Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Avatar (2009)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
kurt_thewolf
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: James Cameron
Tür: Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu / Gerilim
Konu: Filmin hikâyesi 22. yüzy?lda, Pandora adl? bir uyduda geçer. Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora, on ayak uzunlu?unda, mavi insans? görünümlü, kabile kültürünü benimsemi?, sald?r?ya...
IMDB Notu: 8.7 / 10 (6,632 oy)
Süre: 162 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez


?hanet mi, cesaret mi?

Baz? filmlerde sadakat olgusu çok a??r ?ekillerde i?lenir. Ana-babaya sadakat, sevgiliye sadakat, sevdiklerine sadakat, i?ine sadakat gibi... Peki ya ?rk?na sadakat?! Bu son soruya cevaben filmlerinde ?rka sadakati de i?leyen yönetmen ve yap?mc?lar da var elbet. Geçmi? dönemlerden hat?r?mda kalan bir iki yap?m gözümün önüne geldi gibi. Ama sadece ''geldi gibi''. Ötesi yok. Bu yoklu?u yava? yava? doldural?m.

Avatar'da da konu olarak birçok filmde oldu?u gibi insanl???n bir neden u?runa/bir nedeni bahane ederek yapt??? y?k?m? konu edinmi?. Bu konu bana göre oldukça s?radanla?t?. Zaten hangi filmde bu y?k?mdan bahsedilmiyor ki. Cinayetler, katliamlar, uyu?turucudan zehirlenmeler gibi de?i?ik de?i?ik y?k?mlardan hep bahsedilir durur. Bir de ortaya psikopat?n birini ç?kar?p, tüm insanl???n suçunu ona yükleyiverirler. Bu nedenle Avatar hakk?ndaki yorumlar?, filmi izlemeden önce okumaktan kaç?nd?m. Onca y?ll?k eme?i bir-iki kötü yorum yüzünden kötü bir beklentiyle izlemeyeyim diye... Onca iyi yorum aras?ndan bir tane kötüsünü bul ve o 3 saat zehir olsun. Daha önceleri ba??ma gelen her kötü olaydan dolay? bu korkum. Neyse bu sefer yorum okumadan bir filme gidebildim.

Karma??ktan basite...
Denklemi sadele?tirmek!

Filmin ilk anlar?, konuyu da önceden tam okumad???m için, konunun ne oldu?unu ve Jake'in ne yapmaya çal??t???n? anlamaya çel??makla, yani çok bilinmeyenli bir denklemi çözmeye çal??arak geçti. Birkaç laf kalbal???ndan sonra konu netle?meye ba?lad?.
Filmde, insanlar?n Avatar program? denilen, Pandora gezegenindeki Na'vi klan?nkine benzer bedenleri kullanmas? ana olgumuzu olu?turuyor. Bir ba? ile sana ait olmayan bir bedeni, kendi bedeninmi? gibi hissedip kullanmak... Buna benzer fikirler baz? filmlerde de kullan?lm??t?. Bunlardan The Matrix akl?ma gelen ilk yap?m. Nedense sadece bu olgu benzerli?i de?il, insanlar?n geli?tirdi?i sava? robotlar? da bana The Matrix'i an?msatt?. Ba?ka filmleri an?msatmas?na kar??n bu fikirlerin uygulan??? ho?uma gitti. ?nsano?lunun yok edicili?ini peki?tirmede epey yararl? bir hamle.

Önceleri, insanlar?n Na'viler'e kendi geleneklerini ö?retmeye çal??t?klar?ndan bahsediliyor. Bu yönüyle insan?n kendini üstün görme taraf?n? aç??a ç?kartm??lar. ??gal etti?in yabanc? bir gezegende kendi ya?ant?n? kabul ettirmek bir nebzeye kadar ba?ar?l? olsada bu sadece Na'viler'in dil ö?renmesiyle kalm?? durumda. Tabii bir de insanlar?n yok edicili?i de var ö?rendiklerinin aras?nda.

Konu olarak insanlar?n, kontrol etmeyi ba?aramad?klar? yerel halk olan Na'viler'i yutlar?ndan sürüp, oradaki de?erli bir madeni ç?karmak için gösterdikleri çaba anlat?l?yor. Avatar program? da bunun bir parças?. Na'vi halk?n?n aras?na kar???p onlar hakk?nda bilgi toplamak için kullan?lan, ço?unlukla iyi yönlü amaçlara hizmet etmek için, bir program. Yürüme engelli er Jake Sully gelene dek program?n amac? bu yönde ilerlemekteydi demek daha do?ru olur. Jake, ikizinin yerine programa dahil olan bir ma?dur asl?nda. Ancak ''acemi ?ans?''ndan olsa gerek hiç beklenmedik ?ekilde Na'viler'e kat?lmaya hak kazan?p, bunu ba?ard?ktan sonra daha da ma?dur olan bir ?NSAN.

Forum resmi Forum resmi


A?k?

Beklenmedik ?ekilde Na'viler'e kat?ld?ktan sonra Na'vi halk?n?n geleneklerini ö?renmeye ba?layan Jake, zamanla klan reisinin k?z? Neytiri'ye a??k olur. Ço?u filmde böyle sahnelere rastlam?? olmak her insan?n ya?ad??? bir hayat kesitidir. Bana göre bu sahne baya?? olmas?na kar??n filmde bilerek kullan?lm??t?r. Çünkü Jake gerçekte bir insand?r ve Avatar bedenine girebilmesi için insanlar?n üssündeki ekipmanlara ihtiyac? vard?r. Öte yandan insanlar da klan? katletmek amac?ndad?r ve bu amaca kar?? duran her türlü gücü saf d??? b?rakmaya kararl?d?rlar. Jake ve Avatar ekibi, pahas?n?n a??rl???n? bilerek zor bir seçim yapacaklard?r.

A?k?n olaylar? tersine çeviri?ini izlemek, i?kenceyle ölmek gibi geldi bana. Bu a?k? izledikçe sonunda ne olaca??n? daha da çok merak ediyorsunuz ve kendinizi insanl??a ihanet ederken buluveriyorsunuz. Yoksa a?k bizi de mi kand?r?yor? B?rak?n kand?rs?n. Zaten filmde amaçlanan da bu de?il mi?!

Peki ya 3D?

Filmin esaslar?ndan biri de elbet 3D. Bunun için onca sene beklenmi?, u?runa ne mevlalar harcanm???! ?nsan bunlar? duyunca beklenti ç?tas?n? ister istemez art?r?yor tabii. Bana göre önemli olan o ç?tay? filmi izlerken art?rmamak. E?er filmi, film olarak de?il de bir 3D ?öleni olarak izlerseniz bir yerden sonra alakan?z? kaybedersiniz. 3 saatinizi heba atmi? olursunuz. Hem de bo? yere. Tek yapman?z gereken 3D görselli?iyle filmi güzelle?tirmeyi sa?lamak. O da kendinizi kapt?r?nca kendili?inden oluyor zaten. Kasmaya gerek yok.

Son...

Son olarak, Avatar onca senenin hakk?n? lay???yla veren bir yap?m. ?çindeki basit ve kompleks konular? ba?ar?yla kurgulay?p, bunu bir de 3D görselli?i ile birle?tiren mükemmel bir film.
ratasoy
?nceleme güzel olmu?. Ellerinize sa?l?k...
Baltal? ilah
Y?l?n en iyi filmi... ?nceleme için te?ekkürler...
ratasoy
QUOTE(Baltal? ilah @ Dec 24 2009, 02:15 AM) *

Y?l?n en iyi filmi... ?nceleme için te?ekkürler...


Evet kat?l?yorum. Bu y?l izledi?im en iyi filmdi. James Cameron gerçekten döktürmü?...
Filmdeki görsel ?ölen, az da olsa içerdi?i kli?elerden uzakla?t?rm??.

10/9
R0BlN
Filmin bana göre en önemli özelli?i, yarat?lan atmosferin inand?r?c?l??? ve insan? içine çekmesi. Sanki Pandora diye bir uydu* ve o uyduda ya?ayan Na'viler gerçekten varm?? gibi hissettim ben. Bu ortam?n yarat?lmas?nda sanat yönetiminin ve tasar?mc?lar?n katk?s? ola?anüstü. Dev ku?lar?n, sava? helikopterlerinin, Na'vi halk?n?n, standart donan?ml? ve ampsuit içindeki askerlerin, yerel Pandora hayvanlar?n?n, çiçeklerin, böceklerin birarada durdu?u sahnelerde bile bilgisayar efekti ve gerçek görüntüler ba?ar?yla bir araya getirilmi?; hiç s?r?tm?yor. Cameron'un filmiyle ilgili iddial? oldu?u esas nokta bu. Yoksa yönetmen, özgün bir konu yaratt???n? iddia etmiyor; filminin Kurtlarla Dans, At Play in the Fields of the Lord, The Emerald Forest gibi filmlerle olan tematik benzerli?ini, film daha gösterime girmeden ifade etmi? bile. Hatta, "Evet, Avatar uzayda geçen Kurtlarla Dans't?r" diyecek kadar ileri gitmi? (Bkz. 14 A?ustos 2009 tarihli röportaj).

3D olay?na gelince, aç?kças? seyretti?im "en 3 boyutlu" film bu de?ildi. Örne?in Journey to the Center of the Earth üç boyut efektleri aç?s?ndan daha etkileyiciydi. Ne var ki, Avatar'da 3D, örnek verdi?im i?leni?i vasat filmin aksine, bir amaç de?il, araç; o dünyaya dahil olmam?z için kullan?lan bir enstruman. 3D'nin filmin bütününün önüne geçmesine izin vermeyerek do?ruyu yapm?? bence Cameron.

Özetle konu özgün** olmasa bile yarat?lan atmosferin çekicili?i, inand?r?c?l???, beni bir hayal alemine sürüklemesi ve üç saat boyunca elinde tutmas? dolay?s?yla bu y?l?n en be?enerek izledi?im filmi Avatar.

Filmi hiç be?enmeyip yerden yere vuranlar da varm??. Onlar için üzülüyorum aç?kças? sad.gif Böyle bir ?ölenden keyif alamad?klar?, böyle bir hazz? ya?ayamad?klar? için.

*: Gezegen yanl?? bir tabir; Pandora gaz devi bir gezegenin yörüngesinde dönmektedir. Yani bir uydudur.

**: Geçenlerde Okan Bayülgen'in program?nda söyledi?i bir laf vard?: "Edebiyatta 10-12 tane temel tema vard?r. Hepsini de Shakespeare yazm??t?r zaten" mealindeydi.
ratasoy
Filmi e?im ile birlikte izledik. Filmde ikimize de tuhaf gelen bir ayr?nt?ya kafam?z tak?ld?. Tekerlekli sandalye'nin o teknoloji ?artlar?nda elektrikli olmamas?, gerçi ki?inin maddi durumunun kötü olmas?ndan bahsedilmi? ama, önemli bir görev için adam? getirtiyorsun ve ona bir elektrikli sandalye tahsis etmiyorsun falan... Ama film genel olarak de?erlendirildi?inde robine kesinlikle kat?l?yorum. Daha öncede söyledi?im gibi film y?l?n en iyi filmiydi...
R0BlN
San?r?m ?u sat?rlar soruyu yan?tl?yor:

QUOTE
40
00:05:26,333 --> 00:05:29,408
Omurgam? iyile?tirebilirler.
Fakat paraya ihtiyaç olacak.

