Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: 1984 (1984)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Kült ve Klasikler
BuRnOut
forum resmi


Dünya üç kutuplu bir eksene ayr?lm??t?r. Avrasya, Do?u Asya ve Okyanusya ?eklinde... Görünü? itibariyle üç kutuplu gözükse de asl?nda anlat?lan tek kutuplu bir dünyan?n yans?mas?d?r. Film, Okyanusya’n?n ba?kenti Londra’da geçer. Ülke parti oligar?isi alt?ndad?r. ?ktidardaki partinin tek amac? bireylerin bilinçlerini yok etmektir. Parti insanlar?n bilinçlerini yok edip, ak?llar?n? bir disipline sokma çabas?ndad?r. Bu amaçla da, adalet, özgürlük, gerçek, bilgi, duygu ve zaman gibi kavramlar? kendi istedikleri gibi manipüle ederler. Partinin resmi ideolojisi, Ingsos’un üç önemli slogan? vard?r; “sava? bar??t?r, özgürlük köleliktir, bilgisizlik güçtür.” En a??r suç dü?ünce suçudur. Dü?ünce polisinin görevi, dü?ünce suçunu engellemek, parti taraf?ndan saptanan ortak dü?ünce biçiminin d???na ç?kanlar? yakalayarak, bu suçlular? yeniden topluma uyumland?rma çabas?na giri?mektir.

Tüm Okyanusyal?lar televizyonlar taraf?ndan idare edilip, gözetlenmektedir. Bu televizyonlar?n seslerini k?smak veya kapatmak mümkün de?ildir. Bu araçlar sayesinde insanlar ko?ulland?r?l?r. Times gazetesi de ayn? amaç için kullan?l?r. ?nsanlar Büyük Birader’in istekli ve gönüllü birer öznesi haline dönü?türülür. Bütün bu iktidar?n araçlar?nda gerçe?e yer yoktur, bu araçlar tamamen propagandaya yönelik i?lerler. Bu yüzden art?k insanlar neyin gerçek neyin yalan oldu?unu bilemezler. Çünkü duygular?ndan ar?nd?r?larak hissizle?tirilmi?, bir nevi ideal insan formuna dönü?türülmü?lerdir.

forum resmi


Fakat içlerinden Winston Smith (John Hurt) kendi içinde bir sorgulamaya giri?mektedir. Antikac?dan bir defter al?r ve günlük tutmaya ba?lar. Günlü?ünün ilk sat?rlar?na da “geçmi?e ya da gelece?e, dü?üncenin özgür oldu?u bir ça?a” kelimelerini yazar. Alt?na da “Büyük Birader ça??ndan, ölü bir adamdan” diye not dü?er. Asl?nda bir dü?ünce suçu i?ledi?inin ve yakalanaca??n?n fark?ndad?r. Fakat böylesine bir toplumda insanl???n? kaybederek ya?ayaca??na, dü?ünen ve hisseden bir insan olarak yakalanmak daha iyi diye dü?ünmektedir. Her iki ?ekilde de asl?nda Winston ölü bir adamd?r. Ayn? zamanda parti iktidar?nda birey olarak kalmaya çal??an son insand?r. Ama haf?zas? sürekli de?i?tirildi?i için zihni karma kar???kt?r, hat?ralar? parça parçad?r. Bütün bunlar?n nas?l oldu?unu anlar, ama neden oldu?unu bir türlü anlayamaz. Toplumun de?i?mesi yolunda tek umudu ise proleteryad?r. Bunu ”E?er bir umut varsa proleterlerde var. E?er kendi güçlerinin bilincine varabilirlerse…” ?eklinde ifade eder. ?ktidar partisi, proleterleri hayvan yerine koydu?u için proleterya tepkisizle?mi?tir. Öyle ki iktidar onlar? denetleme gere?i bile duymaz. Winston'?n ise toplumun büyük ço?unlu?unu olu?turan proleterlerin örgütlenerek bu yap?y? de?i?tireceklerine az da olsa bir inanc? vard?r.

Kendisi gibi d?? parti üyesi olan Julia ile bir ili?ki ya?amaya ba?lar. Bu ili?kinin temelinde de asl?nda Winston’?n iktidara ve düzene kar?? duydu?u nefret yatar. Cinsel ili?kiyi “insan türünün sürdürülmesi” görevine indirgeyen partiden gizli yerlerde dilediklerinde sevi?erek içlerindeki düzen kar??tl???n? d??a vururlar. Bu ili?kileri s?radan bir a?k ili?kisinden çok, kendilerini bu sistemin birer parças? olarak görmediklerini göstermek için yap?lan politik bir eylemdir.

