Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Jack Bauer'?n en uzun günü sizce hangisi?
Yedinci Gemi Forum > De Facto > Havadan Sudan > Anketler
sson
24, 17 Ocak'ta sekizinci ve belki de son sezonuyla ekranlarda olacak. 7 sene evvel 24'le ilk tan??mam?zda Jack Bauer "Bu hayat?m?n en uzun günü" diyordu. Aç?kças? o zamanlar ba?ka sezonlar?n da olaca??n? hiç dü?ünmemi?tim. Ama gelin görün ki, Jack Bauer kendini inkâr edercesine 6 uzun gün daha ya?ad?. Bu da bizi bugünkü anket sorumuza getirdi: Jack Bauer'?n ?u ana kadarki en uzun günü sizce hangisi?

1. Gün: Senatör David Palmer'?n aday oldu?u ba?kanl?k seçimleri ve Palmer'a yönelik suikasta giri?imi. Jack'in kar?s? ve k?z?n?n kaç?r?lmas?yla birlikte Victor Drazen'?n ortaya ç?k???, CTU'daki köstebek vakas?.

2. Gün: Los Angelas'? hedef alan bir nükleer sald?r? tehdidi. Jack'in göreve geri dönü?ü. CTU'nun bombalanmas?. Nina'n?n yeniden ortaya ç?kmas?. Ba?kan yard?mc?s?n?n, Palmer'?n görevini devralmas?.

3. Gün: Meksikal? uyu?turucu taciri Hector Salazar'?n Los Angeles' yönelik virüs sald?r?s? tehdidi. Jack'in Nina Myers ve Ryan Chappelle'i öldürmesi. Palmer'?n ba?kanl?k seçimlerinden çekilmesi.

4. Gün: Savunma Bakan? James Heller'?n kaç?r?lmas?. Jack'in önderli?inde Çin konsoloslu?una izinsiz girilmesi ve Çin konsolosunun ölmesi. Jack'in kendi ölümünü tezgahlayarak ortadan kaybolmas?.

5. Gün: Eski Ba?kan Palmer'?n öldürülmesi ve suçun Jack'in üzerine at?lmas?. CTU da dâhil olmak üzere çe?itli yerlere yap?lan sinir gaz? sald?r?s?. Ba?kan Logan'?n da içinde yer ald??? yozla?man?n ortaya ç?kar?l??? ve Jack'in Çinliler taraf?ndan kaç?r?l???.

6. Gün: Ülkeye yönelik terörist sald?r?lar?n önüne geçmek üzere Çinlilerle yap?lan pazarl?k sonucu Jack'in Çin hapishanesinden Amerika'ya getirilmesi. Jack'in sald?r?larda parma?? olan karde?i ve babas?yla olan yüzle?mesi.

7. Gün: Senato duru?mas?na kat?lan Jack'in FBI taraf?ndan ça??r?lmas? ve eski bir dostunun muhtemel bir terör sald?r?s?n?n parças? olabilece?ini ö?renmesi. General Juma'n?n Beyaz Saray'a düzenledi?i sald?r?. Starkwood'un ülkeye biyolojik silah soku?u ve Jack'in bu silaha maruz kal???.
cönk
5. gün derim. Asl?nda en uzun gün olmas?ndan de?il de dizinin en iyi sezonu olmas?ndan kaynakl? biraz da smile.gif Zaten o y?l önemli kategorilerinde Emmy Ödüllerini kaparak da kan?tlam??t? kendini smile.gif
Lautreamont
Her sezonu birbirinden güzel ama san?r?m 3. sezon Ryan Chapelle'in öldü?ü sahne, virüsün ac?mas?zl??? beni çok etkilemi?ti. 3. gün diyorum.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.