forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Andy Wachowski, Larry Wachowski
Tür: Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu / Gerilim
IMDB Notu: 8.7 / 10 (336,893 oy)
Süre: 136 dakika
Ülke: Avustralya / ABD    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Oscar ödülü ald?
Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster


20. yüzy?l?n son anlar?na denk gelen bir tan??ma oldu, The Matrix ile. Daha do?ru dürüst sinema hakk?nda bilgisi olmayan, filmin vurdulu k?rd?l? olan?n? sevip, kafa yormaktan, dü?ünce gücünü harekete geçirmekten bahseden yap?mlar? hiçe sayan bir asi gençlik vard? o zamanlar Neo'nun kar??s?nda. Hatta diyebilirim ki, Ajan Smith'den bile güçlüydü o gençlik. Evet Neo da vurup k?r?yordu gerçi, ama önce karman çorman bir sürü ?eyi çözmek gerekiyordu. Bana pek hitap etmeyen bir yap?m?n, sonralar? gözümde edindi?i de?eri dü?ününce her yap?ma bir kez de olsa bir ?ans verilmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.

Gerçek... ?nsan?n her döneminde, ne kadar inkar ederse etsin de?er verdi?i tek ?eydir. Tüm hayat?m?z? kendi gerçeklerimiz üzerine kurar?z. O temellere o kadar güveniriz ki, bir ?eyden emin olmadan ad?m dahi atmay?z. Peki hayat?m?z? üzerine kurdu?umuz gerçekler bir yalandan ibaretse... Bildi?imiz do?rular, kula??m?za f?s?ldanm?? koca bir hiçse! Kendi gerçeklerimizi, gerçek olduklar?n? bildi?imiz için mi kabul ediyoruz, yoksa bize öyle söylendi?i için mi? Bildiklerimizi hiç sorguluyor muyuz?
??te Thomas Anderson'un hayat? da zaman zaman sorgulad??? gerçeklikler üzerine kuruluydu. Ba?ar?l? bir bilgisayar programc?s? iken, geceleri az?l? bir internet korsan? oluveriyordu. Bundaki sebep i?inden ya da hayat?ndan memnun olmamas? olabilirdi belki, ama esas?nda Thomas Anderson nicedir kafas?n? kurcalayan bir sorunun pe?indeydi. Sorusuna bir cevap bulana kadar da durmayacakt?.

Forum resmi Forum resmi


Matrix nedir?
Matrix, filmde yapay zekalar taraf?ndan insanlar? uyutmak amac?yla yap?lm?? bilgisayar tabanl? bir programdan ibaret. Bana göreyse, ?imdiye kadar kula??ma f?s?ldanan gerçekler üzerinde biraz olsun kafa patlatmam? sa?layan bir milatt?r. ''Üzümünü ye, ba??n? sorma'' anlay???ndan kurtaran bir ???k.
Film konu olarak insanlar için gerçekten zorlay?c?. Seçti?i konunun zorlu?u elbette ki, insan?n düzenli hayat?n? bir kenara b?rakarak bir sorunun pe?inden hiç bilmedi?i bir hayata, ki öyle bir hayat?n oldu?u da ?üpheli, ad?m atmas?ndan kaynaklanmakta. ?nsan onca zahmetle oturttu?u düzenini bir anda mahvedebilir mi? Filmin vizyona girdi?i zamanlar? pek hat?rlamasamda konusunun daha önce hiç duyulamam?? ve i?lenmemi? bir konu oldu?unu, bu yüzden de anla??lmas?n?n da bir hayli güç olaca??n? akl?m?n bir kö?esine not edivermi?im. ?nsanlar?n o dönem bu filme birkaç kez, hatta 4-5 kez gitti?i bile haber olmu?tu. Ço?unluk filmi çok sevdi?inden tekrar tekrar gitti?ini söylese de, as?l gerçek bu de?ildi zann?mca. Film anla??lamad??? için cazip geldi ve insanlar için ayr? bir tart??ma konusu olu?tu. E, tart??abilmek için de filmi iyice anlamak gerek ne de olsa.