41
00:05:29,443 --> 00:05:32,483
Ancak maa??mla onu kar??layamam.
Hele bu ekonomide...
(Kastore & Legend çevirisinden)

Muhtemelen dünyada her ?ey kötü gitmi?, tüm ye?ilin yok olmas?n?n d???nda sosyal devlet, sa?l?k sigortas? diye bir ?ey kalmam??, a??r? bir kapitalist düzen hakim. Sully'nin görevi akülü tekerlekli sandalyeyi gerektirmedi?i için üç kuru? harcay?p da almam??lar adamca??za. Belki devam filminde dünyayla igili daha fazla bilgi al?r?z rolleyes.gif
ratasoy
Ama ilk uçaktan inerken, neredeyse ezilecekti adamca??z. Bu arada filmin ?u ?ekilde devam etti?ini dü?ünsenize...

Bizim asker uçaktan inerken dev asker robot taraf?ndan ezilir ve polemik aynen ?öyle olur;

-Hoopp yava? adam? ezdin! Ne yapt?n sen?
-Buraya son teknoloji bir karargah kurarken para var, ama adama bir elektrikli sandalye alacak para yok öyle mi? Elektrikli sandalye olsayd? belki adam ezilmekten kurtulabilirdi!
-Ne yapaca??z ?imdi. Beyin frekanslar? e?le?en tek adam buydu!
-Sald?r?n gitsin nas?l olsa bir i?e yaramayacakt?...

Ehuehe daha uzat?rd?m da, filme sayg?s?zl?k etmek istemiyorum oleyo2.gif
R0BlN
Elektrikli sandalye demeyin yahu, adam idam mahkumu de?il ki tongue.gif

Bir tahminde bulunacak olursak, s?n?f ayr?m?n?n derinle?ti?i o ça?da belki sadece iki alternatif var: 1. Fakirler için manuel tekerlekli sandalye, 2. Zenginler için cerrahi operasyon.

Ara s?n?f kalmad??? için akülü sandalye diye bir ürünün imalat? yok (Tamamen spekülasyon yap?yorum smile.gif ).

Ek: ?urada teknik bir aç?klama var:
QUOTE
In spite of the futuristic time in which the movie is set, Jake has a wheelchair that he propels manually. Depending on the nature of the injury or illness, paraplegics with the use of their hands often choose manual wheelchairs for enhanced control and speed.
ratasoy
Bu teknik aç?klamay? nerden buldun yahu thumbup.gif
O zaman tam tersini dü?ünmü?üm, eliyle kontrol etti?i için ezilmemi? oleyo2.gif
twilightened
Bu filmle ilgili çok farkl? yorumlar okuyorum. Kimileri, "yeni neslin Star Wars'u" derken (büyük iddia gerçekten), kimileri de ?i?irilmi? balona benzetiyor. Bu kadar büyük bi uçurum var arada. ?zlemeden bir izlenimde bulunmak bile imkans?z. Fragman?ndan hiç bir ?ey anlam?yoruz. Tabi reklam?n iyisi kötüsü yok. ?zlenme rekorlar? k?raca?? ortada. Hat?rl?yorum da, Donnie Darko gibi bir faciay?, ç?k?? tarihinden bir kaç sene sonra, hala herkesin dilinde oldu?u için izlemi?, ve ömrümden giden 2 saat için üzülmü?tüm. Umar?m benzer bir deneyim ya?amam.
ayhanozbekk
QUOTE(twilightened @ Dec 31 2009, 11:57 PM) *

Bu filmle ilgili çok farklı yorumlar okuyorum. Kimileri, "yeni neslin Star Wars'u" derken (büyük iddia gerçekten), kimileri de şişirilmiş balona benzetiyor. Bu kadar büyük bi uçurum var arada. İzlemeden bir izlenimde bulunmak bile imkansız. Fragmanından hiç bir şey anlamıyoruz. Tabi reklamın iyisi kötüsü yok. İzlenme rekorları kıracağı ortada. Hatırlıyorum da, Donnie Darko gibi bir faciayı, çıkış tarihinden bir kaç sene sonra, hala herkesin dilinde olduğu için izlemiş, ve ömrümden giden 2 saat için üzülmüştüm. Umarım benzer bir deneyim yaşamam.Size tamamen katılıyorum. Donnie Darko tam bir faciaydı. Bir reklam balonu da benden olsun. " Blair cadısı"
R0BlN
Verdi?iniz iki örne?in Avatar'la -pazarlama tekni?i dahil- zerre kadar alakas? olsa bari confused1.gif
Kastore
@ratasoy,

Elektrikli sandalye polemiğine farklı bir bakış açısı sereyim, kahramınımız "Normal bir insanın geçebileceği her zorluğu geçmeye kendini adamış" engelini, o mücadeleci asker ruhuna karşı bir engel olarak görmüyor. Bu nedenle tamamen vücut disiplinini korumak ve yine kendi ayakları üzerinde durabilmek adına (işin ironisi olsun bu sözüm de flaugh.gif) elektrikli sandalye yerine -böyle de idam sandalyesi gibi algılanıyor yahu, düzelteyim- elektrikle çalışan bir tekerlekli sandalye yerine, kollarıyla yürümesini sağlayacak bir sandalyeyi tercih etmiş de olabilir...

Bu filmi Donnie Darko veya Blair Cadısı ile karşılaştırmaya da şaştım doğrusu, veya aynı sepete koymaya...

Donnie Darko'nun övülüyor olmasının sebebi, eğitim sistemini çok genç bir yönetmenin, kendi tarzıyla eleştirmesiydi. Tabii bunu yaparken işin içine paralel evren teorisini de koyup, hikayesini ilgi çekebilir bir düzeye taşımıştı. Öğretileri ve edinilmiş-dikte edilmiş gerçeklerin aslında paralel evrenler ve izafiyet teorisi kadar esnek olduğunu yönetmen ustalıkla anlatmıştı, nitekim film de amacına ulaşmıştı. Ancak ben Donnie Darko'dan zevk almayan insanlara baktığımda genelde bir 28 Gün Sonra veya 2012 gibi (ikisi uç noktalarda olsa dahi) bir felaket filmi beklediklerini veya Matrix vs. gibi Donnie Darko adında bir süper kahramanın günü kurtarmasını izlemek istediklerini anladım smile.gif Etikete değil, kitabın içine bakmak gerekti. Ha yönetmenin tarzı seni açmamış olabilir, ona da hiçbir şey diyemem. Blair Cadısı ise bambaşka bir şey, zekice bir kurgu üzerine çekilmiş sıradan bir şey... Tabii bu da yine beklentiler dahilinde insanları inanılmaz tatmin etmişti. O filmden bir Elm Sokağı Kabusu olmasını beklerseniz, yine sizi tatmin etmez...

Şimdi gelelim Avatar'a... Avatar yeni çağın Star Wars'ı gibi bir şey denmiş söylenene göre. Hah, işte Star Wars ile karşılaştırabiliriz Avatar'ı. Onun yanına yaklaşabilir-yaklaşamaz, ondan daha başarılıdır veya kıyaslamaya dahi tutulamaz vs. tüm bunlar kişiden kişiye değişecek olaylardır. James Cameron Avatar'da bize alternatif bir gelecek sunmuş ve uzayın derinliklerinde kolonileşmeleri vs. kendince anlatmış falan filan... Yine her şey beklentilerden geçiyor. Bu filmin öyle büyük bir reklamı yapıldı ki, herkes "yepyeni" bir şeyler ortaya koyacağını düşündü. Yenilikten kasıtları yoğurdun kaymağı gibi yüzeyseldi, filmin derinliğine inmeye çalışanlar kendilerini Dances with the Wolf, The Last Samurai, Pocahontas vs. tarzı bir "farklı dünyaların insanları" hikayesinde buldular. Tabii beklentileri bu kadar yüksek tutunca karşılarına çıkan bu basmakalıp şey bir anda aldatıldıklarını hissetmelerine neden oldu.

Açıkçası ben filmi izlemeden evvel, film hakkında bir paragraf dahi bir şey okumadım. Duyduklarım da "James Cameron" "Dev Bütçe" "3D Görsellik" "Artık 2D filmlerden vazgeçilmeli" tarzı sloganlardı. Benim de film hakkındaki beklentim şu oldu, James Cameron gibi büyük bir isim, kendinden beklenmeyecek şekilde belki de kariyerini, -tabii kariyer derken maddi kaygı taşımadan, sonuçta bu filmin her türlü gişe yapacağı ortadaydı- tehlikeye atıp, belki de "Yahu Terminator'u yaratan adam gerçekten bu mu? Bu adam bildiğin hırtmış." diye insanların söylenmelerine neden olacak bir iş yaptı. Nitekim ben dahi filmden o kadar eğlenmeme rağmen, filmden çıktığımda "Yahu resmen Na'vice diye bir dil oluşturuyorsun, görselliğe inanılmaz emek harcıyorsun, bu tip ayrıntılarda ince eleyip sık dokuyorsun, bari senaryoya da bu kadar emek verseydin de bize tıpkı Star Wars gibi 5-6 filmlik bambaşka bir zevk yaşatasaydın" diye düşündüm, ancak tüm bunlara rağmen filmi başarılı bulmamın sebebi farklıydı.

James Cameron'ın vizyonu farklı. "Bu filmle beraber artık 2D film çekmeyeceğim!" diyor adam. Yani filmlerin artık 3D olmasını ve daha gerçeğe yakın olmasını istiyor. Nitekim bizim de istediğimiz buydu. Oz Büyücüsünde ilk defa denenen o görselliğin ön planda tutulması olayına girmek istiyoruz artık. En azından kendi adıma konuşayım bari, benim artık sinemadan beklediğim bu. Sinema sonuçta güçlü bir sanat dalıdır. Sanatın da büyük kaygıları olmalıdır-olacaktır. Fakat hali hazırda söylenmiş-söylenecek-söylenmesi gereken o kadar söz var ki, herbiri aynı tarzda söylenmiyor. Söylenmemeli... Arada bir böyle dil değişikliğine ihtiyaç var. Artık sinemanın dili 3D olmalı diyorum ben. James Cameron da öyle diyor zaten ve bu filmin dili de bu. O yüzden 10 üzerinden 8,5 veriyorum ben smile.gif
twilightened
Ben Donnie Darko ismini tartışma çıksın diye yazmadım arkadaşlar. Biraz daha sağduyulu bir sinema izleyici kitlesi bekliyorum bu forumda açıkçası. O örneği vermemin sebebi, Donnie Darko'nun da, şu anda gündemde olan Avatar gibi, hiç kimsenin (özellikle genç sinema izleyicisinin) dilinden düşmemesi üzerine idi. Filmi beğenip beğenmemek de, izin verirseniz benim kişisel zevkim olsun.

