forum resmiYay?n Tarihi : 3-10-2008 ile 20-03-2009 aras?
Bölüm Say?s? : 24 + 2 (Ek bölümler sadece DVD setinde yeralmaktad?r)

Orjinal Manga: Tomohiro Shimoguchi ve Eiichi Shimuzu
Karakter Tasar?m? : Hisashi Hirai (Soukyuu no Fafner, Heroic Age, Infinite no Ryvius, Syryed, Gundam SEED külliyat?)
Mecha Dizayn? : Tsutomu Suzuki (Lost Universe, Platiniumhagen Ordian, Steamboy, Tekkonkinkreed, Big O, Bokurano, Zone of Enders, Gundam Unicorn)
Senaryo: Shigeru Morita (Gundam SEED külliyat?) ve Kiyoko Yoshimura (Dogs: Bullets & Carnage)
Yönetmen: Masamitsu Hidaka (GaoGaiGar, GEAR Senshi Dendoh, Pokemon, Scryed, Turn A Gundam)

uyar?: A??r ecchi ö?elerinden ötürü 17 ya??ndan küçük arkada?lar için pek uygun olmayabilir.

Kouichi Hayase küçüklü?ünden beri çevresi taraf?ndan sürekli ezilen, çocukluk arkada?lar? Risako ve Yajima'n?n koruyucu tav?rlar? nedeniyle iyice sinik bir ki?ili?e bürünmü?, hayalperest bir çocuktur. Buna ra?men hala en büyük hayali, "adaletin sava?ç?s?" olmakt?r.

Her?eyin de?i?ece?i gün ise s?radan ba?lam??t?r. 2019 y?l?nda gizemli nesne Linebarrel'in güne? sistemine geri döndü?ü anla??ld???nda bu an? bekleyen Birle?mi? Milletler harekete geçer. Bu s?rada Hack'lenmi? bir askeri uydu ile Linebarrel'in dünyaya dü?ü?ü sapt?r?l?r ve tam da bu s?rada bölgeye sevkedilen Japon Silahl? Kuvvetleri'nin kendi ARMA (Linebarrel evrenindeki Mecha'lar?n ismi) birliklerinin bir k?sm? ise bölgede aniden ortaya ç?kan ve dünyaya kendi düzenlerini yayacaklar? sava? için Linebarrel'in geli?ini bekleyen KATO organizasyonuna ba?l? ARMA'larca imha edilirler. Bunun üzerine ?ehir içinde çat??malar ba?lar ve halk?n s???naklara sevkedilmesine ba?lan?r.

Kouichi ise ?anss?zl??? eseri bisikletiyle tam da o s?rada Linebarrel'in çak?laca?? koordinatlardaki ormandan geçmektedir. Patlamadan sonra gözlerini açt???nda ise yan?ba??nda ç?plak bir k?z ve bir meteor kraterine benzer bir çukur görür. K?z kim oldu?unu hat?rlamamaktad?r. Kouchi ona giysilerini verip evine götürür ve isminin Emi Kizaki oldu?unu ö?renece?i bu k?z buradan itibaren haf?zas?n? parça parça kazanmaya ba?lar. Fakat Japon Silahl? Kuvvetleri'yle KATO aras?ndaki çat??malar hala sürdü?üne ?ahit olurlar ve Kouichi tam da bu s?rada bir uyan?? geçirip Emi'ye dokunur ve Linebarrel'i ça??r?r: Bu 21metre uzunlu?unda ve nano makineler yayarak kendi kendini iyile?tirebilen bir tür biomekanik MACHINA'd?r. Kouichi bununla KATO'ya kar?? sava??r ve ?ehri kurtar?r. Fakat bilmedi?i ?eyse...

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
...kendisinin zaten Linebarrel'in dünyaya çak?ld??? an ölmü? olmas?d?r. Emi Kizaki, Linebarrel'e onu kendi nano makineleriyle hayata döndürmesini istemi?, fakat bu olay sonucu Kouichi'nin çekinik karakteri ve hassas vücudu d??ar?dan farkedilmese de geri dönemeyecek ?ekilde de?i?mi?tir.


