forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Marina Zenovich
Yazar/Senarist: Joe Bini, P.G. Morgan, Marina Zenovich
Tür: Belgesel / Polisiye
IMDB Notu: 7.5 / 10 (1,771 oy)
Süre: 99 dakika
Ülke: ABD / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce / Frans?zca / Almanca   
Oyuncular: Pedro Almodóvar, Istvan Bajzat, Steve Barshop, Marilyn Beck, Madeline Bessmer


"size tam olarak ne söylememi isterdiniz?"

Roman Polanski


Polonya as?ll? ünlü Frans?z yönetmen Roman Polanski’nin 11 Mart 1977’de tutuklanmas?n?n ard?nda yatan olaylar?, hukuki süreci ve sonras?n? ele alan Roman Polanski: Wanted and Desired, daha çok TV için çekti?i belgesellerle bilinen Marina Zenovich’in yönetti?i son derece sürükleyici bir belgesel. Bu suç yüzünden Amerika’ya girmesi tutuklanmas?na sebep olaca??ndan, filmlerini Avrupa’da çeken yönetmenin çalkant?l? i? ve özel ya?am?, kusursuza yak?n bir kurguyla bütünle?tiriliyor. Parlak kariyerinde Chinatown, Cul-de-sac, Knife In The Water, Repulsion, The Tenant, Rosemary's Baby, Bitter Moon, Tess, The Pianist gibi klâsikle?mi?, kültle?mi? ve esin kayna?? olmu? filmler bar?nd?ran yönetmenin bu olay boyunca ya?ad?klar?, dostlar?, yap?mc?lar, tutuklanma ve yarg?lanma sürecinde aktif rol oynam?? hukuk adamlar? ve gazetecilerin de yer ald??? yorumlarla ?ekilleniyor ve ayd?nlan?yor. Polanski’nin hayat?ndan k?sa özetler verip, film endüstrisine giri?i ve yükseli?i hakk?nda yap?lan estetik bilgilendirmeler, ar?iv görüntülerinin ustaca kurgulanmas?yla kendisini tan?mayan veya az tan?yan seyircileri de içine alabilecek derecede yetkin. Belgesel, Polanski’nin tutukland??? ve yarg?land??? döneme ait bu ki?ilerden baz?lar?n? da mercek alt?na alarak, onlar?n davayla ba?lant?lar? sayesinde yan karakterler ve hikâyeler de anlat?yor. Bu sayede gerçek ki?i ve belgelere dayal? hukuki bir davay?, heyecan verici bir polisiye belgesele dönü?türmeyi de ba?ar?yor.

Roman Polanski, o zaman henüz 13 ya??nda olan Samantha Geimer’? Vogue dergisi için foto?raf çekimine davet etti?inde ya?ananlardan sonra re?it olmayan birine uyu?turucu vermek, çocuk tacizi, yasad??? cinsel ili?ki, uyu?turucu kullan?larak tecavüz, sapk?nl?k, ters ili?ki suçlar?yla tutuklanm??t?. Ba?ta suçsuz oldu?unu iddia eden, sonradan re?it olmayan biriyle kendi r?zas? dahilinde cinsel ili?kiye girme suçunu kabul eden, öte yandan “sadece ben de?il, bütün erkekler genç k?zlara ilgi duyar” argüman?yla kendini savunan yönetmen, o dönemde davay? takip eden dünya medyas?n? ve kamuoyunu da ikiye bölmü?tü. Polanski Avrupa bas?n?na göre Holocaust’tan kurtulmu?, annesi gaz odas?nda ölmü? trajik, dâhi ve tarihi bir ki?ilikti. Oysa Amerikan bas?n?na göre ?iveli konu?an bir yabanc?, kötü niyetli, karanl?k bir cüceydi. Bir kötü adam için mükemmel özelliklere sahipti. ??ledi?i suç da Amerikan toplumunun onu linç etmesi için yeterliydi. Bütün dünyan?n ilgi oda?? olan davada Polanski’yi avukat? Douglas Dalton savunuyordu. Kar??s?nda ise bölge savc?s? Roger Gunson vard?. Dalton son derece zeki, i?ini bilen ve ayn? zamanda mülayim bir avukat. Ayn? özelliklere sahip Gunson ise, bir mormon olmas?na ra?men davaya gayet mant?kl? ve so?ukkanl? yakla?an, hatta Polanski’yi daha iyi anlayabilmek için tam da o dönemde düzenlenen Roman Polanski temal? bir mini festivaldeki filmleri izleyecek kadar i?ini önemseyen bir hukuk adam?. Chinatown'da yozla?may?, Repulsion'da çarp?k bir zekây?, Rosemary's Baby'de de tarikatlar? inceleyen Polanski filmlerinin hemen hepsinde masumiyet ile yozla?man?n su üzerinde bulu?tu?u ç?kar?m?n? yapabilecek kadar da dikkatli bir seyirci ayn? zamanda. Tecavüzün bir jakuzide gerçekle?ti?i iddias? da jüriyi etkileyecek kadar mükemmel bir zemindi bu yüzden.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi
Forum resmi Forum resmi

