forum resmi


“?stanbul ?stanbul olal? böyle deh?et görmedi! Yetkililer, tuhaf sald?r?lar?n ard?ndaki gizemi çözemiyor… ''

Henüz 22 ya??ndaki çizgi romanc? Cem Özüduru’nun yaz?p çizdi?i 'Zombistan'da, fantastik korkular aleminden kopup gelen zombiler, yedi tepeli ?ehri istila ediyor. Gizemli salg?n?n güncesini, kaderleri çak??an yedi karakter üzerinden gözlemliyoruz.

?dris Bey, ayn? ö?renci evinde kalan Erman, Fuat ve Ali, do?um heyecan? içindeki Leyla, e?inin s?rlar?ndan bihaber Adem ve kan davas? pe?indeyken ya?ayan ölülerin avucuna dü?en Maho... Hepsi Rodeo Albümler Dizisi’nin ikinci kitab? olan 'Zombistan’da, karanl?k bir ?stanbul'da ç?k?yor kar??m?za.

Forum resmi Forum resmi


Konsept, senaryo ve çizimleri tamamen Cem Özüduru’ya ait olan kitab?n önsözünü yazan Murat M?hç?o?lu, fantastik öykülerde, Paris, Londra veya New York’un çe?it çe?it “hayal” yarat??? taraf?ndan istila edilmesine al??k?n oldu?umuza ama bu sefer adresin ba?ka oldu?unu belirterek ''Birlikte ya?ama kültürünün en zorlu s?navlar? verece?i, buna mukabil, en kutlu zaferlere ula?aca?? metropol de ?stanbul’dur elbet.'' diye ekliyor.

Yedi farkl? hayat?n dü?ümlendi?i yedi tepeli ?ehirin, karanl?k masalda basit bir “arka plan” de?il; ruhuyla ve problematikleriyle son derece etkin bir aktör oldu?unu söyleyen M?hç?o?lu, 'zombi' olman?n metaforik anlam?n?n alt?n? çiziyor: ''Herkesin birbirine zombi oldu?u metropol gerçekli?i, korkular?n ve endi?elerin fokurdad??? dev bir kaynama kazan?. Hayattaki duru?lar?m?z, arzular?m?z, politik ve etnik kimliklerimiz, tehlikeli bir h?zla çarp???p duruyor bu kazanlarda…''

Forum resmi Forum resmi


M?hç?o?lu, çizgi roman?n yarat?c?s? Özüduru'nun ba?ar?s?na da dikkat çekiyor: ''Herhangi bir öyküyü çizgi roman disiplini içinde ak?tabilmek, hem de bu ya?larda, yeterince büyük marifet. Ancak Özüduru’nun as?l ba?ar?s?, kar??m?za her defas?nda ?a??rt?c?, içtenlikli ve derin öykülerle ç?kabilmesi. Üstelik bunu yaparken, çizgi roman gramerine ait kal?plar? önce çözüp, sonra cesurca ihlal ediyor; bu anlat?m dili içinde kendine ait bir lehçe türetece?inin kuvvetli sinyallerini veriyor.''

Forum resmi Forum resmi


Ayr?ca Rodeo ekibi kitaptaki zombi istilasini ülke gündemiyle bulusturan e?lenceli ve doyurucu bir site de haz?rlam??lar: http://www.zombistan.com/

'Zombistan' Rodeo Yay?nlar?'ndan ç?kt?.

kaynak: NTVMSNBC