Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: The Boat That Rocked (2009)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
The Boat That Rocked (2009)

Rock?n Roll Teknesi
Forum resmi

Yönetmen: Richard Curtis
Tür: Komedi / Dram / Müzik / Duygusal
Konu: Filmde, sürekli rock`n roll müzi?i çalarak bir jenerasyona damgas?n? vuran ve jazz müzi?ini tercih eden hükümete kar?? dik durarak ?ngiliz halk?n?n gönlünü fetheden bir grup radyo DJ`in öyküsü...
IMDB Notu: 7.6 / 10 (9,094 oy)
Süre: ?ngiltere:129 dakika
Ülke: ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Bill Nighy, Kenneth Branagh, Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, Tom Sturridge

Lütfen biri bu filmi yeniden çeksin!

“1966'da ?ngiliz Rock & Roll'u alt?n ça??n? ya??yordu. Ama BBC radyosu günde en fazla 45 dakika pop müzik yay?n? yap?yordu. Neyse ki korsan radyo istasyonlar? Kuzey Denizi'nde demir alm??lard?. Günün 24 saati rock ve pop müzik çal?yorlard? ve 25 milyon insan ki ?ngiltere nüfusunun yar?s? her gün korsanlar? dinliyordu.”

Bu harika konuyu ilk ö?rendi?imde akl?ma gelenlerden biri de 1987 tarihli Mitch Markowitz, Barry Levinson, Robin Williams harikas? Good Morning Vietnam filmi oldu. Birçok yönden birbirine benzeyen yönleri olabilece?i gibi, belki de 2000’li y?llar?n Good Morning Vietnam’? olabilecek potansiyele sahip bir filmdi. Öyle olmasa bile kendi döneminin The Boat That Rocked’? olmas? bile yeterliydi. Böyle bir seviye umdu?um The Boat That Rocked, ne yaz?k ki birçok yönden bunu kar??lamakta zorlanan bir film bana göre. Sözü edilen seviye beklentisi bu filmi de?erlendirme yönünde adil durmasa da, konu ve i?leyi? olarak müzik üzerinden 60’l? y?llar dü?ünüldü?ünde sansür kavram?na getirilecek ele?tirinin, ciddiyetini de muhafaza edebilen komedi kal?plar?yla ele al?nacak olmas? bu ba?lamda ister istemez birtak?m seyirci beklentilerini ve filtrelerini de devreye sokabiliyor.

The Boat That Rocked; Four Weddings and A Funeral, Notting Hill, Bridget Jones's Diary, Love Actually ile haf?zalarda iz b?rakan romantik komedileri yazm??, bunlardan Love Actually’yi de ilk denemesi olarak yönetmi? olan Yeni Zelanda as?ll? Richard Curtis’in elinden ç?kma bir dönem filmi. Bu kal?plardan biraz uzak görünen yaz?p yönetti?i bu ikinci filmine d??ar?dan ve içeriden ayr? ayr? bakmak gerekiyor. Vitrinine dönemin k?l?k k?yafet, saç ba? ve en mühimi müzik gereklerini kusursuza yak?n biçimde yerle?tirmi? bir film denebilir The Boat That Rocked için. Vitrinin cazibesi, ma?azaya girildi?inde de kendini gösteriyor. Bill Nighy, Rhys Ifans, Kenneth Branagh, Nick Frost, Ralph Brown, Jack Davenport gibi usta ?ngiliz aktörleri, Amerika’y? temsilen Philip Seymour Hoffman unsurunu, be?enilen ?ngiliz dizisi The IT Crowd oyuncular?ndan Chris O'Dowd ve Katherine Parkinson’u, k?sa rollerle filme konuk olan Emma Thompson ve January Jones’u bir arada görmek gerçekten heyecan verici. Bunun yan?nda The Count, Midnight Mark, Gavin Kavanagh, The Dawn Treader, Doctor Dave, Simple Simon gibi karizmas? yüksek DJ tiplemeleri filmi ekstra çekici hale getiren etkenler. Bu kadar zengin bir oyuncu / karakter kadrosu olunca, film içinde birço?una ait özel bölümleri ufak skeçler ?eklinde serpi?tirme ihtiyac? beliriyor. Bana göre bu noktada filmin ciddi ar?zalar? mevcut.

