Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Robin Hood (2010)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Robin Hood (2010)
Forum resmi
IMDBRT
Yönetmen: Ridley Scott
Yazar/Senarist: Brian Helgeland, Brian Helgeland
Tür: Aksiyon / Macera / Dram
Konu: Robin, Nottingham`a gitti?inde a??r vergilerle inim inim inleyen bir kasabayla kar??la??r. Orada Lady Marion adl? dul bir kad?na a??k olur. Ancak Lady Marion`?n, ormanlardan gelen bu adam?n...
IMDB Notu: 6.9 / 10 (41,955 oy)
RT Notu: 44 / 100
Süre: 140 dakika / 131 dakika (Cannes Film Festivali) / 156 dakika (director's cut)
Ülke: ABD / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce / Frans?zca   
Oyuncular: Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong

Kahraman farkl?, film ayn?!

Usta yönetmen Ridley Scott’?n tarihi filmler için bir ?ablon ç?kartm?? oldu?u Robin Hood ile iyice kendini belli ediyor. 2000’lerin sinemada moda haline getirdi?i Amerikan kli?elerinden biri olarak bir efsanenin efsane olmadan evvelki haz?rl?k evresine dönen yap?mlar kervan?na at s?rt?nda Robin Hood da kat?l?yor. Errol Flynn’den bugüne kadar TV dizileri, slapstick Mel Brooks komedisi, pornosu, çizgi filmi ve 90’lar nesline 80’li y?llar saç modeliyle cilâ çekilerek sunulan Kevin Costner’l?s? bile yap?lan Robin Hood’un haz?rl?k s?n?f?ndaki maceralar?na dönmek için geç bile kal?nm?? olabilir. Belki de bu film sayesinde insanlar, zaten tan?d?klar? bir kahraman?n nas?l kahraman oldu?unu izlerken, onun hakk?nda daha önce bilmedikleri baz? gerçekleri ö?renip ?a??racaklar, filmdeki baz? tuhafl?klar?n da gerçek olup olmad?klar?n? ö?renmek için (ümit ederiz) ara?t?r?p okuyacaklar. Zira Robin Hood öyle anonim bir figür ki, onu filme alan her senarist ve yönetmen kendinden bir ?eyler katmadan duram?yor.

Ridley Scott ve Brian Helgeland’?n (L.A. Confidential, Conspiracy Theory, Mystic River, Man On Fire) eline dü?mü? 2010 model Robin Hood’un da farkl? bir yorumdan nasibini almamas? dü?ünülemezdi. Robin Hood’un tarihsel gerçekli?i hakk?nda ço?umuzun bilgisi film ve dizilerle ?ekillenmi? olabilir. Kendi ad?ma Robin Hood’un ara?t?r?p incelenecek bir kahraman oldu?unu hissetmemi? olmay?, biraz da bu yap?mlar?n sebep oldu?u tembelli?ime vermi?imdir. Oysa Robin Hood 2010, asl?nda altyap?s? sa?lam bir yükseli? öyküsü olarak tarihi, politik, dramatik ve tabiî aksiyonel arka plânlarla zenginle?tirilen gi?e hedefli bir ba?lang?c? olmu?. Fakat filmde yer alan ya da almayan birtak?m unsurlar?n eksikli?i veya fazlal??? da göze batm?yor de?il. Bir kere Scott’?n Gladiator ve Kingdom Of Heaven rotas?ndan ?a?mad???, Robin Hood’u da o ?ablona uydurmak için kast???, bu yüzden tipik bir Hollywood seyirli?i seviyesine indi?i anlar oldukça s?r?t?yor. Robin Longstride’?n Robin Hood olduktan sonraki popüler kültür beslenmelerimiz ile, Longstride hakk?nda burada sunulanlar aras?ndaki k?smen olgun say?labilecek üslüp fark?na ra?men, Scott’?n benzer bir popülizme çanak tuttu?u söylenebilir. Bu durumun Gladiator ve Robin Hood’da i?e yaramamas? mümkün de?il. Ama benim için Scott’?n bu üç tarihi yap?m? aras?nda Kingdom Of Heaven’?n sivriliyor olmas?n?n en önemli nedeni, hem politik entrikalar?n, hem etkileyici bir sava? dram?n?n, hem de i?i romantizme, komikli?e, absürdlü?e vurmayan olgunlu?unun daha belirgin olmas?d?r.