Mesela Blair Witch Project'i de, beni destekleyen arkadaşın aksine, çok beğenmişimdir. Sonuçta sanattan bahsediyoruz burada, herkes aynı şeye bakıp, başka şey görecektir elbette. Kılıç kalkan kuşanılacak bir durum yok ortada. "Beklentiler" filan söz konusu değil.

Bir de şu 3d konusuna değinmek istiyorum kısaca. Herkes bir 3d tutturmuş gidiyor. Az buçuk genel kültürü olan herkes bilir ki, 2 boyutlu bir yüzeyde (sinema perdesi), 3 boyutlu bir şeyden bahsedemezsiniz. Aslında beni de boşverin, Flatland'i izleyin siz en iyisi.
R0BlN
Biz de daha sa?duyulu izleyici kitlesi bekliyoruz, filmi izleyip öyle yorum yapan cinsinden rolleyes.gif
Kastore
QUOTE(twilightened @ Jan 2 2010, 06:26 PM) *

Bir de ?u 3d konusuna de?inmek istiyorum k?saca. Herkes bir 3d tutturmu? gidiyor. Az buçuk genel kültürü olan herkes bilir ki, 2 boyutlu bir yüzeyde (sinema perdesi), 3 boyutlu bir ?eyden bahsedemezsiniz. Asl?nda beni de bo?verin, Flatland'i izleyin siz en iyisi.


Az buçuk 3D izlemi? birileri de yine bilir ki, normal bir sinema filmi yerine insan? daha çok olay?n içine çeker, gerçeklik hissi verir 2D perde üzerine yans?t?lm?? 3D film. Sonuçta yine beklentiler önemli, sanki gerçekten 3D olacak, elimizi sallasak aktöre de?ecek falan bekliyorduk heralde... Ki bu filmde birkaç kere pandoran?n çiçeklerine dokunma hissiyat? geldi geçti içimden music2.gif

Sanat tart??mas?na da girmek istemiyorum asl?nda. Her ?ey yine ?u "sanat, sanat için midir yoksa toplum için midir?" tart??mas?na ç?k?yor. smile.gif Sanat o kadar esnek bir ?ey de?il kan?mca. Yani ben be?endim sen be?enmedin, çünkü ben farkl? bir ?ey gördüm, sen farkl? bir ?ey gördün olay? de?il. Topluma hitap eden ?eyler, sanat eseridir. (evet sanat toplum için vard?r bence) Aksi takdirde Ajdar gibilerinin ç?k?p "ben sanatç?y?m" demesine hiçbir ?ey diyemeyiz. Donnie Darko sayd???m sebeplerden ötürü bir sanat eseriydi ve toplumun bu kadar kendine yak?n hissetmesinin sebebi buydu. Üzülerek söylüyorum, size bunlar çekici gelmedi diye, bu insanlar manyak m? da bunu be?enmi? diyece?inize, dönüp üzerinde birkaç kelam bir ?ey okusayd?n?z ke?ke... ?nan?n yard?mc? olmak ad?na söylüyorum bunlar?. Çünkü gerçekten bak?n kimileri o film hakk?nda neler diyor, umar?m bu linki vermemde sak?nca yoktur;

Donnie Darko ?ncelemesi...
twilightened
Beni neden hedef alma ihtiyac? hissettiniz anlamad?m. Ben alt taraf? filmle ilgili beklentilere biraz dem vurup, kendi ad?ma umar?m fos ç?kmaz gibisinden bir temenni dile getirip geçtim. Robin için söylüyorum, filmle ilgili yorum "yapmad?m". Hatta ?üphe ettim, gidip yazd?klar?m? tekrar okudum, vallahi de yorum filan yok.

Kastore,

?u "beklentiler" mevzusunu çok abartt?n gibime geliyor. Elim aktöre de?sin filan istemiyorum. Mümkünse de?mesin de zaten smile.gif Ama yalan reklama da gelemiyorum, kusura bakmas?nlar. Film 3 boyutlu filan denip duruyor. Imax'i bilen bilir, size bi gözlük verirler, bi cam? k?rm?z?, bi cam? mavi, oturursunuz koltu?unuza, filmi izlersiniz. Ama bu bile asl?nda 3d de?ildir. Bilmeyenler için konuyu açay?m biraz.

Paralax dedi?imiz bir ?ey var. K?saca, iki gözümüze, ayn? kaynaktan gelen ?????n aras?ndaki o küçücük fark?n, beynin görme merkezi taraf?ndan yorumlan?p, cisme olan uzakl???m?z?n bir hesab?n? yaparaktan bize derinlik alg?s? vermesi. Stereo görüntü de denir. Imax bunun basit bir taklidini yaparaktan, insan gözünün iki ana renk reseptörlerini, a??rl?kl? olarak iki farkl? gözden uyararaktan, "sanki" bir derinlik varm?? gibi alg?lat?yor. Yani bildi?iniz ilüzyondan ba?ka bir ?ey de?il. ?zledi?iniz sahnede ufuk ne kadar uzakta, ku? ne kadar uzakta, ya da aktörün eli bana "de?di de?ecek" smile.gif aras?ndaki fark mevcut de?il. "Yapt?m oldu" tarz? bir 3d.

Bu söyledi?im de sadece imax sinemalar?ndaki 3d için geçerli. E?er normal beyaz perdeli bir sinemaya gidip de filmi izleyecekseniz, zaten 3. boyutu unutun.

Ama Kastore, sen yine de beni bo?ver, Flatland'i izle smile.gif

Sanat konusunda ise bir tek ?ey söyleyece?im. Herkes sanatç?d?r, ve hiç kimse sanatç? de?ildir.
Kastore
Seni hedef alma diye bir kayg?m?z yok arkada??m, böyle yanl?? dü?ünme, sadece bu nezih forumda da baz? sinema sitelerindeki oldu?u gibi bir filmi ba?ka bir filmle k?yaslama konular?na girildi, o biraz eheöhö bir davran??t?r afedersiniz. smile.gif K?yaslad???n?z filmle Avatar aras?nda en ufak bir alakan?n olmamas? da ayr? konu.

3D olay? da komikle?meye ba?lad?. smile.gif 3D dedik ad?na diye gerçekten 3D demedik ki biz. Yine de s?radan bir filme göre daha çok gerçeklik hissiyat? al?yor musun alm?yor musun? smile.gif Avatar'a gitme ?ans?na eri?irsen (3 gündür yer bulamad???n? iddia eden arkada?lar?m var, dün de ben gittim tekrar izleyeyim dedim yer bulamad?m Ümraniye Carrefour AFM'de) bir al?c? gözle izle, acaba s?radan bir filmde olsam bu Pandora'n?n bitki örtüsü yine böyle gerçekçi ho? gelir miydi bana? diye. Kendi ad?ma konu?uyorum, hedef ald???m nokta "sen de?ilsin" ama "bu." Filme gitmeden önyarg? olu?turmu?sun, özellikle bu geçen mevzudan sonra filmden herhangi bir zevk alamayacaks?n smile.gif Hatta do?rudan 3D'nin 3D olmad???n? kavrad???n? dü?ünüyorsun ve bizi kand?r?yorlar-ilüzyon bu gibi dü?ünüyorsun. Cem Y?lmaz'?n ?ovlar?ndan birinde geçen David Copperfield'dan zevk alamayan Türk insan? esprisi gibi, "Bak bak ip var" esprisi vard? ya hani smile.gif Seninki de o hesap. Böyle hesaplara girersen zaten hiçbir ?eyden zevk alamazs?n ki...

3D olay?n?n d???nda, sana belki kendimi yanl?? aktard?m hata bende... Ancak filmi daha izlemeden bir çe?it önyarg?ya eri?men, "Donnie Darko'yu da böyle övüyordu herkes, hiçbir zevk almad?m bana göre de?ildi, Avatar'? da herkes övüyor, yine ayn? ?ey ç?kmas?n?" diye bir ku?kun olmas?, sende farkl? beklentiler yarat?r ve ?artland???n için bu beklentilere kar??l?k alamazs?n, zevk alamazs?n. Robin'in mesajlar?ndan birinde bahsetti?i ve arkas?ndan gelen yorumunuza tepki göstermemin nedeni de buydu. Nedeni her ne olursa olsun, filmi ba?ka bir ?ey ile k?yas ederseniz ve filmi oldu?undan farkl? bir ?ekilde yarg?larsan?z, böyle kaliteli kuma?? olan, (kli?e olacak ama) görsel bir ?ölenden tad alamazs?n?z. Ba?ka birkaç sinema blogunda baz? arkada?lar?n AFM IMAX ile ya?ad?klar? tats?zl?klar yüzünden filme sayd?rd???na dahi ?ahit olmu?lu?um var. Filmi kendi içinde de?erlendirmek gerek.

Sanat konusunda da, ben ?unu derim; herkes sanatç?d?r, Shakespare, Dostoyevski, Da Vinci, Mimar Sinan vb. gibileri daha da sanatç?d?r smile.gif Önemli olan sanat?n boyutunu kavrayabilmekte smile.gif

Flatland'? izlemedim, izlerim. Sonra Flatland ba?l???nda konu?uruz smile.gif Ancak e?er 3D teknolojisinin gücünü göstermeye yönelik filmlerdense bilgisayar ba??nda izledi?imde mesaj?n? alabilir, tad?na eri?ebilir miyim? confused1.gif
R0BlN
Madde madde yazay?m da daha net anla??ls?n bari:
1. Size "yorum yapt?n?z" demiyorum, seyredin ve yorum yap?n diyorum. Aradaki fark anla??lm?yor mu?
2. 3D olay?n? aç?klad???n?z için sa?olun. Biz de o görüntüler sahiden "3 boyutlu" sanm??t?k rolleyes.gif Sineman?n "gözü aldatma" üzerine kuruldu?unu unuttunuz mu? Hat?rlatay?m, saniyede 24 veya daha fazla sabit kare geçer, göz bunu kesintisiz hareket olarak alg?lar. Sineman?n özü buyken, gerçeklik hissini artt?rmak için gözü aldat?p "3D efekti" yapman?n nesi yanl???
3. Daha önce yazd???m? okursan?z 3D'ye bir hayranl???m olmad???n?, hatta en çok 3D efektli film olarak Avatar'? görmedi?imi, 3D olay?n?n filmin gerçeklik hissini artt?rmak için bir araç oldu?unu, ama esas ba?ar?n?n yarat?lan o atmosferde oldu?unu söyledi?imi görürsünüz.

Neyse bo?una konu?uyoruz. Siz önce filmi izleyin, sonra konu?al?m. Gerçi bunca önyarg?yla filmden nas?l zevk alacaks?n?z bilemiyorum ya...
twilightened
QUOTE(R0BlN @ Jan 2 2010, 09:59 PM) *
2. 3D olay?n? aç?klad???n?z için sa?olun. Biz de o görüntüler sahiden "3 boyutlu" sanm??t?k rolleyes.gif Sineman?n "gözü aldatma" üzerine kuruldu?unu unuttunuz mu? Hat?rlatay?m, saniyede 24 veya daha fazla sabit kare geçer, göz bunu kesintisiz hareket olarak alg?lar. Sineman?n özü buyken, gerçeklik hissini artt?rmak için gözü aldat?p "3D efekti" yapman?n nesi yanl???


