Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Armor Hunter Mellowlink
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Anime
Kisiliksiz
YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Kikô ryôhei Merôrinku (1988)
Forum resmi
IMDBRT
Yazar/Senarist: Ryôsuke Takahashi
Tür: K?sa Film
IMDB Notu: 9 / 10 (5 oy)
ANN Notu: 6.8 / 10 (32 oy)
Süre: 30 dakika (12 bölüm)
Ülke: Japonya    Dil: Japonca   

[forum resmi

QUOTE
Ad?: Armor Hunter Mellowlink (機甲猟兵メロウリンク)
Yay?n Y?l?: 21.11.1988 ? 28.04.1989
Yay?n Türü: OVA
Bölüm Say?s?: 12
Bölüm Süresi: 25?er Dakika
Yönetmen: Kanda Takeyuki
Eser Sahibi: Takahashi Ryousuke
Senaryo: Gobu Fuyunori, Hirano Yasushi, Takahashi Ryousuke, Tonoike Shouji, Yamaguchi Hiroshi
Müzik: Inui Hiroki
Mekanik Tasar?m: Ookawara Kunio
Karakter Tasar?m: Taniguchi Moriyasu
Yabanc? Kaynaklar: ANIDB, ANN, IMDB

QUOTE
KONU:

Astragius Galaksi?si, Gilgamesh Takvimiyle 7213 senesi. Gilgamesh ve Balarant taraflar? aras?nda yap?lan bar?? antla?mas?ndan k?sa bir süre sonra?

Sava??n getirdikleri ilen çöle dönü?mü? eski sava? alan?nda ilerlemekte olan askeri nakliye kamyonu kimli?i belirsiz bir sald?rgan?n hedefi olur. Yap?lan sald?r? esnas?nda kendini kamyondan güç bela atabilen asker kapakland??? yerden ba??n? kald?rd??? vakit bir elinde, art?k sava?larda kullan?lmayan Anti-Z?rhl? Piyade tüfe?i di?erinde ise asker künyesi tutan sald?rganla burun buruna gelmi?tir.

Adam, elindeki künyeyi, ?a?k?nl?k içerisindeki erin önüne atar ve der ki:
?Albay Dogman?a söyle? Onu görmek için cehennemden ç?k?p geldim.?

Bu sözlerin sahibi, Ality Mellowlink?tir. Yan?nda bulundurdu?u künyeler ise; üstleri taraf?ndan, hayatta kalma ?ans? olunamayacak göreve atan?p katledilen dostlar?na aittir. Amac? ise, onlar? ölüme gönderen ve üstüne üstlük kendisini de ihanet ilen suçlayan yüksek rütbelilerden intikam almakt?r. Bu gaye ilen, tek silah? olan Anti-Z.P. tüfe?iyle, diyar, diyar dola??p; olay?n sorumlular? ile bir, bir yüzle?ecektir... Ölümüne?

Ama kutsal gördü?ü bu ki?isel sava?, nereye kadar gidecek ve ona neler getirecektir?


forum resmi

QUOTE
?NCELEME
Güç Dengesi ve Çat??malar:

Mellowlink?in ki?isel intikam öyküsü, i?leni? olarak, tek kahraman?n üzerinden giden bir macera olarak gitse de, i?leni? itibari ilen; ?imkânlar? ve yapabilecekleri s?n?rl? ba?kahramana kar??, pek çok olana?? elinin alt?nda olan ve hatta bulundu?u mekân?n avantajlar?n? Mellowlink gibi kullanan rakiplerin oldu?u? güç dengesi pekte adil olmayan mücadeleler söz konusu. Bu da haliyle OVA boyunca gördü?ümüz ço?u çat??man?n daha taktiksel yap?lmas? sonucunu meydana getiriyor haliyle. Mellowlink, baz? anlar, tüfe?i ile Z.P. ye (Seride AT olarak geçen mechalar 5?6 metre civar?nda say?l?r) dalarken bile, kendisinin, eskiden Z.P. pilotu olmas?ndan ötürü, bu sava? makinesine kar?? kullanabilece?i taktiklerin bilincinde hareket ediyor. Kimi zaman rakibine kar?? minik tuzaklar kuruyor, kimi zaman bulundu?u ortam?n getirdi?i avantajlardan faydalanmaya çal???yor. Anime yap?mlar?nda görebilece?imiz baz? fiziksel esneklikleri saymazsak gayet gerçekçi ve gerilimli çat??malar meydana geliyor. Devaml?, bulunduklar? yerin (Çöl, orman, hatta eski tarzda yap?lm?? bir kalenin içi?) ve kulland?klar? silahlar?n getirdikleri avantaj ve dezavantajlar?n?n bolca etkisi oldu?unu görmekteyiz seri boyunca.

