forum resmi

YED?NC? GEM? F?LM B?LG?S?
Forum resmi

Yönetmen: Takeshi Kitano
Tür: Dram / Duygusal
IMDB Notu: 7.8 / 10 (6,373 oy)
Süre: 114 dakika
Ülke: Japonya    Dil: Japonca   
Oyuncular: Miho Kanno, Hidetoshi Nishijima, Tatsuya Mihashi, Chieko Matsubara, Kyôko Fukada


Filmden bahsetmeden önce Takeshi Kitano'dan biraz bahsetmek gerekiyor. Yönetmenin filmografisine bak?ld???nda türler aç?s?ndan görülecek çe?itlili?in sebebi farkl? alanlardaki yeteneklerinden mütevellit olsa gerek. E?er kendisini sadece oyuncu ve yönetmen olarak biliyorsan?z, bilgi da?arc???n?za ?u meslekleri de eklemenizde yarar var: Yazar, ?air, spor yorumcusu, kö?e yazar?, televizyon program? yap?mc?s?, sunucu, komedyen, karikatürist, müzisyen ve ressam. Bu kadar fazla alanda uzunca bir süredir faal üretti?i göz önüne al?n?rsa kendi ülkesi Japonya’da çok me?hur bir süper star olmas? hiç ?a??rt?c? de?il.

The Dolls çok iyi yönetilmi? ve görsel olarak büyüleyici bir film olman?n yan? s?ra, her ?eyden önce farkl? bir Takeshi Kitano filmi izleme imkan? sunuyor bize. Her biri iç içe geçmi? üç hikayeden olu?makta film. Her biri ölümsüz a?k üzerine olan bu hikayeler ne homojen ?ekilde birbirlerinden ayr?l?yor, ne de tam anlam?yla paralel kurgularla veriliyor. Lineer zaman ak???n? ve gerçekli?i hiçe sayan, son derece özgün ve serbest bir kurgunun e?i?inde birbirleriyle bütünle?iyor. Kitano'nun filminin yap?s?n? olu?tururken öncelikli esin kayna?? "Bunraku" ad? verilen Japon kukla tiyatrosu. Kitano filminde zaman ve mekan duygusunu yer yer bir kenara b?rak?yor ve mizansenlerini sanki bir tiyatro sahnesinde hayat buluyormu?ças?na olu?turuyor. Tarz?n?n belirleyici özelliklerinden olan uzun genel planlarda oyuncular? ufak birer detay birer kukla gibi b?rakmakta sak?nca görmüyor. Hepsinden önemlisi hemen her plan? göz al?c? renklerle ve ???kla donat?yor. elbette bunlar öylesine yap?lm?? tercihler de?il. Takeshi Kitano filmde ???k ve rengi kurguyla bütünle?ircesine, ba?lay?c? bir unsur olarak kullan?yor.

forum resmi


Filmin hikayesinden bahsetmek daha do?rusu The Dolls'u izlememi? birine k?saca konusundan bahsetmek biraz zor. Bunraku kuklac?lar?n?n bir gösterisi ile aç?lan film izleyece?imiz trajik a?klar?n habercisi oluyor. Ard?ndan filmin en çarp?c? ve merak uyand?ran resimlerinden birine ?ahit oluyoruz. ?ç y?k?ma dair bir ?iddeti anlatan sert yönetmen Takeshi Kitano'nun y?llar önce beynine kaz?nm??, sars?c? bir görüntü bu. Birbirine uzun ve kal?n bir iple ba?l?, garip dü?mü? bir adam ve kad?n insanlar?n aras?nda yürürler. ?nsanlar?n anlamaya çal??an gözlerle bakt??? bu ba?l? dilenciler, nas?l bu hele geldi?i konusunda izleyiciyi de ard?ndan bakakald?r?r ve bir y?ld?z gibi parlayan imgesini geride b?rak?r ve biz öykülerini en ba?tan izlemeye ba?lar?z.

Daha iyi bir gelecek için sevgilisini terk edip daha zengin bir k?zla evlenmek üzereyken, eski sevgilisinin kendisini öldürmeye kalkt???n? duyunca, yeni bir evlili?e ad?m at?yor olmas?na ra?men geri döner. Fakat, k?sa süreli ayr?l???n bedeli, bilincini kaybetmi? bir sevgili olacakt?r. Kad?na bir iple s?k?ca ba?lanan adam, bir zamanlar yok sayd??? ili?kisini gözler önüne sererek, iki ki?ilik bir yolculu?a ba?lar. Vicdan azab?n? dindiremeyen adam bilinçsiz k?z arkada??yla film boyunca devam edecek içler ac?s? bir kefaret yolculu?una ç?kar.