Bir Robin Hood filminde günümüz global siyasetinin entrikalar?na, masonik motiflere, derebeylik sisteminin ve haçl? zihniyetinin güncel yans?malar?na, Britanya ordusunun Irak’ta yedi?i haltlara göndermeler yap?laca??n? pek kimse ummuyordu. ?çinde bulundu?umuz y?lda bir Robin Hood filmi çekiliyorsa bunlar?n bir ?ekilde filme yedirilmesi de ihtiyaçtand?r. Yedirilmeye çok uygun bir zemine sahip oldu?u kesin. Baz? yorum farkl?l?klar?na kar??n eski Robinler gibi avc? palavralar?n? aratmayan fantastik ok at??lar? yapan, yolda?lar?yla ?akala?an, Marion ile alttan alttan cilvele?en, Nottingham ?erifine ayar veren bir Robin yine var. Öte yandan filmin çok ciddiye bindirdi?i, bindirmekle iyi de etti?i tarihi fonda geli?en hadiselere bak???ndaki çe?itli farkl?l?klar kafa kar??t?r?yor. Mesela Marion hiç de öyle ç?tk?r?ld?m bir kokona leydi de?il, içine ninja kaçm?? toprak sahibi, ayn? zamanda emekçi bir ku?uymu?. Keza Longstride da tam bir anglo sakson Rambo’ymu?. Ç?karma botlar? nas?l oluyorsa ilk defa 13. yüzy?lda kullan?lm??. Scott ve yazar ekibi s?k? bir Frans?z dü?man?ym??. (Robin Hood’un Cannes Festivali’nin aç?l?? filmi olarak belirlenmesi çok acayip bir durum. Antalya Film Festivali’ni Midnight Express ile açmak gibi bir nevi.) Yine de filmin hedefi, 10 y?l önce Gladiator ile ba?ar?lan epik gi?e operasyonunu Robin Hood’a uyarlamak olunca bu ayr?nt?lar?n do?rulu?u veya uyduruklu?u üzerine konu?mak fazla bir anlam ifade etmiyor.

forum resmi

Ridley Scott’?n alt?na imza att???, üzerine de dört ba?? mâmur film çekti?i senaryolarda ça??n?n çok sonras?na yap?lan nokta at??l? siyasi ele?tiriler kadar dinî “yeniden yap?land?rmalar” da dikkat çekiyor. H?ristiyanl???n toplumsal, politik, maddi, manevi suistimallerini enine boyuna ele alan tutuma al?????z. Ama müslüman sempatizanl??? özellikle bu tarihi filmlerinde daha belirginle?iyor. Bunda samimi olup olmad???n? anlamak için kar??s?na nas?l bir z?t fikir sunulabilir bilmiyorum. Günah ç?karman?n ötesinde, h?ristiyanl??? ve daha derinde Tanr? inanc?n? sorgulamak için ba?ka bir dinin araç edinilmesi de bu fikirlerden biri olabilir. Benzer bir durum, dolayl? yollardan karde?i Tony Scott’?n son filmlerinde de görülüyor. Çok uygun ortamlar yarat?lmas?na ra?men kritik terör sald?r?lar?n? müslüman kökenlere y?kma paranoyas? ?öyle dursun, neredeyse ad?n? bile anm?yor, bu sald?r?lar? askeri veya bireysel h?rs tabanl? kendi iç meseleleri olarak görüyor. ?ki karde? aras?ndaki benzerlikler sadece Crowe-Washington feti?inden ibaret de?il elbette. ?kisi de ne oyuncu, ne de konu olarak birbirinin benzeri filmlerin d???na ç?km?yorlar son zamanlarda. Neredeyse Danzel Washington’s?z film çekmeyen Tony Scott, neredeyse Russell Crowe’suz film çekmeyen Ridley Scott’a kar?? daha zay?f yap?mlar ortaya koyuyor o ayr?. Burada her ikisi için de kariyeri durduk yere riske sokacak hareketlerden kaç?n?ld??? dü?üncesi ak?llara gelmeden olmaz. Özellikle her tarihi figürü i?lerken Gladiator modelinden kopamayan Ridley Scott için nedeni anla??lmaz bir tekrar söz konusu. ?ahsi fikrim, dizisi hiç çekilmeyip bu kadar sükse yapmam?? olsayd?, Ridley Scott mutlaka Spartacus’ü de elden geçirmek isterdi bir ?ekilde.