Linebarrel'in dünyaya dönü?ünü bekleyenler sadece KATO de?ildir. Linebarrel'le farkl? ba?lant?lar? olan ve dünyan?n en büyük ilaç holdingi olarak bilinen JUDA organizasyonu da olaya dahil olur ve kendi MACHINA'lar?yla (ARMA'lar?n "FACTOR" denen insan vücudu modifikasyonu bir özellikle tetiklenen "özel" versiyonlar?) KATO'nun bölgedeki aktivitesine kar?? onlar da müdahelede bulunurlar. Ertesi gün hayat normale dönmeye ba?lam?? gibi olsa da Kouichi bir "FACTOR" oldu?unu ke?fedecek, "adaletin sava?ç?s?" olma amac?n? gerçekle?tirmek için KATO ve JUDA aras?ndaki sava?a kendi ad?na girecek ve bu süreçte de Linebarrel'in varolu?u hakk?ndaki gizemleri aç??a ç?kartmaya ba?layacakt?r.

forum resmi

forum resmi

Notlar:

-Anime, 2005'in ba?lar?nda Akita Shonen'de yay?na ba?layan 12 ciltlik ayl?k Manga's?ndan 2008 sonunda GONZO taraf?ndan uyarlanm??t?r. Anime orjinal Manga'dan pek çok yönde ayr?lmakla birlikte payla?t?klar? ortak özellikler 2006 sonunda yay?na ba?layan Sunrise serisi Code Geass'ta da kullan?lm??t?r. ("FACTOR" kullan?c?lar?n?n gözlerinin k?rm?z?ya dönmesi, Kouichi'nin karakter de?i?imi, bu gücün onun hayat?n? kurtarm?? bir k?z taraf?ndan verilmesi, Kouichi'nin çocukluk arkada?? Yajima ile rakiple?mesi gibi)

-Mecha tasar?mlar? için Juusenki L Gaim ve Five Star Stories gibi Mamoru Nagano eserlerinden ve ayr?ca Konami yap?m? Zone of Enders ile 1989 tarihli Hades Project Zeorymer'dan konsept olarak esinlenilmi?tir. ?ntihal boyutunda bir al?nt? olmamakla birlikte bu oldukça özgün dizaynlar görmemizi sa?lamakta. http://www.linebarrels.jp/english/index.html#story adresinde JUDA yap?m? MACHINA'lar? görebilirsiniz.

-Code Geass'le ortak kadrolar? da payla?maktad?rlar. Code Geass yönetmeni Goro Taniguchi bu seride yap?mc? olarak bulunmu?tur. Code Geass'da Lelouch'u seslendiren Jun Fukuyama ise bu serinin ba?kötüsü olarak kar??m?za ç?kar. Ayr?ca Code Geass'in ilk biti? ?ark?s?n? seslendiren ALI Project, Iron Linebarrels'de aç?l?? ?ark?s?n? seslendirmektedir.

-DVD extra bölümlerden "Pretty Girl Genius Scientist Rachel-chan" bölümü ilk 12 bölüm içerisinde geçerken, "Shadows of Iron" bölümü TV serisi finalinden sonra geçmektedir.

-PSP için bir oyunu bulunmaktad?r. Ayr?ca Nintendo DS için ç?kan Super Robot Wars L oyununda Kurogane no Linebarrels birimleri ekibe dahil edilebilmektedir.

-Maket setleri Kotobukiya taraf?ndan üretilmekte. http://www.1999.co.jp/eng/list/1276/0/1 adresinde ?u ana dek ç?kan Mecha maketlerini görebilirsiniz.

Forum resmi

Yorum/?nceleme:

Aç?kças? söze nas?l girece?imi bilmiyorum zira ba?lad???m gün bitirdi?im nadir serilerden birisi kar??mda duruyor. Serinin a??r Ecchi and?ran duru?u (ki baz? sahnelerde gerçekten öyle) olsa da serinin malum baz? serilerin aksine, gerçekten boyundan büyük bir bir?eyler anlatmaya çal??m?yor ve 13. bölümle sonras? itibariyle hikayenin arkas?ndaki gerçek temay? ortaya ç?kartarak bizi ?a??rt?yor. Asl?nda hikayeyi 2. k?sma ay?rmam?z mümkün: ?lk 12 bölümde, karakterleri tan?maya çal???p bolca gülerken 13. bölümün daha ilk dakikalar?ndan son bölüme dek ?a??rt?c? (hatta ?ok edici de denebilir) bir dolu geli?me üst üste geliyor. Arada yine fanservice'ler (ve seviyeli bir komedi) görsek de, bu yine son 12 bölümde gördü?ümüzün gerçekten üzerinde zaman harcanm?? bir drama oldu?unu de?i?tirmiyor. Tarz olarak Zone of Enders oyununu oynam?? arkada?lar? hayli hayli tatmin edecek dövü?ler ve dizaynlar görüyoruz (ki zaten ZOE ile ayn? tasar?mc?n?n ürünü), bunlara usta i?i 3D'lerin ve bölüm içi ?ark?lar?n yerinde kullan?m?yla dövü? sahnelerinin bölümlere dengeli ?ekilde verilmesi eklendi?inde kar??m?zda not olarak gerçek anlamda haks?zl???a u?ram?? 2000 sonras? yap?mlardan birisi duruyor.

Seiyuu performanslar? oldukça iyi. Özellikle Jun Fukuyama, Yuichi Nakamura ve Sho Hayami'nin performanslar? aç?s?ndan mükemmel. (Shizuna'n?n Kanto aksan?na ayr? bir parantez bile açabiliriz) Buna bir de oldukça usta i?i bir çift OST eklendi?inde söyleyecek çok bir?ey kalm?yor.

Mecha dizaynlar? hakkaten ?ahane. Farkl? olmak için kas?lmam?? ama -illa benzetme yapmak gerekirse- en az FSS ve ZOE kadar özgün, harika dizaynlar. Mecha'lar?n dövü? s?ras?nda gerçekle?tirdi?i hareketlerin insan hareketlerine benzerlik düzeyi de dövü?lere ayr? bir dinamizm getiriyor ve ne denli h?zl? vuru?lar görsek de ayr?nt? yüksekli?i nedeniyle hiçbir k?s?m gözümüzden kaçm?yor. Ayn? sahneler tekrar tekrar kullan?lm?yor ve "Super Robot" türünden ziyade "Real Robot" türüne yak?n bir estetik kullan?ma ?ahit oluyoruz.

Serinin kendi kulvar?nda öne ç?kt??? yap?mlardan birisi Ecchi k?s?mlar d???nda serinin tamamen seinen bir serinin söylemlerine sahip olmas?. Özellikle Kato Hisataka'n?n sava?ma güdüsü ile insan aras?ndaki ba?? aç?klad??? k?s?mlar ve Reiji Moritsugu'nun kendi nihilizmini anlatt??? k?s?mlar karakter tasar?m? ve senaryo ba?ar?s?n? daha bir gözler önüne seriyor. Finale geldi?imizdeyse bir Zeta Gundam, Gundam 00 S1, Gunbuster yada belki bir Ideon ayar?nda epik bir final izletiyor seri bize. Ama ayn? zamanda bunlar?n tümünden de farkl?yd? zira...

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
...hayat?mda ilk kez bir finalin mutlu sonla bitmesini bu kadar istedim.


Asl?nda uzun uzad?ya "?öyle mükemmel, böyle harika" diye de saymak istemiyorum gerçi çünkü notu cidden kalitesine oranla çok dü?ük bir Anime. Ama her halukarda ay?rd???n?z zaman?n hakk?n? misli misli kar??l?yor diyebilirim sizlere.

Son olarak söyleyebilece?im Kurogane no Linebarrels'in -belki de Soukyuu no Fafner ile birlikte- arkas?nda saklad??? konsept, "ya?ayan" karakterlerin say?s? ve i?leni? olarak beklentime ters orant?l? olarak beni en çok ?a??rtan yap?t ve son 10 y?l içinde izledi?im seriler içinde izledi?im en sa?lam birkaç bilimkurgudan birisi oldu?udur. Asla unutamayaca??n?z bir hikaye oldu?una dair sizi kesinlikle temin edebilirim: Yar?nlar? kurtarmak için nefret edilen ki?i olmay? kabullenenlere (bu, bütünü kurtarmak için milyonlarca masumun feda edilmesini gerektirse de), bizi öldürmeyip güçlendirenlere, hayat? boyunca sindirildi?i halde güçlü olma hayalleri kuranlara, belki de en çok sevginin ve adaletin gücünü arayanlara adanm?? bir yap?t.