forum resmi


Bu noktadan sonra ikinci hikayeye geçiyoruz ama ilk hikayenin kahramanlar? asla kaybolmuyor, gittikçe aç?l??ta izledi?imiz Bunraku kuklalar?n?n kaderiyle kesi?en adeta filmin leitmotifine dönü?üyorlar. ?kinci hikayeye geri dönersek Hiro art?k ya?lanm?? bir yakuza patronudur. Y?llar önce genç bir i?çiyken daha iyi bir gelecek kurmak için sevgilisini b?rak?p uzaklara gider Hiro. sevgilisiyse o dönene kadar onu her Cumartesi, hep bulu?tuklar? bankta yan?nda onun sevdi?i yemeklerle bekleyece?ine söz verir. Hiro aradan geçen onca zamana ra?men bir gün parka döner ve sevgilisini b?rakt??? yerde bulur. Fakat aradan çok zaman geçmi?tir ve art?k ya?lanm??lard?r. A?k? yitirmenin bedelini ödeyen bir ba?ka çift, ba?ka bir kaçan erkek ve kaybeden kad?ndan olu?maktad?r. Geç kalman?n bedeli, bir a?k? yok sayman?n bedeli ya?l? çift için çok daha a??r olacakt?r. Çünkü Bunraku bebeklerinin kaderi gibi ya?l? çiftinde kaderi trajiktir. Hiro A?ktan daha iyi bir hayat olmad???n? her ne kadar farketsede, ne var ki art?k geç kal?nm??t?r. U?runa sevdi?ini terk etti?i hayat, tekrar sevdi?ine dönmesine izin vermeyecektir.

forum resmi


Üçüncü hikaye ise s?ra d??? bir fanatizmin öyküsünü konu almakta. Haruno son derece popüler bir ?ark?c?d?r. Nukui ise onun sad?k ve fanatik bir hayran?d?r. Fakat bir türlü hayran? oldu?u sanatç?n?n yan?na bile yakla?amaz. Bir gün Haruno trajik bir kaza geçirir ve art?k sahnelere ç?kamaz ve kimseyle görü?emez duruma gelir annesiyle beraber inzivaya çekilir. Nukui için ise bu bir f?rsatt?r ve ona olan hayranl???n? gösterece?i bir fedakarl?kla gösterir ayn? zamanda bu fedakarl?k Haruno'nun yan?na yakla?abilmesi için tek ?ans?d?r.

forum resmi


Takeshi Kitano'nun önceki filmlerinde de insanc?l dokunu?lar yakalamak mümkün ama The Dolls ku?kusuz yönetmenin en dokunakl? filmi. Öyle ki filmdeki bu imkans?z a?klar izleyenlerin gözlerini ya?artabilir. Kitano bu sefer ?iddet kullan?m?nda da oldukça kontrollü. Zaten filmin yap?s?na uygun dü?meyecek ama hikayeler için gerekli ?iddet anlar? ustal?kl? bir renk kullan?m? ve kurgudaki kimi numaralarla gösterilmekten çok hissettiriliyor.

Ancak filmin esas büyüsü al???lmad?k dramatik yap?s?nda, özgün kurgu anlay???nda ve görsel yap?s?ndaki stilizasyonda yat?yor. Kitano üç hikaye aras?nda dola??rken kimi ortak noktalar yaratmakta. ?zleyiciye ho? sürprizler sunmaktan da geri kalm?yor. Birbirlerinden ba??ms?z olarak ya?anan bu öyküler çok sade ayr?nt?larla kesi?iyorlar; filmin ba??nda çalan bir telefonun melodisi, daha sonra pop y?ld?z? Haruna’n?n ?ark?s? olarak kar??m?za ç?k?yor. Ba?l? dilencilerimizin geçti?i yollar, ya?l? Yakuzan?n evinin önünden ya da Haruna’n?n inzivaya çekildi?i sahilden geçiyor. Ya?l? Yakuzan?n ebedi sevgilisi, onun için haz?rlad??? yemekleri her ö?leden sonra surat?nda ayn? hayal k?r?kl???yla, Haruna’n?n fanatik hayran?na götürüyor. Birbirine te?et geçen hikayeler, bu narin ba?larla kocaman bir bütün olu?turuyor ve bu üç a?k öyküsünü izlerken kendimizi insanl?k tarihindeki bütün mutsuz a?klara tan?k oluyormu?uz gibi hissediyoruz.

Filmi izlerken hem Kitano'nun usta i?i yönetimine, hem her an? bir tablo gibi olan görsel yap?s?na, hem Jo Hisaishi'nin muhte?em müziklerine hem de anlatt??? dokunakl? a?k hikayelerine hayran kalaca??n?z bir film.Henüz bir Takeshi Kitano filmi izlememi?seniz günümüz sinemas?n?n bu usta yönetmeninin özgün sinemas?yla tan??mak için en do?ru film.