Yardım - Arama - Üyeler - Takvim
Tam Forum Görünümü: This Is England (2006)
Yedinci Gemi Forum > Sinema > ?nceleme
Funkster
forum resmi

IMDB
This Is England (2006)

This Is England (2006) PosteriYönetmen: Shane Meadows
Tür: Drama
Slogan: Run with the crowd, stand alone, you decide.
IMDB Notu: 7.9 / 10 (22,051 oy)
Süre: 101 min
Ödüller: Won BAFTA Film Award.
Oyuncular: Thomas Turgoose, Stephen Graham, Jo Hartley, Andrew Shim

Shaun... Shane !

Mükemmel bir kolajla ve Toots & The Maytals’?n 54-46 Was My Number ?ark?s?yla olu?turulmu? jenerikle ba?l?yor This Is England. ?ngiltere tarihinin en karma??k dönemlerinden olan 80’li y?llardan, Margaret Thatcher’dan, Duran Duran’dan, i?çi eylemleri ve Falkland harekat?n?n ar?iv görüntülerinden derlenmi? bir kolaj. Filmin ad? bile insan? heyecanland?r?yor. A History Of Violence, Crying Out Love In The Centre Of The World gibi katmer katmer aç?l?mlar? olan, son nokta bir isim.. Ama Bruce Springsteen’in art?k klasikle?mi? muhte?em Born In The USA parças? gibi sadece ismen yobaz ça?r???mlar yapt?rmas? tehlikesi de var. O ?ark?da Patron, ülkesinin hükümetini, Vietnam sava??n?, ekonomisini, vefas?zl???n? ele?tiriyordu halbuki. ??te This Is England’?n isimsel duru?u da çok ba?ka. En basit haliyle koyu milliyetçi zihniyeti ele?tiren fena halde cesur bir isim. Ülkenizin milliyetçilik damar?na basan bir filme bu ismi vermek çok önemli. ?ngiltere’nin bu damar? özellikle Blair cad?s? Thatcher’?n 6 hafta süren Falkland sava??, vergileri a??rla?t???, ekonomik krizin yol açt??? i?sizlik, yolsuzluk, ars?zl?k döneminin kaynayan kazan?nda daha da belirginle?ti. Gerçi çok sonra Blair’in bizzat kendisi göreve geldi, ancak onun misyonu da u?akl?ktan öte gitmedi. Sömürge düzeninin kaç?n?lmaz sonuçlar?ndan biri olarak ülkede, Hindistan, Pakistan kökenli nüfusun yo?unla?mas? da, ?ngiliz vatanda?lar?n?n “sahip ç?kma” dürtülerini harekete geçirdi. Ucuz i? gücü sa?layan, gelenek göreneklerini de beraberinde getiren, zamanla kendi i?lerini kurabilecek seviyeye gelen bu insanlar, art?k baz? ?ngilizlerin onlar? hep görmek istedikleri sömürge alt s?n?f?ndan ç?kmaya, kendi ayaklar? üzerinde durmaya ba?lad?lar. Da?dakiler taraf?ndan kovuldu?unu dü?ünen ba?daki ?ngilizler aras?nda tehlikeli hareketler, e?ilimler belirdi. Sanki vakti zaman?nda sömürge olmay? kendileri istemi? gibi, insanca ya?aman?n yollar?n? arayan yabanc? kökenlilere kar?? dü?manca tav?rlar tak?nmaya ba?lad?lar.

Herhangi bir olaya, olguya, tarihi döneme “çocuk gözüyle bakmak” ifadesi s?kça kullan?l?r. Nedir bu i?in asl?? Çocuk gözü ile yeti?kin gözü aras?ndaki farklar nelerdir? Elbette çocuk gözüyle bak?yorum diyerek tamamen çocuklara yönelik yap?mlar çekilmemi?tir. Lakin, kor ate?lerde yanan bir dönemin ortas?na yerle?tirilmi? çocuk figürleri çok daha ?iirsel, çok daha duygusal, çok daha sembolik anlat?mlar için bulunmaz nimettir adeta. Bir top, bir uçurtma, bir çocuk ?ark?s?, oyunu veya masal?, ifade ?eklinize ?ekil katacak kadar anlaml?, bunun yan?nda sert ele?tiriler getirmeniz yönünde de kolayla?t?r?c?d?r. Ama öte yandan, duygu sömürülerine de hedef tahtas? olma tehlikesi de vard?r ki, i?in o boyutunun c?lk?n? ç?kartmay? çok iyi beceren yönetmenler de yok de?il. Olaylar? gözünden gördü?ümüz çocu?un tasarlan?? ?ekli çok önemli. Sevimsiz, ukala bir imaj b?rakabilecek veya ya??ndan çok çok zeki çocuk tiplemeleri, iyi bir filmi bile sabote edebilir. Çünkü filmin gidi?at?nda, bizden o çocukla özde?lik kurmam?z, ona üzülmemiz, sevinmemiz, ac?mam?z, bunun yan?nda umudun sembolü olarak görmemiz beklenir.Bunlar?n hiçbirini ya da önemli bir k?sm?n? bize hissettiremeyen çocu?un gözlerinden bakt???m?z tablo bulan?k olacakt?r. Peki afacan Thomas Turgoose’un canland?rd??? afacan Shaun, bu söylediklerimizin neresinde duruyor. Çünkü This Is England’?n kaderi büyük ölçüde ona ba?l?. S?k?c? derecede uslu bir çocuk olursa Sahne Meadows’un bile elinden bir ?ey gelmeyecektir.