Davan?n seyrine etki eden en önemli unsur ise, davaya bakan yarg?ç Laurence J. Rittenband... Hollywood’da kamuoyunun ve medyan?n ilgisini çeken pek çok davaya bakm?? olan Rittenband, belgesele kat?lan yorumcular?n da belirtti?i gibi mahkemede kendini bir film yönetmeni gibi gören, medyaya rol kesen, kurnaz ve içten pazarl?kl? bir yarg?ç. Yasalar çerçevesinde ortaya koymas? gereken adalet anlay???n? kolayl?kla kamuoyuna ?irin görünmek ad?na de?i?tirebilecek bir yap?da olmas? da onu ayr?ca tehlikeli yap?yor. Dava esnas?nda ald??? baz? kararlar ve ço?u kez karar almada ya?ad??? s?k?nt?larla davay? ç?kmaza sürüklemesi, z?t kutuplardaki Dalton ve Gunson’? bile ortak paydada bulu?turabiliyor. Özellikle davalardan önce anla?may? seven Rittenband’in her iki hukuk adam?yla mahkemeden önce odas?nda ne yapmalar? gerekti?ini konu?mas?, karar?n? onlara önceden aç?klay?p salonda bilmiyormu? gibi davranmalar?n? istemesi, tutamayaca?? sözler vermesinin telafisini nas?l yapaca??n? bilemeyip onlardan ve davayla ili?kili ba?ka insanlardan ak?l istemesi, bir yarg?ç olarak güvenilirli?ini iyice azalt?yor. Fakat Rittenband’den ba?ka, davay? içinden ç?k?lmas? güç bir hale getiren bir ki?i daha var: Roman Polanski!