Hikâyenin ??leni?i:

5. Bölümde bahsedilen ve Mellowlink?in ki?isel sava??n?n sebebini anlatan bölümü bir kenara koyarsak ilk 6 bölüm, bir hedef ile kar??la?ma üstüne kuruluyken 7. bölümden itibaren bu av mevzusu yeni geli?meler vesilesi ilen farkl? bir boyut kazan?yor. Tabii hikâyenin, bu gidi?at sebebiyle giderek monotonla?ma tehlikesine girmesini önlemek için: ?lk bölümden itibaren, hikâyedeki varl?klar?n? giderek hissettiren ana yan karakterler; bazen av ve avc?n?n yer de?i?tirmesi gibi o bölüme has, konu i?leni?i (Mellow?un av?na yakla?abilmek için hapishaneye girmesi. Av?n?n, ZP?ler ilen yap?lan sava? müsabakas?nda oldu?unu ö?renince bire bir kar??la?mak için oyuna kat?lmas?. Mellow?un, hedefi sebebiylen tuza?a çekilip, avc?yken ava dönü?mesi gibi?); 7. bölüm itibari ilen ?insan av?? mevzusunun haricinde, ana yan karakterlerin ki?isel mevzular?n?n da Mellow?un hikâyesine dâhil olmas?, ana konuya; kaçma-kovalamaca ve kimisi ki?isel, kimisi ise ordu içerisinde gerçekle?en entrikalar eklenmesi ilen daha da merak uyand?r?c? bir seyir halini al?yor.

Votoms Evreni ?le Olan Ba?lar?:

Mellowlink?in öyküsü, Gilgamesh ve Balarat aras?ndaki sava??n bitimine yak?n bir zamanda ba?l?yor. Bölü?üne verilen intihar görevi s?ras?nda yüklü miktarda jijiriumun çal?nmas? meselesi, ileriki bölümlerde bahsi geçen PS Projesi ile ba?lant?l?. Mellowlin?in hikâyesinde ya?anan olaylar?n ç?k?? sebepleri olarak bahsi geçmekte olan PS Projesi, TV serisinde, üstünde durulan önemli bir konu.

OVA daki mekânlar ise Votoms evreninin de?i?mez parçalar?: Sava??n kal?nt?lar?yla dolu çöller; kalabal?k kasabalar?n viraneleri, sava? arenalar?; tehlikeler ile dolu ormanlar? ve daha nice irili ufakl? mekân? ile geni? bir yelpazede vuku buluyor olaylar.

Hikâye içerisindeki birçok temel ö?esiylen, TV serisine yak?n duruyor: Kendini sava?maya adam?? yaln?z sava?ç?, bir ?ekilde yolunun kesi?ti?i ve gerekti?i vakit belli ortak noktalarda bir olduklar?ndan, yard?m?na ko?an dostlar?; ilk ba?larda da??n?k ve basit duran konunun, yeni geli?meler vesilesiyle toparlan?p daha farkl? bir yön almas?; niyetleri hiçte iyi olmayan üst rütbeli ordu mensuplar? ve birbirlerine kar?? yürüttükleri küçük ayak oyunlar??

Ayr?ca, Mellowlink?in ki?isel mücadelesi esnas?nda, giderek; kar?? ç?kt??? haks?zl???n farkl? bir versiyonunu dü?manlar?na kar?? uygulamaya ba?lamas? ile TV serisinin ana karakteri Chirico gibi anti-kahraman türevi bir karaktere dönü?üyor.

Bir ?zleyicinin Gözüyle ?Armor Hunter Mellowlink:?

?lk ba?larda ana kahraman?n elindeki eski püskü dev tüfek ilen AT (Seride geçen mechalar) avlamas? tuhaf gelse de, ba?larda da belirtti?im gibi bunu olabildi?ince sahici bir ?ekilde i?lemeye çal??arak, zay?f gözükebilecek bu kar??la?ma tarz?n?, seri için en güçlü kozlardan birine dönü?türüyor. Tabi bu arada, Mellowlink?in tek silah? olan büyük Anti-Z?rhl? Piyade tüfe?i ile kimi zaman olmas? gerekti?inden daha çevik davranmas? biraz tuhaf kaçabiliyor.