Ridley Scott’?n tarihi yap?mlar?ndaki ince i?çilik ve teknik üzerine söylenecek ?eyler hakl? olarak her zaman olumludur. Oyuncu kadrosunun yayd??? göz kama?t?r?c? ???k da güven verici. Daha iyi bir cast dü?ünülemezdi san?r?m. Hele de Max von Sydow gibi bir ustan?n hâlâ böyle popüler filmler için tercih edilmesi, oynad??? sahnelerdeki genç rol arkada?lar?n? bile gölgede b?rakmas? harika. Kötü adam olarak görmek içimi biraz yaksa da, Mark Strong’un performans? onu günden güne bu kontenjan?n vazgeçilmezleri aras?na koyuyor. Ama bunlar bile filmi be?enmem için yeterli olmad?. ?ayet çekilecekse ben bu Robin Hood’un devam?n? izlemek istemem. Alt s?n?ftan gelip, krallar?n adaletsiz uygulamalar?na kar?? soylu kan?n?n son damlas?na kadar mücadele eden, onurlu, devrimci, sava?ç? oldu?u kadar bar??ç?, efsanele?mi? bir kahramana dönü?en halk çocu?unun hikâyesini Scott elinden Maximus arac?l???yla izlemi?tik. Bu konsepti ikinci kez ayn? kararakter üzerinden izlemek kadar s?k?c? bir ?ey olamaz. Film tam da Longstride’?n zenginden al?p fakire veren H?rs?zlar Prensi Robin Hood oldu?u yerde bitiyor. Tüm sevaplar?na ve günahlar?na ra?men ?u filmin biti? ?ekli çok yerinde. Bundan sonras?n? de?i?ik ?ekillerde de olsa ço?umuz biliyor veya hat?rl?yoruz. Bu filmin gösterdi?i ?ekliyle dozajlar? tam olarak ayarlanamam?? politik, romantik, komik, aksiyon unsurlar?yla Robin Hood 2 izlemek isteyenler, genelde bu ilk filmi çok be?enenler ya da ayn? hikâyeyi Ridley Scott tarz?yla tekrar ya?amak isteyenler olur muhakkak. Ama taytl?, komik ?apkal?, a?k çocu?u bir Russell Crowe izlemeyi, bunlar olmasa bile yeni bir Robin Hood izlemeyi kald?ramam do?rusu.