Bi?ey de?il tongue.gif

?aka tabi bu.

Cevap veriyorum, hiç bir ?eyi yanl?? de?il. Asl?nda benim oradaki sitemim, yap?mc?dan çok, izleyicinin anlay???na yönelikti. ?u k?sma dikkatini çekmek istiyorum, bu filmi "ailemizin sinema salonlar?nda" 3 boyutlu gibi izleyemeyece?iz. Bu do?ru de?il mi ? O yüzden normal bir sinema salonundan ç?k?p da "vay be, 3 boyutlu da ne güzel oluyomu?" demek biraz abes kaçacak. Sözüm meclisten d??ar?.

Neyse beyler/bayanlar, sizin muhabbetinize doyum olmaz smile.gif Asl?nda yazmaktan çok okumay? tercih ediyorum, bi ufaktan dürteyim dedim, ar? kovan?na denk geldi laugh.gif ?aka, ?aka. Siz devam edin, ben takipteyim.
K?v?lc?mArduc
3D olay? uzad?kca uzar, gümü? perdeli 6 katl? perdede vs. gibi ?eyler ülkemizde olmad??? için istedi?imiz kadar konu?al?m gerisi bo?.

Buradaki yanl?? alg? Avatar'?n 3D yap?s?n?n di?er yap?mlardan fakl? oldu?u, gümü? perdede izlenen film ile normal perdede izlenilen aras?nda ciddi fark olucakt?r ama Avatarda as?l hedeflenen siyahbeyazdan renkliye geçi? ?eklindeki bir de?i?imki buda gayet ba?ar?l? bir ?ekilde yans?t?lm??. Bukadar canl? renkler, detaylar, içerik vs. hemen hemen her sinemada sa?lanmay? ba?ard? (bütün sinemalarda demiyorum küçük perdelerde, odaklanamama ve göz a?r?s?na neden oluyor). Di?er normal perdede izlenilen 3D filmlerdeki sticker yap??t?r?lm?? havas? sözkonusu de?il (Gerçi ben evimde LED TV de izledi?im 1080p'lik Blu-ray filmlerini normal perdeden çok daha iyi buluyorum smile.gif ).

Konuyu fazla uzatmadan toparlarsak Kurtlarla Dans dan tutun Warcraft'a kadar birçok yap?mdan ciddi oranda esinlenme var. Ortada her izleyi?te s?k?lmadan izlettiren bir yap?m var m? (bana göre var), her seferinde Pandorada yeni ?eyler ke?fediyorsunuz kaç?rd???n?z ayr?nt?lar? sonraki izlemenizde yakalayabiliyorsunuz.

Ortada ciddi bir sinema olay? söz konusu, böyle bir film uzun bir süre daha gelmez. (Cameron'un Battle Angel'?na kadar smile.gif )

Bir?ey sorucam ?u ortlarda dola?an deniz anas? gibi beyaz yarat?klar vard?, onlar?n resimleri varm?? flaugh.gif
ratasoy
QUOTE
@ratasoy,

Elektrikli sandalye polemi?ine farkl? bir bak?? aç?s? sereyim, kahram?n?m?z "Normal bir insan?n geçebilece?i her zorlu?u geçmeye kendini adam??" engelini, o mücadeleci asker ruhuna kar?? bir engel olarak görmüyor. Bu nedenle tamamen vücut disiplinini korumak ve yine kendi ayaklar? üzerinde durabilmek ad?na (i?in ironisi olsun bu sözüm de ) elektrikli sandalye yerine -böyle de idam sandalyesi gibi alg?lan?yor yahu, düzelteyim- elektrikle çal??an bir tekerlekli sandalye yerine, kollar?yla yürümesini sa?layacak bir sandalyeyi tercih etmi? de olabilir...


Bu arada tekerlekli sandalye olay? tamamd?r gelmeyin üstüme art?k w00t2.gif Patlat?r?m kendimi oleyo.gif
someareborntotheendlessnight
Çok k?s?tl? olan vaktimin bir k?sm?n? Avatar'a ay?rmam konusunda erkek karde?im ?srar ediyor. Kendi deyimiyle "birinci, be?inci, yedinci ve sekizinci" sanatlar?n bir tür "çorbas?" olan film son derece e?lenceliymi?. Animasyonun bir tür olarak Sekizinci Sanat oldu?unu ve art?k iyiden iyiye a??rl???n? hissettirdi?ini dü?ünüyor. Bana sorarsan?z yeni bir ?ey de?il. Yeni olan pazarlama teknikleri. Ya da dikkatli izleyici giderek animasyon karakterlerin kanl? canl? aktörlerden daha az ücretle çal??malar?n?n tercihe ?ayan olaca??n? kolayl?kla görebilir. ?imdilik film kategorisinde yer alman?n (Cameron'?n ilk tercihi ku?kusuz bu olacakt?r) yolu da yapay karakteri gerçekteki bir modelle güdümlemek oluyor ki, bunun da giderek azalaca??n? görmek pek zor de?il. Cameron istiyormu? ki filmler üç boyutlu olsun... Yani?

Hiç ku?kusuz filmi ele?tirmek için izlemi? olmak mutlak de?ilse de öncelikli bir inand?r?c?l?k sa?layacakt?r yaz?lara; ama buna çok tak?lmamak gerekir, e?lence sinemas?ndan söz ediyorsak. Burada yazan herhangi birinin önüne o sermaye birikimi konulursa Avatar ayar?nda pek çok film çekilebilir. Bunun için dahi olmaya gerek yok. Yetenekleri sat?n al?rs?n?z, olur biter. Hikayenin daha önce anlat?lm?? olmas?n?n bir önemi yoktur art?k. Ne kadar ilgisiz olursan?z olun teknolojiniz sanat?n?z?n önünde konu?ulur. Ola ki filminizin bir sanatsal de?eri yoksa da "ama efektler harikayd?" cümlesi son on y?lda zaten "ama üç boyut teknolojisini çok iyi kullanm??lar"a tahvil edildi, ediliyor. Ben buna "Ama Sinemas?" diyorum. Dostlar aras?nda olman?n verdi?i rahatl?kla da filmi daha izlemeden ne üç boyutunu ne de kalan?n? pek "be?enmedi?imi" söylemek istiyorum. ?imdi pek esamesi okunmayan önceki biçare iki boyutu halletmek ya da bunlar üzerinde konu?mak yeterince zorken filmin paketi hakk?ndaki bu ayr?nt?n?n filmin belirleyici kalitesi oldu?unu söylemek de bana zay?f geliyor.

Cameron ortam yaratma konusundaki yetene?ini bugüne dek iyi kullanagelmi?ti, ama bu filmle art?k yetene?ine güvenmedi?ini ve bunun yerine neyi koyaca??n? da ortaya koymu? oldu. "Yeni piyasay? ben de ?ekillendirebilirim." Elbette ?ekillendirebilirsin: Üç boyut bedeninizi de teslim almas?yla ruhunuzu zaten i?gal edebilir ki vermeyi vaat etti?i zevk de bedensel bir zevk sonunda, e?er uzmanl?k alan?n?z zaten bu tür teknolojiler de?ilse. Ama yine de sinema ba?l??? alt?nda tart???lmas? bana garip geliyor. Teknoloji tamam, pazarlama teknikleri tamam, hatta çok can s?k?c? biçimde benim s?k yapt???m tarih ve politika çerçevesine de tamam... ama sinema? Neden hiç kimse, hem de Terminatör'ün sanatsal ba?ar?s?n? da teslim eden hiç kimse Cameron'?n bu kadar "3D" kullanmadan da o "derinlik" boyutunu yakalayabilmesine ra?men art?k bunu tercih etmedi?ini görüp ona Cameron ad?na hesap soram?yor? Arnold Schwarzenegger'in kaslar?n?n iticili?ini bile stilize etmeyi ba?aran Cameron nerede, bilgisayarda çiçek böcek çizdiren Cameron nerede? Ya da ikinci Terminatör'de yapabilece?i onca ?ey varken yine "güzel" olan c?va dokusunu idareli kullanan Cameron nerede, sinema tekni?inin son noktas?n?n oradan buradan apar?lm?? bir konu, bol görsel çorba, vasat bir a?k hikayesi (ki anlad???m kadar?yla o da al?nt?) ve tart??mal? bir ahlaki çekirdek etraf?nda k?s?tlayan vasat Cameron nerede? Tabii ki Yeni Hollywood'un Ça?an Irmak'?d?r kendisi. Biz de yeni seyirciler olarak "üste para ödeyen fahi?eler" oluyoruz. Yeni bir ?ey de?il bu da.

Pazar?n kendisi burada dolunay gibi insan? kurt adama çevirir ama bunun y?rt?k p?rt?k elbiseler ve a?z?n?zda kime ait oldu?unu bilmedi?iniz biraz kanla uyand???n?z sabah? da vard?r, olacakt?r. Nostalji patlamas? ya da Ça?an Irmak'?n plak müzi?ini dü?ünün: O devirdeki pazarlama teknikleri bugünkü kadar kompleks olmad??? için o sanatç?lar bile eserlerini getirip önünüze koyarlar: Yeni kolayc? al?c? tipine ula?mak için eski cefakar al?c? tipinin yads?nmas?d?r bu. ?imdi Cameron bizi has bilimkurgu severler olmaktan ç?kar?p oras?na buras?na ba?lanan elektrotlarla e?lendirilen vasat izleyicilere dönü?türmek ister mi, istemez mi? Bunu abart?l? m? buluyoruz? "3D"nin gelece?i tam da budur. Sonunda sizi o filmin içine sokacaklar. Sonunda sinemadan ald???n?z haz bu olacak.

?imdi filmi izlemeden be?enmem de mümkün, milyonlarca insan gibi. Görsel bir ?ölen, Cameron sinema tarihini de?i?tiriyor, sanatsal bir zirve, art?k hiçbir ?ey eskisi gibi olmayacak, koltuklar?n?za oturun ve kendinizi yepyeni bir deneyime haz?rlay?n, adam ?u kadar y?l beklemi? çekmek için, Terminatör'ün yönetmeninden yeni bir ba?yap?t, Aziz cameron, insan?n yay?lmac? do?as?na sert bir ele?tiri falan filan... E?er mesele Paolo Coelho tarz? "ama milyonlarca sinek yan?l?yor olamaz" meselesi ise, midem kald?rm?yor bunlar?. ??te filme harcamam için ?srar edilen (hem de sanatsal alg?s? son derece yüksek olan karde?im taraf?ndan bile) vaktin bir k?sm?n? onun hakk?nda okumak, bir k?sm?n? da yazmak için harcam?? bulunuyorum.