Birde, 5. bölümdeki mahkemeden kaç?? an? üstünde biraz durmak gerek; son bölümü izledikten sonra, hikâyedeki yerini oturtabildi?iniz ama i?leni? olarak gayet basit kaçm?? bir hadise olarak i?lenmi?.
Kurgu esnas?nda, seyirci olarak bizlerin tahmin edebilece?i kimi ara sahneler verilmeden geçilmesi sayesinde zaman gayet iyi kullan?lmaya çal??m??. Mesela buna örnek olarak, Mellow?un kodesinden kaçma k?sm?n? örnek gösterebiliriz, Mellow?un; nas?l olsa biz seyirciler için öyle ya da böyle, bir ?ekilde kli?e denebilecek küçük bir numara çevirerek, gardiyan?n? kodesine çekip bay?ltaca??n? tahmin edece?imiz uzun sahne yerine; önce kodesine t?k?lm?? Mellow?u görür, bir sonraki sahnede kaçmaya te?ebbüs eden mahkûmlar? görürüz. Sonras?nda ya?anan karga?a sahnesinden, Mellow?un kodesine geçeriz ve bayg?n bir halde duran gardiyan? ve kap?s? aç?k kodesi göstererek Mellow?un kaç??? az ve öz olarak gösterilmi? olunur. Bu gibi zaman? ekonomik kullanma hadiseleri ilen gereksiz uzatmalar?nda önüne geçilmi? olunmu?.

Mellowlink?in hedefindekileri, özelliklerine göre s?ralarsam: Mevki dü?künlerinden, konumu itibari ile alt kademedekilere zorbal?k ve i?kence etmekten haz alanlara, insan avlamay? kendine hobi edinmi? medeni k?l?kl? canavarlardan, üç-be? kuru? için her türlü i?e kalk??acaklara, elindekinden daha fazlas?n? isteyenlere, vazifeleri ve bulunduklar? sistemin i?leyen çarklar? sebebiylen yapmalar? gerekeni yapt?klar?na inananlara kadar geni? bir yelpaze içeriyor.

Bu yelpaze içerisinde en be?endi?im karakter, Yarbay Boil oldu. Birazc?kta yanl?? yönlendirilmeler sebebiylen yapt??? i?ler yüzünden Mellowlink?in hedefi olan bu usta ve kurnaz AT pilotu, dü?tü?ü durum sebebiylen, Mellowlink?in hikâyesinde, onunla paralel bir kar??la?t?rma yap?larak özde?le?tirilebilecek bir noktada durmakta. Mellowlink?in karakterini ise, 5. bölümdeki iç sesinden anlatt??? hikayesinden kavr?yoruz: Sava?ta, üstlerine ve ordu disiplinine inanm??, verilen emri kay?ts?z ?arts?z uygulam?? AT pilotu. Bu sadakat ve inanc?n?, verilen intihar göreviyle cephe arkada?lar?n? kaybettikten sonra dahi sürdürüp ?kalan son ki?i dahi olsa, verilen görev sürdürülmelidir? mant??? ile hareket edip dü?mana kar?? gelmeye çal??acak bir inanca sahip. Lakin bu inanc? sonuna kadar sad?k oldu?u ordusunun onu ihanet ilen suçlanmas? ile tepetaklak olup, ya?amak için ba?lanabilece?i bamba?ka bir sava?a; ?dostlar?n?n intikam?n? alaca??? ki?isel mücadeleye yöneliyor. Ve ilk ba?larda, hedefi harici kimseye zarar vermemeye dikkat ederken daha da zorla?an bu mücadele esnas?nda kendi kendine uygulamaya çal??t??? bu kural?da bozmaya ba?layarak bir nevi nefret etti?ine dönü?üyor, fark?nda olmadan.

forum resmi
Akuma_Blade
forum resmiAnime'lerde bugüne dek en özlemini çekti?im ?ey, sevilebilir bir karakter olmas? için üzerinde ayr?ca u?ra??lmam??, amac? ve karakteri ne ise öyle davranan, yanl?z bir adam görmekti. (Hayat bize bugüne dek "iyi adamlar?n" hep yanl?z kalmaya mahkum olduklar?n? göstermemi? midir?) Mellowlink bize en ba?ta bunu sa?l?yor.