forum resmi


Winston düzene kar?? daha etkin olabilmek için Büyük Birader’in kar??tlar?ndan Goldstein’in yer alt? hareketi ile temasa geçer. Daha do?rusu onlar Winston’la temasa geçer. Ancak bu ili?kiyi sa?layacak arac? O’Brien bir dü?ünce polisidir. Burada yarat?lan Goldstein imgesinin üzerinde durmak gerekir. Goldstein yarat?lan ütopik dünyan?n kar??t?, bir hain, bir toplum dü?man? olarak gösterilir. Oysa Goldstein diye biri yoktur. Bu sadece bir imgedir. T?pk? partinin yaratt??? hayali sava? gibidir. Sava??n kendisi gerçek olmasa bile, parti insanlar?n sava?ta olduklar?na inanmalar?n? ister. ?nsanlar?n bast?r?lm?? sald?rganl?klar?n? bu yolla, yaratt?klar? dü?manlara yöneltirler. Sava? asl?nda dü?mana kar?? de?il, toplumsal yap?n?n güçlenmesine yöneliktir. T?pk? Büyük Birader gibi Goldstein de parti taraf?ndan yarat?lm?? saf bir kurgudur. Bu kurgular sayesinde toplumsal yap? güçlendirilmeye çal???l?r.

Sonunda beklenen gerçekle?ir ve Winston’la Julia dü?ünce polisi taraf?ndan yakalan?r. ?kiside otoritenin uygulayac?lar? taraf?ndan i?kenceye tabii tutulur. Bu i?kence s?ras?nda sürekli onlar?n insan olmad?klar?, asl?nda bir hiç olduklar? hat?rlat?l?r. Winston bu i?kencelere kar?? elinden geldi?ince direnmeye çal???r.

Winston : Gözümün önünde gördü?üm ?eye nas?l yard?m edebilirim? 2 art? 2 dört eder.
O’Brien : Bazen Winston. Bazen 5, bazen de 3. Bazen ise ayn? anda hepsi… Ne geçmi?, ne ?u an, ne de gelecek… kendi içinde vard?r. Gerçeklik insan zihnindedir.


Parti kendi ç?karlar? do?rultusunda insan zihnini yeniden yarat?r. Gerçek ve yalan kavram? iç içe geçer. Bir gerçek yalan olur, bir yalan gerçek olur. Parti insanlar?n dü?ündüklerinin ve gördüklerinin yalan, kendi söylediklerinin gerçek oldu?unu dayat?r. Bunun içinde bütün insan do?as?n? kontrol alt?na al?r. O’Brien “Partiye sadakattan ba?ka sadakat yoktur, Büyük Birader sevgisinden ba?ka sevgi yoktur.” diyerek partinin amac?n? vurgular.

George Orwell’in roman?ndan uyarlanan, asl?nda bir anti-komünist söyleme dayanan bu kar??-devrim ütopyas? bugünde geçerlili?ini koruyor. Orwell roman?nda komünizmi merkezine alarak bir kar??-devrim ütopyas? yaratsa da, onun esas konu edindi?i merkezi ekonomi ile yönetilen ülkelerin yatk?n oldu?u çarp?k yönetim biçimlerini sergilemektir.

“Buras? bizim ülkemiz. Bir bar?? ve bolluk ülkesi. Bir ahenk ve umut ülkesi. Buras? bizim ülkemiz...”

Orwell’in esas yapmak istedi?i asl?nda bu tezi çürütmektir. Böylesine bir söylemin nas?l çöktü?ünü ve nas?l s?k??t???n? gözler önüne sermektir. 1984 de bütün bunlar? oldukça iyi yans?t?r, Winston karakteri asl?nda tek kutuplu bir dünyada insan olarak kalmaya çal??an s?radan bir kahramand?r. Kahraman derken al???k oldu?umuz günümüz kahramanlar?ndan da oldukça farkl?d?r. Günümüzde yarat?lan her türlü zorluklara gö?üs geren, erdemli, zaman zaman duygusal katharsisler yaratarak bizi kendisiyle özde?lemeye zorlayan, kusursuz bir kahraman de?ildir Winston. Onun tek derdi, etraf?nda kurulmu? “bilgisizlik güçtür, dü?ünmek suçtur” diyen düzenin içinde yer almamakt?r. Bireysel trajedisine bir anlam vermektir. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorular?na cevap bulmakt?r. Kendini bir ?ekilde anlamland?rmakt?r, fakat parti bunun olmas?na izin vermez. ?nsan olarak kalmak, dü?ünmek ve hissetmek tehlikelidir. Parti al???lm??a göre davranmayanlar?, kurallara uymayanlar? 101 numaral? odaya götürür. Bu oda oligar?ik sistemin otoritesini tümüyle uygulad???, asilerin korkular?yla yüzle?tirildi?i yerdir. Bu odada insanlar?n geçmi?leri silinir, bugünleri ?ekillendirilir ve gelecekleri yok edilir.

Filmin sonunda ise silinen an?lar?na ra?men Winston ve Julia yeniden bulu?ur ve daha s?k bulu?mal?y?z diyerek birbirlerinden ayr?l?r. Parti iktidar?n?n kusursuz bir ?ekilde düzenledi?i bu robotla?m?? ?ehirde hala insan kalmak için bir umut ????? vard?r.

