forum resmi


YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Twilight (2008)

Alacakaranl?k
Forum resmi

Yönetmen: Catherine Hardwicke
Tür: Dram / Fantastik / Duygusal / Gerilim
Konu: 17 ya??ndaki Isabella, babas? Charlie ile birlikte ya?amak üzere küçük bir kasaba olan Forksa ta??n?r. Burada 108 ya??nda bir vampir olup, 17 ya??nda görünen s?n?f arkada?? Edward ile tan???r....
IMDB Notu: 6.1 / 10 (62,129 oy)
Süre: 122 dakika
Ülke: ABD    Dil: ?ngilizce   
Oyuncular: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke, Ashley Greene, Nikki Reed


Alacakaranl?k gerek kulland??? motifler gerek üslubu aç?s?ndan eski moda bir öykünün güncel bir uyarlamas? asl?nda. J.K Rowling’in Harry Potter serisinin yakalad??? ba?ar?n?n ve serinin biti?iyle yap?mc?lar?n yeni bir seri uyarlamadan fenomen yaratma ç?rp?n??lar?na eklenmi? bir halka daha.

Bram Stoker’?n sözünü etti?i vampir miti günümüze kadar kat etti?i yolda kendine o kadar çe?itli edebi kullan?m alanlar?, uygun temalar ve ifade çe?itleri bularak bizi oyalad? ki, asl?nda bahsi geçen açl???n ergenlik için nas?l bir malzeme olaca?? gözden kaç?r?ld?. Ta ki Amerikal? yazar “Stephanie Meyer” bu potansiyeli fark edip vampirlerin çalkant?l? ve karanl?k dünyas?n?, al???lageldi?i gibi kanl? olman?n aksine “ergen a?k?” çat?s? alt?nda bir dörtleme yaratana kadar. Yine yazar?n gençleri hedef kitlesi yapt??? beyaz dizi k?vam?ndaki seri Thirteen , Lords of Dogtown gibi ergen sorunlar?na e?ildi?i filmlerle ba?ar? yakalam?? bir yönetmen olan Catherine Hardwicke taraf?ndan hayata geçirilmi?.

Alacakaranl?k, vampir hikâyesinin deh?et verici, ama bir yandan da ba?tan ç?kar?c? etkisinin günümüze kadar evrimle?mesi ve haval? bir hal al???n?n son raddesini temsil ediyor. Bu sebepten olacak ki karakterimizi ilk gördü?ümüzde akl?m?za bir vampirden ziyade bir süper kahraman geliyor. Filmde ve daha ziyade uyarland??? romanda korku ö?elerine yer verilmiyor, aksine bu korkutucu yarat?klar birer arzu nesnesi, tap?las? varl?klar olarak okuyan? ya da izleyenin yerine geçmek isteyece?i ya da ona sahip olmak isteyece?i bir konuma getiriyor. Filmde izledi?imiz vampirler o kadar imrenilesiler ki karanl?k yönleri c?l?z birer kusur olarak kal?yor. Kitapta da özellikle Bella’n?n a?z?ndan dinledi?imiz hikâyede bolca Edward için övgüler ya?d?r?lmakta, ka??, gözü, yüzü, duru?u gibi övgüler tasvirlerle yüceltilip okuyucu gözünde tap?las? bir varl?k beklentisi uyand?r?yordu.

Edward ve Bella

Hal böyle olunca bu rolü oynayacak Harry Potter and the Goblet of Fire’daki Cedric rolüyle tan?d???m?z Robert Pattinson’in omuzlar?na büyük bir yük binmi? oluyor. Catherine Hardwicke yönetmenli?iyle Edward’? a??r çekimler ve görüldü?ü her sahnede üzerine çevrilen hayran bak??larla tasvir ederek, etkileyici giri?ler yapmay? ba?ar?yor. Robert Pattinson’?n canland?rd??? Edward karakteriyse Bela Lugosi'nin y?llar önce canland?rd??? Drakula tiplemesinden hayli uzak. Burada daha çok öykünün kendisi gibi ironiden epeyce uzak, ne oldu?unu ilk karede hayk?ran bir tipleme çiziyor. Zira filmde de derinlikli bir karakter ç?kartma çabas? yok, onun yerine daha çok bir hava ve karizma yakalanmaya çal???l?yor.

Esas k?z?m?z Bella’ya gelince, y?llar önce David Fincher’?n Panik Odas?’nda Jodie Foster’?n k?z?n? canland?ran Kristen Stewart hem anlat?c?, hem de filmdeki k?r?lgan k?z rolünü üsleniyor. ?a??rt?c? derecede bu rolün alt?ndan ba?ar?yla kalk?yor. ?a??rt?c? derecede diyorum, çünkü Kristen Stewart kitaptakinden daha ba?ar?l? bir kompozisyon çiziyor. Bella’n?n sürekli içinde oldu?u ba?? dönmü?, sersemlemi? a??k k?z tiplemesinin alt?ndan o kadar iyi kalk?yor ki biz de kitaptaki beyaz dizi k?vam?nda sürekli Edward hakk?ndaki övgülerini dinlemek zorunda kalm?yoruz. Zaten kitapta çok fazla betimlenmeyen Bella (ergen k?zlar?n kendilerini daha kolay bir ?ekilde Bella’n?n yerine koyabilmeleri için san?r?m) kitaptakinden daha karizmatik, ilgi çekici ve serinkanl?.

forum resmi


Bir Uyarlama Olarak Alacakaranl?k.

