Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: Braindead (1992)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > Kült ve Klasikler
Harvey Dent
forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Peter Jackson
Tür: Komedi / Fantastik / Korku
Konu: Lionel ve sevgilisi Paquita,hayvanat bahçesine gezmeye giderlerken merakl? annesi de onlar? takip eder. Ancak kad?n? Sumatra'dan gelen bir tür fare-maymun ?s?r?r ve bula??c? bir zombi salg?n?...
IMDB Notu: 7.6 / 10 (27,824 oy)
Süre: 104 dakika | Arjantin:99 dakika | Almanya:94 dakika | ABD:85 dakika (R-rated sürüm) | ABD:97 dakika (s?n?fland?r?lmam?? sürüm) | Almanya:80 dakika (FSK 16 sürüm) | Finlandiya:92 dakika (cut sürüm) (1992) (1993) | South Korea:85 dakika (heavily cut) | ?spanya:99 dakika (DVD edition
Ülke: Yeni Zelanda    Dil: ?ngilizce / ?spanyolca   
Oyuncular: Timothy Balme, Diana Peñalver, Elizabeth Moody, Ian Watkin, Brenda Kendall

Peter Jackson baz?lar? için çoktan dahi, hatta ilah mertebesine yükseltilmi? bir isim. Ancak ad?n? sadece The Lord Of The Rings ile duyanlar için bu dahi yönetmenin kapal? bir kutu oldu?u da gerçek. Kariyerine, sansür mekanizmalar?n? alt üst eden, kan deryas?, edepsiz bir üçlemeyle ba?lad?. Bu filmler o kadar farkl?yd? ki ancak gülmekte, yada kusmaktan bazen de ikisini birden yapmaktan f?rsat buldu?unuzda kar??n?zda ne denli yetenekli ve gelecek vadeden bir yönetmen oldu?unu anlayabiliyorsunuz. Tür sinemas?na son derece hakim, an?nda etki b?rakan, hareketli bir görsel stile sahip, aln?na büyük i?ler kaz?nm?? bir yetenek.

Yeni Zelandal? bu sineme delisi, ad?n? ilk olarak 1987 y?l?nda çekti?i “Bad Taste” isimli filmle duyurmu?tu. ?u anda elinde milyon dolarlar olan Jackson, “Bad Taste”i 150 bin dolara kotarm??t?. Filmi, 4 y?l boyunca ba?rolleri oynayan arkada?lar?yla hafta sonlar? bulu?arak tamamlam?? ve filmin teknik i?lerinin neredeyse tamam?n? üstlenmi?ti. Jackson, dikkatleri üzerine çekmekte gecikmedi. “Bad Taste” ile hem B-filmin son derece yarat?c? ve zekice bir örne?ini ortaya koymu?, hem de korku sinemas? ve zombi külliyat?na yeni, komik bir boyut getirmeyi ba?arm??t?. K?sa zamanda tüm dünyada kendine fanatikler kazanan bu filmi al???lagelmedik bir animasyon olan “ Meet the Feebles” takip etti. Bir nev’i a??r? ?iddet, seks ve akla gelebilecek her türlü muziplik ve edepsizli?in ba? gösterdi?i Muppet Show da denilebilir 1989 yap?m? bu filme. Jackson’?n bu ilk iki filmini ba?ka bir yaz?ya b?rakay?m, ?imdi esas bahsetmek istedi?im film “Braindead” de gelelim...

1992 yap?m? olan “Braindead” rahatl?kla Jackson’?n ?u ana kadarki filmografisinde popüler i?lerini saymazsak en üst noktaya yerle?tirilebilecek bir film. Tabi bu s?ralamada 1994 y?l?nda çekti?i “Heavenly Creatures” gibi son derece ba?ar?l? filmini de göz ard? etmemek gerek ama ?u an konumuz Braindead oldu?u için torpil geçiyoruz.. Jackson t?pk? “Bad Taste” de oldu?u gibi bu filmle de zombilerin dünyas?na el at?yor ve gore türünün olmazsa olmaz? kan, i?rençlik, her türlü vücut s?v?s?, dolu midenizin kald?rabildi?i oranda bir yolculu?a ç?kar?yor izleyiciyi. Ama ilk filmi “Bad Taste” de oldu?u gibi Jackson’?n “Braindead” da sundu?u yolculuk da pek al???lageldik de?il. Pek çok izleyicinin tahammül s?n?rlar?n? zorlayacak derecede kanl? sahnelerden, rahatl?kla inan?lmaz komik durumlar yaratmay? beceren bir senarist/yönetmen Jackson. Filmi izlerken irkilme, ö?ürme ve kahkahalara bo?ulurken bulabiliyorsunuz kendinizi.