Herkese selamlar.
R0BlN
QUOTE(someareborntotheendlessnight @ Jan 3 2010, 03:57 PM) *

Ya da ikinci Terminatör'de yapabilece?i onca ?ey varken yine "güzel" olan c?va dokusunu idareli kullanan Cameron nerede

Bu görü?ünüze kat?lm?yorum. T2'de efektleri hiç de idareli kullanm?? de?ildir Cameron; zaman?n teknolojisinin pahal? olmas? nedeniyle bütçesi* yetti?i ölçüde kullanm??t?r. Eline daha fazla para verilmi? olsayd? daha fazla efekt ekleyece?inden emin olabilirsiniz.

Bu üç boyut olay?na niye bu kadar burun k?vr?ld???n? da anlam?? de?ilim. Cameron ticari bir tehlike görmü?tür: Sadece Türkiye'de de?il, tüm dünyada insanlar evdeki rahat koltuklar?nda film izlemek için gerekli ekipmanlar? kurmu?, sinemaya daha az gider olmu?lard?r. Korsan? ?uyu buyu alm?? ba??n? gitmi?tir. Üç boyut, ne kadar kaliteli "ev sinemas? sistemi" (Terimin kendisi kand?rmaca, hiç evde sinema olur mu?) kursan?z da evinizde "henüz" sa?layamayaca??n?z bir imkand?r. Cameron, sinemaya gitmeyen izleyiciyi 3D sayesinde sinema salonuna çekmeyi hedeflemi?tir. Hedefine ula??p ula?mad???n? görece?iz.

Ticari demi?ken, bence i?in o boyutunu da dü?ünmesinde bir sak?nca yok. Çünkü sinema, her a?amas?nda -az veya çok- paran?n konu?tu?u bir sanatt?r (Acaba zanaat m? demeli?). "Kimin eline o kadar para teslim edilseydi böyle bir film ortaya ç?kard?" mealinde ele?tiriler oluyor. Acaba o kadar kolay m?? Bu kadar büyük bütçeyi, bu kadar insan? idare etmek (yönetmek) herkesin harc? m?? ?unu dü?ünün: Bir orkestra ?efi senfoni yönetirken tek bir nota bile çalmaz. Ama ?efin yetene?ine göre orkestra kötü bir performans da ç?karabilir, son derece ba?ar?l? da olabilir.

*: T2'nin 100 milyon dolar gibi, 1991 y?l? için yüksek bir bütçesi vard?r. ?lk filmin bütçesi sadece 6.4 milyon dolard?r.
ratasoy
QUOTE(R0BlN @ Jan 4 2010, 11:45 AM) *

Bu üç boyut olayına niye bu kadar burun kıvrıldığını da anlamış değilim. Cameron ticari bir tehlike görmüştür: Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada insanlar evdeki rahat koltuklarında film izlemek için gerekli ekipmanları kurmuş, sinemaya daha az gider olmuşlardır. Korsanı şuyu buyu almış başını gitmiştir. Üç boyut, ne kadar kaliteli "ev sineması sistemi" (Terimin kendisi kandırmaca, hiç evde sinema olur mu?) kursanız da evinizde "henüz" sağlayamayacağınız bir imkandır. Cameron, sinemaya gitmeyen izleyiciyi 3D sayesinde sinema salonuna çekmeyi hedeflemiştir. Hedefine ulaşıp ulaşmadığını göreceğiz.


Paragrafın her kelimesine katılıyorum...
Harvey Dent
QUOTE
Burada yazan herhangi birinin önüne o sermaye birikimi konulursa Avatar ayar?nda pek çok film çekilebilir.

Buna kesinlikle kat?lm?yorum. Sinema tarihi bütçesinin büyüklü?ünün aksine gi?ede çuvallam?? filmlerle doludur. Bu filmlerin ne oyunculu?u konu?uldu ne de teknolojisi konu?uldu, sadece gi?ede batt?klar? konu?uldu.
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...

Kingdom of Heaven
Oscar rekortmeni "Gladyatör" filminin yönetmeni Ridley Scott’?n kamera arkas?na geçti?i dev yap?m, 130 milyon dolarl?k bütçeyle çevrildi.Türün en iyi yönetmenlerinden Scott’?n yönetti?i film, bütçesinin neredeyse üçte biri olan 47.3 milyon dolarl?k has?lat?yla hayal k?r?kl??? yaratt?.

The Island
Yönetmen Michael Bay’in imzas?n? ta??yan filmde, önemli oyuncu kadrosuna ra?men, sadece 35.8 milyon dolar has?lat elde etti. Bu rakam, bütçenin üçte birinden de azd?.

Wild Wild West
Barry Levinson’?n yönetti?i, Will Smith ile Kevin Kline’?n rol ald??? yap?m, 170 milyon dolarl?k bütçesine kar??n 113.8 milyon dolar has?lat yapt?.

Hulk
Ang Lee’nin imzas?n? ta??yan "Hulk", 137 milyon dolarl?k dev bir bütçeyle çevrildi. Ba?ka bir yap?m için iyi bir has?lat say?labilecek 132.1 milyon dolar da bu nedenle bütçenin gerisinde kald?.

Eyes Wide Shut
Efsane yönetmen Stanley Kubrick’in imzas?n? ta??yan ve ba?ar?l? rejisörün son filmi olan yap?m, 65 milyon dolarl?k bütçeyle haz?rland?. Farkl? konusuyla da dikkati çeken film, 55.6 milyon dolar gi?e yapt?.


QUOTE
Dostlar aras?nda olman?n verdi?i rahatl?kla da filmi daha izlemeden ne üç boyutunu ne de kalan?n? pek "be?enmedi?imi" söylemek istiyorum.
............
Cameron ortam yaratma konusundaki yetene?ini bugüne dek iyi kullana gelmi?ti, ama bu filmle art?k yetene?ine güvenmedi?ini ve bunun yerine neyi koyaca??n? da ortaya koymu? oldu.


Filmin 3D'sini be?enmedim diyebilmek için önümüzde k?yaslayabilece?imiz bir örnek olmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Zira filmin teknolojisi, film için bizzat Cameron taraf?ndan yapt?r?lan bir teknoloji. "Reality Camera System" teknolojisini geli?tirterek (200kg'l?k çama??r makinesi büyüklü?ünde bir aleti ta??nabilir bir kamera haline getirtti ve çekim gösterim h?z?n? 24 kareden 48 kareye ?MAX format?nda izleme imkan? sa?land?. Avatar için kullan?lan film ise 35mm de?il 70mm oldu) görüntü kalitesinin günümüz ?artlar?yla yap?labilecek en max. kaliteye ç?kard?. Facial Performance Capture Teknolojisini ise geli?tirerek oyuncu yönetimini gerçek zamanl? hale getirdi. Peter Jackson'un daha önce Gollum için kulland??? bu teknoloji, önce görüntüyü çekip daha sonra giydirmeye elveriyordu. Fakat ?u an bir yandan oyuncu oynarken yönetmen kameradan giydirilmi? görüntü ile gerçek zamanl? performans? izleyebiliyor. Cameron bu yapt???yla b?rak?n yetene?ine güvenmemeyi, aksine (her filminde yapt??? gibi) filmine ve sektöre katk? sa?layacak yeni teknolojiler üretip seyirciye ilkleri ya?att?rmay? her zamankinden daha fazla ba?ar?yor.
Bütün bunlara ra?men Avatar'? ne ile k?yasl?yorsunuz da be?enmedim diyebiliyorsunuz merak ediyorum.
T?kla üstüne, kendin ka??nm?? ol. Bir daha t?kla, ka??nt?na son ver...
Cameron'?n çekti?i tüm filmlerinde teknik anlamda imzas? olmas? bir yana yepyeni bir dünya yaratma konusunda da iddial? bir tavr? var. Avatar'da ise bu ortam yaratma yetene?ini had safhaya ç?karm?? durumda.
(The Abyss'te dalgalanan su sütunu ve T2'de ki c?va adam efektleri hep Cameron'?n filmin bütçesine ek külfet ekletip geli?tirtti?i ve günümüz CGI teknolojisinin geldi?i noktaya büyük katk? sa?lad??? yeniliklerdi.)
?ddial? da olmak zorunda, zira sinema dünyas?n?n en pahal? filmlerini çekiyor. T2 100 milyon dolar? geçen bütçesiyle bir ilkti, Titanik ise 200 milyon dolar? geçen bütçesiyle ba?ka bir ilk olmu?tu. Gi?e gelirleri ise Cameron'n?n neden bu kadar riske girdi?inin veya neden bu kadar iddial? oldu?unun birer kan?t? olmu?tu. Her ekti?i filminde yükseltti?i ç?ta yönetmenin ba?ar?s?n? da ayn? oranda katlad?. T2 dünya çap?nda 500 milyon dolarl?k ticari ba?ar? elde ederken, Titanic k?r?lmas? hala zor bir global box office rekorunu elinde tutuyor 1,8 milyar dolarl?k bir gi?e getirisini a?an bir film yok hala!

QUOTE
Cameron'?n bu kadar "3D" kullanmadan da o "derinlik" boyutunu yakalayabilmesine ra?men art?k bunu tercih etmedi?ini görüp ona Cameron ad?na hesap soram?yor?


Cameron'un hareketli görüntünün do?as?na, insan?n perdedeki görüntüsü üzerine de çok dü?ünen, bu ili?kinin en iyi nas?l kullan?labilece?ine ya da bu bu ili?kiyi nas?l bir sonraki a?amaya ta??yabilece?ine kafa yoran bir yönetmen oldu?unu, 3D sinemaya olan ilgisinin çocukken izledi?i The Wizard of Oz 3D gösteriminden bu yana yeti?kinlik hayali oldu?unu ve bu teknolojiyi her imkan buldu?unda kullanmakla yetinmeyip geli?tirdi?ini gerek röportajlar?nda gerek yönetmen yorumlar?nda bir çok kez dinleyip okudu?um için ?ahs?m ad?na böyle bir soru sorma ihtiyac? duymuyorum. Yapacak daha iyi bir i?i olmad??? için insanlar? teknoloji ile kand?rd???n? da dü?ünmüyorum. Zira Cameron'?n 3D sevdas? yada hayali ilk kez gündeme gelmiyor bknz* T2 3-D: Battle Across Time (1996) , Aliens of the Deep (2005)

QUOTE
Arnold Schwarzenegger'in kaslar?n?n iticili?ini bile stilize etmeyi ba?aran Cameron nerede, bilgisayarda çiçek böcek çizdiren Cameron nerede? Ya da ikinci Terminatör'de yapabilece?i onca ?ey varken yine "güzel" olan c?va dokusunu idareli kullanan Cameron nerede, sinema tekni?inin son noktas?n?n oradan buradan apar?lm?? bir konu, bol görsel çorba, vasat bir a?k hikâyesi (ki anlad???m kadar?yla o da al?nt?) ve tart??mal? bir ahlaki çekirdek etraf?nda k?s?tlayan vasat Cameron nerede?