“Gerçek var ve yalan var. Özgürlük… Özgürlük, iki art? ikinin dörde e?it oldu?unu söylemektir."
Phobos
Kitab?da ho?tur, george orwell'in genel anlamda sosyalist oldu?u iddia edile dursun kendisi ispanyada ki sivil sava?a kat?lm??, hatta liberter komünist bir cephede yer ald???n? i?itmi?tim, ama ki?isel görü?üm, sosyalist olmaktan ziyade, animal farmdan, 1984 e george orwell'in ortaya ç?kan en önemli özelli?i karakterlerin daha do?rusu insan?n önüne geçemedi?i bencilli?i, dominantl??? göstermesi, yani bir bak?ma sosyalistlikten veya stalin rusyas?n? ele?tirmekten öte, animal farmda devrim ve kar?? devrim kavramlar?, 1984 de ise post modern anar?izm, devletin ön gördü?ü ?ekilde ya?am hepsinden önemlisi hala kabul gören "The big brother" kavram?n? 1949 gibi bir ça?da görüp post modern bir ?ekilde kitaba dökmesi kendisinin nice bir yazar oldu?unu göstermektedir, fakat ki?isel görü?üm olarakta, george orwell, ço?u eserinde zaman?n h?ncal ulucu gibi geliyor gözüme, ortaya ç?kan sorunlar? somut bir ?ekilde göz önüne getirp serim dü?üm a?amas?nda neden sonuç a?amas?nda inceleyip ortaya dökmesi, fakat olaylara kendisininde ak?lc?l bir çözüm getirememesidir, e haliyle kim getirmi?tir ki? komik ama kendisini biraz babama benzetiyorum, sorunlar? her zaman göz önüne ç?karan fakat somut çözümler üretmeyen fakat bu göz önüne getirme k?sm?n? ciddi anlamda çok iyi yapabilen bir insan slüeti.

bir de kitap ve filmle alakal? orwell'in yan?ld??? bir nokta ise, 1984 gibi bir zaman? kaos ve karga?a ortam?na yak??t?rmas?d?r, ki 2000 li y?llara geldik e olmad? der gibi büyük bir zaman yan?lg?s? ya?am??t?r kendisi, 2084 olabilir miydi acaba filmin ismi? : )

uzun laf?n k?sas? bana göre, George Orwell'in en iyi yapt??? olay, "man vs man" veya "man vs nature" kavramlar?ndan öte, "man vs himself" kavram?n?, insan?n kendi içerisinde ya?ad??? karga?ay? ve tezatlar? göz önüne en iyi ?ekilde sunabilmesidir, örne?in sevgi, sex veya devlet taraf?ndan yasaklanm?? olaylar? yapmay? bir özgürlük bilirken, a?k? sevmeyi kendilerinde o kadar yüceltmi?kn daha sonra kendi iyilikleri için, ki gene dönüp dola??p bencillik konusuna gelmekte, sevdi?i veya kendisini farkl? hissetmesini sa?layan etmenleri silip atmas?d?r. House of love 101 nolu oda için güzel bir isim smile.gif çok da??n?k oldu.
ignore
Sinemaya aktarılması çok zor bir yapıt 1984. Fakat yine de kötü bir kitaptan filme çekim değil. Bir çoğundan başarılı bana göre. Özellikle renklerle o kaos ortamı, baskı vs. çok iyi anlatılmış. Tabii ki kitabın verdiği zevki veremez ve kitabını okumayan hiç zevk alamaz ama gene de kayda değer bir film bence.
melisa hülya
80 li y?llar?n video-kaset f?rt?nalar? s?ras?nda izlemi?tim filmi. Hemen hemen ayn? y?llarda izledi?im R?dley Scott'?n ilk "Alien" ?nda da dikkatimi çekmi?ti John Hurt. Filme çok ?ey katan çok güçlü bir oyunculuk yetene?i oldu?unu o zamanlarda anlam??t?m. Filmi izlerken 15'li ya?lardayd?m.Yakla??k 23 y?l geçmi? üzerinden, hala derin etkisi üstümdedir. Mutlaka izlenmesi gereken bir ba?yap?t.
ph=61
Kitab? kadar güzeldir umar?m..
baritonverdi
QUOTE(fataltragedy @ Jun 8 2008, 04:56 AM) *

Kitab? kadar güzeldir umar?m..


Oldukça iyi bir yap?m bence. Bu eserde altm?? küsür sene önce yaz?lanlar asl?nda bir bir gerçekle?meye ba?lad? bile, hem de komunist bir ülkede de?il, günümüzün kapitalist, liberal ülkelerinde. Hepimiz geli?en teknolojiyle birlikte bir bir fi?lendik bile. Ald???m?z vatanda?l?k numaralar? buna en güzel örnek. Örne?in ?ngiltere'de güvenlik nedeniyle her gün binlerce kamera insanlar?n ya?ant?s?n? an be an kaydediyor. Okullar?m?zda bile güvenlik kameras? var, hatta baz?lar?nda s?n?flarda bile var. Bu kameralar bir yatak odam?za girmedi, yak?nda o da olur. Hatta yak?nda ç?kar?lacak bir kan?nla do?ar do?maz insanlar?n bileklerine bir barkod dövmesi yaparlar, Hitman hesab?, olur biter.
Hightech
Dahada h?zl? gerçekle?iyor.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.