Tasarlanan baz? skeçlerin filmden ve ana temadan tamamen kopuk yanlar? bulunmakta. Elbette filmin her an?nda Kuzey Denizi'nden yay?n yapan korsan radyomuzun sisteme kar?? duran özgürlükçü yan?ndan veya DJ’lerin sansüre kar?? gerilla tavr?ndan dem vurulmas? beklenmiyor. Bu kadar renkli karakter yelpazesine sahip olmas?ndan dolay?, bir gemi dolusu müzik â????n?n geri kafal? ?ngiliz hükümetinin gayretlerine ra?men hayranlar?n? artt?rmaya devam etmesinden ba?ka, o karakterlerin kendileri ve birbirleriyle olan ili?kilerinde de ayaklar? yere daha sa?lam basan küçük hikâyeler umuluyor. Hatta bu hikâyeler istense filmin oldu?unu iddia etti?i sistem/sansür kar??t? duru?una didaktikle?meden önemli katk?larda bulunabilir diye dü?ünülüyor. Oysa film, ne yaz?k ki Carl’?n bekâretini yitirme çabalar?n? American Pie ucuzlu?unda uzatt?kça uzatt???, Gavin ve The Count’?n geminin tepesine ç?karak birbirlerine meydan okuduklar?, Simple Simon’?n bekârl??a veda öncesinde e?lendikleri ikinci s?n?f müzikalleri and?ran sahnelerle ve güvertede fazla “?ngiliz” espiriler e?li?inde ettikleri sohbetlerle sürekli zaman ve kan kaybediyor. Karada ise onlar için en büyük tehdit unsuru olmas? gereken Sir Alistair Dormandy’nin fazla “karikatür” olu?u da ba?ka bir mesele.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi

Richard Curtis, yaz?p yönetti?i Love Actually’de komedi ve romantizmi çok iyi birle?tirmi?, karikatürize hale getirilmi? karakterlerin bile o romantizm içinde kendilerine yer bulabildi?i bir denge sa?lam??t?. Halbuki bu filmde karikatürize edilmi? olan, sonuna kadar öyle olmaya mahkum edilmi? neredeyse. Romantizm dozu ve ana gâyesi Love Actually’den farkl? olsa da, böylesine malzemesi bol bir ba?ka konunun imkânlar?n? tam kapasiteyle kullanam?yor. Radyo yay?nlar? esnas?nda çe?itli kesimlerden dinleyicileri bazen ekran? bölerek gösterdi?i enfes sahneleri, baz?lar? çizgi film kahraman? gibi c?v?l c?v?l kadrosunun yetenekleri, dönemin retro dokusunu cilâlayan kostüm/makyaj i?çili?i ve tabiî harika müzikleriyle bu eksikliklerinin üzerini örtmü? gibi göründü?ünden, hafif komedileri seven kitleye kendini sevdirecektir. Hatta alttan alta zekice espriler, tespitler, göndermeler yapabilecek potansiyelde oldu?unu da hissettirmiyor de?il. Fakat filmin bu konu ve malzemeyle ?u halini gördükten sonra kendi kendime sormadan duramad?m: Neden s?rf komedi?

