forum resmi


Anadolu Üniversitesince (AÜ) 1-12 May?s tarihleri aras?nda bu y?l 11'incisi düzenlenecek Uluslararas? Eski?ehir Film Festivali'nin onur konuklar? Ekrem Bora, Nebahat Çehre ve yap?mc? Necip Sar?c? olarak belirlendi.

Anadolu Üniversitesi Sinema Kültürünü Geli?tirme Birimi ve ö?rencilerin gönüllü çabalar?yla gerçekle?tirilecek festival, 1 May?s'ta A.Ü Sinema Anadolu'da yap?lacak aç?l?? töreniyle ba?layacak.

Festivalin bu y?lki onur konuklar? olarak belirlenen sinema sanatç?lar? Ekrem Bora ile Nebahat Çehre'ye ödülleri verilecek. Festivalin ''Sinemaya Emek'' ödülünün bu y?lki sahibi ise Ye?ilçam emektar? yap?mc? Necip Sar?c? oldu.

Etkinlik kapsam?nda ''Sinema Kültürüne Katk? Ödülleri'' ad? alt?nda aç?lan yar??mada ''En ?yi Sinema Kitab?'', ''En ?yi Sinema Makalesi'' ve ''Televizyonda Yay?nlanan En ?yi Sinema Program?'' ödüllendirilecek.

Festival Ba?kan? Prof. Dr. Gülseren Güçhan, etkinlik boyunca, uluslararas? festivallerde öne ç?kan, sinemada yeni anlay??lar? ve anlat?m tarzlar?n? ortaya koymu? birçok filmin izlenebilece?ini dile getirdi.

Festivalin film gösterimlerinin yan? s?ra sinema sanat? alan?ndaki bilgi, dü?ünce ve deneyimlerin aktar?labilece?i, tart???labilece?i ortamlar? da sundu?unu anlatan Güçhan, ''On y?l? a?mak bir festival için kal?c?l???n göstergesidir. Ayr?ca, sadece Eski?ehir'deki de?il, Türkiye'nin her yerindeki ö?rencileri ve sinemaseverler festivale davetlidir'' dedi.