forum resmi

Shaun uslu olmas?na uslu bir çocuk. Tabi usluluk kavram?ndan ne anlad???n?za da ba?l?. Babas?n? Falkland sava??nda kaybetmi?, hippi eskisi annesi ile ya?ayan, okulda alay konusu oldu?u Erol Büyükburç paçalar? (tribute to baronio) yüzünden kavga etti?i gün Woody ve zarars?z arkada? grubuyla tan??an, onlarla s?k? dostluklar kuran Shaun’un Shane Meadows ile olan isim benzerli?inden bilmiyorum bahsetmeye gerek var m?. Gruptakilerden ya?ça küçük olmas?na ra?men k?sa sürede kayna?an, grubun maskotu haline gelen, hatta ablas? ya??ndaki Cindy Lauper'dan bozma Smell ile flörte bile ba?layan Shaun için hayat?n?n en güzel günleridir bunlar. Ta ki birgün Woody’nin eski dostu, onun için üç y?l hapis yatm?? bir dazlak olan Combo hapisten ç?k?p bu güzel gruba musallat olmaya ba?layana dek. Koftiden milliyetçi duygu sömürüleri ile herkesi tedirgin eden Combo’nun ne mal oldu?unu bilen Woody, hiç dü?ünmeden Combo ile yollar?n? ay?r?yor. Çok sevdi?i Shaun’u da yan?nda götürmek, Combo sala??n?n pençelerine b?rakmamak istiyor. Fakat Combo’nun Shaun’a Falkland’da ölen babas? üzerinden yapt??? duygu sömürüsü i?e yaray?nca, biz de 12 ya??ndaki Shaun’un gözlerinden çok güçlü bir ?ngiliz milliyetçili?i veya evrensel anlamda bir milliyetçilik ele?tirisini diken üzerinden hiç inmeden izlemeye ba?l?yoruz.

Shaun’un kendinden büyüklerle ya?ad??? ileti?im çe?itlerinde görülen en belirgin özellik safl?k. Yanl?? anlama olmas?n, Shaun çok zeki bir çocuk. Ama etraf?nda hep kendinden büyük gençler olunca, tecrübe eksikli?i onun verece?i kararlar? çok etkiliyor, bu yüzden sa?l?kl? seçimler yapam?yor. Bu durum Shane Meadows’un hikayesindeki gerçekli?i daha da peki?tirmekte. Çünkü çocuk gözüne sahip oldu?unu savunan filmlerin mühim handikaplar?ndan biri, tecrübesizli?inden ad?m?z gibi emin oldu?umuz baz? çocuk kahramanlar? 42 ya??n olgunlu?unda göstermektir. Buna inanmam?z için bize hiç geçerli sebepler de sunamazlar. Ama Shaun’u çok kolay kabullenebilir, ba?r?n?za basmak isteyecek kadar sevebilir, hatta yanl?? seçimlerini bile anlayabilirsiniz. Çünkü o seçimler için Shaun’un gerekçeleri kötülükten, yobazl?ktan çok uzak diyarlara aittir. Kime neden kar?? oldu?unu tam idrak edemeyecek kadar çocuk masumiyetinin sembolü, etraf?na köpükler saçan dazlak zihniyetlerin ortas?nda d?md?zlak kalman?n çocukças?d?r Shaun.. Shane’in Shaun’a, Shaun’un Shane’e yak?n olu?una kilitlenmi? görünmesine ra?men kesinlikle tam manas?yla ki?iselle?memi? olan This Is England, ?rkç? ve gerici fikirlere kar?? yapaca??m?z seçimlerin önemine yükledi?i anlam ile de çok ba?ka bir film. Dead Man’s Shoes’un yak?p kavuran hüznü çok yo?un ?ekilde yok belki. Zaten bu iki Meadows filmini kar??la?t?rma saçmal???na dü?meyece?im. This Is England kendi ba??na, gövdesine, kollar?na, bacaklar?na sahip bir yetkinlikte. Tam bir olgunluk dönemi meyvesi. Shane Meadows, ?ngiliz olman?n (Alman, Frans?z, Japon, Türk olman?n) insan olmaya engel olmad???n? daha nas?l anlats?n? Meadows’un içindeki çocu?un yans?mas? olan Shaun’u bu denli do?al, tüm kap?lar? aç?k, tüm duvarlar? y?k?lm?? halde vermesi, izleyene olan sayg?s? kadar kendi ile bar???kl???n?n da ifadesi olarak görmek gerek.

