forum resmi


(500) Days Of Summer, 2009’un en ho? romantik yap?mlar?ndan birisiydi. Bu filme de böyle bir soundtrack yak???rd?. Birçok benzerinin (özensizce derlenmi? benzerinin) aksine, ad? san? duyulmam?? (illa duyulmas? da gerekmiyor) uyduruk indie grubunun bay?k ?ark?lar?n? istiflemeyip, filmin ruhuna ve ak???na e?lik edebilecek çapta ?ark?lar seçilmi?. Zaten filmde müzi?in Tom ve Summer üzerindeki etkisini belli eden pek çok sahne mevcut. Albümün y?ld?z? bana göre iki ?ark?s?yla yer alan Rus as?ll? singer/songwriter piyano insan? Regina Spektor. Her ne kadar son albümü Far ile gönül telimi titretememi? olsa da, kendisine sayg?da kusur etmem. Filmin ?irin mi ?irin jeneri?inde çalan Us ve en önemli k?r?lma an?, ayn? zamanda en estetik sahnelerinden birine mükemmel fon olu?turmu? Hero çok özel ?ark?lar. Hatta tarifi mümkün olmayan a?k ac?s?n? melodilere dökebilmi? en içli ?ark?lardan biri diyebilirim Hero için. Çok fena!

Tom’un a??k oldu?unu anlad??? günün sabah? evden ç?k?p i?e giderkenki sevimli müzikal sahne için Hall & Oates’un You Make My Dreams ?ark?s?n?n seçilmesi ilginç olmu?. Baz? ?ark?lar? film içinde duymak, onlar? sadece dinlerken hissettiklerimizden farkl? oluyor. You Make My Dreams’i tesadüfen radyoda duysam, 80’lerin k?yt?r?k pop ?ark?lar?ndan biri der (ki zaten öyle say?l?r!) kanal de?i?tirirdim muhtemelen. Ama o sahneyi görünce veya filmde kullan?l?? biçimi akl?n?za gelince ?ark? asl?nda hiç de k?yt?r?k gelmiyor kula?a. 2009’un fla? gruplar?ndan Avustralyal? The Temper Trap’in ilk albümleri Conditions’da da yer alan Sweet Disposition, eski sevgiliyle hâlâ bir ?ans? olup olmad???n?n belirsizli?ini trende gün bat?m? sayesinde derinden hisseden Tom’un duygular?na tercüman oluyor sanki. Albümde Carla Bruni’nin henüz Sarkozy olmadan önce duyup a??k oldu?um mükemmel balad? Quelqu'un m'a dit bile var. ?nsan böylesi çok sevdi?i bir ?ark?y? be?endi?i bir filmde duyunca daha mutlu oluyor. Filme veya sahneye göre o sevilen ?ark?n?n ziyan edilme ihtimali de korkutuyor bir yandan. Zaten kendisi 2:44 dakikal?k apayr? bir film olan Quelqu'un m'a dit’in varl??? bile benim için ba?l?ba??na bu albümü dinleme sebebidir. Filme nas?l monte edildi?i önemli de?ildir. Çünkü hiçbir sahne onu ziyan edemez gibi hissettirir. O ?ark?, t?pk? onu ilk duydu?unuz anda kafan?zda çekti?iniz filmi oynatmaktad?r sürekli.

Doves, Feist, Wolfmother, Black Lips, eskilerden Simon & Garfunkel, yukar?da sözü edilen ?ark?lar kadar vurucu besteleriyle yer almasalar da, bu ?eker gibi albümün di?er sayg?n konuklar?ndan. Nedense filmde hakk?nda ho? bir sohbeti dönen Ringo Starr’?n herhangi bir ?ark?s? albüme konmam??. Ne yalan söyleyeyim, çok da isabet olmu?. Filmi izleyen bir insan, Summer’a Tom’a yapt?klar?ndan ötürü k?zmayacak kadar sab?rl? da olsa, ?âyet onun en sevdi?i The Beatles eleman?n?n Ringo Starr olu?una k?zsa bile yerden gö?e kadar hakl?d?r bana göre. Fakat hem bizim, hem de Tom ile Summer’?n The Smiths sevgisi bir ba?ka. There Is a Light That Never Goes Out ve hârikulade The Smiths klâsi?i Please, Please, Please, Let Me Get What I Want’?n da yer almas? albümü gözümde daha da yükseltiyor. Bu da yetmiyormu? gibi albümün kapan??? da tad?ndan yenmeyen Please, Please, Please, Let Me Get What I Want cover? ile yap?l?yor. O cover sahibi ise She & Him. Yani filmin ba?rolü Zooey Deschanel’in usta folk müzisyeni M. Ward ile kurdu?u ?irin indie pop grubu. ?kinci albümleri Volume Two’nun duman? hâlâ üzerinde ve bence Volume One’dan bir gömlek üste ç?km?? bile denebilir. Zaten Zooey Deschanel’in oyunculuk d???nda müzi?e olan ilgisi kendini hep popülerlikten uzak, bazen tuhaf projelerle kendini göstermekte. Yes Man filmi için de k?zlardan olu?an bir grup kurmu?, soundtrack albüme de birkaç ?ark? vermi?ti. Tabiî kendisinin indie camias?n?n önemli isimlerinden Death Cab For Cutie lideri Ben Gibbard ile evli olmas?n?n da etkisi yoktur dersek çok ay?p olur herhalde. Son zamanlar?n en güzel soundtrack albümlerinden biri olarak (500) Days Of Summer, eskisiyle yenisiyle çok dokunakl? bir derleme. Filmle ba? kurmu?lar kadar, henüz kurmam??lar? da etkisi alt?na alabilecek kadar belki de…