Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Moon (2009)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Film Tan?t?mlar? ve Ele?tiriler
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Duncan Jones
Tür: Bilim Kurgu / Gerilim
Konu: Astronot Sam, Ay`a gönderilir. Uydu ba?lant?s?n?n kopmas?yla ileti?imi kaybeden Sam`i zor zamanlar beklemektedir ama sonunda üsten ayr?labilecektir. Sam halüsinasyonlar görmeye, haf?zas?n? yitirmeye...
IMDB Notu: 8 / 10 (40,205 oy)
RT Notu: 89 / 100
Süre: 97 dakika
Ülke: ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique McElligott, Rosie Shaw, Adrienne Shaw


Uyand?r?lmak!


Ay yüzeyinden toplanan ve dünyaya yeni bir yak?t kayna?? haline gelen Helium-3 adl? madde, Lunar Industries ?irketi taraf?ndan ç?kar?lmaktad?r. ?irket, Sam Bell’i (Sam Rockwell) Helyum-3 ç?karmakla görevli istasyonlar?ndan birinde görevlendirmi?, Sam ise tam 3 y?l boyunca bu istasyonda tek ba??na ya?am??t?r. Asl?nda tek ba??na da say?lmaz. Yapay zekâya sahip geli?mi? bilgisayar GERTY de ona yard?mc? olmaktad?r. Helium-3 ile olan günlük i?i k?sa süren Sam, günün geri kalan?nda kendine çe?itli hobiler bulmu?tur. Dünyadaki kar?s? ve bebe?i ile canl? ba?lant? olmadan görüntülü olarak haber almaktad?r. Kendisi de kaydetti?i görüntülü mesajlar?n? yine GERTY vas?tas?yla dünyaya iletmektedir. Görev süresinin dolmas?na 2 hafta kala Sam baz? halüsinasyonlar görmeye ba?lar. Birgün i? s?ras?nda kaza geçirir. Uyand???nda gördü?ü ?eyi de önce halüsinasyon san?p anlam veremez. Fakat art?k Sam istasyonda yaln?z de?ildir. Bu 3 y?l süresince bilmedi?i pek çok gerçek vard?r.

Moon, David Bowie’nin Angela Bowie’den olan o?lu Duncan Jones’un ilk yönetmenlik denemesi. Öncesinde sadece 2002’de Whistle adl? k?sa filmi olan Jones, yüksek bütçeli bilim kurgu yap?mlar?n?n ihti?am?ndan uzakta mütevazi bir uzay dram?na ad?n? yazd?r?yor. Yine Jones’un tasarlad??? hikâyeyi senaryola?t?ran ise Nathan Parker. Her ne kadar ihti?amdan uzak olsa da, görsel aç?dan uzay?n ve ay?n gizemli izole havas?n?, Sam Bell’in gittikçe esrarengizle?en yaln?zl???yla örtü?türme ba?ar?s? gösteriyor film. Asl?nda filmin Sam’in son iki haftas? yan?nda, biraz daha uzat?larak 3 seneye yay?lan yaln?zl???na da bir miktar zaman ay?rmas?n? çok isterdim. O sayede belki Sam Bell’in bilinmeyenin ortas?nda 3 y?l geçirmi? bir i?çi portresi, altyap?s? çok daha sa?lam bir zemin üzerinde özde?le?me sa?layabilirdi. Kald? ki bu haliyle bile Sam Bell ile bir yak?nl?k kurmak zor de?il. Çünkü bir nevi esaretten özgürlü?e say?l? günleri kalm??, ailesinden uzakta bir adam?n son zamanlar?nda ya?ad??? tuhaf olaylar?n seyirciye aktar?l?? biçimindeki mütevazilik, bir ayl?k bir sürede 5 milyon dolara çekilmi? Moon’u ba??ms?z film ruhuna yak?n tutuyor. Kevin Spacey’nin seslendirdi?i iyi kalpli bilgisayar GERTY’nin Sam’e ve bize gerçekleri aç?klamaktan ba?ka film içinde bir fonksiyonu bulunmay???, tahminlerin aksine HAL 9000 gerilimi yaratmayarak ?a??rtsa da (ve biraz üzse de), Sam Rockwell’in donuk ve gizemli atmosfere bukalemun misali uyum gösteren ba?ar?l? oyunu, herhangi bir rol çal?m?na izin vermeyecek kadar yetkin. Hem zaten Sam Rockwell, sadece Sam Rockwell’den rol çal?yor!

forum resmi

Sam Bell’in 3 seneye yay?lan yaln?zl???na zaman ayr?lmamas?n?n nedenini beklenmedik bir gerekçeye dayayan film, o andan itibaren hikâyeyi o gerekçe üzerine in?â etmeye ba?l?yor. ?ahsi beklentim olarak, Sam Bell’in yaln?zl???na fazladan ilgi gösterilmesini beklememin sebebi, çok sevdi?im Jules Verne klâsi?i Robinson Crusoe’nun farkl? ?artlarda filizlenmi? benzersiz roman tad?n? bilim kurgu çeperlerinde az da olsa hissedebilme umuduydu. Ama Duncan Jones’un gerçek amac?n? anlay?p kendimizi o amaca yönlendirdi?imizde de insanî vurgular? güçlü bir hikâyenin kollar?na at?lmak mümkün olabiliyor. Filmin konusu, anlat?m? ve birtak?m unsurlar? akl?larla sinema tarihinde referans olmu? çe?itli bilim kurgu yap?mlar?n? getirebiliyor. Ama Moon’un 2001: A Space Odyssey’den ne anlad???n?, Blade Runner’dan veya Alien’dan neler ö?rendi?ini konu?mam?za gerek yok. Günümüz bilim kurgu yap?mlar?nda ço?u kez tuhaf yarat?klar?n, yüzeysel gelecek tasvirlerinin, lazer destekli aksiyonun, bu yap?mlarda as?l i?lenmesi gereken insanî boyutlar? yok saymas? ile Moon gibi filmlerin de?eri daha iyi anla??l?yor. Elbette onun da kendine ait kusurlar? mevcut. Ama Moon’un sadece ayda de?il, baz? düzenlemelerle ?ss?z bir çölde dahi geçerli olabilecek birey analizinin içinden ç?k?lmas? güç bir ikilem yaratan hüzünlü ve k?r?lgan yap?s?, kendine ait kusurlar?n? bile kendine ait k?l?p, o aidiette insanc?l bir atmosfer yaratmas?n? biliyor.

