Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Ghost Writer (2010)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Roman Polanski
Yazar/Senarist: Robert Harris, Robert Harris, Roman Polanski
Tür: Dram / Gizem / Gerilim
Konu: <p>?ngiltere`de ba?bakanl?k yapm?? olan eski bir politikac?, an?lar?n? yazmas? için bir yazarla anla??r. Hayat?n? riske etmek pahas?na, geçmi?te s?r gibi saklanan gerçekleri anlatmaya...
IMDB Notu: 7.6 / 10 (20,897 oy)
RT Notu: 84 / 100
Süre: 128 dakika
Ülke: Fransa / Almanya / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Ewan McGregor, Jon Bernthal, Tim Preece, James Belushi, Timothy Hutton


Ba?lang?çlar - Sonuçlar


Bir film hakk?nda çe?itli yay?n organlar?nda ç?km?? yaz?lar? okuyor, fikirleri dinliyoruz. Kendimiz bir ?eyler karalamak istedi?imizde ise mümkün oldu?unca söylenmemi?leri söylemeye çal???yoruz. Roman Polanski’nin son filmi The Ghost Writer için de çok yorum yap?ld?. Hemen hepsinin bulu?tu?u ortak nokta Hitchcock kodlar?n?n ve so?uk sava? dönemini konu alan politik entrika filmlerinin referanslar?n? ta??d???. Martin Scorsese’nin son filmi Shutter Island için yap?lan yorumlar da özellikle Hitchcock ve klâsik kara film geleneklerinden nasibini ald?. Her iki usta yönetmenin de köklere ba?l?l???, bu filmler için yaratt?klar? dil ile günümüze ta??nd?. Bu durum onlar için yeni de?il. Hitchcock’un, Huston’un veya Friedkin’in bu i?e ba?lay?p üretmelerinden beri bir sürü sinemac?, meslekta?lar?ndan etkiler, al?nt?lar, göndermeler kulland?. Shutter Island bir dönem filmi olmas?n?n gereklerini bu gizemli etki-al?nt?-gönderme dilini kullanarak özünü yans?tmas?n? çok iyi ba?arm?? bir yap?m. Polanski ise The Ghost Writer ile daha güncel olu?unun ihtiyaçlar?n? bu eski dille bulu?turmay? bilmi? bir film. Hangisinin daha zor veya kolay oldu?u önemli de?il. Bunlara ra?men Shutter Island, The Ghost Writer’dan daha kalifiye bir film bana göre. Çünkü baz? yönlerden avantajl? denebilir.

Fakat dönem filmlerindeki ustal??? da tart???lmayacak Polanski’nin bu kez aktüel bir altyap?ya serpi?tirdi?i referanslar?n halen içinde bulundu?umuz politik ortamda oynanan oyunlarla iç içe geçerek yaratt??? kimya, geçmi? ve gelecek aras?nda kurulmu? sa?lam bir köprü gibi adeta. Dönem filmlerinin ya da klâsik uyarlamalar?n?n film noir unsurlarla bütünle?mesi, atmosfer olu?umunda güncel yap?mlara göre onlara biraz daha fazla avantaj sa?l?yor. Kostüm, makyaj, ???k, filtre, dekor, do?al ortamlar kullan?m?, geçmi?te ba?vurulacak kaynak bollu?u sayesinde seyirciyi ilgili dönemin havas?na sokmakta hiç s?k?nt? çekmiyor. 2000’lere gelindi?inde ise bu avantaj?n eksikli?i, moda ak?mlar?n?n do?al farkl?la?mas? ve teknolojik geli?melerle daha fazla hissedildi. ?ronik gibi görünen bu durum asl?nda tam da olmas? gerekti?i gibi geli?iyor. Zira 2000’lerde klâsik olarak gördü?ümüz yap?mlar bile henüz eskiler kadar demlenmedi. E?er bir yönetmen geçmi?e dönmek istiyorsa, ço?u kez o dönemin kurallar?na uymak durumunda. 2000’lerin kurallar? belki de tam oturmad???ndan i?te The Ghost Writer gibi 2000’li y?llar?n politik gerilimlerindeki modern atmosfer dahilinde göndermeler veya etkilenimler içeren, bu sayede filmin tümüyle olmasa da ak?lda kal?c? ba?ar?l? sahnelerle geçmi?e dönmeyi mümkün k?labilen filmlerin sivrilmesi kaç?n?lmaz olabiliyor. Klâsik ve modernin bulu?tu?u noktalarda ise navigasyon cihazlar?, cep telefonlar?, LCD TV’ler, dizüstü bilgisayarlar, flash bellekler, internet, Google vs. bu kesi?me noktalar?na hizmet eder hale geliyorlar. Ço?u zaman karakterlerin i?lerini kolayla?t?r?yorlar, hatta onlar üzerinden gerilim sahneleri bile tasarlan?yor. Bu h?zl?l?k ve sentetiklik birçok filmde insan?, onun anl?k korkular?n?, dü?ünme biçimini, hata yapma do?all???n? çok gerilere at?yor, öldürüyor. Oysa Polanski’nin tüm bunlara sundu?u sinemasal çözümlerin kar??l??? da hep eskilerde sakl?.

