forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Christopher Nolan
Tür: Dram / Bilim Kurgu / Gerilim
Konu: Rupert Angier ve Alfred Borden, genç ya?larda kar??la?t?klar? ilk andan itibaren dostça bir rekabetin içinde yer alan iki sihirbazd?r. Zaman içinde geli?en yetenekleri ile birlikte aralar?ndaki...
IMDB Notu: 8.4 / 10 (170,699 oy)
Süre: 130 dakika
Ülke: ABD / ?ngiltere    Dil: ?ngilizce   
Ödüller: Oscar aday? oldu
Oyuncular: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Piper Perabo, Rebecca Hall

Bir sihir hilesi üç a?amadan olu?ur. Vaat bölümünde sihirbaz seyirciye bir nesne gösterir. ?kinci a?ama Dönü?üm. Burada sihirbaz bu s?radan nesneyi al???lmad?k bir ?ekilde s?ra d??? bir hale dönü?türür. Son bölüm olan Prestij’de ise beklenmedik ve ?ok edici bir biçimde gösterisini bitirir. Filmle ilgili okudu?um hemen her yaz? Michael Caine’in The Prestige’in giri?indeki bu anlat?m? ile ba?l?yor. Uyarlanan kitab?n yazar? Christopher Priest’e bile “ke?ke ben de romana böyle giri? yapsayd?m” dedirten bu aç?l??, Christopher Nolan ve karde?i Jonathan Nolan’?n roman? senaryola?t?rmadaki ustal???n?n birinci dakika golü. Bu üç a?ama, tek bir gösteri için geçerliyse, bizim tan?d???m?z Nolan kesinlikle bu s?ralama ile oynayacakt?. Zira yine öyle yap?yor. Ama bu öyle riskli bir giri?im ki, ancak usta bir sihirbaz çakt?rmadan, el çabuklu?u marifet ile bu kar???m? lezzetli bir hale getirebilir. Jonathan’?n k?sa hikayesi Memento’yu senaryo haline getirip yöneten Christopher Nolan, Memento gibi benzersiz bir kokteyl ile elde etti?i kar???m?n formülü yan?nda ba?ka formüllere de sahip oldu?unu göstererek, bir sihirbaz?n bir sonraki hamlesinin belirsiz çekicili?iyle farkl? i?lere imza at?yor. Viktorya dönemi ?ngiltere’sinde geçen filmde görünen, görünmeyen sihirbazlar var. Görünmeyen Edison gibi bir deha ile, David Bowie’nin a??zlar? bir kar?? aç?k b?rakan cool görünümü ve kendini o konuma yak??t?ran dengeli oyunu ile iyi ki de görünen Nikola Tesla gibi bir bilim adam? bile belli aç?lardan sihirbaz say?l?rlar. Eldeki gerçeklerden hayal bile edilemeyecek ölçüde ba?ka gerçeklere ula?m??lard?. Ama The Prestige bitti?inde bu gösterinin en büyük sihirbaz?n?n Nolan oldu?unu anlamam?z gecikmiyor.

2006 y?l?nda sinemada sihirbazlar f?rt?nas? esti. Bana göre Paul Giamatti’den ba?ka elle tutulur bir yan? olmayan The Illusionist’in kli?elerle örülü bunalt?c?l???n?n ard?ndan sihirbazlara ve ilüzyon gösterilerine hak ettikleri prestijin sa?lanmas? gerekiyordu. (T?pk? yavan Joel Schumaher Batman’inin y?llar sonra Nolan Batman’i ile kazand??? prestij gibi.) Çünkü bu insanlar görünene daha yak?ndan bakmam?z? istiyorlard?. Gözü, kula??, beyini bir faaliyete zorlayan, kurnaz zekalar ürünü ilüzyonlar?n s?rr?n? çözebilmemiz için bize kibarca meydan okuyorlard?. Görünenin arka plan?nda olup bitenler bu mesle?in temeliydi zaten. Onlar?n yapt???, bilim ve teknikten beslenen, kimi zaman sanat s?n?r?na dayanan bir parodiydi. O s?n?r? geçer mi bilmem, anlamam. Felsefi aç?dan görünenin ötesine geçme olgusu ile, bakkaldan al?nabilecek birkaç parçan?n yard?m?yla görünenin ötesine geçme yöntemi aras?nda bir nüans. Bir tablodan okunan fiziki, felsefi, edebi önermelerin ç?k?? noktas? olan sulu boyayla yumurta ak?n?n kar??t?r?lm??l???.. Ne sihir, ne keramet!

