Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Horton Hears a Who!
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Harvey Dent
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Jimmy Hayward, Steve Martino
Tür: Animasyon / Macera / Komedi / Aile Filmi
Konu:
Birgün fil Horton bir toz zerresinden gelen yard?m ç??l??? duyar. Kimseyi görmemesine ra?men ona yard?m etmeye karar verir. Görünce anlar ki, toz zerreci?i Kimler?ehri`nde ya?ayan Kimler`in evidir....
IMDB Notu: 7.3 / 10 (25,700 oy)
Süre: 86 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Jim Carrey, Steve Carell, Carol Burnett, Will Arnett, Seth Rogen

Animasyon dünyas?ndaki yeni tekniklerin geli?mesiyle birlikte ABD’de son y?llarda üç boyutlu çizgi filmlerin üretiminde bir art?? gözlenmekte. 50li y?llardan beri çekilen, Disney’in ön ayak oldu?u hayvan karakterlerin ba? gösterdi?i fabllar?n, günümüzde sadece daha süslü tekniklerle çekilmi? örnekleri bolca bulunuyor. Bu tarz filmlerde esas hitap etti?i kesim olan çocuklar zaten banko mü?teri oldu?undan pazar? geni?letmek aç?s?ndan komedi unsuru artt?r?larak yeti?kinlerinde sinemalara hücum etmesi sa?lanmakta. Horton Hears a Who! Gibi izleyicinin kafas?nda soru i?aretleri olu?turan filmlereyse çok ender rastlanmakta. Bu bak?mdan Fox’un Blue Sky stüdyosunda ilk kez böyle bir i? ç?kartmas? ise sevindirici.

Her ne kadar çocuklar için yaz?lm?? bir kitap olsa da ta??d??? alt metinler ve alegorik yap?s?yla sanki büyüklere yönelik bir masal olmakta, Horton Hears a Who!. Ayn? adl? çocuk kitab?ndan uyarlanan film de bu özelli?ini korumakta. Horton her ne kadar fabl türü, hayvan animasyonlar?n?n i?levlerini yerine getirse de, beslendi?i türü bir anda y?karak kurmaca bir dünyada sonuç almaya çal???yor. Yarat?c? tiplemelerle alternatif bir dünya olu?turuyor ve bu alternatif dünyay? günümüz gerçek dünyas?na uyarlayarak olgun alt metinler aç?yor.

Kahraman?m?z Horton bir toz tanesinin içinde, Whoville’de ya?ayan canl?lar oldu?unu ke?fediyor. Bu do?rultuda film de bu alternatif evrenle ilgileniyor. Sicim teorisine bir öngörü niteli?inde olan bu evren kimse taraf?ndan görülmüyor ve i?itilemiyor Horton d???nda. Zaman? da katarsak alg?layabildi?imiz dört boyutun d???nda boyutlar?n da oldu?unu iddia eden sicim teorisi günümüzde bilim adamlar?n?n u?ra?t??? güncel bir mevzu olmakta. Einstein’?n görelilik teorisi ve kuantum teorisini, yani do?ay? aç?klayan, ama birbirine uymayan iki teoriyi ortada bulu?turan sicim teorisidir. Sicim denilen yap? ta?lar?n? gözlemlememiz neredeyse imkâns?z oldu?u ve dolay?s?yla bu teori büyük ihtimalle hiçbir zaman test edilemeyece?i için ?u an fizikçilerin en çok tart??t?klar? konulardan biri de, bu kuram?n, fiziksel bir kuram m? yoksa yaln?zca felsefi bir betimleme mi oldu?udur. Ayn? ?ekilde Horton’nun ke?fetti?i bu evren de ne gözle görülebiliyor ne de ba?kalar?nca duyulabiliyor. Bu nedenle Horton’un iddias?n? kan?tlamas? ilk ba?ta mümkün olmuyor. Ona inananlar, daha do?rusu anlatt?klar?ndan etkilenenler küçük çocuklar oluyor.
forum resmi

Horton toz zerreci?indeki dünyay? ke?fedince kendi dünyas?n? da sorgulamaya ba?l?yor. “Acaba ben de mi bir toz tanesinde ya??yorum, beni de izleyen biri var m??” ?eklinde. Bu fikrini, çocu?unu kesesinden ç?kartmadan kapal? bir ?ekilde yeti?tirmeye çal??an a??r? muhafazakâr kanguruya açt???ndaysa sert bir tepkiyle kar??la??yor Horton. T?pk? Galileo ve engizisyon mahkemesi gibi. Kanguru karakteri her ne kadar Horton’u besledi?i fikirler yüzünden topluma ve çocuklara yani genç nesile kar?? bir tehdit olarak görse de, bu muhafazakâr tutumunun aksine “E?er bir ?eyi duyam?yor, göremiyor ve hissedemiyorsan öyle bir ?ey yoktur” sözleriyle liberal bir tutuma da kay?yor. Yani bu karakter için tan?m gere?i z?tl?k bar?nd?ran liberal muhafazakâr diyebiliriz, tabii bu karakterin ironik yap?s?ndan kaynaklanmakta.