Sam Bell’in dram?, ayda bir istasyonda tek ba??na çal??an ve ya?ayan bir adam?n vatan (gezegen) hasretinden ibaret de?il sadece. Geçmi?ten günümüze ve buradaki gibi gelece?e uzanan i?gücü sömürüsünün, güncel bir tart??ma konusu olan klonlama yoluyla yarataca?? trajik sonuçlar?n birey üzerinde açt??? yaralara de?inen bir film ayn? zamanda. Böylesi bir mesaj do?rudan zihinlere sokulmaya u?ra??lm?yor. Ama çal??amayacak duruma gelen bir i?çinin kolayl?kla gözden ç?kar?labilir, harcanabilir, de?i?tirilebilir olu?undan hareketle çarp?c? bir gerçeklik elde ediliyor. ??te Moon, bu kapitalist zorbal???n k?s?r döngüne “uyand?r?lan” Sam Bell’in hüzünlü hikâyesi. Baz? yönlerden de Duncan Jones’un, babas?n?n oynad??? 76 yap?m? The Man Who Fell To Earth’e cevab? bir nevi.

batigol-7
Film iyiydi güzeldi de, ben kendimle karşılaşsam diye düşündüm, karşımdaki ben benim aynım olacak, aynı şekilde düşünecek, davranacak....

Kopya iki insanın bir fikir birliğine varıp aralarında rol paylaşmasını, ve birinin diğeri için fedakarlık yaparcasına davranışını pek mantıklı bulmadım.
İnsan tabiatını iyi ele alamadığını düşünüyorum. Dışa karşı mücadeleden çok iç mücadele üzerine kurulmalıydı...

Düşünün, insan kendisiyle satranç oynasa ne olur?

Ekleme: Şu 7G Film Bilgisindeki afişi küçültüp büyütünce komik oluyor smile.gif
Funkster
QUOTE(batigol-7 @ Mar 26 2010, 06:02 PM) *

Kopya iki insan?n bir fikir birli?ine var?p aralar?nda rol payla?mas?n?, ve birinin di?eri için fedakarl?k yaparcas?na davran???n? pek mant?kl? bulmad?m.

Evet bu durum biraz göze bat?yordu. Alâkas?z ama bir sahnede de Sam ay yüzeyinde kamyonuyla giderken çarpt??? kulemsi ?ey yerçekimine meydan okudu. Ben bu tip ayr?nt?lara pek tak?lamad?m aç?kças?. Filmin beni yakalad??? noktadan sonra bu tip ele?tiriler pek rahats?z etmedi. Ben meseleyi ba?ka kanala odaklam???m. Klonlar aras? i?birli?ini de klon olmadan bilmemiz mümkün olabilir mi tam emin de?ilim. Henüz acemili?inde olan Jones'a "bu klonlar?n ruh hâli nas?ld?r, ne yer, ne içerler, zor durumlarda birbirlerini koruyup kollarlar m?" diye sorular yöneltmek gerek. Bence kaçak güre?memi?, bir k?sm?na kendince cevap vermi?.
QUOTE(batigol-7 @ Mar 26 2010, 06:02 PM) *

Dü?ünün, insan kendisiyle satranç oynasa ne olur?

Arada bir kazanmas?na izin verir belki de. smile.gif
batigol-7
Aslında işin tuhaf yanı, eleştiri şeklinde yazdığım noktalar benim için filmi ne basitleştirdi ne de daha zayıf bir film görüntüsüne soktu.
Ama işin içine bilim-kurgu ögeleri girdiği an beynim detaycı yaklaşımla sorgulamaya başlıyor, artık istemsiz olmuş. smile.gif

Klon olayıyla ilgili çok şeyler var kafamda ya neyse, filmi aşmaya gerek yok.
Fakat her klonun kendine ait bir ruhu olması fikri beni, onları sanki tek yumurta ikizleriymiş gibi düşünmeye sevk ediyor,
o yüzden aralarındaki paylaşım ve fedakarlığı kardeşlik bağına benzer bir bağda algılamıştım.
Filmde de buna benzer bir yaklaşım olsaydı ne güzel olurdu diye düşünmüştüm.
R0BlN
Filmde yerçekimine meydan okuyan pek çok ?ey vard?. Örne?in nas?l dünyadaki gibi pinpon oynuyorlard? öyle? ??in tuhaf?, beni de çok rahats?z etmedi. Yönetmenin amac?n?n bir bilimkurgu filmi çekmekten çok, izole edilmi? bir mekanda insan?n kendi kendisiyle kar?? kar??ya gelmesi oldu?unu dü?ünmemden olsa gerek smile.gif

Yard?mla?ma konusunu ben de dü?ünmü?tüm. Ki?i iyi bir insansa "di?er kendisi" için fedakarl?k yapar bence rolleyes.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.