Ye?ilden maviye geçi?...
Thomas Anderson'un, Neo olmas? baz?lar?na göre kurtulu?un habercisiydi. Yapay zeka makineleri ile kendilerini kör bir karanl??a hapis b?rakan ümitsiz insanlar aras?ndaki sonsuz bir sava??n kurtar?c?s?yd? Neo. Asl?nda onun istedi?i yaln?zca bir cevap almakt?. Matrix'den ç?kmadan önce Morpheus'a kadere inanmad???n? söylemi?ti. Peki, onun istedi?i ?eyin sadece bir cevap bulma olmas?na kar??l?k, istemeye istemeye bir kurtar?c?ya dönü?mesindeki/dönü?türülmesindeki olgu neydi? Kendi hayat?na hükmedemedi?i dü?üncesini kabul etmeyen biri, ba?kalar?n?n yönlendirmeleriyle bamba?ka biri oluvermemi? miydi? Bu ne ?imdi?
Asl?nda Neo çok saf biri. Etraf?nda kendi ç?karlar? için o safl??? kullanacak iki insan var. Pardon bir insan, bir program. Bazen akl?ma hep tak?l?r. Filmdeki kahraman?n neden bu kadar saf oldu?unu hep merak ederim. ?zleyicilerin, onun safl?ktan ç?k???n? izlemekten daha çok haz alaca?? m? dü?ünülür ki? Neyse ben de bu safl?ktan kurtulup, sonunda bamba?ka, söz sahibi biri olmas?n? zevkle izledim Neo'nun. Belki de bu sayede ben de safl???mdan kurtulup bamba?ka biri olabilirdim. Ha, ne oldun derseniz... Ne oldu?umu ben de bilmiyorum henüz. Dü?ünmeye, sorgulamaya ba?lad?msa da art?k günümüzde o da yetmiyor maalesef. Yeni ?eyler ö?renmek için de yeni bir milat, yeni bir film ar?yorum ben de.

Forum resmi Forum resmi


Wachowski Karde?ler
Liseye geçtikten sonra, haftal???m da art?nca gidip hayat?mdaki ilk DVDmi sat?n ald?m. The Matrix... O zamana dek bir yönetmen olman?n nas?l bir duygu oldu?u, bir filmin nas?l yap?ld??? hakk?nda hiçbir bilgim yoktu. DVD ekstralar?n? bu yüzden çok severim. Benim için olmazsa olmazlardand?r.
Larry ve Andy, uzakdo?u film hastas? iki karde?. San?r?m tek ortak noktam?z, The Matrix hariç, vurdulu k?rd?l? filmleri sevmemiz. Uzakdo?u filmlerini ve özellikle de dövü? sahnelerini, animeyi ve farkl? bir ?eyler yapmay? seven iki genç yönetmen. Filmi yönetmelerinin d???nda konu da kendilerine ait. Zaten ne yapt?klar?n? bildikleri için yapt?klar? i? güzel olmu? diyebiliriz. Kendilerinin de en çok zorland?klar? k?s?m, yap?mc?lar? ikna etmek olmu?. Film ba?tan sona çizgiye dökülmü? ki insanlara anlatmas? kolay olsun. Yine de i? sadece konuda bitmiyor tabii ki. Bu filmde öyle ?eyler istiyorlar ki, daha önce bu tür bir iste?i dile getiren dahi olmam??. En zor k?s?m ise efekt k?sm?. Ak?llardan hâlâ ç?kmayan Neo'nun kur?unlardan kaçma sahnesi bunlardan biri sadece.

Filmi sevdiren bir di?er unsursa, devam filmlerinin ba?ar?s?zl???n?n sebebi olarak da gösterilen, kar??l?kl?k yumruk yumru?a yap?lan dövü?ler. Bir Hollywood filminden beklenmeyecek derecede güzel dövü? sahnelerinin olmas? insanlar? bu filme ba?layan ba?ka bir unsur. Kendilerinin de çok sevmesine kar??n devam filmlerinde bu silah? kulanmay??lar? bende hâlâ bir merak konusudur.

Kimim ben?
Thomas Anderson ya da Neo. Çok manidar de?il mi? Matrix'de bilgisayar programc?s? olan Thomas Anderson, ?leride bir bilgisayar program? olan Matrix'i yok etmeye çal??an en az?l? dü?man olan Neo oluyor... Program? sabote etmek için, bir programc?dan daha iyi bir silah olabilir mi ki?
Bana gelince... Ben ki deli gibi sevdi?im bir film için bile olsa gece yar?lar?na kadar uyan?k kalamayan bir uysal, sonralar? herhangi bir film için bile olsa Cuma günleri ilk seansa yeti?mek için okuldan kaçan az?l? bir firariye dönü?tüm. Matrix'den kurtuldum da diyebiliriz bir bak?ma.

Forum resmi Forum resmi


??te Matrix...
Taptaze bir dü?ünce gücü,
Bullet time,
Dövü? sanatlar?n?n harikulade kurgulanmas?,
Çat??ma sahnelerindeki kurgu ve güzel patlama efektleri,
Özellikle Keanu Reeves'in oyunculu?u ve tabii dublörünün kemiklerinin k?r?lmas?na kadar ileri götürdü?ü fedakârl???...