Whoville’in evreniyle gerçek dünyada ya?ayan hayvanlar?n evreni aras?ndaki ba? kurulurken, zeki, komik ve e?lenceli bir yol izleniyor. En ba?ta ?imdiye kadar rastlamad???m?z bir ?rk kat?yor sinemaya. Bir toz zerresine ekspresyonist bir görsellikle ya?amaya s?k??t?r?lm?? “Who”lar yani Türkçe anlam?yla “Kimler”in ya?ad??? yer asl?nda “kim oldu?umuzu ke?fetmemiz için yarat?lm??” bir ?ehir adeta. ?ehrin valisi ya?ad??? monotonluktan b?km?? bir adam. Tam gün çal???p evine geri dönüyor. Ülkesini yöneten bir vali konumunda olsa da yönetim biçimi bize bir ?irket yönetimini hat?rlat?yor, çünkü i?inde onu sürekli h?rpalayan ya da s?k bo?az eden üst yönetim kurulu gibi bir birim söz konusu. Hal böyle olunca karakterin konumu büyük bir ?irkette hissedarlara, ya da yönetim kuruluna hesap vermek zorunda olan bir genel müdür-memur oluyor. Vali karakteri metropol ya?am?ndan s?k?lm??, kapitalizmin s?k??t?rd??? tipik bir insan modeli çiziyor. Kendisini muhafazakâr bir ya?ama ve çabuk ço?alma anlay???na b?rakm??. Whoville için demokrasinin de?il monar?inin i?ledi?ini söyleyebiliriz. Valinin yatak odalar?na bile s??mayan 96 çocu?u vard?r ve her birine günde ay?racak 2 saniyesi. Valinin en küçük ve tek o?lu olan Jojo ile yapt??? baba o?ul konu?mas?ndan da anlayaca??m?z üzere Whoville’de yönetim babadan o?la geçmektedir, yani varis olan o?lan çocu?u do?ana kadar 96 k?z çocu?u üretmi?tir bu aile.

Whoville’de her gün güne? açmas? ve hiç kar ya?mamas? gibi abart?l? düzeni ise günümüz Amerikan ya?am?na bir gönderme olmakta. Hatta d??ar?dan gelen tehlike ve bu tehlikeyi kimsenin görmek istememesi (görmek istememe sebepleriyse yakla?an 100. Y?l ?enlikleri) ayr?ca “Bir ?eyin hiç olmu? olmamas?, olmayaca?? anlam?na gelmez” söylemi önümüze 11 Eylül sonras? ABD alegorisi olarak sunuluyor.
Filmin büyük bir k?sm? Horton’un vah?i do?ayla mücadelesi ve Whoville sakinlerinin de sistemle bo?u?mas? üst üste kurgulan?yor. Bu do?rultuda eskimi? hayvan animasyonlar?n?n mant??? y?k?larak, sistem ele?tirisi, felsefi söylemlerle kar??m?za üç boyutlu sineman?n detayl? görselli?i bir arada sunuluyor. Horton’un son zamanlarda çekilmi? di?er animasyonlardan bir fark? da yaratt??? distopik yap?. Buradaki distopya da asl?nda ABD’nin ta kendisi oluyor.

Forum resmi

Akl?m?zda Kalanlar:

Kanguru: Horton gibi ba? belalar?n?n çocuklar?m?z?n zihinlerini zehirlemesine izin mi verece?iz. Horton çocuklara gündelik hayatin ötesinde hayatlardan söz edince, çocuklar otoriteyi sorgulamaya ba?l?yor., bu da anar?istli?e neden olur.

Horton: Tanenin üstünde benden yard?m isteyen küçük bir insan var.
Kanguru: Saçmal?k. O kadar küçük insan olamaz.
Horton: Belki küçük de?illerdir. Belki biz büyü?üzdür. Bir dü?ünsene.
Ya ta uzaklarda birileri varsa ve ?u anda bizim dünyam?za bak?yorlarsa.
Biz de onlara göre bir toz tanesiysek.
Sonra onlardan biri ç?k?p dese ki;
"O kadar küçük insan olamaz."

RockeT
Bu animasyonu izleyipte hayat?n? de?i?tirmeyen veya kendini sorugulamayan varsa bo?a ya??yor. Son sahnesinde ne kadar aciz oldu?umuzu kavram??t?m. mellow.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.