Acaba George Lucas, Star Wars evrenini yaratt???nda da "adam uzaya çiçek böcek çizdirtmi?" veya benzeri bir yak??t?rma yap?lm?? m?yd? merak ettim. Bir de ?u konu aparma mevzusu o kadar komikle?ti ki ben de yeni bir bak?? atay?m kuyuya; bence Cameron ?irinlerden araklam?? konuyu. Üstün teknolojili Gargamel a?aç evlerinde ya?ayan ?irinlere musallat oluyor, konu bundan ibaret. Bu benzetmelerin sonu yok, bu bak?? aç?s?yla da film izlenmez yahu! O zaman her a?k filmi Romeo+Juliet'ten, her teknofobik film Mary Shelley'nin Frankenstein'?ndan, kalan bütün konular da zaten ya Grimm Karde?lerden ya da Shakespeare’den araklamad?r derim geçerim.

Filmle ilgili baz? insanlar?n hala ?üpheleri olabilir, ama bana göre Avatar 3D sinemas?n?n Yurtta? Kane'idir. Nas?l ki çekildi?i dönem türlü ele?tirilere maruz kal?p uzun y?llar hak etti?i sayg?y? göremediyse, Avatar da pe?i s?ra gelecek örneklerle yeni nesil sinema ad?na nas?l örnek te?kil etti?i daha iyi anla??lacakt?r.
oscar1895
Hiç unutmam, so?uk ve karl? bir k?? günüydü. Doksanl? y?llar?n ba??yd?. Terminatör-2 adl? film özel bir televizyon vericisinden evlerimize konuk olacak. Sokaktaki kar topu sava?? nihayete ermi?, karn?m?z?n açl???ndan ziyade zaman? gittikçe yakla?an filmi dü?ünüyoruz. Kom?umuzun evine gidiyoruz ve bütün ev ahâlisi ayn? heyecanla oturup filmi izlemeye ba?l?yor. O filmden akl?mda kalan iki sahne var: Biri parmakl?klar aras?ndan geçen T-1000?in tabancas?n?n parmakl?klara takl?mas?. Bir di?eriyse ?u me?hur otoban sahnesi.

Merak etmeyin, konumuzdan çok da uzakla?m?? de?ilim. Bugün art?k 3D filmin çekildi?i bir gündür. Ancak bu film ayn? kom?ular?m? bir araya toplay?p, Terminatör-2?yle ayn? heyecanla kendini izletemez. O gün Terminatör?deki efektlere ?a??rm??t?k, çünkü tamamen yabanc? oldu?umuz bir vakayd?. Ancak özellikle 2000?li y?llardan sonra hepimiz teknolojinin bir parças? oluverdik. Türkiye?de dahi y?lda onlarca animasyon çekilmekte. Art?k teknolojiye dair geli?melerden hiçbirine ?a??rm?yoruz. Gelecek tasviri yap?lan filmlerdeki görüntülü konu?maya sahip olduk ve o zamanlar filmde dahi görürken fazlas?yla ilgimizi çeken bu sisteme sahip oldu?umuzda çok da fazla üzerinde durmad?k. De?il üç, otuz üç boyutlu film de çekilse o günkü heyecan? yaratan filmlerle ayn? heyecan? vermeyecektir. Sinema, geli?en teknolojiden muhakkak faydalanacakt?r. Ancak teknolojiyi kullanarak yarat?c? yahut ?a??rt?c? olamayacakt?r art?k.
Fatih Ak?n??n son filminin gösterimlerinde, bilmem kaç?nc? dakikas?ndan sonra etrafa bir koku yay?lacakm??. S?rada ne var? Yeni nesil Emanuelle filmlerinde her koltu?a bir adet ?i?me bebek mi?
?
Ayr?ca Cameron??n sinema koltuklar?n? tekrar doldurmak istemesine kat?l?yorum. Ancak bunu istemesinin sebepleri bahsetti?iniz sinema a?k?ndan de?il, ??endi?elenemeyi b?rak?p, daha fazla gi?e yapmay? ne kadar çok ba?arabilirim??den ileri gelmektedir. Her iki ?ekilde de dü?ünülürse, daha ?imdiden amac?na ula?t??? resmile?en bir filmin insanlar? yeniden sinemaya çekece?inden de ku?kuluyum. Bu teknolojiyi destekleyen kaç adet sinema salonu var? Hadi her yere ula?t???n? dü?ünelim bu teknolojinin, peki seyirci bu teknoloji sayesinde sinemaya ??dönü??? yaparsa, bu teknolojiyle çekilmemi? filmler ne olacak? Onlar?n ak?beti belki Cameron??n pek de umrunda de?ildir; ancak bugün sinema hala nefes al?yorsa, bu teknolojiden ötürü de?il, sineman?n özüne sad?k kalan bir avuç sinema tutkunu ki?ilerden kaynaklanmaktad?r.

(Filmi henüz izlemi? de?ilim. Zaten filmin iyi ya da kötü oldu?una dair bir ?ey de imâ etmedim. F?rsat?n? buldu?umda elbette ki izleyece?im. Sadece yukar?da yaz?lanlardan yola ç?karak, sinema salonlar? - teknoloji il?ikisine dair fikirlerimi dile getirmeye çal??t?m.)
R0BlN
Filmi izlemeyip Cameron'la, filmlerde teknoloji kullan?m?yla, üç boyutla, yüksek bütçeli filmlerle, parayla pulla, otla püsürle ilgili önyarg?lar?n? buraya kusanlardan s?k?ld?m art?k mad.gif

Tart??ma olabilmesi için kar??n?zdaki insan?n asgari bilgi sahibi olmas? bir mecburiyet. Oysa filmi izlemeyen ki?i film konusunda z?r cahil. Evet, hiçbir halt bilmiyorsunuz. Neyi tart??aca??z sizinle?

"Ben sinema sanat?n? hatmetmi?im, filmi izlemeden de okuduklar?mla yorumlar?m, Avatar'? bir taraf?mdan ç?kart?r?m" diyenler sineman?n görsel bir sanat oldu?u idrak edemedikleri gibi filmi izleyip kendi süzgecinden geçirip de?erlendiren bu kadar insana da hakaret ediyorlar.

Buyrun, forum buras?, isteyen istedi?ini konu?ur. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan yüzlerce bizi yöneten insan gibi, buyrun konu?un.
Harvey Dent
Cameron'?n 3D film çekmesinin ticari kayg?yla hiçbir ilgisi bulunmamakta. Hatta yap?mc?larla ilk anla?mas? filmin sadece IMAX sinemalar?nda oynat?lmas? üzerineydi, fakat dünya üzerinde çok s?n?rl? say?da bu tür sinema salonu oldu?u için daha sonra yap?mc?lar anla?may? bozup 2 boyutlu sinemalarda da filmin gösterilebilmesi için yönetmeni ikna ettiler. Üstelik bu karar de?i?ikli?i filmin tamamlanmas?na ramak kala yap?lm??t?.

Evet art?k günümüzde görsel anlamda seyirciye ?ok geçirtecek anlar ya?atmak çok zor. Ke?ke bende 2001: A Space Odyssey'i yada Star Wars'u il sinemada izleyenlerden biri olsayd?m. Ama bu demek de?il ki 2 boyutlu perdede gerek ses gerek flu görüntüye mahkum kalal?m. E?er bana seçme ?ans? veriliyorsa tabi ki (her ne kadar a?z?m aç?k kalmayacaksa da) saniyede 24 yerine 48 kare göstere bilen süper ötesi net bir görüntüyle film izleme keyfini tercih ederim.

?nsanlar?n neden bu kadar önyarg?l? olduklar?n? da anlayabiliyorum. Çünkü film izlemek ba?ka bir ?ey, sinema izlemek ba?ka bir?ey. Ben ?ahsen film izlemeyi seviyorum ama sinemada izlemeyi seviyorum. Haftada en az 2 filmi sinemada izleyen bir sinemasever olarak bu teknolojinin (filmi de demiyorum) 2 boyutlu korkunç ötesi sinema salonlar?ndan ne fark? var çok iyi alg?layabiliyorum. ?nsanlar sinema biletine para vermemeyi tercih ettikleri için (ya da veremedikleri için ekonomik sebepler vs) bu kültürden yoksun olduklar?n? dü?ünüyorum. Evde internetten indirip film izleyerek ben "sinema" severim demek çok büyük bir yan?lg?.

O zaman bu ele?tiriyi yapanlara ?u soruyu sorar?m anlayabilecekleri dilde; evde film izlerken vcd'yi mi tercih edersin, yoksa bluray kalitesinde bir film izlemekten mi keyif al?rs?n?
oscar1895
Pardon, giri?te ??Burada sadece kutsanm?? ki?ilerin fikirlerine yer vard?r?? uyar?s?n? görmedi?imden yazd?m.

??Cehaletlerin en büyü?ü, cehaletinin fark?nda ol(a)mamakt?r.?? Okudu?u birkaç cümleye anlam verememek, kendisine ya da sevdi?ine hakaret olarak alg?lamakt?r. Filmin kendisine ya da filmde kullan?lan teknolojiye dair de?il, sineman?n genel olarak teknolojiyle olan ili?kisine odakland???n? idrak edememektir.

Buyrun, devam edin. Harikas?n?z! clapping.gif
Kastore
Sevgili oscar1895,

Bizim film ve filmde kullan?lan teknolojiyi övmemizden dem vurmu? olabilirsin ilk yaz?nda, fakat ?öyle söyleyeyim, 300 Spartal? gibi ço?u filmde CGI teknolojisi yard?r?lm??t? resmen, hatta Transformers'? da ekleyelim, cidden otobanlarda robotlar uçu?uyormu? havas? verildi, hatta gerçek bile sanabiliriz en ufak bir gözü yorma yoktu bu filmde, yani hadi yine 300 Spartal? da manzaralar?n bilgisayar i?i belli oluyordu...

Fakat ben, Transformers'a film gözüyle dahi bakm?yorum, içinde bar?nd?rd??? ?rkç?l?k alt metinini geçtim, ?imdi ba?roldeki k?z?n ad?n? unuttum (tongue.gif ) onun poposunu göstermekten ba?ka bir halt etmiyordu film. Ancak James Cameron'?n yapt??? ?ey çok farkl?, James Cameron harcad??? paran?n yar?s?n? harcay?p, 2012 gibi bir felaket filmi yap?p, isminin de karizmas?yla bundan çok daha fazla gi?e yapabilirdi, para yapabilirdi... Ancak James Cameron'?n kayg?s? para de?ildi diyoruz, para yap?mc?lar?n kayg?s?yd?. James Cameron onurlu bir davaya ba? koymu?, art?k filmlerin daha da fazla insanlara gerçeklik hissi vermesi gerekti?ini dü?ünüp, 3D-IMAX tarz? filmler çekilmesi gerekti?ini savunmu?...