Zenginden al?p fakire verme gibi ulvî bir amac?n sembolü haline gelmi? Robin Hood’u materyalist bir dünyada her zaman romantik bir sembol olarak kalmaya mahkum ediyoruz fark?nda olmadan. Bu amac?n temelini biraz daha belirginle?tirmek amac?yla böyle bir “Robin Hood Begins” dü?üncesine gerek olup olmad??? tart??ma konusu. Görünen o ki, bu filmin sunduklar? üzerine olumlu veya olumsuz kafa yoruluyor olmas? da bu amac?n samimiyetini masaya yat?rmakta. Kabul etmeli ki, ezilenin yan?nda yer alan, bununla kalmay?p onlar için türlü kahramanl?k maceralar?yla davas? u?runa hayat?n? ortaya koyan bir figür, sadece naif bir figür olarak kal?yor günümüzde. Metrelerce uzaktan tam hedefini bulan okuna, bu amac?nda samimi olup olmad???ndan daha önce ikna oluyoruz. Böyle filmler için para ödeyip sinemaya gidiyoruz. Be?enmezsek be?enmedi?imizle ve para vermi?li?imizle kal?yoruz. Fakirle?miyoruz belki ama böyle olaca??n? önceden tahmin etsek o paray? vermeyece?imizi biliyoruz. Zenginle?enler ise dünyaca ünlü yönetmenler, senaristler ve oyuncular oluyor. Bizim elimizde ise sadece kuru bir k?ssadan hisse kal?yor.
Clint Eastwood
Çevirdikleri filmlere bakt???mda Ridley ile Tony çok farkl? geliyor bana.

Tony daha militarist, biraz da G. Washington milliyetçisiyken (bizdeki kar??l??? ulusalc? m?d?r acaba?), Ridley daha uluslararas? ve empatiye aç?k gibi. Aç?kças? son dönemlerde Tony'yi takip etmeyi de b?rakt?m, bir iki facia sonras?nda. Be? sene önceki itibar? yok gözümde. O bahsetti?in filmleri yazarsan, izlemeye çal??aca??m abi. Merak ettim. smile.gif

Robin Hood meselesi hakk?nda da bir çift sözüm var smile.gif
Dönemin ak?m?na uydurulan (yar?-anar?ist, isyankâr, intikamc?, sert ve espirili) Robin pek de fena de?il. O tuza?a ben dü?tüm aç?kas? ama eksiklikler var filmde. Dü?ünüyorum dü?ünüyorum neden zevk almad???m? tam çözemiyorum:

1-Aksiyon sahnelerinin yetersizli?inden mi? - Belki.
2-Ridley'nin ?ablonik hikaye anlat??? m?? - Belki.
3-X Begins davas? ç?kmas? m?? - Büyük ihtimalle.
4-Uzun süresine gerekli görselli?i sa?layamamas? m?? - Evet.
5-?eklen yeni, ama senaryo baz?nda yeni bir sentez bulundurmamas? m?? - Evet.

Hepsinden biraz biraz olunca, sonuç da memnuniyetsiz kal?yor. Ama ?unu söyleyeyim, dört ki?i izledik ve film bitti?i anda üç ki?i bunun ikincisi güzel olur dedi. smile.gif
Funkster
Kimsenin sevmedi?i Tony Scott filmlerini sevmekle ünlüyümdür. oleyo2.gif Domino ve Deja Vu'yu bile be?enmi?tim. Ama ?u yeniden çevrim The Taking of Pelham 1 2 3 be?enilecek gibi de?il. Orijinal filmi çok tutmu? olmamla da alakas? yok. Zaten Tony Scott deyince akl?ma Hunger, Top Gun, True Romance'den önce Spy Game ve Man On Fire gelir. Ridley denince öyle mi ama? ?kisi aras?nda söylenecek tek ortak nokta, özellikle son zamanlarda belli kal?plar?n d???na ç?kmaktan kaç?nmalar?, bu yüzden birbirinin ayn? olmasa bile benzeri i?lere adlar?n? yazd?rmalar?. Ridley'de bu durumun yans?malar? bile Tony'den daha akl? ba??nda ve kaliteli, bu kesin. Tony'nin özellikle Danzel Washington ile yapt??? onca filmin afi?leri bile birbirine benziyor. Washington olmasa bile kimbilir kaç filminde biri siyah, biri beyaz iki ba?rollü varyasyonlardan kendisi bile s?k?lmad?. Yak?nda gösterime girecek olan Unstoppable da da gelenek de?i?miyor. Karde?lerin hangi fraksiyonlarda yüzdüklerini tam olarak ben de bilemiyorum. Sadece tahmin yürütülebilir. Ama Tony genel olarak etliye sütlüye kar??mayan bir yap?da ve bu yüzden i?ledi?i konular?n aksiyon dozuna politikay? fazla bula?t?rm?yor ya da art?k geyik haline gelmi? basit özele?tirel vur-kaçlarla meseleyi idare etmekte. Benim sözünü etti?im filmler de Deja Vu ve The Taking of Pelham 1 2 3 idi bu arada.