forum resmi

Gölge Yazar tamlamas?yla izledi?imiz biyografi yazar?n?n bünyesinde dahil oldu?umuz politik entrikalar, Polanski ve Ewan McGregor sayesinde bizi ad?m ad?m bilinmezlik merdivenlerini ç?kmaya zorluyor. Yazarla özde?le?mek çok kolay. Merak?n? dizginleyen, sivrilmemeye çal??an yazar?n naifli?i, yava? yava? olmad???n? iddia etti?i ara?t?rmac? gazetecili?e kay?yor. Politik it dala??n?n taraflar? olan eski ?ngiltere ba?bakan? Adam Lang, Richard Rycart ve Paul Emmett ile görü?tü?ü sahnelerde hiç ayak oyunlar? yapmay?p kimden ne duyduysa söylemesi, ya?ad?klar?n? aynen aktarmas?, bu taraflar?n yazara verecekleri tepkilerin kestirilemez olu?uyla gerilimi artt?r?yor. Her an kafas?na bir kur?un s?k?labilir veya uçaktan okyanusa at?labilir bir belirsizli?in hakim oldu?u bu ortamda yazar?n gösterdi?i safl?k, onun hayatta kalmas?n? da sa?l?yor bir yerde. Muhtemel aksiyonu hissettirmeyen ve göstermeyen Polanski anlat?m?, top tüfek kullanmadan basit yollarla sahneleri gerebiliyor. Yazar?n navigasyon cihazl? konuk arabas?yla “son arama”y? takip etti?i, Emmett’a ula?t???, sonra da takip edilmeye ba?lay?p feribota kapa?? att??? uzun bölüm, ?ayet ba?ka bir yönetmenin filminde yer alsayd?, kaynak gösterilecek isimlerin aras?nda mutlaka Polanski de olacakt?. Ne var ki, yazar?n safl???, finalde aptall??a dönü?ünce filmin o an?na dek ilgisini zinde tutan bir k?s?m izleyicide haz?ms?zl?k belirtilerine rastlamak muhtemel. Gerçe?in gizlendi?i ?u “ba?lang?çlar” s?rr? da filmin olgun zekâs?na e?reti durarak bu durumu körükledi sanki. Sabit kameral? son sahne ise bu haz?ms?zl??? bir nebze doygunlu?a dönü?türebilr. Çünkü politik yap?mlarda mutlu son olmayaca?? gerçekli?i, ac? da olsa izleyenlerde dü?ünmeyi tetikleyen mühim bir faktör.

