forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Antoine Fuqua
Tür: Aksiyon / Polisiye / Dram
IMDB Notu: 7.2 / 10 (5,476 oy)
RT Notu: 40 / 100
Süre: 132 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Wesley Snipes, Vincent D'Onofrio

Brooklyn’de siyah mafyaya s?z?p isim yapm?? Tango (Don Cheadle), yak?n dostu, ayn? zamanda hayat?n? kurtarm?? olan Caz’? (Wesley Snipes) ele vermesi için federaller taraf?ndan s?k??t?r?lan bir polistir. Bu zor görevden sonra serbest kal?p eski hayat?na geri dönebilecektir. Te?kilattan gizli baz? i?ler çevirerek para biriktirmeye çal??an üç çocuklu narkotik polisi Sal’?n (Ethan Hawke) ast?ml? kar?s? bu kez ikiz bebeklere hamiledir. Sal, buldu?u daha geni? bir eve ta??nabilmek için k?sa süre içinde para bulmak zorundad?r. Bask?nlar s?ras?nda önünden binlerce dolar geçen Sal, normal yollardan bu paray? bulamayaca??n?n fark?ndad?r. Emeklili?ine yedi gün kalm?? olan sorunlu polis memuru Eddie (Richard Gere) ise, çaylak polislere yard?mc? olmak amaçl? bir programa dahil edilmi?tir. Çaylaklar?n en tehlikeli yan? da çaylak olmalar?d?r. Brooklyn’in en fazla suç i?lenen bölgesinde birbirlerinden habersiz görev yapan bu üç polisi, meslek onuru, daha iyi bir gelecek ve iç huzur elde etmek için zor s?navlar beklemektedir.

Aksiyon yap?mlar?n?n önemli isimlerinden biri olma yolundaki Antoine Fuqua, Michael C. Martin’in senaryosunu yazd??? Brooklyn’s Finest’ta bu üç polisin i? ve özel hayatlar?ndan derledi?i üç ba??ms?z hikâyeyi, birbirlerine çelme takmayan kar???k bir kurguyla ba?ar?l? biçimde sunuyor. Bu sayede üç filmin kar???m?ndan olu?an bir özet kimli?i yakalad??? kadar, aksiyon ve dram? dengelemeye gayret gösteren ölçülü bir tav?rdan yana oldu?unu da belli ediyor. Bu iyi niyetini, özellikle filmin ortalar?nda bu üç hikâyenin gerginle?ti?i anlar? e?zamanl? olarak ve temposunu biraz daha yükseltip gerilim dozunu artt?racak ?ekilde kurgulamak suretiyle ustal??a çeviriyor. Ayn? niyet, finale do?ru giden yolda ve nispeten finalde de kendini gösteriyor. Nispeten çünkü, bana göre bu üçgenin en zay?f halkas? olan Eddie’nin hikâyesi, bir süre sonra di?er ikisinden daha sönük kal?yor. Bu sönüklük, üç ayr? final yapmas? gereken filmin düzenini de yer yer bozuyor. Her ne kadar aktif halde görevdeyken belâdan uzak durup, emekli olunca adaleti daha kolay sa?layabilece?ine dair ince bir sistem ele?tirisi bar?nd?rsa da en zorlama final de Eddie’nin finali zaten.

Tango, Sal ve Eddie’nin yollar?n? kesi?tirmek gibi bir kayg?s? (iyi ki) olmayan Fuqua, sonlara do?ru bu üç karakterini tesadüfen bir kav?akta bir anl???na ayn? sekansa soktu?unda çok ??k bir sahne yakal?yor. Buna benzer k?sa anlar, filmlerin az zamanda çok ?ey söylemelerini sa?lar. Tekinsizli?iyle nam salm?? Brooklyn’in en tehlikeli kesitinde çal??an, birbirlerinden habersiz ayn? caddelerde gezen, ayn? yerlerde yemek yiyen üç polisin dramatik ç?kmazlar?yla didaktik ç?kar?mlar ve anti kahramanlar üretilmeye çal???lm??. Seyirci üzerinde hedefini bulacak olan da vard?r, bulmayacak olan da, hatta ?ans? oldu?u halde yüzüne gözüne bula?t?ran da. Buna ba?l? olarak Don Cheadle ve Ethan Hawke iki kö?eyi ?üphe götürmez ?ekilde sa?lamca doldururken, yine üçüncü kö?edeki Richard Gere bu ikilinin yan?nda zay?f kal?yor. Emeklili?ine yak?n sistemi sorgulayan, yolsuzluk s?n?r?nda as?l? kalan ve özgürlü?ü için köstebekli?e raz? olan polisler deyince, daha önce dokunulmam?? dramlar olmamas?na kar??n kendini izlettirmesini bilen bir film oldu?u söylenebilir. Temposunu iyi ayarlayabilmi? olmas? da buna etken.

Gangsta raconlar?na yabanc? olmayan Antoine Fuqua’n?n henüz tam oturmad???n? dü?ündü?üm bir sinema dili var. S?radan bir Hollywood ürünü olarak an?lmamak niyetine sahip olsa da, mainstream macera anlay???ndan kopamayan kablolarla da s?k? s?k? ba?land???n? hissettiriyor. Di?er Fuqua örnekleri olan Tears Of The Sun, King Arthur, Shooter gibi haftasonu e?lencelikleri ile, hakl? olarak onun en iyi filmi kabul edilen Training Day aras?nda bir yap?m oldu?unu söyleyebiliriz Brooklyn’s Finest için. Tabiî bu duruma farkl? bir bak?? aç?s?yla yakla??rsak, ne oraya ne buraya yaranabilmi? bir film olarak da s?n?flamak mümkün. Zira bir yan?yla polis haftas?nda gösterilecek kadar kahramanl?k dayatmac?s? bir film iken, ba?ka unsurlar sayesinde “polis de olsan hatalar?n?n bedelini ödersin, dürüstlükten taviz verme” benzeri insan?n içine bir güne? gibi do?acak (!) mesajlarla yozla?ma vurgusu yap?yor. K?sacas? yukar?da sayd???m?z pozitif yönleri d???nda Brooklyn’s Finest, i?ini bilen bir senaryo doktorunun rötu?lar?yla ?u anki konumundan çok daha iyi bir film olacak iken, izledikten bir süre sonra unutulacak bir görüntüsü verdi bana.