Senin ba?l?klar?ndan hareket ederek ben de Robin Hood tatminsizli?imi de?erlendirecek olursam:
QUOTE(Clint Eastwood @ Nov 6 2010, 04:38 AM) *

1-Aksiyon sahnelerinin yetersizli?inden mi? - Belki.

Bu bana fazla dokunmad? aç?kças?. Özellikle American Gangster'da yersiz aksiyon numaralar?na girmeyip hikâyesine odaklanm?? bir Ridley Scott'tan bekledi?im ilk ?ey de?ildir aksiyon. Ama adam kendini biraz da öyle cilalad? nedense. Hani Tony Scott desen "aksiyon" zaten onun göbek ad?.
QUOTE(Clint Eastwood @ Nov 6 2010, 04:38 AM) *

2-Ridley'nin ?ablonik hikaye anlat??? m?? - Belki.

Yaz?da da belirtti?im üzere evet, bu anlat?? sahiden s?kt?. O de?il, ba?kalar? da özeniyor, ortaya abuk sabuk bir sürü tarihi aksiyon ç?k?yor. Önümüze tarihi bir figür koysunlar, bu ?ablonla an?nda filmi çekeriz kafam?zda. O hale geldik.
QUOTE(Clint Eastwood @ Nov 6 2010, 04:38 AM) *

3-X Begins davas? ç?kmas? m?? - Büyük ihtimalle.

Ba?larda bundan rahats?z olmuyordum. Hatta Batman Begins'den dolay? çok da orijinal bir fikir gibi gelmi?ti. Ama Marvel güruhunun ba?lang?c?n? anlatan filmler furyas? tarihi filmlere de s?çrayacak ?imdi. X-Men: First Class, Superman: Man of Steel (Christopher Nolan, Zack Snyder isimlerine ra?men) gibi filmler can?m? s?k?yor ?imdiden.
QUOTE(Clint Eastwood @ Nov 6 2010, 04:38 AM) *

4-Uzun süresine gerekli görselli?i sa?layamamas? m?? - Evet.

O konuda bir Terrence Malick olmasa da, bir Ridley Scott yine de. Kendisinden umulan görsellik ç?tas? hep yükseklerde oldu?undan bu filmin birçok insan? tatmin etmemesini normal kar??l?yorum. Fakat bana görsellik olarak çok da zay?f gelmedi aç?kças?. Finaldeki ç?karma sahnesi hariç tabiî. Her?ey haz?r ve yeterli miktarda olmas?na ra?men aceleye gelmi? bir özensizlik vard? orada sanki.
QUOTE(Clint Eastwood @ Nov 6 2010, 04:38 AM) *

5-?eklen yeni, ama senaryo baz?nda yeni bir sentez bulundurmamas? m?? - Evet.

?kinci maddenin bir benzeri oldu?u için benim görü?üm buna da evet. Bir ?eyin "yeni" olmas?, ba?ka her?ey olmas?ndan daha önemlidir maalesef. Bir ?eyin "Amerikan" olmas? da öyle. David Fincher gibi bir adam bile 2009 tarihli The Girl with the Dragon Tattoo'yu yeniden çekti?ine göre çok fena bir tükenmi?lik ya?an?yor ve insanlar?n s?rf "yeni" diye ilgi göstereceklerine olan inanç güçleniyor. Hâl böyleyken, Robin Hood'u "yeni" olarak sunmada hiçbir s?k?nt? görünmüyor ka??t üstünde. ?ekil "yeni" olduktan sonra isterse birebir Taxi Driver tekrar çekilsin, mutlaka olay olur.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.