1968’de Polanski ile evlenen güzel aktris Sharon Tate, 9 A?ustos 1969’da 8,5 ayl?k hamileyken Charles Manson'?n müritleri taraf?ndan katledilmi?ti. Bu trajedinin ard?ndan çok zor günler geçiren Polanski’nin baz? demeçleri ve evinin kap?s?ndaki “pig” yaz?s? önünde foto?raflanmas?, tüm bunlar?n üzerine bas?n?n bir de bu olayla ilgili suçlamalar? Polanski’ye yönlendirme çabalar? yönetmeni iyice s?k?nt?ya sokmu?tu. Aradan geçen birkaç y?ldan sonra bu kez tecavüzle suçlanan Polanski, bas?n?n istedi?i kozu ellerine vermi? oldu bir nevi. ??te Rosemary's Baby'de de tarikatlar? konu alan yönetmenin tuhaf bir tarikat taraf?ndan öldürülen e?inin ve do?mam?? çocu?unun, tekrar ?s?t?l?p gündeme getirilmesi için ortam yine uygundu. O zamanki baz? dikkatsizliklerini tecavüz davas? esnas?nda da gösterdi?i için Polanski, kendisi hakk?nda ne karar verece?ini bilemedi?i yarg?ç Rittenband’in de i?ini güçle?tiriyordu. Rittenband, Polanski'nin akli dengesi bozuk bir cinsel suçlu olmad???na karar verse de Polanski'nin 90 gün boyunca Chino devlet hapishanesinde psikiyatrik inceleme alt?nda tutulmas?na ve son karar?n test sonuçlar? al?nd?ktan sonra verilmesine karar verdi. Rittenband, Polanski'ye üzerinde çal??t??? filmi bitirmesi için üç ay süre tan?d?. Ama yurt d???na ç?kmas? serbest olan yönetmenin, Almanya’ya gitti?i s?rada bir arkada?? taraf?ndan davet edildi?i Oktoberfest bira festivalinde masas?nda kad?nlarla verdi?i foto?raf bas?na s?z?nca kamuoyu yeniden Polanski’nin güvenilirli?ini sorgulamaya ba?lad?. Filmi için çal??mak yerine âlemlere akmas?, halen içinde bulundu?u davan?n gidi?at?n? etkileyebilirdi. Tabiî Rittenband de verdi?i karar da medya ve hukuk çevreleri taraf?ndan tart??maya aç?ld?.

forum resmi

Chino hapishanesine gitti?inde can güvenli?inin tehlikede oldu?u gerekçesiyle Polanski’nin 90 günlük cezas? 42 gün sonra sal?verilmesiyle sonuçlan?nca yeni bir tart??ma ba?lad?. En az 10 y?l mahkumiyetle sonuçlanabilecek suçlamalardan 42 günle s?yr?lmas? tuhaft?. Samantha Geimer ve ailesi Polanski’yi affettiklerini söyleseler de, avukat? Polanski’nin suçunu itiraf edip cezas?n? çekti?ini dü?ünse de, 42 günlük bir cezan?n cezadan bile say?lmayaca?? yönünde hemfikir olan Amerikan bas?n?, toplumu ve hukuk çevreleri, Rittenband’in bask?y? üzerinde hissetmesini sa?lad?. Böylece kalan cezas?n? çekmesi için Amerika, Polanski’nin pe?ine dü?tü. O ise Avrupa’da özgürce sanat?n? icra edebilece?i gerçe?ini Amerika’ya tercih etti. Filmler çekmeye devam etti. Amerika’da Oscar bile kazand?. Ama hâlâ bir aranand?. Avrupa’da arzu edilen, Amerika’da ise aranan! Belgesel genel olarak bu “arzu edilme” ve “aranma” üzerine tüm verilerini dürüstçe ortaya koyup, davaya tarafs?z yakla?t???n? belirginle?tirmeye çal???yor. Bu tarafs?zl?k ço?u zaman hakk?yla hissediliyor. Bu da belgeselin hakiki bir belgesel s?n?f?nda nitelenmesi gerekti?ini ortaya koyuyor. Asl?nda meseleye taraf olmak hem etik, hem de sanatsal yönlerden hiç de zor de?il. Ço?u ki?i ve kurulu? taraf?n? seçmi? durumda. Bunlara seyirci olarak bizler de dahiliz. Yapt?klar? onaylanacak veya mazur gösterilecek ?eyler de?il. Fakat sinema ad?na yapt?klar?n? silip atmak da hiç adil de?il. En önemli ve sa?duyulu taraf, bir sanatç?n?n sanat? ile özel hayat?n?n kar??t?r?lmamas?, ikisinin birbirinden alaca?? çok ?eyler oldu?u kadar tamamen kopuk ?eritlerde ilerleyebilece?i gerçe?ini bilen ve ona göre sanat?/sanatç?y? de?erlendirebilen üçüncü gözün sesine kulak verebilen taraf olsa gerek.