Kitapla filmi k?yaslad???m?zda Meyer’in Bella’s? edilgenli?i neredeyse destans? olan bir tip: Sürekli kurtar?lmay? bekleyen, belay? üzerine çeken. Tabii burada Edward jönümüzün, süper kahramanl?k yapabilmesi için bol bol f?rsat yaratma çabas?ndan mütekellim. Hal böyle olunca Edward'? sürükleyici , Bella'y? ise kendine Edward’?n rüzgâr?na salm?? sürüklenen pasif bir karakter olarak görüyoruz. Kitaba k?yasla filmdeki Bella karakterinin tasviri bu sinir bozucu durumu ortadan kald?rarak bir art? oluyor.
Kitab?n hayranlar? muhtemelen Edward ve Bella a?k?n?n kitaptaki ad?m ad?m ilerleyi?inin aksine y?ld?r?m h?z?yla ilerleyi?ine bozulmu? olabilirler. ?ki a????n birbirlerine duyduklar? ?iddetli çekimin içinde kendilerini yava? yava? kaybedi?lerinin filmde gümbürtüye gidi?inden ?ikâyet edebilirler. Tabii ki her roman uyarlamas?nda oldu?u gibi filmde atlanan birçok nokta olabiliyor zaman kayg?s?ndan kaynaklanan. Fakat Alacakaranl?k’taki bu k?rpmalar genel anlamda filme art? kat?yor. Özellikle kitaptaki bir taraftan iki karakter aras?ndaki tensel gerilimi bir tür cinsel oyuna çevirirken bunu beyaz dizi k?vam?nda yap??? ve fazlaca tekrara kaçarken, filmde bu tarz tensel gerilimler birkaç sahneyle, üstelik ?skalamaya mahal vermeyecek ?ekilde sunup yoluna devam ediyor.

Alacakaranl?k bir bak?ma o?lan?n nefsine hakim olma çabas?yla ya?ad??? sanc?lar, k?z?n ise gözünü karart?p sonuna kadar gitme gayretinin minvalinde seyreden ate?li bir bir gençlik hikâyesi olarak görülebilir. Yazar?n Mormon bir aileden geli?inden kaynaklanan bast?r?lm?? cinselli?in yan? s?ra kolay s?n?flamaya s?kça e?lik eden türden bir küçümseme de var. Belki burada as?l ilginç olan öykünün nihayetinde iffetli olmas? de?il bir tutku öyküsü olmas?. En az?ndan bu gençlerin henüz yeti?kin s?fat? ta??masalar da zihinsel ve bedensel dengelerini altüst eden bir tak?m tutkular ya?ayabileceklerini teslim eden bir hikâyeleri var.

Çekimlerin yap?ld??? yer olan Oregon'un muhte?em manzaras? ve sürekli puslu olan havas?, hem filmin ambiyans?na, hem de vampirlerin fizyolojisine hizmet etmekte. Hardwicke‘in yaratt??? hava kitaptaki gerçek üstülü?e k?yasla daha hafif, ama dengelemek için kullan?lan baz? görsel numaralar her ne kadar teknik aç?dan basmakal?p olsa da filmi film yapan unsur haline gelip bütününe hizmet etmeyi ba?ar?yor. Filmdeki aksiyon sekanslar? da son derece öngörülebilir ve teknik i?çili?i baz? noktalarda s?r?t?yor.

Filmden ç?kar?lan parçalar?n filme daha çok katk? sa?lad???ndan bahsettik, ama her parça için geçerli de?il bu. Özellikle Cullan ailesini pek iyi tan?yamamam?z ikinci yar?n?n fazla basit kaçmas?na sebep oluyor. Cullanlar filmde beylik vampir komününden geli?igüzel uydurulmu? ve konmu? gibi duruyor. Hâlbuki kitapta Bella’n?n iz sürücü James ile olan maceras? tam da bu aileyi bize tan?tmak amac?yla yaz?lm??t?. Muhtemelen bunun ac?s? ve eksikli?i ilerleyen bölümlerde kendini daha çok hissettirecektir. Hâlbuki ilerleyen bölümlerde önemli bir rol üstlenecek Amerikan yerlisi Jacop filmin ba??ndan itibaren tam yerli yerinde ve çok güzel bir ?ekilde yedirilmi?ti.

Film d??ar?dan bir Romeo+Julyet uyarlamas? gibi görünse de, asl?nda de?il. C?l?z bir etki de olsa filmdeki imkâns?z a?k etkisi daha çok Jane Austen havas? ta??yor; özellikle Edward ve Bella’n?n ilk kar??la?malar? ve tan??ma safhalar? Gurur ve Önyarg?’y? hat?rlat?yor.