Bu adam IMAX'in orta?? de?il, hatta IMAX'in Avatar'a uygulad??? yapt?r?mlar? görürsek (?stinye Park'taki rezalet ve IMAX'in buna göz yummas?) adama zarar dahi verdi bu davran???. Ancak do?ru bir amaç için yap?lm?? yanl?? bir hareket dahi benim gözümde onurludur, zaten filmi izleyenler de o kadar yanl?? olmad???n? fark ediyor. Bu çe?it bir görsellik yarat?lan filmde, "Aman seyirciyi mesaja bo?ay?m, anlamas?n, anlamazlarsa zaten sanatsal derler" gibi abidik gubidik bir kayg?ya girmemi?. Çok basit bir konu üzerinden gideyim, seyirciyi e?lendireyim ki bunun sonucu olarak bu teknoloji övülsün, art?k yayg?nla?s?n ?u 2D olay? da bitsin y?llard?r ayn? yerde say?yoruz, demi? ve yapm??. Ben de diyorum ki ba?ar?l? olmu?, helal olsun...

?öyle s?radan bir örnekle gidebiliriz, The Dark Knight da IMAX'de yay?nlanm??t?, biz gitme gere?i duymad?k. "Abi ne lüzumu var girelim normal bir sinemaya, çok para o." demi?tik. The Dark Knight'?n da sinema sanat? aç?s?ndan de?eri-kalitesi mevzu bahis olamaz. Ancak, The Dark Knight'?n yaratt??? etki Heath Ledger'?n efsane performans? ve iyi seyirlik bir film olarak geçti gitti... Oysa Avatar öyle bir etki b?rakt? ki, herkes ?uan 3D'yi ve IMAX'i konu?uyor (tüm forumlardan vs. takip edebilirsin) ve "Art?k normal bir sinema salonuna gitmem arkada?, çok zevkliydi" gibi genel bir kan? olu?uyor... Bu da James Cameron'?n yapmak istedi?i ve ba?ard???d?r...

Terminator 2 mevzusunu daha önce Robin de dillendirmi?. O filmde kullan?lan CGI (Bilgisayar destekli grafik efekt tam türkçe kar??l???) teknolojisi, yeni bir ?ey de?ildi. Asl?nda Autocad gibi basit CAD programlar? (CAD'in de aç?l?m?, Bilgisayar Destekli Tasar?m-Dizayn) yayg?nla?t?kça, efekt araçlar? geni?ledi... Yani James Cameron kendi icat etmedi onu. Ha ama ne yapt?, o zaman da dev bir bütçeyle (100 milyon dolar kadar ki asl?nda ?imdinin 400 milyon dolar?na e? de?erdir) "Art?k CGI efektleri kullan?n arkada?, yok öyle maketlerle motion capture falan." dedi... Ancak "Ohoo hiç açm?yor art?k bu efekt, 2000'e gelmi?iz, art?k yemezler" gibi bir dü?ünce zaten James Cameron'?n ç?k?? noktas?. "Arkada? 90larda Jurassic Park, Terminator derken CGI'a girdik, y?l oldu 2009 benim filmi yapmam?n üzerinden 15-16 sene geçmi?, hala ayn? tas ayn? hamam, farkl? bir ?eyler denemeli" kayg?s? olmu?...

De?i?imden rahats?zsan?z, oras? ayr?, koku olay? da bence gayet yarat?c?d?r, ?i?me bebe?i de dü?ünürüm fakat Emanuelle z?mb?rt?lar? için sinemaya gitmem, manuel de masturbasyon yapabilirim evimde... Buradaki olay filmi, film içinde de?erlendirememek. Arkada? giden herkes memnun "abi 3D olay? süpermi?" diyor, ben mimarl?k e?itimi al?yorum, çok sevgili dostum Manrique sinema e?itimi al?yor, yani bizler de bu bilgisayar destekli efekt i?ini temel de olsa biliyoruz, ben kalk?yorum "Abi yok böyle bir teknoloji, herif resmen bitki örtüsünü hissettirdi bana" derken, filmi izlemeyen adam "Ohoo art?k bu teknoloji basitle?ti" diyor, olay? sanki çocuk oyunca??ym?? gibi, yeni bir ?ey de?ilmi? gibi gösteriyor...

?pek böce?i besleyenleri bilir misiniz bilmem, çok zahmetli yarat?klard?r, s?cakl?k-sadece dut yapra?? yemek vs. gibi, bir ipek böce?inden sadece 1 gram kadar ipek elde edebilmek sonra onun ölmesi vs. ?pek böce?i besleyen birisini dü?ünün, sanki kendisi her bir mikroluk ufac?k an?n? üretiyormu? gibi üzerine titrer, ipek kuma? gibi e?siz bir ?eyin ortaya ç?kmas?na yard?mc? olur, ha sonra onu gömlek haline getirir birileri, gömle?in modeli di?er gömleklere benzemektedir ancak ipektir. Vitrinden bakan adam "Bu neden pahal?, bu model yeni bir ?ey de?il ki" der ve ipek böce?i ile besleyene lanet okur... Mant?kl? m? bu? Biz ipek böce?i ile besleyen ki?inin k?ymetini bildi?imizden tepki gösteriyoruz. rolleyes.gif

Benim gözümde her biri bilgisayar ba??na kurulup, en ufac?k piksellerde milim milim Pandora'y? yaratan efekt tak?m? ve tüm set ekibi ipek böcekleridir, James Cameron onu besleyen ki?idir, yap?mc?lar gömlek imalatç?s?d?r. Yine de biz bu ipek gömle?i giydi?imizde görünü?ü ayn? olsa da giyimi bize farkl? geldi, iyi hissettirdi. Olay buradaki fark? ya?amakta. Siz i?te gömle?i giymeden sayd?r?yorsunuz smile.gif
JC
Babam zaman?nda Star Wars'u, 2001:A Space Oddessy'i, Kutsal Hazine Avc?lar?n? sinemada seyretmi?. Bu filmleri birlikte tekrar seyretti?imizde imrenerek bakard?m ona.

Avatar'? ilk gösterime girdi?inde seyretttim. Günü geldi?inde ben de çocu?uma dönüp keyifli bir gülümsemeyle "Avatar'? sinemada seyretmi?tim ben" diyece?im smile.gif
batigol-7
Filmi öyle bir keyifle izledim ki, film için söylenecek hiçbir olumsuz kelimeye dahi kulak asm?yorum. Hiçbir ?ey mükemmel de?ildir tabii ki, ama sinemada koltu?undan beni zorla kald?rd?lar, 3d gözlü?ü elimden zorla ald?lar. Zevkten 4 kö?e oldum resmen.

Benim de y?llar sonra kurabilece?im cümleler akl?ma geldi.

Avatar'? en yak?n arkada?lar?mla birlikte sinemada izlemi?tim.
Hatta 3d, imax falan daha yeni ç?km??t?, nerede o zaman ?imdiki sanal gerçeklikler, ohooooo...
freelast
Filmi Imax 3D olarak izledim, gerçekten mükemmeldi. Tek ele?tirece?im yönü; uzun süre insanlar?n görünmeyip Na'vilerin oldu?u baz? sahnelerde bir süre sonra kendimi animasyon film izliyormu?um gibi hissettim. Ya??m 15 ya? daha küçük olsayd? onu da görmezdim san?r?m. Onun d???nda her ?ey çok güzeldi. Henüz filmi izlememi? olanlar için önerim; sonradan pi?man olmamak için bu ?ölene 3D olarak sinemada tan?k olman?z.

?nceleme için de te?ekkürler kurt_thewolf, ellerine sa?l?k.
hasta
Her ne kadar bazı önyargılarım olsa da The Abyss'in çok büyük bir hayranı olarak Cameron'un bu filmine çok da önyargılı yaklaşamazdım. "Şu en iyisidir, bu bir numarasıdır" gibi kesin seçimlerde bulunmayı sevmem sinemada ama bilim kurgu türü deyince The Abyss benim için en iyi üç-beş filmden biridir, aralarında sıralama yapamam.

Biraz dumanı geçsin diye bekliyordum sinemada izlemek için. Titanic'i haftalar sonra izlemiştim sinemada, hatta ben izlediğim zaman en uzun süre gösterimde kalma rekorunu kırmıştı smile.gif Avatar için o kadar beklemedim. Akmerkez sinemalarından biletimizi aldık. Normal filmlerden daha pahalıydı, bir de gözlük parası vardı. "Tezgahı güzel kurmuşlar dedik, dalga geçtik, sağlık olsun dedik, biraz katkımız olsun Hollywood'a, yoksa yakında internette bile film bulamayacağız" diye teselli ettik kendimizi. Elimize birer gözlük tutuşturdular, sonra da koltuğumuza yolladılar. Bu üç boyut muhabbeti üzerinde fazlaca durmak istemiyorum ama film boyunca başımı ağrıttığını ve gerçekten yorucu olduğunu söylemeliyim. Açıkçası üç boyut, hacim, gerçeklik hissi vb. adına her ne deniyorsa onun yeterince verildiğine inanmıyorum. Filme herhangi bir beklentiyle gitmemiştim, üç boyutla ilgili beklentiler hariç. Filmi beğenmesem bile en azından görsel bir şölen yaşarız diyordum. O konuda büyük hayal kırıklığına uğradım. 2 boyutlu olmasına rağmen Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions'da sinema perdesinin bana yaşattığı heyecanı, veya yine 2 boyutlu olmasına rağmen Spider-Man 3'ün veya The Dark Knight'ın IMAX'te bana yaşattığı görsel heyecanı yaşatamadı Avatar. Hatta bazı sahnelerde sırf "üç boyutlu çektik biz bu filmi" diye bağırmak için kamera önüne koyulan bir insan kafası veya bitki ekrandan abartılı bir biçimde pörtletilmiş. Bu bana yıllar önce bir televizyon kanalımızın yılbaşında üç boyutlu eğlence programı yapacağını duyurup üç boyutlu gözlükler dağıtarak televizyon ekranından şarkıcıların önüne koydukları bitkileri pörtletmelerini hatırlattı flaugh.gif

Neyse filme dönecek olursak, bu filmin James Cameron'un ne yazarlık, ne de yönetmenlik tarafının başarılı bir yansıması olduğunu söyleyemeyiz. Fakat filmin çok iyi bir yapım olduğunu ve bir pazarlama başarısı olduğunu kabul etmeliyiz. Cameron hiçbir zaman bir Spielberg olamayacak ama biraz daha gayret ederse George Lucas olabilir. "Cameron'un öyle bir derdi yok" diyenleriniz olabilir ama buna benzer dertleri olduğuna eminim. Avatar filmiyle kendine bir görev edindiğini, bu görevin de insanları yeniden sinemaya çekmek olduğunu söylüyormuş sanırım. Amacı buysa, boyundan büyük işlere girmiş bence. Genç izleyicilerin yorumlarından edindiğim diğer bir izlenim ise Cameron bu filmle başka bir şey daha amaçlamış. Star Wars, Matrix, Yüzüklerin Efendisi benzeri bir Avatar kuşağı yaratmak istemiş. Fakat filmin içini yeterince dolduramamış. Avatar filmi insan zekasını az da olsa zorlamıyor, görselliğini konu olarak gece yarısından sonra Show TV'de yayınlanan Cyborg filmleri kadar bile destekleyemiyor. Zaten filmdeki psikopat albay her şeyiyle o filmlerden fırlamış gibiydi. Diyalog derinliği sıfır, konu sınırlı, karakterler yaratıcılıktan uzak. Filmden görselliğini çekip alırsanız takke düşecek, kel görünecek. Cameron bugüne kadar bize birçok görsel şölen yaşatmıştı ama hiçbirinde takkeyi çekince parlak bir kafayla karşılaşmazsınız.

