Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: El secreto de sus ojos (2009)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Juan José Campanella
Tür: Polisiye / Dram / Gizem / Duygusal / Gerilim
IMDB Notu: 8.5 / 10 (4,135 oy)
Süre: 127 dakika
Ülke: Arjantin / ?spanya    Dil: ?spanyolca   
Oyuncular: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo Francella

?lâhi Adalet ?ntikam!

Federal ajanl?ktan emekli olan Benjamin Esposito, geçmi?te tan?k oldu?u ve içinde yer ald??? gerçek bir öykü üzerine kurulu bir roman yazmaya karar verir. Roman?n olay örgüsü 1974'te Buenos Aires'te gerçekle?en vah?i bir tecavüz ve onu takip eden cinayetin failini bulma çabalar?n? konu almaktad?r. K?sa bir sure sonra Morales Davas? olarak bilinen bu cinayetin ac? dolu hat?ras? üzerine dü?ünmek, Esposito'nun güncel ya?am?n?n detaylar?n? ayd?nlatmaya ba?lar ve onu, duygular?na ayna tutarak saplant?l? bir a?k?n ördü?ü a? ile yüzle?meye zorlar.

IMDB künyesinde Law & Order: Special Victims Unit (16 bölüm), House M.D. (4 bölüm), 30 Rock (1 bölüm) gibi yönetmenlikleri olan Buenos Aires’li Juan José Campanella’n?n, Eduardo Sacheri roman?ndan uyarlad??? El secreto de sus ojos, bir roman uyarlamas? oldu?unu her yönüyle belli eden dramatik yan? çok güçlü bir yap?m. Filmin zaman? olan 1999 y?l?ndan 1974 ve sonras?na yapt??? geri dönü?lerle paralel ilerleyen harika kurgusu, ustal?k dolu çekimler ve güçlü oyunculuklarla adeta roman? izleme olana?? yarat?yor. Elbette bu d?? görünüm, 25 y?ll?k bir süreye yay?lm?? trajedilerle dolu çok çarp?c? bir hikâyeye hizmet ediyor. Türlü k?r?lma noktalar?, pi?manl?klar, adaletsizlikler ve intikam arzusuyla beslenen bu hikâye, insanî çok yönlülü?üne 1976-1982 y?llar? aras?ndaki cunta yönetiminde yap?lan insanl?k d??? uygulamalar? da kat?k ediyor. Temelde bir türlü dile gelememi? bir a?k öyküsü iken, bir ba?ka a?k öyküsünün polisiye hüviyetiyle o temellere birbirinden sa?lam katlar ç?k?l?yor.

Arjantin tarihinin kara lekesi bir dönemi içine alan politik görünüm, bu sorunlu a?k ve tutku öykülerinin önüne geçmeyip, onlar?n epik yap?lanmalar?na deh?et verici bir tarihi gerçeklik kat?yor. 1974 y?l?nda i?lenen bir tecavüz ve cinayet suçunun failinin bulunmas?, fakat karanl?k dönemin o faili türlü ç?kar ili?kileriyle nas?l yasal bir meçhul haline getirebildi?ini cesurca ifade eden filmin sahip oldu?u bu ele?tirel tav?r, dönemin kendine has sindirme ve yok etme uygulamalar?ndan hareketle genel bir adaletsizlik sorgusuna var?yor. Statü farkl?l?klar?n?n ve Morales davas?n?n engel oldu?u Benjamín-Irene aras?ndaki gizemli romantizm, Morales cinayetinin üzerindeki s?rr? ayd?nlatmak üzere izlenen ak?c? polisiye, bu adalet kavram?yla yan yana, iç içe çok boyutlu bir bütünle?me yarat?yor.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi
Forum resmi Forum resmi Forum resmi