Forum resmi Forum resmi

Adam Lang’in Tony Blair benzerli?i de çok konu?ulmakta. Churchill, Thatcher ve Blair’den ba?ka do?ru dürüst Birle?ik Krall?k ba?bakan? tan?mamam?z?n sebepleri var. Bush ile ayn? dönemde kim ba?bakanl?k yapsa belki ayn? benzerli?e sürüklenecekti. Eski gazeteci ve BBC muhabiri Robert Harris'in The Ghost roman?, finaldeki sürpriz haricinde çok fazla twist içermiyor kan?mca. Sava?larda ba?? çeken liderlerin ayn? zamanda birer insan haklar? hamisi olduklar?n?, CIA’in elinin ve burnunun uzunlu?unu bilmeyen kalmad?. Ba?kanl?k sistemi ile ba?bakanl?k mevkileri aras?ndaki fark dahilinde, her zaman ?ngiltere ile Amerika aras?ndaki efendi-u?ak benzetmeleri yap?lacak, hatta George Michael’?n Shoot The Dog klibi gibi çok daha a??r ele?tiriler kusulacakt?r. Resmî görevleri sona erdi?inde bu insanlar?n gölgelere yazd?rd?klar? biyografilere en ufak bir inanc?m yok. Nitekim yine bir gölgeye yazd?r?ld??? muhtemel Tony Blair’in yeni ç?kan A Journey biyografisinde de, ABD ve ?ngiltere’nin Ortado?u politikalar? hâlâ so?umad??? için herhangi bir pi?manl?k itiraf? (sanki çok ?eyi de?i?tirecekmi? gibi) yer almad??? konu?uluyor. Neticede Chirac’? h?çk?r?k tutmas?ndan, Bush’un burnuna leblebi kaçmas?ndan, e?leriyle geçirdikleri zor zamanlardan, araya bir iki üstü kapal? politik gönderme yar?m a??zl???ndan öteye gitmeyen bu kitaplar, bir kere politikac?n?n iradesi d???na ç?kmad??? için ne derece objektif olabilir sorusunu sormak gerek. Galiba en zevklisi sinemada politikac? biyografisi izlemektense, politikac? biyografisi haz?rlan?? evrelerini izlemek olmal?.

Oyuncu seçimi yönünden çok ba?ar?l? bir film olmas? yan?nda, Polanski’nin hem?ehrisi Paul Edelman’?n görüntü yönetimi, ?u s?ralar en popüler tema bestecilerinden Frans?z Alexandre Desplat’n?n atmosferi çok iyi koklayan müzikleri, 95 ya??ndaki efsane aktör Eli Wallach’?n k?sa ziyareti, her zaman gri gökyüzü, lo? oteller The Ghost Writer’? eskiye de?er veren günümüz sinemaseverlerini memnun edebilecek düzeyde bir film yapmaya yetiyor. Dillere sak?z edildi?i gibi Polanski’nin kendisini yasaklayan ABD ve ?ngiltere’den ald??? bir intikam oldu?unu da dü?ünmüyorum. Belki sadece Polanski’nin de?i?ime çok fazla de?i?meden de ayak uydurabildi?inin, güncel sava? politikalar?na ve iktidar çat??malar?n?n gizli oyuncular?na ele?tirel bak???n? yitirmedi?inin kan?t?d?r.
hasta
Bayağı oldu izleyeli ama Polanski'nin yönetmenlik dehasını alkışlamadan ve filmin yardımcı oyuncularından Tom Wilkinson'a değinmeden duramadım. Her ne kadar sonuyla beni büyük hayal kırıklığına uğratmış olsa da Polanski'nin nakış işler gibi çektiği bu film okullarda sinemacılara ders diye okutulmalı. Bana sorarsanız çok da nitelikli olmayan, sıradan sayılabilecek bir senaryosu var ama yönetmenin elinde bambaşka bir hâl almış. Neyse benim filmi izledikten bu kadar uzun süre sonra bu konuya yorum yazmamın asıl sebebi Tom Wilkinson'dı. Filmi izledikten sonra mutlaka onun hakkında birkaç kelime yazmalıyım demiştim ama özel hayatın karambolüne uğrayıp unutumuşum. Filmi sırf Tom Wilkinson'ın oynadığı birkaç dakikalık sahne için bile seyredebilirsiniz. Bu adamın oyunculuk yetenekleri insanın tüylerini diken diken ediyor. Sırf bu birkaç dakikalık rolü için bile Oscar alabilir, hatta almalı da.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.