?u s?ralarda MySpace ve Last FM’in kapat?lmas?yla bizi oldu?u kadar, daha farkl? boyutlarda tüm dünyay? ilgilendiren sansür sorununa kar?? korsan?n doldurdu?u önemli bo?lu?u irdeleyen bir film için büyük umutlar beslenmesi do?al. Söyleyemediklerimizi veya söylemekte yetersiz kald?klar?m?z? popüler platformlarda dile getirme i?levine soyunan yap?mlar, bir yanlar?yla kara mizahtan türeyen veya türemeyen komedi etiketi ta??salar dahi, dramatik hassasiyetteki noktalara dokunmay?, i?nelemeyi, ele?tirmeyi unuturlar ya da çok gerilere atarlarsa ciddiye al?nmalar? tehlikeye dü?ebilir. Her zaman ?aka yapan birinin bir süre sonra samimi ve ciddi bulunmamas?na benzer bir durumla kar??la?abilirler. The Boat That Rocked, bence bu anlamda kendine biçti?i “komedi” rütbesine ra?men hiç komik olmad??? gibi, karizmalar? gayet iyi yedirilmi? karakterlerin fazla komikle?tirilmeye çal???lmas?yla, sansüre kar?? özgürlü?ün sembolü haline gelmi? bir geminin sansür kar??t? kahramanlar? olarak benimsenmelerini de güçle?tiren bir senaryoya sahip. “Hükümet olman?n en güzel yan?, bir ?eyi be?enmezseniz, kolayca onu yasad??? yapacak yeni bir yasa ç?karabilirsiniz” gibi gösteri?li cümleler filme bol geliyor, biraz da ?k?narak at?lan özgürlük ç??l?klar? c?l?zla??yor.

??te bu sebeplerden dolay? The Boat That Rocked’?n dengesi sa?lanm?? daha güçlü bir senaryoyla tekrar çekilmesini dilerdim. Yönetimdeki becerilerine ra?men Richard Curtis’in senaryosu, filmin birço?u d?? görünü?e ait güçlü özelliklerinin yan?nda tâkatsiz, eksik ve ciddiyetsiz. Bence bu film, müzi?e olan tutkusu bilinen, senaryosuyla Oscar kazand??? Almost Famous ile yaz? boyunca sürekli dile getirmeye çal??t???m o dengeyi kurabilmi? Cameron Crowe’un kalemiydi tam da. Benzer i?lere imza atm?? ba?ka orijinal senaristler de var tabiî. Böyle bir filmde dramatik unsurlar bu derece törpülenmemeli veya hiçe say?lmamal?. Belki bu manada k?vam? tutturulmu? tek küçük hikâye, Carl’?n radyo personelinden biri oldu?unu ö?rendi?i babas?n? aray???ndaki k?sa giri?, geli?me ve müzi?i de içine katarak çok ??k bir mizahla bitirilmi? sonuç eksenine sahip oland?. Filmin ana finalinden bahsetmiyorum. Zaten orada da hissetti?im tatminsizlik, filmin genelinden farkl? de?il. Ke?ke film de 37 ?ark?l?k enfes soundtrack albümü gibi sürekli özleyip yeniden dönmek istedi?im bir özgünlü?e sahip olsayd?.
Clint Eastwood
Az önce izledim ve taze taze yazayım. Filmi gayet iyi buldum. Sevgili Funkster'ın eleştirdiği tavır ise benim hoşuma giden şey oldu. Belki de uzun süredir doğru dürüst bir komedi izlemeyişimden dolayı bu tarzı tutmuş olabilirim. Drama dozu iyi ayarlanmış gibi geldi bana. Komedi ağırlıkta ama izlerken olması gereken buymuş gibi hissettim ben. Cameron Crowe karalasaydı daha mı iyi olurdu? Muhtemelen, ama bu haliyle de gayet iyi. Yönetmen fazla ciddi bir hava yaratmamak için bol karakterli bir yapı, ilginç karakterler yaratmış. Daha az karakter olsaydı skeç havasından kurtulabilirdi evet, ama bu sefer de daha karamsar bir film bizi bekliyor olurdu sanırsam. Kısacası beğendim.

Tabi bir de Soundtrack harika.
O kadar şarkının arasına bir de For A Few Dollars More temasını koyunca beni vurdu Curtis can evimden...
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.