Filmin adalet kavram?yla imtihan? çok zorlu. Cunta dönemindeki adalet anlay???n?n keyfili?i içinde adalet araman?n anlams?zl???, adalet temsilcisi kahramanlar?m?z? çaresizle?tirdi?inde, öfke bile so?umaya yüz tutuyor. Ama ate?in dü?tü?ü yerde filizlenen öfke çok daha kuvvetli. Sahip oldu?u en de?erli ?eyin elinden zorbal?kla al?nmas?n? hazmedemeyen o öfke, e?ine az rastlan?r bir adalet duygusuyla birle?ti?inde intikam?n çehresi de bir anda de?i?iyor. Zaten filmde i?lenen a?k, tutku, adalet, intikam olgular?n?n birbirine ba?lant?s? o kadar etkileyici ki, tüm bunlar?n bast?r?lmas?, yar?m kalm??l??? veya yanl?? yönlendirilmeleri sonucu ya?ananlar?n ?????nda bir gerçek beliriyor: Bir suç anatomisinde bile birbiriyle alâkal? bu kavramlar?n k?y?s?ndan farkl? yans?malarla da olsa mutlaka geçmi? oldu?umuz gerçe?i. Bunu en belirgin unsurlarla destekleyen kavram tutku oluyor. Tutkunun suç i?leme yönünde suçluya sa?lad??? güçlü motivasyon, ba?ka bir ?eye dönü?üp o suçlunun yakalanmas?n? sa?layan bir zaaf olarak belirebiliyor. Film, bu durumu Arjantin’in futbol tutkusuyla lokal olarak ele al?r gibi görünse de (o ?ahane stadyum sekans?n?n hakk?n? da verelim bu arada), i?lenen suçla zekice ili?kilendirmek suretiyle tutkunun farkl? suretlerini ve ne derece tehlikeli boyutlara varabildi?ini de ?u cümle e?li?inde dile getiriyor: “Bir erkek her ?eyini de?i?tirebilir. Yüzünü, evini, ailesini, k?z arkada??n?, dinini, tanr?s?n?…Ama de?i?tiremeyece?i bir ?ey var: Tutkular?!”

Gözlerin filmde çok önemli bir yeri var. Karakterler, onlar?n duygular? ve temsil ettikleri de?erler, oyuncular?n mânâl? gözleri sayesinde çok daha etkili bir kimlik ediniyorlar. Campanella’n?n yak?n girdi?i veya birkaç saniyeli?ine kilitlendi?i bak?? sahneleri, konu?ulan anlara oldu?u kadar, konu?ulmayanlara da tesir ediyorlar. Endi?elenmi?, korkmu?, ?a??rm??, kinlenmi?, alt?nda torbalar birikmi?, kal?n camlar ard?na hapsolmu?, bir dekolteye kaym??, bir itirafa muhtaç kalm??, y?llar önceki bir foto?rafta tutkusunu belli etmi?, geçmi?i and???nda sabitlenmi?, ya?lar birikmi?, saklad??? s?rlar? ka?lar?yla gölgelemi? gözler filmin gizemini katbekat artt?r?yor. Y?llar boyu hiç konu?madan, sadece bakarak bile büyük i?kenceler yapabilecek güçte gözler oldu?unu, asl?nda y?llar boyu onlar?n ba?ka bir dilden konu?tu?unu hat?rlat?yor film. O ba?ka dilin grameri, kodlar? çözülmü? olsa dahi, dile getiremeyecek oldu?u ?eylerden dolay? çaresizle?mesini de hissettiriyor. Bak??lara anlam yükleme i?i seyirciye kal?nca herkes kafas?nda ayn? fikri farkl? cümlelerle duyabiliyor. S?rlar aç??a ç?ksa da, gizemini bir ?ekilde koruyor zira.

Adalet çarklar? i?lemeyince devreye giren bireysel adalete olan inanç finalde bize ters kö?e yapma kli?esine ba?vursa da (o ters kö?e de filmin de?il, karakterin iyi niyetli hedef ?a??rtmas?ndan ibaret), nefesleri kesen gerilim yüklü bir dura?anl???n sonunda ya?anan ?ok, bütün o duygular? ve kavramlar? birbirine kar??t?r?yor. Filmin geri kalan?ndan özenle seçilmi? görüntüler ve cümlelerle yap?lan h?zl? kolaj ile (ki bunun en güzel örne?ini The Usual Suspect’ten biliyoruz) tutkuya, intikama, adalete, gerçe?e do?ru giden o dura?anl?kla kusursuz bir bütünlük sa?lay?p son darbesini indirdi?inde, filmin tüm ?eritleri adeta tekrar gözümüzün önünden geçmeye ba?l?yor. Ba?ta Arjantinli güçlü karakter oyuncusu Ricardo Darín olmak üzere Soledad Villamil ve Pablo Rago’nun performanslar? da bu a?k ve suç epi?inin aksamayan ayaklar?ndan birini olu?turuyorlar. El secreto de sus ojos son y?llarda çekilmi? en iyi roman uyarlamalar? aras?nda ???l ???l parlayan bir film.
RockeT
Ald??? puan?n daha fazlas?n? hakeden diyaloglar? ile insan? filme sürükleyen ispanyolca ile harmanlanm?? güzel bir film. ?lk önce izlerken s?k?l?r?m diye izlemekten çekiniyordum. Poliseye ve ara?t?rma filmleri sevenler için veya sinema bölümlendirmesi için de?i?ik bir film. Önerilir.
RoXoN
Filmdeki stadyum sekans? Kurosawa'n?n Stray Dog filmindeki stadyum sekans?n? akl?ma getirmi?ti izlerken. Bu tip göndermeler art? bir heyacan kat?yor. San?r?m sadece bana oldu bu. Googleda falan aratt?m hiç kimse bundan bahsetmemi?.Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.