forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Chloe (2009)

Büyük Hata
Forum resmi

Yönetmen: Atom Egoyan
Tür: Dram / Gerilim
Konu: David, uça??n? kaç?r?nca, e?i Catherine`nin haz?rlad??? sürpriz do?um günü partisini de kaç?r?r. Ertesi sabah, David`in telefonundaki mesaj? gören Catherine`nin korkular? artar. Ba?ar?l? gözüken...
IMDB Notu: 6.6 / 10 (4,648 oy)
Ülke: ABD / Kanada / Fransa    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried, Max Thieriot, R.H. Thomson

QUOTE
Filmin hikâyesi Anne Fontaine'in yönetti?i 2005 yap?m? erotik psikolojik dram Nathalie'ye dayan?yor. Catherine çapk?n kocas? David'in bir ili?kisi oldu?undan ?üphelenince, onu test etmek için genç ve pahal? fahi?e Chloe'yi tutar. Ancak üçü aras?ndaki ili?ki bir saplant?ya dönü?ür ve kimin kime â??k oldu?u gittikçe belirsiz hale gelir. Egoyan en rahat izlenen filmi olan Büyük Hata'y? Toronto'da geçen "zeki ve seksi" bir Hitchcock gerilimi olarak tan?ml?yor.

QUOTE(Funkster @ May 8 2010, 09:25 PM) *

Kocas?n?n kendisini aldatt???ndan ?üphe eden doktor Catherine (Julianne Moore), onu son kez bir teste tâbi tutmak isteyip, genç ve güzel fahi?e Chloe’yi kocas?n? ba?tan ç?karmas? için kiralar. Ama onun çekicili?ine kendisi de kap?l?nca i?ler kar???r. Asl?nda sadece filmdeki karakterler için kar???r. Oysa bizim için de kar??mas? gerekir. Çünkü dikkatli bir seyirciyi ters kö?eye yat?racak hiçbir?ey olmad??? gibi (böyle yapmas? gerekti?i için de?il, böyle bir iddias? oldu?u için söylüyorum), bunun u?runa çaba sarfetmeyerek nerede duraca??n? kestirememi? bir film. Atom Egoyan’?n, Anne Fontaine'in 2003 yap?m? Nathalie filminden uyarlad??? Chloe, tipik bir orta ya? krizinden yarataca?? aile dram?n?, biraz da zamana oynay?p uzun metraj format?na çekebilmek u?runa uzatm?? bir izlenim yaratt?. Özellikle Chloe’nin güzellik d???nda sahip olmas? gereken en önemli ?eyi, yani h?rs? hiç oturtamam?? bir görüntüsü var ki, filmin en önemli dayana?? olan bu gereklili?in ne temeli, ne harc? belli.

“Durumu kurtarmak” tâbiri Egoyan gibi bir yönetmene yak??m?yor sanki. Ama filmin en dikkate de?er yan? olan Julianne Moore faktörüne, Amanda Seyfried’in pür güzelli?ine ve Ikea kataloglar?ndan ya da turistik tan?t?m bro?ürlerinden ç?kma mekan seçimlerine bel ba?lad???n? dü?ündüren bir film oldu?unu ancak film bitti?inde anlayan benim gibi seyircileri memnun edece?ini söyleyemem. Adeta izleyenin gözüne gözüne sokulan bu elit atmosfer, bir süre sonra devreye Haneke veya Trier’nin girmesini arzu ettirecek kadar s?k?c? bir hâl almaya ba?lay?nca, ortaya bir “film” ç?karmas? gereken yönetmenin elini kolunu sallayarak bu burjuvazinin sad?k bir hizmetkâr? oldu?unu, sadece bir yeniden çevrimin tembelli?ine s???nd???n? dü?ünüyorsunuz. Bu varl?kl? ortam? zedelemeye çal???p, ondan sosyal bir anti burjuva ç?kar?m? sa?lamak isteyip istemedi?i bile net de?il. Sadece giri?te Chloe’nin kafa sesiyle yapt??? fahi?e tan?m? ve orta ya? krizlerinin yaratt??? macera aray??lar?na ra?men tek e?lili?ine tutunma ihtiyac?n? dile getirdi?i baz? anlar?yla bir ?eyler söyleyebilmi?, onun d???nda fazla bir özelli?i olmayan bir film.