Filmin müzikleri için ayrı bir paragraf açma ihtiyacı duydum. Madem bir şölen amaçlanmış, bir şölen müziksiz olmaz. Cameron yeni bir efsane yaratmak istiyorsa kendine yepyeni bir müzisyen bulmalıydı. James Horner gibi her ne kadar işinde zirve yapmış olsa da artık yaratıcı olamadığını Avatar'la kanıtlamış olan birine bu filmi emanet etmemeliydi. Filmin her müziği Horner'ın başka filmlerini anımsatıyor haklı olarak. Özellikle de Troy filminden o kadar çok melodi kullanılmış ki, bir yerden sonra gerçekten rahatsız edici olmaya başladı. James Horner benim için özellikle de Braveheart yüzünden çok değerli bir film müzisyenidir ama bu filmde tamamen sermayeden yemiş.

Oyunculuklar hakkında konuşacak fazla bir şey yok. Ara sıra Jake'i oynayan Sam Worthington'ı görüyoruz gerçek hâliyle. Biraz da Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gösteriyorlar kendilerini, filmin boyutsuz bölümlerinde. Nedense izleyicilerin çoğunun zeka özürlü olduklarını farz edermişcesine çeşitli konularda açıklama yaparak çekiliyorlar sahneden. Bu bana okuyucuları bilgilendirmek için romanı yarıda kesip ansiklopedik bilgi veren ilk romancılarımızı anımsattı. Filmin, ulaşabilecek en geniş kitleye rahatça ulaşabilmesi amaçlanmış. Bu sebeple algılama sıkıntısı yaşanmaması için zeka seviyesi oldukça düşük tutulmaya çalışılmış. Her şey tane tane hecelenmiş. Ha bir de Cyborg vardı oyuncu olarak, onu da unutmamak gerek. Aslında filmin gerçeklik hissi uyandıran tek yanı bu psikopat albay oldu benim için, garip bir tezat yaşattı bu yüzden.

Üretimsel olarak çıkmaza giren Amerikan sinemasının uzakdoğudan araklama yaparak ayakta kalma çabalarından sonra başvurduğu yeni bir yöntem olacak sanırım bu üç boyut furyası. Oscar'da En İyi Film ve En İyi Animasyon kategorilerinin birleşiminin ön hazırlığı bu sene yapılmış olacak. Scorsese'yi yıllarca görmezden gelip Oscar'ı yeniden çekim uzakdoğu filmine vermelerinden sonra her şey beklenir açıkçası bu Oscar vericilerinden. Tıkandılar, üretemiyorlar, bu yüzden de tüketimi canlandıramıyorlar. İyi kötü bir şeyler üretmeliler, kötü olsa bile güzel paketlemeliler ve onu satmalılar. James Cameron ekonomiye can verdi. Amacı da buydu ve bunu başardı. İstese bir efsane yaratabilirdi. Fakat büyük bir risk alması gerekirdi. Filmin bütçesi böyle bir riske girmeyi göze alamayacak kadar büyük. O yüzden Cameron'a kızmıyorum.
Azathoth
H?mmm. Çok ?ey söylenmi?, çok ?ey tart???lm??. Benden ba?ka Miyazaki'den -kibarca söyleyecek olursam- esinlenmi? çok fazla ö?e oldu?unu dü?ünen yok mu? Özellikle Mononoke-hime ve biraz da Howl'dan. ?çini de doldurmadan üstelik.
Lautreamont
Filmi, ancak 1 hafta sonrasına bilet alarak İstinye Park IMAX'te izledim. Kusursuz bir görsel şölen bekliyordum fakat maalesef aradığımı bulamadım.

Daha önce çok iyi olmayan bir sinemada 3D olarak Ice Age'i izlemiştim ve baş ağrısından filmi zor bitirmiştim.
İstinye Park'te ise bu baş ağrısı oluşmadı ama beklentilerimin çok altında kaldı. Eğer en iyi 3D bu ise, ben 2D'yi tercih ederim.

Öncelikle altyazıları görmek için, filmdeki herşeyi bırakıp oraya odaklanmanız gerekiyor aksi halde görünmeyecek kadar şeffaf ve renksizler. Bu yüzden İngilizce'niz yetersiz ise her ne kadar sevmeseniz de Türkçe dublaj'lıya gitmenizi tavsiye ederim. Filmin tek elle tutulur tarafı görselliği olduğu için, altyazıya bakarak olan biteni kaçıracağınıza, görselliğin tadını çıkarın derim.

Diğer bir konu ise, koltukların perdeye yakınlığı ve perdenin büyüklüğü ile orantısızlığı. Filmi izlerken, detayları görebilmek için gözünüzü hareket ettirmeniz maalesef yeterli olmuyor. Kafanızı da çevirmeniz gerekli ve bir tarafa bakarken diğer tarafta olan biteni kaçırıyorsunuz. Hele ki gözünüzün önüne gelen çayır, çimen vs söz konusu olduğunda, neredeyse görüntünün &90'ını kaçırıyorsunuz.
Kısacası bu 3D beni hiç sarmadı ve tüm dünyada benim izlediğim şekilde yayınlanıyorsa ( İstinye Park'ta sorun olabilir, yurt dışında nasıl bilemiyorum ) bu teknolojinin çok da uzun ömürlü olacağını tahmin etmiyorum.
hasta
@Lautreamont

Konu dışı olacak ama İstinye Park'ın ismine aldanıp sinemalarından beklentiniz olmasın. Bir değil, iki değil, bu İstinye Park'la ilgili duyduğum kaçıncı IMAX şikayeti. Ciddi bir sorun var demek ki bunların IMAX sistemlerinde. Filmin üç boyutlu olarak beni de tatmin etmediğini daha önceki iletimde söylemiştim, bunun sebebi yapılan reklam kampanyası sonucu yarattığı beklentiyi karşılayamamasıydı. Sanırım İstinye Park'ın IMAX sorunu sizin için bu yetersizliğin daha da büyümesine yol açmış. Çifte sıkıntı yaşatmış smile.gif

Bu arada dün gece TV kanallarını gezerken CNN'de Larry King'e konuk olan Cameron ve filmin oyuncularına denk geldim. Avatar'ın Titanic'e ait olan gişe rekorunu dün itibarıyla kırdığını açıkladılar.
Jaiwei
Yazılanların tümünü okudum..filmin her şeyinden bahsedilmiş de yaratılmış dünyanın görsel güzelliğinden ve filmin çevreci mesajından kimse bahsetmemiş..bunu da bir kadın izleyici olarak ben ekliyeyim bari..

3D evet iyiydi..hoştu..biraz göz yorucuydu ama o kadar kusur kadı kızında da var..benim için filmin en güzel anı o havada uçan dağları görmek ya da Navilerin kutsal ağaç altında yaptıkları ayini izlemekti- bire bir
Bali halkının dansı -havada uçuşan denizanası tipi tohumlar..insanı kucaklayarak iyileştiren ağaçlar..insanla duygusal iletişim kurabilen uçan yaratıklar ..harikaydı ..o silahlar, uçaklar ne kadar korkunçsa doğal dünya o kadar güzeldi -ki doğal da değildi aslında -
Filmin en sevdiğim anı ,birinin navi diğerinin insan olduğu anda birbirlerine seni görüyorum dedikleri andı..keşke birbirimizi görebilsek
Clint Eastwood
Ballard, "en büyük korkum, bir gün ardıma bakıp, yeni bir şey tecrübe edemeyeceğimi kabullenmek zorunda kalmamdır" demiş.

Çok sevdiğim bir insanın Avatar üzerine alıntılayıp açıkladığı fikri buydu.

Evet, gerçekten de yeni bir şey tecrübe edeceğini düşünerek sinemaya giden seyirciyi hayal kırıklığını uğratacaktır Avatar. Beni de bu şekilde hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Daha devrimsel bir şey bekliyordum. Pompalanan hava bu yönde. Yine de çok olumsuz bakmak mümkün değil Avatar'a. Kendine ait anları olan bir film.

3D olmasında hiçbir sakınca yok, hatta hoş da oluyor. Fakat hikayenin içinin biraz daha doldurulmasını, daha derinlikli karakterler kurulmasını istiyorum. Şayet Cameron'un iddialı olduğu nokta görselliği tezi beni ilgilendirmiyor. İyi bir film sadece görsellikle olmaz. BBG evi gözetlemekten ne farkı kalır yoksa sinemanın. Bir Rear Window'u siyah beyaz izlemekten aldığım zevkle kıyaslanmaz Avatar'dan aldığım tek yöne odaklanmış zevk. Sinema görsel bir sanattır ama bu ikincil bir özelliğidir. Sinemanın bence öncül misyonu hikaye anlatmaktır. Bu konuda Avatar yüzeysel kalıyor.

Ayrıca CGI sahneler bana da animasyon izliyormuş havası verdi. Oysa ki, bence IMAX teknolojisi gerçek mekanlarda daha başarılı oluyor. Bu filmde de öyleydi iç mekan çekimleri daha gerçekçi ve "daha bir üç boyutlu"ydu. Sully'nin Avatar'ının içine girdiği sahnelerde üç boyut hissine rağmen yapaylık hissettik beraber izlediğim arkadaşımla.

Hikayenin teması konusunda ise acımasız olamam. Hikaye konusunda yenilik beklemiyordum. Elbette esinlenmeler olacak. Sayısız film çekilmiş ve çekilecek. Konuda Pocahontas'ın hikayesinden, kızılderili-beyaz adamın tarihteki olaylarından ilham almalar var. Hatta Na'vi'ler bildiğin mavi kızılderili. Ama önemli olan hikayenin konusu değil, onu anlatanın kattığı havadır zaten. Cameron da bunun farkında olarak senaryoyu oluşturmuş. Avatar'a sırf bu yüzden haksızlık yapmak istesem, izlemekten zevk aldığım bağımsız filmlere de çemkirmem gerekir. Çünkü bu filmlerin teması genelde benzerdir kabul edelim bunu.

Kısa keseyim de okunabilir olsun (Gerçi uzun oldu bu haliyle de ama neyse): Kısacası yeni bir deneyim değildi. Cameron'un en iyi filmi kesinlikle değildi. Dahası yaptığı onca işin arasından en sıradan olanlardan biriydi. Ama yine de kötü bir film değildi Avatar. Konu da işleyiş de oldukça vasattı. İzlediğime pişman olmadım ama aynı "Journey to the Center of the Earth" gibi izledim ve unutacağım biraz zaman geçince ve hiçkimsenin en iyi filmler listesine alacağını sanmıyorum.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.