forum resmi

Sondan ba?lay?p ba?a dönen, aralarda Nolan anlat?m üslubu ile kritik duraklara u?rayan, buna ra?men usta i?i bir kronoloji tutturan The Prestige, trajediyle sonuçlanan bir gösterinin ard?ndan, ümit vadeden yeni yetme iki sihirbaz?n y?llara yay?lan sert rekabeti ekseninde ilerleyen harikulade bir macera. Birbirlerini çok iyi etüd eden (veya öyle zanneden) Alfred Borden (Christian Bale) ve Robert Angier (Hugh Jackman)’in ini?li ç?k??l? inat, h?rs ve prestij mücadelesinde centilmenlik veya ho?görü yok. Fakat Borden’in buldu?u bir numara fitili ate?liyor, ortal??? daha da ?s?t?yor. Yönetmen Christopher Nolan, esas sihirbazl???n? Memento ile kan?tlam??, y?llar sonra bile sihirini koruyacak bir numara bulmu?tu. Insomnia ve Batman Begins gibi görünenin karanl?k taraf?yla ha?ir ne?ir olan filmlerin ard?ndan The Prestige’de ise ba?l? oldu?u roman gere?i tüm s?rlar?n? if?a eden ve gücünü bu if?alardan dev?iren bir gizemin anahtarlar?yla türlü kap?lar kilitliyor ve aç?yor. Borden ve Angier’in birbirlerine olan nefretleri kimi yüklemeler sayesinde belli bir iyi-kötü ayr?m? ile belirginle?tirilse de seyirciyi gel-gitlerden al?koymuyor. Bazen Borden’i, bazen Angier’? mazur ve ma?dur gösteren, ama yol ald?kça taraf?n? kesinle?tiren bir film. ?ki farkl? sihirbaz?n güç kavgas?na giri?meye ba?lamalar?yla vaatte bulunuyor, bu iki ba? karakterini özlerine sad?k kalmak kayd?yla dönü?üme u?rat?yor ve son a?amada kibar bir hamleyle iki eliyle tuttu?u tülü ekran?n önünden çekerek prestijini teslim ediyor. ?oku atlatt?ktan sonra alk??lamak veya yuhalamak bize kal?yor.

Bale ve Jackman kanl? b?çakl? ama ayn? zamanda daha derinlerde birbirlerinin numaralar?n? ve bir sonraki hamlelerini ö?renmeyi saplant? haline getirecek kadar da zekalar?na de?er veren iki eski dostu canland?rmada çok ba?ar?l?lar. ?natla?malar?, tutkular?, zay?fl?k ve kurnazl?klar? belli bir noktaya kadar burun buruna gitse de, Borden’?n “Yer De?i?tiren Adam” numaras?n?n muazzam gizeminin bir türlü çözülemeyi?i onu öne ç?kar?yor. Bu müthi? s?rr?n ard?nda yatan kaya gibi güçlü dramatik veriler, Angier’?n bu s?rr? bilmeden kendine uyarlad??? ayn? numaran?n farkl? sonuçlar? kadar çarp?c?. Fakat Angier’?n fantastik çözümü ile Borden’?n insani çözümü aras?nda kurulan güç dengesi, The Prestige’in film boyunca çekilmi? olan k?l?çlar?n?n görkemli bir ?ekilde k?n?na sokulmas? ile bozuluyor. Denge yeterince adil. Bir sihirbaz tüm hayat?n? mesle?ine adayabilir. Ama Borden ve Angier’?n hayatlar?n? tek bir gösteriye adamalar?, üstelik bu u?urda sihirbazl???n o bahsetti?imiz zerafetini ?iddet ile de?i? toku? etmekten bile çekinmemeleri onlar? ayr? bir yere koyuyor. Vaatlerde bulunsalar, dönü?üm geçirseler de bu rekabette prestijin tek bir tarafa ait olmas? kaç?n?lmaz hale geliyor. Di?er bir bak??la, bulunduklar? vaatler ve geçirdikleri dönü?ümler ilüzyonun parçalar? gibi dursalar ya da resmen ilüzyon olsalar da, son karar? veren ve bu sayede prestij sa?layan gerçe?in ta kendisi oluyor. Michael Caine, Scarlett Johansonn, David Bowie ve Andy Serkis’in yard?mc? rolleri, Nolan’?n bütün filmlerinde görev alm?? görüntü yönetmeni Wally Pfister’?n sinematografisi, David Julyan’?n müzikleri, bu prestijli filmin kadrosuna yak??an düzeyde.