Gore türünün komediyle yapt??? birlikteli?e özellikle Sam Raimi’nin “Evil Dead” üçlemesinden al?????z. Fakat Jackson’?n sinemas?, bu türde gördü?ümüz di?er örneklerden çok farkl?. Gerek ?iddeti s?n?r tan?mayarak kullan???, gerek esprilerindeki a??r?l?k, gerekse yerinde duramayan, adeta hiperaktif bir çocuk gibi oyuncular?n etraf?nda dola?an kameras?yla yaratt??? hava son derece laubali bir filmle kar??la?aca??n?z? dü?ündürebilir. Halbuki bu unsurlar?n ard?na bakt???m?zda insan?n kar??s?na son derece estetik bir görsel yap? ve gören gözler için pek çok sinemasal göndermeyle dolu bir film ç?k?yor. Bu göndermelere de de?inmek için filmin konusundan biraz bahsetmek gerekiyor.

Filmimiz 1957 y?l?nda Skull (Kurukafa) Adas?’nda ba?l?yor.Sumatra’n?n güney-bat?s?ndaki bu adada, Yeni Zelanda’daki bir hayvanat bahçesinden gelen bir görevlinin yard?mc?lar?yla beraber “özel” bir hayvan? yerlilerden kaç?rma çabas?na tan?k oluyoruz.
forum resmi

Dikkat! Büyük s?çanlar?n maymunlara tecavüz etmesi sonucunda ortaya ç?kan bu canl? son derece tehlikelidir. Bir ?s?r??? insan? zombi yapmaya yeter.

Bu hayvan?n uça?a bindirili?inin ard?ndan jenerikle beraber izleyici de Sumatra’dan Yeni Zelanda’ya getiriyor Jackson. Birdenbire kendimizi ak?l almaz olaylar?n zincirleme bir reaksiyonla ve zekice bir senaryoyla ba? gösterece?i, huzurlu mutlu memleketi Yeni Zelanda kasabas?nda buluyoruz. Film kasaba atmosferini yarat?rken mümkün oldu?unca az mekan kullanarak, dü?ük bütçesinin (1,8 milyon dolar) yarataca?? handikaplar? engellemi? ve 50’li y?llar?n havas?n? yakalamakta ba?ar?l? olmu?. Bu kasabaya giri? yapt?ktan sonra market tarz? bir dükkana dal?yor kamera... Kar??m?zda genç ?spanyol k?z olan Paquita var. Kendisi ayn? dükkanda çal??an Roger’a feci ?ekilde abay? yakm?? durumda. Ancak büyük annesinin bakt??? tarot fal? sonucunda hayat?n?n erke?inin Roger olmad???n? ö?reniyor. Hayat?n? erke?i kar??s?na ç?kt???nda onu tan?mas?n? sa?layacak i?areti de zihnine kaz?y?veriyor hemen. Çok geçmeden dükkana öykümüzün ba? kahraman? Lionel giriyor.Lionel’?n devirdi?i kalemler tam da kartlarda görünen i?areti olu?turunca, Paquita hayat?n? erke?ini buldu?unu anl?yor. Ba??na geleceklerden habersizce zincirleme reaksiyonu aktive ediyor ve Lionel’a abay? yak?yor.

Ancak Paquita’n?n önünde çok ciddi bir engel var.Lionel’?n annesi... Lionel yeterince yeti?kin k?vama gelmi? bir delikanl? fakat ne yaz?k ki hiç k?z arkada?? olmam?? , üstelik son derece anti-sosyal bir ya?ant? sürdüren, ana kuzusu p?s?r?k, hiçbir kahraman yada sevgili olabilecek özellik bar?nd?rmayan tam bir kaybeden modeli. Bunun sebebi ise a??r? saplant?l? derecede o?luna dü?kün olan annesi. Bu durum insan?n akl?na ister istemez Alfred Hitchcock’un klasi?i “Psycho” yu getiriyor. Jackson bu ça?r???m?n son derece yerinde oldu?unu vurgulamak için adeta elinden geleni yap?yor. Evin hem içi hem de d?? mimarisi Bates’lerin evini an?msatmas? bir yana, Lionel’?n annesi kar??m?za ç?kt??? ilk sahnede saçlar? ve kostümüyle; sanki Norman Bates’in annesi. Elinde de büyük bir b?çak tutuyor. “Psycho” nun du? sahnesindeki suç aletinin ayn?s? üstelik. Filmin ba??ndaki garip yarat?k ve bu sorunlu üçlünün nas?l bir araya gelece?ini konusunda ise, Jackson pratik bir çözüm bulmakta hiç zorlanmam??.