En ba?ta yönetmenin di?er i?i olan 08th MS Team'de oldu?u gibi Mellowlink'de de özel sezgileri olan, Kinder Süpriz Yumurta'dan ç?kar gibi Mecha bulup kullanmaya ba?layan bir kli?e kahraman stereotipinden uzak durulmu? ve gayet iyi edilmi?. Aksine, hikaye ?ans?yla de?il "?ans?na ra?men" (gerçi seride birkaç noktada bu konu biraz tart??mal? bir hal alsa da ben gördüklerimden memnunum aç?kças?) hayatta kalan bir kahramana odaklanmas? ve dolay?s?yla onun neredeyse yokluklar içinde kulland??? metotlarla girdi?i tek ki?ilik sava? bizlere bir insan?n irade gücünün nerelere dek varaca??n? da kan?tlar niteliktedir. Seri ayr?ca içindeki çat??ma mant???n?n belkemi?ini olu?turan ZP'lerin hem av hem de avc? rolü aras?nda gidip gelmesi ile Mecha türüne özel bir ilgi alaka duymayacak izleyici için bile önerilebilecek benzersiz bir bilimkurgu arkaplanl? öykü halini al?yor. Apocalypse Now gibi eski ekol sava? filmlerine yap?lan göndermeler de serinin arka plan?n? güçlü tutmakta.

Hikayedeki 8 (yada 9) dü?man?n her birisinin ayr? bir uzmanl??? ve onu ölüme sürükleyecek ayr? bir zaaf? var: Bu bize Kutsal Kitap'daki Ölümcül Günah'lar?n akla yatk?n bir yan okumas?n? sa?l?yor. Onlar? tek bölümde bile görüyor olsak da birkaç sahne üzerinden bile karakterlerinin çok güzel betimlenmesi karakter dizaync?s?n?n süreyi rafine kullanabilme ba?ar?s?n? bize göstermekte. Ayr?ca 4-5 y?l sonra hayli ünlü olacak birkaç seiyuu'nun kadroda bar?nmas? ne kadar k?sa görünseler de karakterleri oldukça ak?lda kal?c? yapmakta.

Votoms evreni ile güzel ba?lant?lar? var ve bunlar, Votoms TV serisine ba?lad???n?zda evren ile adaptasyon sürenizin çok k?salmas?na, do?rudan kendinizi evinizde (yada mevzinizde... her neyse) hissetmenizi sa?l?yor. Bunlar? k?saca saymak gerekirse:

T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...

-5. bölüm Flashback'i ate?kese bir ay kald???n? en gariban askerin bile ö?rendi?i (ki bu yüzden Mellowlink ve arkada?lar?n?n gönderildikleri intihar görevi, gözümüzde farkl? bir yere yerle?ir) bir aral?kta geçerken son bölümde TV serisinin sonlar?na do?ru Balarant ve Gilgmesh sava??n?n yeniden ba?lad??? gecenin sonras?ndaki ?afak ile sona erer.
-Jijirium ve PS Projesi, -her ne kadar bu yap?mda üzerinde çok detayl? bahsedilmese de- hem Armor Hunter Mellowlink'deki komplo satranc?n?n merkezine yerle?tirilmesi hem de TV serisindeki süprizi kaç?rmak yerine buna dair merak?n?z? artt?rd??? için önemli.
-"Hapishane" bölümünde mahkümlar? ta??yan eski püskü kargo uça??nda Chirico'ya ikiz gibi benzeyen bir cameo karakter görürüz.
-"Orman" bölümünden itibaren birkaç kez General Helmecion, telefonla Korgeneral Battentain'in birli?ine telefon eder. Her ne kadar kendisinin sesini duymuyor olsak da, Korgeneral Battentain, Votoms evrenindeki komplo satranc?n?n önemli ta?lar?ndan birisi.
-TV serisinde ilk bölümlerde pat diye anlat?lmayan "Yapay Kas Dokusu" gibi anlat?mlar sayesinde bir AT'nin zay?f ve güçlü oldu?u noktalar? çabucak ö?reniyor, çat??malarda Chirico'nun kulland??? taktikleri olmas? gerekenden kavr?yorsunuz.

forum resmi

-Votoms serisiyle alakal? bir gönderme olmasa da ayr?ca belirteyim: Intro'da gördü?ümüz gibi Mellowlink'in elindeki künyelere sessizce bakt??? k?sa sahne Kore Kahramanlar? an?t mezar?na dikilen temsili asker heykelinden esinlenerek yap?lm??. En az?ndan öyle bir "sayg? duru?u" hissettim.


