Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Expendables II (2012)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler > Ar?iv
RockeT
forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?


Jason Statham ... Lee Noel
Sylvester Stallone … Barney Ross Sylvester Stallone ... Barney Ross
Bruce Willis … Church Bruce Willis ... Kilise
Mickey Rourke … Tool Mickey Rourke ... Arac?
Dolph Lundgren … Gunnar Jensen Dolph Lundgren ... Gunnar Jensen
Jet Li … Ying Yang Jet Li ... Ying Yang
Terry Crews … Hale Caezar Terry Crews ... Hale Caezar
Randy Couture … Toll Road Randy Couture ... Toll Road
hasta
Çok talihsiz bir haber. Olmasa daha iyi olurmu? flaugh.gif Sylvester Stallone apartman aidatlar?n?, do?algaz faturalar?n? ödemekte zorluk çekiyor galiba. ?lk filmin bütçesi 80 milyon dolarm??, sadece ABD'deki gösteriminden 100 milyon dolar?n üzerinde gelir elde etmi?. Yurtd??? gösterim gelirleri, di?er tan?t?msal gelirler, TV ve DVD gelirleri buna dahil de?il. ABD'nin uyan?k ?ahan'? da Sylvester olsa gerek smile.gif
cb_spike
80 milyon dolar?n içinde filmin tan?t?m? için harcanan para var m?? Yoksa o dahil de?il mi?
hasta
http://www.imdb.com/title/tt1320253/business

Bu sayfadan ald???m bilgiyi payla?m??t?m. Tahmini bütçe olarak geçiyor bu de?er. Her ?ey dahildir bence.
R0BlN
Reklam ve tan?t?m giderleri filmin bütçesine dahil edilmez. Da??t?m?n bir parças? say?l?r ve kaba bir hesapla filmin bütçesi kadar da??t?m gideri (reklam + tan?t?m + kopyalar + salon maliyetleri) oldu?u varsay?l?r. Yine kaba bir hesapla ABD gi?esi kadar ABD d??? dünya gi?esi olaca?? varsay?l?r.

Örne?in filmin bütçesi 80 Milyon USD ise, 100 Milyon USD has?lat ile o filmin kâra geçmi? oldu?u dü?ünülür.

Elbette bu durumun istisnalar? vard?r. Örne?in Waterworld ABD'de bütçesine göre oldukça dü?ük gi?e yapmas?na ra?men di?er ülkelerdeki has?lat? + video sat??lar? sayesinde paçay? bir nebze kurtarm??t?r. 2012 de benzer bir örnektir (?yi de kâr getirmi?tir).

Tersi örnek olarak Star Trek (2009) verilebilir. ABD d???nda beklendi?i kadar has?lat yapamam??t?r (Yine de zarar etmemi?tir).

Bütçeler ve gi?e rakamlar? için:
http://sinema.yedincigemi.com/boxoffice.php

Bütçe örnekleri için:
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_budgeting
Kastore
Bildi?im kadar?yla Waterworld'un paçay? kurtarmas?n? sa?layan, Universal Studios'a gelen turistlere yapt?r?lan Waterworld turlar?. San?r?m hala devam ediyor ve filmin içerisindeki sahneler canland?r?l?yor, turist de filmin içindeymi? gibi buluyor kendini.

Yani bir filmin kar etmesini sa?layan onlarca olgu var. Benim gözümde de Star Wars efsanesi vard?r mesela. Gi?elerine bakmad?m ama Star Wars'un ürünleri (oyuncaklar, ti?örtler, ???n k?l?çlar?, kostümler vs.) Lucas'? dünyan?n en zengin adamlar?ndan birisi yapt?.

The Expendables'da böyle bir ?eyle kar??la?mad?m. Tahminim ne yapt?ysa gi?ede yapm??t?r film. Do?al olarak -ilk film kimi çevrelerce e?lenceli, ho? kar??lan?nca- etinden sütünden yününden yararlanmak isterler elbet. Oysa The Expendables dövmesi, The Expendables silahlar? satamayacaklar?na göre, yeni bir film yapmaktan ba?ka çare kalmad? ellerinde smile.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.