Lionel kendisine yak?nla?maya çal??an Paquita ile hayvanat bahçesine gidiyor.Onlar? takip eden Lionel’?n annesi de kazara kafesinin önünde durdu?u Sumatra’l? fare-maymun kar???m? yarat?k taraf?ndan ?s?r?l?yor. Bu andan sonra Lionel hem bir zombiye dönü?en annesini, hem de onun zombi yapt??? kasaba halk?ndan di?er ki?ileri evin bodrumunda kapal? tutarak durumu idare etmeye çal???yor.Finalde ise bizleri oldukça uzun ve kanl? bir parti sahnesi bekliyor.

“Brainded” in konusu bile insan?n akl?na “Psycho” , George A. Romero’nun zombi üçlemesi gibi filmleri getiriyor. Ancak Jackson’?n yapt??? göndermeler bu kadarla s?n?rl? de?il. Abart?l? ?iddet anlay???, her midenin kald?ramayaca?? gore sahneleri, korku ile komediyi birle?tirmesi (komedi kesinlikle fazlas?yla a??r bas?yor) ve “ stop motion” animasyon tekni?ini kullan???yla akla ilk etapta “Evil Dead” i getiriyor film. Bunun yan?nda örne?in mezarl?kta e?lenirken zombiye dönü?en bir grup serseri insan Dan O’Bannon’?n “Ya?ayan Ölülerin Dönü?ü” filmini an?msat?yor. Ayr?ca Lionel’?n parkta “bebek” dola?t?r?rken puseti elinden kaç?rd??? sahne serbest ça?r???mla akl?n?za “Potemkin Z?rhl?s?”n? getirebilir.Veya Paquita’n?n zombilerden saklanmak için dolaba girdi?i sahne de “Halloween”i hat?rlatm?yor de?il. Peter Jackson’?n “Braindead”den bir sonraki filmi “Heavenly Creatures”? izleyenler, onun ne kadar entelektüel bir yönetmen oldu?unu ve istedi?inde ne kadar ciddi tak?labildi?ini görmü?lerdi. Fakat gördü?ünüz gibi kendisinin eski filmlerinin de “Heavenly Creatures”tan a?a?? kal?r yan? yok.

“Braindead”i ilginç k?lan unsurlar?n ba??nda ?imdiye kadar izledi?imiz zombi filmlerinden farkl? olmas? geliyor. Bu alt türe (gore/zombi filmleri) ili?kin tüm yap?mlar? belli ki yalay?p yutmu? olan Jackson, türe bamba?ka bir kap? aç?yor. Hem filmin konusundan anlayabilece?iniz, hem de e?er film hakk?nda daha önce yaz?lm?? baz? yaz?lara denk geldiyseniz görmü? olabilece?iniz gibi “Braindead”in tüm esprisi zombileri eve sokmamak de?il, evde tutmak. Ayr?ca Jackson bizzat kendisinin de katk?da bulundu?u efektlerle akla ziyan zombi imha etme yöntemleri yarat?yor. Bir evin içinde bulabilece?iniz ampul, bahçe makas?, blender ve çim biçme makinesi gibi elet edevat zombileri yok etmeye yard?mc? oluyor.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi


Peter Jackson ayr?ca al??ageldi?imiz sofra ve tuvalet adab?n? yerle bir eden sahnelere de yer vermiyor de?il. Midenizi zorlamak ad?na akla gelmeyecek muzipliklere ba?vuruyor. Mesela zombiye dönü?en gencin ortadan ikiye bölündükten sonra ba??rsaklar? yere dökülüyor ve bu olay?n ard?ndan anüsü kameraya dönüp gaz ç?kart?yor. Filmin unutulmaz yemek sahnesi ise bamba?ka bir olay. Lionel art?k çürümeye ba?layan annesini eve gelen misafirlerle ayn? masaya oturtunca her midenin kolay kolay kald?ramayaca?? olaylar meydana geliyor. Zombi annenin puding taba??na dü?en kula??n? afiyetle yiyi?ine tan?kl?k ettikten sonra bir daha içinizden puding yemek gelir mi bilinmez.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi


Fakat söyledi?imiz gibi filmin tüm meziyeti bu abart?l? ?iddet sahneleri de?il. Peter Jackson tüm bunlar? son derece zeki bir mizah duygusuyla beraber veriyor izleyiciye.Yer yer filmini gayet sa?lam fikirler üzerine ?ekillendirdi?ini de belli ediyor. Mesela Lionel ve annesi aras?ndaki ili?kinin hiç de yüzeysel bir boyutta i?lenmedi?ini belirtmek laz?m.Özellikle finalde Lionel’?n ana rahmine geri döndü?ü anda Jackson hem izleyiciyi ?ok ediyor, hem de ana o?ul aras?nda kurdu?u ili?kinin hiç de basit temellere dayanmad???n? belli ediyor. Üstüne üstlük filmin konusunu tekrar hat?rlarsak i?in içinde bir a?k hikayesi oldu?unu da unutmamam?z laz?m. Evet “Braindead” i duygusal bir film olarak kar??lamak belki imkans?z ama kaderin kendisini birle?tirdi?i Lionel’dan bir ev dolusu zombiye ra?men vazgeçmeyen Paquita’n?n ruh halinin belirli bir romantizm duygusu ta??mad???n? söylemek de haks?zl?k olur.

Haz?r laf Paquita’ya gelmi?ken Diana Penalver’in bu rolü ba?ar?yla canland?rd???n? söylemek gerek. Garip aksan?n? ve ?a?k?n bak??lar?n? kolay kolay unutmak imkans?z. Filmin di?er oyuncular?ndan Elizabeth Moody de anne rolünde son derece iyi. Gerçek bir kabus hissi yaratmay? ve belki de filmi korku türüne en çok yakla?t?ran ö?e olmay? cidden çok iyi beceriyor. Fakat filmin esas y?ld?z? Timothy Balme. Bu rolüyle ?talya’daki Fantafestival’de En ?yi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Balme, vücut dilini müthi? ?ekilde kullanarak son derece dinamik bir performans sergiliyor.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi


“Braindead” tüm bu sayd???m özellikler sayesinde bir modern kült film klasi?i mertebesine ula?m?? durumda. E?er gore filmlere kar?? bir tavr?n?z yoksa ve mideniz de sa?lamsa siz de rahatl?kla bu görü?leri payla?abilirsiniz. Hele bir de türe özel ilgisi olan bir sinefilseniz yaz? içerisinde aktard???m sinemasal göndermeleri –ve belki de daha fazlas?n?- ke?fetmekten kesinlikle sonsuz keyif alacaks?n?z.

Bunlara Jackson’?n kendinden son derece emin ve yarat?c? sinemasal tarz?n?, insan? hayrete dü?üren zekas?n?, bir de insan da kahkaha gaz?na maruz kalm?? etkisi yaratan aral?ks?z espirileri ekleyince cidden benzersiz bir film ortaya ç?k?yor.Kim Be?enir?

Dellamorte Dellamore'yi ve Evil Dead serisinin amatör ruhunu, orjinalli?i ve mizah?n? sevenler. Gore filmlerinde mide kramplar?n?n d???nda biraz zeka arayanlar.
K?v?lc?mArduc
Özellikle bir çorba sahnesi vard?, halen akl?ma geldikçe midem bulan?r. Döneminin ötesinde bir filmdir izlerken sizi s?kmaz kendine ba?lamay? bilir. Sonlara do?ru kan gövdeyi götürür, birde annesi ile olan son dövü?ü de efsanedir.

E?er izlemediyseniz ve türün hastas?ysan?z kaç?rmay?n.
phantometal
Zombi hastas? biri olarak kesinlikle izledi?im en e?lenceli zombi filmidir diyebilirim. Ke?ke bir de rat-monkey isimli yarat?kla zombi bebe?in kap??t??? bir k?sa film felan çekseydi...
RockeT
Ba?ta bu nas?l bir zombi filmi demi?tim. ?zledikçe komedinin ve korkunun serpi?tirildi?ini gördüm. izlenesi zombi filmi flaugh.gif
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.