Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Unthinkable (2010)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Gregor Jordan
Tür: Dram / Gerilim
IMDB Notu: 7.3 / 10 (5,573 oy)
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Michael Sheen, Stephen Root, Lora Kojovic


Kontrolsüz güç, güçtür!

Eski Amerikal?, Delta Force askeri, patlay?c? uzman? Steven Arthur Younger (Michael Sheen), Müslüman olduktan sonra sadece ad?n? ve dinini de?i?tirmeyip, tüm hayat?n? de?i?tirerek Amerikan hükümetine ulusal bir tehdit haline geliyor. Üç farkl? ?ehre nükleer bombalar yerle?tirdikten sonra kendini yakalat?yor. Görünen bir amac? ve talepleri var ama as?l önemlisi görünmeyen ve i?birli?i yaparak kendisini sorgulayan ordu ile hükümet görevlilerinin kendi kendilerine görmesini istedi?i siyasi ve insanî yüzle?meler sa?lamak. Yerleri bilinmeyen bombalara kar?? zamanla yar?? ba?lay?nca devreye, yöntemleri farkl? olan i?kence uzman? Henry Herald 'H' Humphries (Samuel L. Jackson) ve FBI ajan? Helen Brody (Carrie-Anne Moss) giriyor. Biri ürkütecek, di?eri yat??t?racak, böylece Younger’dan bombalar?n yerini ö?renebileceklerdir. Ama kar??lar?nda bütün plânlar?n? yapm??, ba??na gelecek her ?eyi bilen ve onlara haz?rl?kl? bir adam vard?r.

11 Eylül sonras? esen politik rüzgârlardan etkilenen Amerikan filmlerine yeni bir halka olarak eklenen Unthinkable, bana göre bu halkaya dahil edilmi? birço?undan daha dü?ündürücü bir yap?m. Bu türe ait her film gibi mutlaka tarafl? ve mant?ks?z gelebilecek unsurlara sahip olmas?na, her cümlesi birer slogana dönü?mü? içeri?ine ra?men, art?k bu özelliklerin kan?ksanm??l??? içinde çok do?ru suçlamalar ve kabullenmi?likler yöneltiyor. Ordu, FBI ve terörist üçgeninin kendi aralar?ndaki yetki ve öncelik didi?melerine, olaya seyirci kalan bizleri de dahil etmek için bu kez elinde çok güçlü bir kozu mevcut: ??kence! Bu tür hudutlar?nda birçok filmin unuttu?u veya yeterince yak?n giremedi?i bu suç üzerine çok çarp?c? gelgitler kurmas?n? biliyor. Yapt??? sa?duyu testleri, i?kencenin bir insanl?k suçu olarak kabul görmü? olmas? kadar, bunun sorgulanmas? opsiyonu üzerine de tespitler içeriyor. Sava? suçlar? ve esirlerin durumu ile ilgili düzenlemeler içeren, birçok defalar kimsenin takmad??? Cenevre Sözle?mesi’ni delik de?ik etmekten kaç?nmayan Amerika’n?n, acil durumlar kar??s?nda farkl? kesimlerinden yans?tt??? tutumlar üzerine bir kedi fare oyunu da denebilir. Yaln?z burada kimin kedi, kimin fare oldu?unun ucu da aç?k b?rak?lmakta.

Son derece zeki ve haz?rl?kl? terörist Younger (yeni ad?yla Yusuf) arac?l???yla nokta at??l? ele?tiri bombard?man?na tutulan Amerikan d?? politikas?, filmde tasvip edilmemeye çal???l?yor. Üstelik Younger’? i?kenceyle sorgulayan, bu sorguya ortam haz?rlayan, göz yuman, destekleyen, desteklemeyen tüm birimlerin çaresizce bu sava? politikas?n?n yanl??l???n? kabullenmi?li?i görülüyor. Bu yüzden Younger’?n herhangi bir Müslüman ülkesindeki ba?ka bir devletin kontrolü alt?nda olan hükümet ve diktatörlere yap?lan finansal ve askeri yard?m?n kesilmesi ve tüm Müslüman ülkelerindeki Amerikan güçlerinin geri çekilmesi gibi ütopik taleplerini bir ?aka olarak alg?l?yorlar/alg?l?yoruz. Çünkü her kim olursa olsun, bir ABD ba?kan?n?n ç?k?p ulusa asla böyle bir konu?ma yapmayaca??n? biliyorlar/biliyoruz. Filmin bu ümitsizli?i yans?t?? biçimi, yer yer bu ulusal güvenlik çabalar?ndan da rol çal?yor ki gayet yerinde bir tutum denebilir. Yaln?z Younger’?n tuttu?u ayna, filmdeki ve ekran ba??ndaki insanlar? durup dü?ünmeye sevkedecek derecede etkili olsa da, i?in terörizm boyutu Younger’? tüm do?rucu ve trajik yanlar?na ra?men “kötü” s?fat?ndan kurtaram?yor. Younger’?n 53 ki?inin ölümüyle sonuçlanan aperitif eyleminin ard?ndan anla??lan ciddiyeti onun terörist / idealist duru?u aras?ndaki ikilemleri insanî ç?kmazlarla peki?tiriyor. Kendi öldürdü?ü insanlara “?ehit” demesi ile, eylem sonras? filmin sa?duyu timsâli Brody’nin Younger’a olan tepkisine benzer sebep-sonuçlar? sürekli ya?att??? için, filmin hangi taraf?nda duraca??m?z? ?a??rabiliyoruz.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi

?nsan Haklar? denen ?eyin hangi insanlar için geçerli oldu?u sorusunun, din tabanl? terörizm ile özgürlükler ülkesi Amerika boyutlar?nda tart???lmaya ba?lanmas?, beraberinde yepyeni sorular? do?uruyor. Unthinkable bu kronik ikilemleri, politik ve insanî do?rultuda gerçek bir “s?k?nt?” olarak yans?tmay? beceriyor. Kontrolsüzce gözünü karartabiliyor. Ancak bu kontrolsüzlük noktas?nda ne yaz?k ki kendisinin bir Hollywood filmi oldu?unu hat?rlamas?yla, ba?ar?yla sarpa sard?rd??? i?leri, mant?ks?z aksiyonel hamlelerle bozarak söylemlerinin birço?una gölge dü?ürüyor. 53 sivilin ölümünden sonra bombay? bulamam?? Brody’nin her ?eye ra?men Younger’a fizikî ve manevî i?kence edilmesini insanl???na yediremeyip b?rak?n bombalar patlas?n, biz insan?z hayk?r??? kula?a gerçek olamayacak kadar ulvî geliyor. Böyle gelmesinin sebebi de zaten bizzat içinde yerald??? sistem olunca, haliyle bu “çatlak ses” çok daha insanc?l geliyor. Oysa sistemi yürüten bireylerden bu seslerin ç?kabildi?i geni?li?i, onlar? sisteme yak?nla?t?rma tuza?? da ta??yor. Asl?nda bu, 11 Eylül sonras? politik yap?mlar?n çakt?rmadan da olsa s?kça ba?vurduklar? bir yöntem. Bu yüzden gerçek sistem ele?tirileri ile bu tuzaklar? ay?rt etmede zorlanabiliyoruz. Yeri geldi?inde tek bir eri bile geride b?rakmama fikrinin savunulmas?, burada tek bir insan u?runa milyonlarcas?n?n feda edilebilmesi fikri ile çat???yor ki, ne Amerikan ordu ve istihbarat sisteminin, ne de Hollywood’un bu kadar duyarl? ve tarafs?z olabilece?ine ihtimal vermiyoruz. ??te ortaya çok ba?ar?l? biçimde att??? çift tarafl? tart??malar? bir süre sonra kontrolsüzle?en gücüyle oraya buraya savurmaya ba?lasa da, Unthinkable da gücünü büyük ölçüde bu tip yöntemlerden almakta.

?imdi burada Unthinkable’a do?rudan bir tuzak demiyorum. Çünkü ne kadar ütopik, sloganvari ve zaten ço?unu bildi?imiz söylemlere sahip olsa da, “günah ç?karma” tuzaklar?ndan uzakta bir tarafs?zl?k da ta??m?yor de?il. Özellikle buna ba?l? olarak i?kence olgusunun içinden ç?k?lamazl???n?, i?kencede s?n?r?n nerede bitti?ini kendine göre çok ak?ll?ca kurgulam?? bir film. Üstelik Brody gibi ahlâkç? bir karakter ile sa?lad??? dengeyi, yine Brody ile çeli?kilere dü?ürme becerisi de ta??yor. Carrie-Anne Moss, resmiyet ve samimiyet aras?nda s?k??m?? Brody ile genel olarak filmin bu etik belkemi?ini doldurabilir nitelikte bir duru? sergiliyor. Hangi farkl?l???yla i?kence uzman? olarak ün yapt??? belirsiz Humpries ise, ac?mas?z so?ukkanl?l??? ile Brody’yi dengeleme i?levine ra?men, kendisine yüklenen dengesiz özellikleriyle tam oturmam?? bir karakter profili çiziyor. “??kenceci aile babas?” kontrast?ndan beslenmesi onu ilginçle?tiriyor ama Brody’nin hümanist ç?k??lar?na kar?? süngüsünü de kolayca dü?ürebilmesi, e?er inand?r?c? olabiliyorsa Jackson’?n kal?b?na uygun oyunu sayesinde mümkün oluyor. Fakat ?ngiliz oyuncu Michael Sheen’in haf?zalardan kolay silinmeyecek oyunu söze gerek b?rakmasa da, hem söze döktükleri, hem de sadece belden yukar?s?yla filmin en dikkat çekici noktas?n? olu?turuyor.

Unthinkable daha çok dizi oyuncusu olarak kariyeri bulunan ?ngiliz aktör Peter Woodward’?n, romantik Closing The Ring filminden sonra ikinci uzun metraj senaryosu. Sözünü etmeye çal??t???m zay?fl?klara, hele de finaldeki oldu bittiye kar??n izleyeni türlü aç?lardan vicdan muhasebesine zorlayan, cevab? güç sorular sorduran ve ba?tan sona diken üstünde tutan bir film tasarlam??. Bir süre sonra gerilimini “bombalar patlayacak m?”dan uzakla?t?r?p Younger’?n insanî varolu?una odaklayabilmi?. Filmin son karesiyle de o ana dek verdi?i bir sürü mesaj?n üzerine sonuçlar? öngörülemez fantastik bir son nokta koymu?. Lâkin böyle giderse sonuç bu olacak türünden bir öngörü olarak da alg?lanabilir bu durum. Her ?eyin ötesinde, tart???labilir bir film çekebilmek de önemli. Sözümü, böylesine ciddi bir filmde beni güldürmeyi, güldürürken de dü?ündürmeyi ba?arabilmi?, bu sayede mesajlar?na mesaj eklemi? bir replikle bitirmek isterim: Younger o ütopik isteklerini sayd?ktan sonra üst düzey FBI yetkilisi Jack Saunders ?öyle diyor: Adam? isteklerini yerine getiriyoruz gibilerinden ikna etsek?
Odyseuss
Bu güzel inceleme için te?ekkür ederim.
freelast
Ellerine sa?l?k Funkster, her zamanki gibi zevkle okudum incelemeni. flowers.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.