidir elbette. Ama bu gerçeklerle yüzle?me cesaretini buldu?unda, onlar?n kar??s?nda kendini kaybetmeden durabilecek midir? Soru ortadad?r, cevapsa bize kalm??t?r. Nuri Bilge Ceylan t?pk? Uzak’taki gibi May?s S?k?nt?s?’ndaki gibi ortaya dü?ünülesi bir mesele koyar; yüzy?llard?r süregelen kad?n-erkek aras?ndaki ileti?imsizli?i, modern hayat?n getirdi?i yabanc?la?m?? bireyi zihnimizin orta yerine b?rak?r ve sahneden usulca çekilir. Mevsimler arka arkaya de?i?irken, sonbahar?n melankolisi yerini k???n a??rl???na b?rakm??ken, biz de kendi mevsimlerimizi ya?amaya ba?lar?z… ?klimler, insan?n duygular?n? s?ralar, a’dan ba?layarak z’ye kadar… O duygulara anlamlar yüklemek ise, yine bize kalm??t?r.


BuRnOut
Pitekantropus
Kamera aç?lar?,çekim yerlerine diyecek laf yok.Ama diyaloglar b?kt?r?yor.Gerçe?e benzer yapay?m diye yaratac?l??? bitirmi?.Bir de filmlerde sülalesini de?il de daha iyi oyuncular? oynatsa daha iyi olacak.
ignore
nuri bilge ceylan foto?rafç?l???n? çok iyi kullanan bir yönetmen buna diyecek yok.müthi? çekimleri,renkleri ve sahneleri var.ayr?ca oyuncular? da(iklimler de bu pek görülemese de kasaba da çok aç?kt?r)çok iyi kontrol eden ve iyi preformans sergilemesinde büyük pay? olan bir yönetmendir.fakat ne yaz?k ki iklimler sinema da izlenecek bir film.e?er sinemada izlemediyseniz be?enmeniz çok zor çünkü senaryoya de?ilde görüntülere ba?l?,onlar üzerinden yürüyen ve onlarla tat veren bir film.bunu kesinlikle göz ard? etmemek gerekir.
ggecim
Ba??ms?z sinemadan çok ho?lanan biri olarak Nuri Bilge Ceylan'? bir sinemac? olarak görmedim, göremedim.
Kan?mca güzel görüntü olu?turup, buna bir konu bulup, bunlar? arka arkaya s?ralamak film çekmek ya da sinema yapmak de?ildir. Nuri Bilge Ceylan malesef, beni uyurken izlenebilecek bir belgesel havas?ndan ç?karamayacak filmler çekiyor ve bu sanat m? sinema m? çok tart???l?r. Sonuçta herkes biliyor foto?rafç?l?ktan geldi?ini, fakat bunu her filminde gözümüze sokacaksa, bence foto?rafç? olarak kalmas? çok daha yerinde olurdu. Tabi bunlar benim fikrim, sonuçta adama kimse silah zoruyla yapt?rm?yor bu filmleri ve anlayamad???m entel çevrelerce de bol ödüller kazan?yor.
Yaln?z ?unu da belirtmeden geçemeyece?im ki tüm dünyada neden alk??? ba??ms?z ya da kalite nitelendirilen filmler al?r da, tüm parsay? di?er filmler toplar?! Oysa sorsan herkese, herkes asl?nda sanat filmlerine gidiyordur da, di?erlerine ya gitmiyordur ya da meraktan izliyordur...
Bu çok büyük bir ikiyüzlülük gibi gelmekle beraber, niye konuyu Nuri Bilge Ceylan'a olan olumsuz tavr?mdan buraya getirdim hiç sormay?n. smile.gif
sidar ve gaba
QUOTE(ignore @ Feb 28 2008, 02:36 PM) *

fakat ne yaz?k ki iklimler sinema da izlenecek bir film.e?er sinemada izlemediyseniz be?enmeniz çok zor çünkü senaryoya de?ilde görüntülere ba?l?,onlar üzerinden yürüyen ve onlarla tat veren bir film.bunu kesinlikle göz ard? etmemek gerekir.Filmi evde izlemi?tim ve bir televizyon ekran?nda da salt görüntüden çok daha fazlas? vard? ?klimler'de.

''Gerçek hayat filmlerdeki gibi olsa'' diye ümit ederiz de, bazen filmler gerçek hayattaki gibi olsa... O, bir cümle edip bir insan? kökünden de?i?tirme se(k)anslar?ndan, mutlu sonlardan, mutlu sonlar?n eksik sonralar?ndan ar?nm?? tam da bizim ya?ad???m?z gibi aktar?lsa bize. Kendine yak?n olan? izlemekten, ya?ad?klar?na bir de d??ar?dan bakmaktan zevk al?yor insan; her zaman idealize edilmi? ve gündelik hayattan ve ayr?nt?lar?ndan oldukça ?rak olan senaryolara duyulan hevesin aksine. Türev'deki gibi, ?klimler 'deki gibi aynen, konu?urken bir müsamerede ?iir okumuyoruz hiçbirimiz; duraks?yoruz, kekeliyoruz, kelimeyi yanl?? söylüyor ba?tan al?yoruz. Her zaman ne yapaca??n? bilen mukemmel insanlar de?iliz, a?layan biri kar??s?nda laf? gedi?ine oturtup, o ki?inin boynumuza sar?lmas?n? sa?layam?yor, öylece kalakal?yoruz i?te; konu?mak yabanc? kal?yor, teselli samimiyetsiz; b?rak?yoruz öylece, b?rak?yoruz aks?n hayat biz yönetmeni de?il oyuncusu olal?m.
Jaiwei
Nuri Bilge Ceylan'?n en sevemedi?im filmi oldu bu..

Üstüne bir de kendisi ve kar?s?n?n ba?ar?s?z oyunculuklar? da eklenince hepten olamam??t? film..
insan neden kendi oynam?? neden kar?s?n? oynatm?? diye dü?ünerek filmi seyrediyorsa geriye etkilenecek pek bir ?ey kalm?yor ve film insan? içine alam?yor ...
Sinemaya bunca gönül vermi?, sinemayla ilgisiz insanlardan onca iyi oyun alm?? bir yönetmenin oyunculu?undan ho?lanmamak filmi ba?tan sevimsiz yap?yor zaten..kar?s? daha da beter dedikten sonra iki insan?n beraberlikleri..tutkular?..a?klar?.. olamayan ili?ikilerini anlatmaya soyunmu? filmin ba?rol oyuncular?n? be?enmezsek neyi be?enebiliriz ki ..
bunun da cevab? belli...
Belki de Bilge Ceylan'?n yönetmenden cok görüntü yönetmeni ya da sadece fotograf sanatc?s? olmas? gerekenlere mahsus inan?lmaz görsel atmosfer yakalama ba?ar?s?...
her Bilge Ceylan filminin görüntüleri insan?n akl?na kaz?l?r..
bu filmin özellikle son bölümü k??-kar görüntüleri de unutulur gibi de?il ama i?te o kadar...
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.