Forum resmi Forum resmi Forum resmi

Shaun rolüyle, tip olarak cuk oturdu?unuz bir role nas?l karakter, sadelik, ?an, ?eref katabilirsinizin dersini veren küçük oyuncu Thomas Thurgoose’un ilk filmi oldu?una inanmak güç. Bu konuda 40 y?ll?k oyuncu olanlar?n fikrini de almak istiyor insan. Dead Man’s Shoes’daki Richard ve Anthony karde?ler gibi unutulmaz bir karakter ile daha tan???yoruz. Ama üzücü bir olay var ki, o da filmden sonra Thomas’?n annesi Sharon Thurgoose’un ölmü? olmas?. Shane Meadows da jest olarak filmi Thomas’?n annesine ithaf etmi?. Ayr?ca filmde Snatch’den Tommy karakteri olarak hat?rlayaca??m?z oyuncu Stephen Graham’i, barut f?ç?s? skinhead Combo rolüyle çok iyi buldu?umu belirteyim. Gerçekten olmas? gereken tüm negatif elektri?i film için üzerine yüklemeyi ba?arm?? bir görünümdeydi. Pakistanl? Milky olarak önemli bir rolü olan Andrew Shim ise tüm Meadows filmlerinde görünmü?. Di?er genç oyuncular da Meadows taraf?ndan çok iyi motive edildikleri belli bir biçimde oynamaktalar. Yak?n zamanda Dead Man’s Shoes ile fark?na vard???m Shane Meadows hadisesinin bendeki üçüncü aya??n? olu?turuyor This Is England. O filmden sonra sald?r?ya geçti?im Meadows külliyat?ndan sadece Once Upon A Time In The Midlands’i bulabilmi?tim. Robert Carlyle, Rhys Ifans gibi hastas? oldu?um ?ngiliz oyuncular?n varl???na ra?men çok s?k?c? bir filmdi. Ne olursa olsun, Meadows’un filmlerinde yaratt??? bitkin-b?kk?n ?ngiliz kara bulutlar? alt?nda ya?ayan anlat?m gücünü seviyorum. Kalemi, kameras?, fikirleri ve uygulamalar?yla, basit kaçabilecek övgülerden çok daha fazlas?n? hak eden bir yönetmen.
hayyam
Film üzerine söyleyeceklerim var. Ama ?imdilik kayd?yla sadece altyaz?s? üzerine birkaç ?ey söyleyeyim. San?r?m ?u internet aleminde, malum sebeplerden, -indirilme say?s?n? baz alarak söylüyorum- en çok güme gitmi? altyaz?d?r. Kuru kuru Türkçe'ye çevirmek de?il de, filmin ruhunu bize yans?tabilmek için her sat?r?n? özenle ve kendinden bir ?eyler katarak çevirmi?tir sevgili Baronio. Di?er altyaz?yla izleyen baz? arkada?lar?m?n filmi çok da be?enmedi?ini bildi?imden, bir altyaz?n?n bir filmi nas?l de?i?tirebildi?ine en güzel misaldir diyebilirim. Yine hiç gocunmadan söyleyeyim, ne kadar ba?ar?l? oldum oras? tart???l?r, Mamma Roma'n?n çevirisinde farkl? bir dil kullanmaya çal???rken This is England'? örnek ald?m (tabii, farkl? bir ?iveyle). Tebrikler Baronio, harikas?n!
baronio
Cok tesekkur ederim bu guzel sozler icin sevgili Hayyam. Verilen emegin bu sekilde karsilik bulmasi cok sevindirici. Dili itibariyle zorlayici bir film olmamasina karsin, cevirmene oyun alani birakan, yaraticiligina imkan taniyan ve filmin sinema dilini ceviriye bir sekilde yansitmasi zaruri olan filmlerden biriydi This Is Ingland. Bu sebepten oturu fazla suyunu cikartmadan klavyemi serbest birakmistim. Zevk alarak cevirdigim, arada bir acip izledigim, cok guzel bir filmdir. Filmin muzikleri de ayri bir inceleme konusu olabilecek kadar hostur. smile.gif

Tesekkurler tekrardan. flowers.gif
faust116
Fena bulmad???m bir film olsa da, biraz itici bulmu?tum. Büyümü?te küçülmü? çocuklar?n oynad??? filmlere kar?? ki?isel bir antipatim var. Altyaz? ise gerçekten müthi?ti. Ben de ayr?ca te?ekkür etmek istiyorum sana baronio. Yine "californication" dizisinin 1.sezonunu da bu filme benzer, orijinal bir çeviriyle seyredip çok keyif alm??t?m. Umar?m böyle alternatif çeviriler hep devam eder.
Asıl içeriğin sadece basit bir görünümüdür. Resimlendirilmiş tam halini görüntülemek için lütfen, buraya tıklayınız.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.