Votoms evreninin olmazsa olmaz? olan militarizmin güvenilmezli?i, ölümün kaç?n?lmazl???, sava? ortam?n?n ve farkl? olana duyulan kitlesel nefretin olu?turdu?u genel anlamda yozla?maya "emir son ki?i kal?nsa da uygulan?r" prensibine inanan bir askerin bunun yüzünden u?rad??? trajediye ra?men saklad??? künyeler üzerinden gösterdi?i ba?l?l?k ve onur ekleniyor ve seri boyunca erkeksi gözya?lar?m?z? gizleyemememizle sonuçlan?yor. (En az?ndan benim için öyle oldu)

TV serisinde "ke?ke" diyebilece?im tek nokta, Chirico ve Mellowlink'in hikayelerinin hiç kesi?miyor olmas?. Gerçi bu belki anla??labilir zira neticede her iki karakter daha hayat?na bir anlam bulamadan av durumuna dü?en, etraf?nda ba?ka insanlar varken bile bir çöldeki kadar yanl?z adamlar?n trajedisi üzerine bir anlat?m?n oda??nda duruyor. Seride bir Epilogue olmamas?n? da böyle bir "ke?ke" ba?lam?nda sayabilirdim ama gerek yok. Neticede bu asl?nda bir yol hikayesi ve yanl?z bir ruhun dünyada çekti?i araf yolculu?unu mükemmel ?ekilde tan?mlad??? için var?lan yolun yeri yada anlam?ndan ziyade bu yoldaki kararl?l?k ve çekilen çileler ön plana ç?k?yor. Bekledi?im ?ey de en ba??ndan beri bu oldu?u için bir eksi bulam?yor, sadece gerçek bir kahramana verilmesi gereken selam duru?u olarak de?erlendiriyorum.

Sonuç olarak insan iradesine, korumak için ölüme gözü kapal? yürünebilen ideallere, insanl???n de?i?meyen yazg?s?na ve belki de her?eyden çok arkada?l??a dair iç burkucu bir hikaye. Hala izlemediyseniz, kaç?rd???n?z her saniye için izledi?inizde üzülece?iniz, nispeten k?sa ama mükemmele yak?n bir Anime destan?.

Elveda Mellow... Ve her?ey için te?ekkürler...


ErgoNoRoxy
"Anime'lerde bugüne dek en özlemini çekti?im ?ey, sevilebilir bir karakter olmas? için üzerinde ayr?ca u?ra??lmam??, amac? ve karakteri ne ise öyle davranan, yanl?z bir adam görmekti. (Hayat bize bugüne dek "iyi adamlar?n" hep yaln?z kalmaya mahkum olduklar?n? göstermemi? midir?)"

?ste bu replik her ?eyi aç?kl?yor. Benim de duydu?um ilginç bir olay akl?ma geldi. Olay? ya?ayan?n a?z?ndan anlatmaya çal??ay?m.

"Görevim gere?i çok çe?it insan gördüm. Hep yaln?z kalmaya mahkum olanlar?n topluma uyum sa?layamam?? canavarlar oldu?unu dü?ünmü? ve hep böyle örneklere tan?k olmu?umdur. Tabii ki gerçek hayatta filmlerde, animelerde falan de?il. Hep de böyle dü?ünmeye devam etmi?imdir. Ta ki gizemli bir adamla kar??la?ana kadar. Aç?kcas? kar??la?t?m denemez. Ama birçok olay?n alt?ndan bu adam ç?k?yordu. Sanki kötülerin ba??na bela, iyilerin mutalak koruyucusu. Tabii ki, durum böyle olunca adam? bulamay?nca i?ledi?i suçlar? birilerinin üzerine y?kma gere?i duyduk. Ama harbiden haketmi?lerdi. Sadece dava kapans?n diye yapt?k. Neyse yapt??? i?ler do?ruydu ama kanuna ayk?r?yd?. Bu yüzden, görevimiz de olsa yakalamak istemedik. Biz de, çe?itli suçlardan yakalanm?? az?l? haydutlara b?r ?ekilde bu suçlar? yazd?k. Daha sonra bu ?ah?s benim ki?isel ilgi alan?ma girdi fakat ne yaparsam yapay?m bir türlü hakk?nda bilgi edinemiyordum. Sanki bir hayaleti ara?t?r?yordum. Her buldu?um ipucu sonuçsuz kal?yordu. Sonunda pes ettim. Ve bu adam?n tüm hayat?ndan toplumun iyili?i için vazgeçti?i, yaln?z bir hayat sürdü?ü kan?s?na vard?m. Var ila yok aras? biriydi. Gizemli bir kahramand?. Kimsenin yapamad???n? yap?yordu ve yapt??? fedakarl?k sayesinde yakalanm?yordu. Bunun ba?ka bir aç?klamas? olamazd?."

Gerçek midir de?il midir bilemem ama gerçek kahramanlar?n yaln?zl??a mahkum oldu?unu hep dü?ünmü?ümdür. Belki de bu yüzden bana çok ilginç gelen bu an?m? payla?mak istedim.
ErgoNoRoxy
Bu arada adam? yakalam??lar. Adam bildi?in psikopat ç?km??. Can? s?k?ld?kça birilerini öldürüyormu?.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.